Begroting 2021
portal

Financiën

Meerjarenoverzicht per programma

Meerjarenoverzicht Programma 1. Samenleving

Meerjarenoverzicht

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2019

43.830.528

7.166.359

36.664.169

878.821

943.673

36.599.317

Begroting 2020

45.125.586

7.193.105

37.932.481

292.769

551.407

37.673.843

Begroting 2021

48.220.237

7.530.015

40.690.222

617.286

736.349

40.571.159

Begroting 2022

47.300.769

7.530.015

39.770.754

370.286

65.631

40.075.409

Begroting 2023

47.671.019

7.530.015

40.141.004

295.286

65.631

40.370.659

Begroting 2024

47.743.019

7.530.015

40.213.004

295.286

65.631

40.442.659

Ontwikkelingen 2020 - 2021

Mutaties meerjarenraming:

Reeds vastgestelde mutaties

2021

2022

2023

2024

Opmerking

Stadsuitbreidinglasten

-46.000

-53.000

-13.000

Vervangingsbudget kunstgrasvelden

54.000

109.000

165.000

Nieuwbouw WRZV

475.000

475.000

475.000

Stelpost onderwijsinvesteringen

754.000

879.000

982.000

Van der Capellen sgs

0

268.000

268.000

Incidenteel gehonoreerde bestedingen

2021

2022

2023

2024

Opmerking

formatie werkzaamheden Sociaal Domein

210.250

138.250

138.250

voorjaar 20

ondersteuning vrijwilligerswerk

125.000

PPN 20-23

beheer en exploitatie het Anker

85.000

voorjaar 20

extra capaciteit OHV

82.000

82.000

voorjaar 20

regionale aanpak LHBTI

75.000

75.000

PPN 20-23

capaciteit aangepast sporten

70.000

PPN 20-23

innovatiefonds sport

50.000

PPN 20-23

zwemvangnet

36.500

PPN 20-23

zwemvangnet onttrekking reserve

-36.500

PPN 20-23

onderhoud sportaccommodaties

500.496

begroting 21

onderhoudsreserve sportaccommodaties

-500.496

begroting 21

onderhoud buurt- en wijkcentra

124.402

begroting 21

onderhoudsreserve buurt- en wijkcentra

-124.402

begroting 21

onderhoudscontract Het Hoge Laar

9.320

berap 20-1

het Hoge Laar reserve-onttrekking

-9.320

berap 20-1

Voorgestelde mutaties

2021

2022

2023

2024

Opmerking

hervormingsagenda Sociaal Domein (Projectkosten en Spoor 1)

727.000

incidenteel

anti-discriminatie en racisme

38.000

incidenteel

nazorgcentrum Intermezzo

15.000

incidenteel

zwemvangnet 12+

35.000

incidenteel

formatie team leerplicht-RMC

295.000

incidenteel

leerlingenvervoer

232.000

incidenteel

meerkosten renovatie toplagen kunstgrasvelden

11.250

22.500

33.750

structureel

-

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35