Begroting 2021
portal

Financiën

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Gemeenten zijn vrij in de indelingen die ze voor de verschillende doeleinden willen hanteren. Dit heeft als gevolg dat op basis van de gemeentelijke administraties geen direct op landelijk niveau aggregeerbare financiële gegevens over taken en activiteiten beschikbaar zijn.

Een betere vergelijkbaarheid van baten en lasten die verbonden zijn aan de verschillende taken van gemeenten is in het belang van de raad, die dergelijke informatie kan benutten voor de eigen sturing op prioriteiten. Ook moet worden voldaan aan de behoefte van verschillende derden gebruikers (Rijk, de EU en het CBS in verband met landelijke statistieken en ten behoeve van onderzoeksdoeleinden). In de herziening van het BBV is voorgeschreven dat colleges de ramingen en realisatiecijfers die zij moeten leveren voor de begrotingsuitvoering, indelen aan de hand van uniforme eenheden, waaraan de bijbehorende baten en lasten moeten worden toegerekend.

Deze  taakvelden worden bij ministeriële regeling vastgesteld en moeten worden opgenomen in een overzicht bij de financiële begroting en de jaarrekening

Taakvelden

Lasten

Baten

Saldi

Bestuur en ondersteuning

92.722.748

407.160.478

-314.437.730

Bestuur

5.910.233

-

5.910.233

Burgerzaken

3.549.129

1.762.563

1.786.566

Beheer overige gebouwen en gronden

11.785.045

12.668.074

-883.029

Overhead

48.640.885

3.207.769

45.433.116

Treasury

-374.824

1.757.758

-2.132.582

OZB woningen

619.904

17.910.000

-17.290.096

OZB niet woningen

619.904

26.937.000

-26.317.096

Parkeerbelasting

56.950

5.070.800

-5.013.850

Belastingen overig

430.366

814.029

-383.663

Algemene + overige uitkeringen

-

303.981.000

-303.981.000

Overige baten en lasten

2.096.098

-

2.096.098

Vennootschapsbelasting (VpB)

154.990

-

154.990

Mutaties reserves

19.234.068

33.051.485

-13.817.417

Veiligheid

15.369.178

119.588

15.249.590

Crisisbeheersing en Brandweer

10.290.590

-

10.290.590

Openbare orde en Veiligheid

5.078.588

119.588

4.959.000

Verkeer en vervoer

23.489.191

7.789.363

15.699.828

Verkeer, vervoer en waterstaat

16.532.269

1.090.892

15.441.377

Parkeren

6.002.373

6.157.238

-154.865

Recreatieve havens

102.996

46.079

56.917

Econ havens en waterwegen

703.766

420.701

283.065

Openbaar vervoer

147.787

74.453

73.334

Economie

3.914.024

1.286.115

2.627.909

Economische ontwikkeling

829.437

-

829.437

Bedrijfsloket en -regelingen

717.300

736.115

-18.815

Economische promotie

2.367.287

550.000

1.817.287

Onderwijs

20.405.867

5.248.223

15.157.644

Onderwijshuisvesting

13.330.295

70.951

13.259.344

Onderwijsbeleid + leerlingenzaken

7.075.572

5.177.272

1.898.300

Sport, cultuur en recreatie

41.084.748

2.251.309

38.833.439

Sportbeleid en activering

2.106.699

-

2.106.699

Sportaccommodaties

7.745.006

2.069.670

5.675.336

Cultuurpresentatie, productie participatie

9.596.920

42.783

9.554.137

Musea

3.859.423

-

3.859.423

Cultureel erfgoed

561.911

-

561.911

Media

4.694.706

-

4.694.706

Openbaar groen + openluchtrecreatie

12.520.083

138.856

12.381.227

Sociaal domein

274.024.394

58.676.080

215.348.314

Samenkracht + burgerparticipatie

14.983.646

220.637

14.763.009

Wijkteams

9.147.042

-

9.147.042

Inkomensregelingen

64.560.889

48.761.686

15.799.203

Begeleide participatie

18.796.028

3.505.396

15.290.632

Arbeidsparticipatie

6.050.410

140.000

5.910.410

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

4.404.309

283.049

4.121.260

Maatwerkdienstverlening 18+

36.329.848

1.599.807

34.730.041

Maatwerkdienstverlening 18-

37.223.946

-

37.223.946

Geëscaleerde zorg 18+

74.922.446

2.529.755

72.392.691

Geëscaleerde zorg 18-

7.605.830

1.635.750

5.970.080

Volksgezondheid en milieu

31.940.075

26.941.602

4.998.473

Volksgezondheid

5.147.361

-

5.147.361

Riolering

5.989.036

7.281.883

-1.292.847

Afval

15.984.361

18.555.768

-2.571.407

Milieubeheer

3.621.110

-

3.621.110

Begraafplaatsen en crematoria

1.198.207

1.103.951

94.256

VHROSV

37.007.828

34.202.947

2.804.881

Ruimtelijke ordening

1.092.605

25.671

1.066.934

Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

29.611.858

29.157.320

454.538

Wonen en bouwen

6.303.365

5.019.956

1.283.409

Taakvelden

539.958.053

543.675.705

3.717.652

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35