Begroting 2021
portal

Financiën

Subsidiestaat

Subsidiestaat

Doel

Bedrijfseenheid

Subrekening

Soort subsidie

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

(maatwerk)Voorzieningen Wmo

Dagbesteding

Wijkgroepsgerichte ID/DB

Incidentele subsidies

115.186

120.000

185.000

Totaal Dagbesteding

115.186

120.000

185.000

WMO Externe advisering

Algemene kosten externe advise

Incidentele subsidies

30.000

0

0

Klachtencommissie

Incidentele subsidies

18.110

0

0

Meldpunt WMO

Incidentele subsidies

18.625

0

0

Totaal WMO Externe advisering

66.735

Basisinfrastructuur en aanbod

Beeldende Kunst

Algemeen

Incidentele subsidies

152.405

300.000

0

Structurele subsidies

143.928

208.029

155.123

Exploitatie R10

Structurele subsidies

0

0

59.563

Proeftuinen

Incidentele subsidies

299.136

200.000

0

Totaal Beeldende Kunst

595.469

708.029

214.686

Bibliotheken

Algemeen

Structurele subsidies

4.314.940

4.427.157

4.568.826

Combinatie-functionaris

Structurele subsidies

68.050

77.100

87.823

Totaal Bibliotheken

4.382.990

4.504.257

4.656.649

Cultuureducatie

Adviesfunctie Cultuureducatie

Structurele subsidies

546.049

560.657

578.598

Cultuur aan de basis

Structurele subsidies

35.250

35.267

36.396

Cultuurparticipatie

Structurele subsidies

0

0

15.000

Jeugdcultuurfonds

Structurele subsidies

40.554

41.608

42.939

Muzerie overig

Structurele subsidies

902.815

923.785

938.346

Stadkamer overig

Structurele subsidies

55.000

0

0

Totaal Cultuureducatie

1.579.668

1.561.317

1.611.279

Lokale geschiedenis

Algemeen

Incidentele subsidies

58.000

250.000

0

Structurele subsidies

1.580.793

1.687.719

1.741.726

Totaal Lokale geschiedenis

1.638.793

1.937.719

1.741.726

Musea

Algemeen

Incidentele subsidies

58.000

0

0

Structurele subsidies

1.581.181

1.697.955

1.752.289

Totaal Musea

1.639.181

1.697.955

1.752.289

Podiumkunsten

Algemeen

Structurele subsidies

89.242

87.064

89.850

Kameroperahuis

Structurele subsidies

54.000

50.000

51.600

Odeon/De Spiegel/Hedon

Overige subsidies

1.803.462

1.833.580

1.892.255

Structurele subsidies

3.727.281

3.836.856

3.959.635

Overig niet marktproducenten

Structurele subsidies

4.502

4.502

4.646

Theaterproducenten

Structurele subsidies

50.000

50.000

51.600

Totaal Podiumkunsten

5.728.487

5.862.002

6.049.586

Beschermd wonen psych.probl.

Beschermd wonen

Algemeen

Overige subsidies

32.998.155

40.190.472

PM

Totaal Beschermd wonen

32.998.155

40.190.472

College

B&W - algemeen

Alg.kosten B&W

Overige subsidies

1.000

0

0

Totaal B&W - algemeen

1.000

Regio Algemeen

Inhuur marketingsplan

Incidentele subsidies

60.000

0

0

Totaal Regio Algemeen

60.000

Regio programma economie

Kansen en opgaven economie

Incidentele subsidies

2.500

0

0

Kennispoort

Incidentele subsidies

340.000

0

0

Kennispoort Agri&Food

Incidentele subsidies

94.895

0

0

Totaal Regio programma economie

437.395

Competenties en sociaal kapitaal

Vrijwilligerswerk

Algemeen

Incidentele subsidies

0

0

175.000

Structurele subsidies

194.735

199.798

206.192

Transfor ondersteun vrijwil

Incidentele subsidies

250.300

250.000

125.000

Transfor steun partnerverlies

Incidentele subsidies

46.215

0

0

Totaal Vrijwilligerswerk

491.250

449.798

506.192

Deelname arbeidsmarkt

Arbeidsparticip statushouders

Algemene kosten

Incidentele subsidies

25.000

0

0

Totaal Arbeidsparticip statushouders

25.000

(leeg)

