Begroting 2021
portal

Financiën

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

 
In de gemeentewet is opgenomen dat de begroting en het financieel meerjarenperspectief 'structureel en reëel in evenwicht' moet zijn en verplicht een overzicht van incidentele baten en lasten in de begroting en rekening op te nemen. Hiermee wordt door de wetgever beoogd dat gemeenten de structurele lasten moeten dekken door structurele baten. Om inzicht te geven in de structurele en incidentele lasten en baten, maakt het onderstaande overzicht deel uit van de begroting.

Omdat het onderscheid tussen structurele en incidentele lasten en baten niet in alle gevallen duidelijk is, heeft de landelijk commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) in een notitie het onderscheid nader ingekaderd. De incidentele lasten en baten moeten van een toelichting worden voorzien, waar uit blijkt waarom ze incidenteel van aard zijn. Daarbij kan de gemeente een ondergrens instellen waaronder de incidentele posten niet toegelicht hoeven te worden.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten bij het opstellen van dit overzicht:

 • Posten boven de € 200.000 worden toegelicht
 • Onttrekkingen en toevoegingen aan reserves zijn incidenteel, tenzij sprake is van de reserve kapitaallasten
 • Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die onder ongewijzigd beleid voor maximaal drie jaar vaststaan. Rijksbijdragen, subsidies en projecten die langer dan 3 jaar lopen, maar waar vooraf vaststaat  dat die bijdrage, subsidie of het project op termijn stopt, worden als incidenteel aangemerkt

Begrotingsaldo (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Saldo baten en lasten

-10.099.765

5.705.118

5.549.368

4.754.118

Saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves

13.817.417

-3.141.716

-4.357.216

-4.617.216

Begrotingssaldo na bestemming

3.717.652

2.563.402

1.192.152

136.902

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

0

0

0

0

Structureel begrotingssaldo

3.717.652

2.563.402

1.192.152

136.902

Specificatie incidentele baten en lasten

Programma 1 Samenleving

Lasten

formatie werkzaamheden Sociaal Domein

210.250

138.250

138.250

ondersteuning vrijwilligerswerk

125.000

beheer en exploitatie het Anker

85.000

extra capaciteit OHV

82.000

82.000

regionale aanpak LHBTI

75.000

75.000

capaciteit aangepast sporten

70.000

innovatiefonds sport

50.000

zwemvangnet

36.500

onderhoudsreserve sportaccommodaties

500.496

236.446

147.463

147.662

onderhoudsreserve buurt- en wijkcentra

124.402

90.300

90.300

90.300

onderhoudscontract Het Hoge Laar

9.320

hervormingsagenda Sociaal Domein (Projectkosten en Spoor 1)

727.000

anti-discriminatie en racisme

38.000

nazorgcentrum Intermezzo

15.000

zwemvangnet 12+

35.000

formatie team leerplicht-RMC

295.000

leerlingenvervoer

232.000

Baten

zwemvangnet

-36.500

onderhoudsreserve sportaccommodaties

-500.496

-236.446

-147.463

-147.662

onderhoudsreserve buurt- en wijkcentra

-124.402

-90.300

-90.300

-90.300

Het Hoge Laar reserve-onttrekking

-9.320

Programma 2 Inwonersondersteuning

Lasten

statushouders

500.000

vitaal en waardig ouder worden

175.000

maatschappelijke participatie

110.000

relatiemanagement jeugd

72.415

72.415

Incidenteel gehonoreerde bestedingen:

right to challenge

300.000

vervolg op meerjarige raamovereenkomst 'naar werk'

250.000

resultaat inkoopmodel Tiem

300.000

uitkering inzetten als loon

420.000

420.000

formatie handhaving Participatiewet

89.000

hervormingsagenda Sociaal Domein

295.000

Baten

statushouders incidentele rijksbijdrage

-140.000

Programma 3 Opvang en bescherming

Lasten

de Herberg

300.000

de Herberg mogelijke vrijval subsidie

-101.000

opvang uitgeprocedeerde asielzoekers (DATO)

