Begroting 2021
portal

Financiën

Algemeen

Algemeen

In het onderdeel financiën geven wij inzicht in de begroting van het betreffende kalenderjaar en de meerjarenraming. Deze informatie presenteren wij per programma en voor de begroting in zijn totaliteit. Dit onderdeel bestaat voor een groot gedeelte uit overzichten die conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wettelijk verplicht zijn. Denk daarbij aan een overzicht van baten en lasten, de balans en de berekening van het EMU-saldo.

Voor het opstellen van de Begroting en meerjarenraming hanteren wij onderstaande financiële uitgangspunten.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Loonkosten (salarissen en werkgeverslasten)    

3,5%

2,5%

2,5%

2,5%

Index prijsstijging (pBBP)   

1,9%

1,7%

1,6%

1,5%

Index kleine subsidies    

1,9%

1,7%

1,6%

1,5%

Index subsidiecontracten   

3,2%

2,3%

2,3%

2,3%

Inflatiecorrectie gemeentelijke tarieven

2,7%

2,1%

2,1%

2,0%

Rente lang geld her te financieren leningen

1,0%

1,4%

1,7%

2,0%

Rente kort geld

0,0%

0,3%

0,75%

1,0%

Renteomslag (algemeen)

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

Renteomslag Bouwgronden in exploitatie (voorlopig)

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

Toename woningen (netto, inclusief sloop: jaar n-1)

800

800

800

800

Toename aantal inwoners (jaar n-1)

1.600

1.600

1.600

1.600

Stadsuitbreiding

De groei van de stad heeft gevolgen voor budgetten die binnen de begroting van de gemeente Zwolle zijn opgenomen. Structurele lasten die aantoonbaar verband houden met de groei van de stad maken onderdeel uit van het beleidskader stadsuitbreiding. Er wordt hierbij gewerkt met zogenaamde lastencategorieën om de scope van dit beleid helder te maken. De volgende lastencategorieën worden gehanteerd:

  • Lasten die direct gekoppeld zijn aan de groei van de stad, bijvoorbeeld omdat de uitgaven bepaald worden op een bedrag per inwoner.
  • Lasten die voortvloeien uit investeringen in grondexploitaties (zowel uitbreiding als inbreiding).
  • Lasten die het gevolg zijn van volume-effecten als gevolg van uitvoering wettelijke taken en gemeentelijke verordeningen.

De vertaling van deze lastencategorieën naar effecten voor de jaren 2021 en verder vindt u hier. Alle overige (sprongsgewijze) lastenontwikkelingen als gevolg van groei van de stad worden afgewogen via de beleidscyclus.

Afschrijvingstabel

Voor afschrijvingen hanteren wij de uitgangspunten zoals vastgesteld in de verordening 212. Deze nota is in lijn met de wettelijke voorschriften en vastgesteld door de Raad op 12 juni 2017. Het overzicht van de gehanteerde afschrijvingstermijnen vindt u hier.

Berekening overheadtarief

De overheadkosten van de gemeente zijn geraamd in programma 9 bedrijfsvoering en betreffen onder andere kosten voor huisvesting, informatievoorziening/ICT, management, secretariaat en beleidsondersteunende afdelingen zoals juridische zaken, financiën, HR, communicatie en concernstaf. Een deel van de overheadkosten wordt doorbelast aan de gemeentelijke tarieven en investeringen, projecten en grondexploitaties.

De doorbelasting in de gemeentelijke tarieven is opgenomen in de kostenopstelling van de tarieven zoals die in de Tarievennota 2021 is verwerkt en is gebaseerd op de kosten van programma bedrijfsvoering gedeeld door de directe formatie en resulteert in € 64.720 per fte. De berekening van dit bedrag vindt u hier.

Het deel van de overheadkosten dat toe te rekenen is aan investeringen (projecten een grondexploitaties) is in 2021 geraamd op € 6.129.000. Op basis van het aantal geraamde uren (145.000) om deze investeringen uit te voeren is het uurtarief voor de overheadkosten bepaald op € 43.

Overzicht personeelskosten
Een overzicht van alle arbeidsgerelateerde lasten vindt u hier.

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35