Begroting 2021
portal

Financiën

Overzicht reserves

Overzicht reserves

Dit overzicht geeft de verwachte stand weer van alle reserves in het jaar 2021.
In de toelichtingen per reserve wordt een specificatie gegeven van het verwachte verloop van de betreffende reserve over de jaren 2020 tot en met 2024.

Nummer reserve

Naam reserve

Maakt onderdeel uit van programma

Stand per
1 januari 2021

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per
31 december 2021

Waarvan budgettaire ruimte waarover nog besluitvorming moet plaats vinden

A01

Algemene reserve

10

55.554.425

55.554.425

A03

Reserve Wezo financiële risico's

2

162.001

162.001

Subtotaal type weerstands- en risicoreservering

55.716.426

0

0

55.716.426

0

B01

Begraafplaatsen

8

1.888.775

20.837

1.909.612

B02

Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen

8

129.868

48.098

81.770

Subtotaal type reservering gekoppeld aan kostendekkend beginsel

2.018.643

20.837

48.098

1.991.382

0

C01

ICT investeringen

9

2.981.761

1.902.848

1.078.913

C02

Kapitaallasten wagenpark

9

36.461

36.461

C03

Algemene bedrijfsreserve Vastgoed

6

0

8.965.000

8.965.000

0

C04

Dekkingsreserve kapitaallasten

diverse

25.578.833

815.000

822.965

25.570.868

D01

Onderhoud panden gemeentelijke organisatie

9

1.399.371

159.206

79.402

1.479.175

D03

Onderhoud Recreatieplassen

7

243.247

67.281

30.119

280.409

D04

Onderhoud Kleine Veer

7

32.385

2.700

9.795

25.290

D06

Onderhoud wijk- en buurtcentra

1

264.837

124.402

124.402

264.837

D07

Onderhoud sportaccommodaties

1

442.613

170.884

524.315

89.182

D08

Onderhoud verhuurde panden

7

4.168.465

3.188.459

5.387.459

1.969.465

D09

Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden

9

108.507

441.193

454.581

95.119

F01

Bedrijfsvoeringsreserve raad en raadsgriffie

8

14.000

14.000

F02

Bedrijfsvoeringsreserve algemeen

9

927.861

46.644

974.505

Subtotaal type ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten

36.198.341

13.980.769

18.300.886

31.878.224

0

G02

Nog uit te voeren werken sociaal

diverse

722.850

597.000

1.217.860

101.990

G03

Nog uit te voeren werken fysiek

diverse

3.246.534

6.499.902

8.588.407

1.158.029

1.697.980

G04

Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie

diverse

700.000

450.000

250.000

H01

Stadsontwikkelfonds

diverse

3.182.439

1.020.000

2.162.439

800.000

H02

Reserve incidentele bestedingen

10

21.427.723

3.431.450

17.968.500

6.890.673

329.000

H06

Parkeren bereikbaarheidsfonds

6

4.881.563

4.193.000

3.998.000

5.076.563

H08

Bestemmingsplannen

6

141.748

180.000

227.811

93.937

H11

Gebiedsbeheersplan

7

10.547.764

105.478

500.000

10.153.242

H12

Spoorzone

6

4.497.839

2.461.015

3.901.621

3.057.233

H13

Voorsterpoort

5/6

1.026.686

1.026.686

H14

Verkiezingen

8

140.837

161.113

300.000

1.950

H16

Beschermd wonen

3

1.103.895

1.103.895

Subtotaal type overige bestemmingsreserves

51.619.878

17.628.958

38.172.199

31.076.637

2.826.980

Stelpost inschatting hogere reservering bij jaarrekening

5.000.000

5.000.000

Totale omvang reserves

150.553.288

31.630.564

56.521.183

125.662.669

2.826.980

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35