113.000

mensenhandel

60.000

Baten

de Herberg bijdrage regiogemeenten

-199.000

DATO onttrekking reserve

-86.000

Programma 4 Inkomen

Lasten

vindplaats schulden

70.000

op orde

68.000

licentekosten HVS

24.000

lidmaatschap Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen

20.000

10.000

digitale recherche

70.000

vrijval budget programma 4. Inkomen

-35.000

schuldenlab en collectief regelen

32.000

uitkering inzetten als loon

-210.000

-210.000

Baten

vindplaats schulden onttrekking reserve

-70.000

op orde onttrekking reserve

-68.000

licentekosten HVS onttrekking reserve

-24.000

Programma 5 Ondernemende en levendige stad

Lasten

topinnovatiecentra

300.000

circulaire economie

100.000

centrumgebied; onderdeel toerisme

70.000

centrumgebied; onderdeel strategie evenementen

55.000

capaciteit cultuur

50.000

creatieve economie

50.000

port of Zwolle

30.000

toerisme en congresbureau Regio

30.000

Human Capital Agenda

25.000

frictiekosten Muzerie

9.000

sociaal ondernemerschap, starters en start-ups

215.000

economisch Perspectief

200.000

circulaire economie

345.000

BIZ Binnenstad

40.000

evenementen: Proto

10.000

capaciteit programma Binnenstad

110.000

cultuur

160.000

Baten

frictiekosten Muzerie reserve nutw

-9.000

Programma 6 Toekomstgerichte stad

Lasten

klimaatadaptatie

700.000

500.000

500.000

spoorzone

500.000

500.000

500.000

energie

463.902

500.000

500.000

wonen en zorg

400.000

fietsroute Zwolle-Hattem

200.000

capaciteit Ruimtelijke Initiatieven

175.000

fietspad Zuid-Hessenpoort

175.000

slim en Duurzaam

150.000

bushaltes SH nieuwe concessies

145.000

145.000

HWBP-plankosten

110.000

110.000

omgevingswet

85.000

Oosterenk

60.000

bijdrage Concillium 2021

50.000

mobihub A28-N340

50.000

controle op woningen

20.000

BO Mirt

1.000.000

stedelijk programmeren

250.000

programma omgevingswet

300.000

transformatie Oosterenk

215.000

integrale gebiedsaanpak Holtenbroek en Aa-landen

60.000

stikstofteam

100.000

woonimpuls

75.000

mobiliteit binnenstad

200.000

versnelling plaatsing laadpalen

50.000

warmtetransitie Holtenbroek - Aa-landen en Geothermie

510.000

energietransitie: Ondersteuning inwoners bij verduurzamen gebouwde omgeving

70.000

investeren in groei

50.000

E.Heimans rotonde

100.000

Baten

omgevingswet leges

-50.000

Programma 7 Vitale wijken

Lasten

aanvraag 116 FLO Veiligheidsregio

680.000

dierenweiden

200.000

energiecontroles Omgevingsdienst

85.000

laarzenpad Vecht-Zw.Water

66.000

Eemlaan-Rijnlaan

50.000

ruimte voor de Vecht

33.000

33.000

33.000

HWBP-waterboulevard

30.000

HWBP-meekoppelkansen

20.000

Engelse werk

10.638

Katerveersluis

8.750

dierenwelzijn

5.000

20.000

wandeldoorgang

150.000

onderhoudsreserve recreatieplassen

30.119

57.267

3.801

9.600

onderhoudsreserve Kleine Veer

9.795

4.111

20.097

8.425

onderhoudsreserve verhuurde panden

5.387.459

3.587.289

4.061.806

3.831.228

zonnepanelen

10.113

herinrichting Stinspark: van Voorst naar Verder!

185.000

stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle

50.000

beveiliging systemen gemeentelijke kapitaalgoederen en vastgoed

75.000

regie op de ondergrondse infrastructuur

52.750

boomonderhoud in balans

408.000

Nooterhof

50.000

toezicht en handhaving a.g.v. corona

200.000

visie toezicht openbare ruimte

180.000

natuur- en milieueducatie

55.000

Baten

Engelse werk dekking via rijksbijdrage

-10.638

Katerveersluis dekking via rijksbijdrage

-8.750

onderhoudsreserve recreatieplassen

-30.119

-57.267

-3.801

-9.600

onderhoudsreserve Kleine Veer

-9.795

-4.111

-20.097

-8.425

onderhoudsreserve verhuurde panden

-5.387.459

-3.587.289

-4.061.806

-3.831.228

zonnepanelen reserve-onttrekking

-10.113

Programma 8 Bestuur en dienstverlening

Lasten

coördinator woonfraude

81.500

81.500

versimpelteam

65.000

verbeteren lobby

50.000

BRP-specialist

86.000

86.000

Programma 9 Bedrijfsvoering

Lasten

digitale transitie 2021

457.000

47.000

67.000

basis op Orde

400.000

400.000

formatie werkzaamheden Sociaal Domein overhead

301.750

140.000

informatiesamenleving

150.000

150.000

registratuur

85.500

inkoopvolwassenheid

60.000

extra capaciteit OHV

14.500

14.500

OHV en Jeugd

14.500

14.500

relatiemanagement jeugd

4.585

overhead uitbreidingen

26.335

21.750

overschrijding bandbreedte

1.902.848

1.346.738

649.301

9.000

onderhoudsreserve panden gem. organisatie

79.402

255.456

193.717

229.635

onderhoudsreserve gemeentelijke huisvestingspanden

454.581

393.286

190.756

79.674

HR21

200.000

innovatie

250.000

aanbesteding Arbo-arts

40.000

informatiesamenleving

250.000

concerncontrol

116.000

Windows 10

100.000

overhead formatie-uitbreidingen

229.750

Baten

overschrijding bandbreedte

-1.902.848

-1.346.738

-649.301

-9.000

onderhoudsreserve panden gem. organisatie

-79.402

-255.456

-193.717

-229.635

onderhoudsreserve gemeentelijke huisvestingspanden

-454.581

-393.286

-190.756

-79.674

HR21 t.l.v. reserve nog uit te voeren werken

-200.000

innovatie t.l.v. reserve nog uit te voeren werken

-250.000

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

reserve incidentele bestedingen dekking eerdere besluitvorming

-5.863.000

-2.112.000

-1.350.000

reserve incidentele bestedingen dekking voorjaarsmoment 2020

-2.252.000

-787.500

-160.000

stelpost dekking incidenteel lagere inkomsten energie

-213.902

-250.000

-250.000

reserve incidentele bestedingen dekking najaarsmoment 2020

-9.324.500

-556.000

-250.000

rijksbijdrage regenboog lhbti

-50.000

-50.000

Stelposten concern (DATO)

-27.000

ICT t.b.v. Omgevingswet

125.000

fonds Bovenwijks

50.000

gemeentefondsuitkering

214.000

250.000

250.000

Baten

dividend Vitens

32.000

Toelichting incidentele baten en lasten bedragen > € 200.000

Programma 1 Samenleving

 • Er zijn bij het voorjaarsmoment 2020 meerjarig incidentele middelen  beschikbaar gesteld voor tijdelijke formatie in het sociaal domein.
 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor formatie afdeling Maatschappelijke ondersteuning.
 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om de hervorming van het sociaal domein verder vorm te  geven.
 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor formatie team leerplicht/RMC.
 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor meerkosten onder het huidige contract van het leerlingenvervoer.

Programma 2 Inwonersondersteuning

 • Bij de Perspectiefnota 2020-2023 en raadsbesluit van 4 november 2019 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de intensivering en uitbreiding aanpak statushouders.
 • Bij de begroting 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een pilot in het kader van Right to Challenge.
 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering participatie naar werk middels een ontwikkelopdracht van Tiem bv.
 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor nadelig resultaat inkoopmodel Tiem bv
 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om bijstandscliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden.
 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om de hervorming van het sociaal domein verder vorm te  geven

Programma 3 Opvang en bescherming

 • Bij de Perspectiefnota 2020-2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor De Herberg.

Programma 5 Ondernemende en levendige stad

 • Bij de Perspectiefnota 2020-2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Polymer Science Park en Helth Innovation Park.
 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor sociaal ondernemerschap en staters/ start-ups.
 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de economische sector (economisch perspectief).
 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering Regiodeal en een projectmanager.

Programma 6 Toekomstgerichte stad

 • Bij de Perspectiefnota 2020-2023 zijn meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de programmakosten van klimaatadaptie.
 • Bij de Perspectiefnota 2020-2023 zijn meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor programmakosten Spoorzone.
 • Bij de Perspectiefnota 2020-2023 zijn meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor programmakosten energietransitie.
 • Bij de Begroting 2020 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor wonen en zorg.
 • Bij de Perspectiefnota 2020-2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor mobiliteit
 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld onderzoeken verstedelijkingsstrategie / MIRT.
 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor stedelijk programmeren & omgevingsvisie.
 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor invoering omgevingswet.
 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het programma transformatie Oosterenk.
 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek mobiliteit Binnenstad.
 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor warmtetransitie Holtenbroek, Aa-landen en Geothermie.

Programma 7 Vitale wijken

 • Bij het voorjaarsmoment 2020 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor functioneel leeftijdsontslag bij de Veilheidsregio.
 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor bomenonderhoud.

Programma 9 Bedrijfsvoering

 • Bij de Perspectiefnota 2020-2023 zijn meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor digitale transitie.
 • Bij de Begroting 2020 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor informatievoorziening basis op orde.
 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor informatiesamenleving, systeem en data.
Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35