Algemene kosten

Incidentele subsidies

239

0

0

Totaal (leeg)

239

Detentie en jeugdreclassering

Integratie Detentie

Nazorg ex-gedetineerden

Incidentele subsidies

14.265

6.169

6.286

Totaal Integratie Detentie

14.265

6.169

6.286

Doorgaande leerlijn

Laaggeletterdheid

Algemeen

Incidentele subsidies

108.520

0

0

Totaal Laaggeletterdheid

108.520

Onderwijsachterstandenbeleid

Algemeen

Overige subsidies

1.460

0

0

OAB 2020

Incidentele subsidies

0

0

1.788.954

Onderwijsachterstandsbeleid 2018

Incidentele subsidies

0

0

0

Onderwijsachterstandsbeleid 2019

Incidentele subsidies

1.396.204

0

0

Onderwijsachterstandsbeleid 2020

Incidentele subsidies

0

1.643.127

0

Totaal Onderwijsachterstandenbeleid

1.397.664

1.643.127

1.788.954

Peuterwerk

Algemeen

Incidentele subsidies

435.442

0

0

Structurele subsidies

936.695

1.413.211

1.458.434

Totaal Peuterwerk

1.372.137

1.413.211

1.458.434

Regionale aanpak VSV

Intergrip

Overige subsidies

10.000

0

0

Meelopen in het MBO

Overige subsidies

46.399

0

0

Mentoring @ Work

Overige subsidies

50.000

0

0

Verzuim 2.0.

Overige subsidies

42.750

0

0

Werknemersvaardigheden

Overige subsidies

28.220

0

0

Totaal Regionale aanpak VSV

177.369

RMC-Reg.meld-en Coörd.functie

Algemeen

Overige subsidies

12.296

0

0

Totaal RMC-Reg.meld-en Coörd.functie

12.296

Dynamisch en innovererend klimaat

Amateurkunst

Algemeen

Overige subsidies

14.362

21.753

22.166

Structurele subsidies

18.353

17.349

17.904

Subsidies volgens regeling

141.257

143.564

139.292

Media

Structurele subsidies

77.977

82.324

84.958

Zaalgebrk ZwolsTheater-Hedon

Incidentele subsidies

28.037

30.377

30.954

Totaal Amateurkunst

279.986

295.367

295.274

Culturele initiatieven

Algemeen

Structurele subsidies

40.000

50.798

52.424

Subsidies volgens regeling

-4.500

0

0

Innovatie en vernieuwing

Structurele subsidies

82.000

45.397

46.850

Regeling cultuur en kwaliteit

Structurele subsidies

6.800

0

0

Subsidies volgens regeling

170.688

84.230

85.830

Studenten en jongeren

Incidentele subsidies

40.000

0

0

Totaal Culturele initiatieven

334.988

180.425

185.104

Economische positie

Bedrijveninvesteringszones-BIZ

BIZ 2018-Hessenpoort

Incidentele subsidies

4.600

0

0

BIZ 2018-TAK/Vechtstraat

Incidentele subsidies

-1.680

0

0

BIZ 2019 Binnenstad

Incidentele subsidies

285.000

0

0

BIZ 2019 TAK

Incidentele subsidies

23.700

0

0

BIZ 2019-Hessenpoort

Incidentele subsidies

154.500

0

0

BIZ 2020 Binnenstad

Incidentele subsidies

0

285.000

0

BIZ 2020 TAK

Incidentele subsidies

0

26.000

26.000

BIZ 2020-Hessenpoort

Incidentele subsidies

0

139.000

0

BIZ Binnenstad

Incidentele subsidies

0

0

285.000

BIZ Hessenpoort

Incidentele subsidies

0

0

139.000

BIZ-Hessenpoort

Incidentele subsidies

-1.500

0

0

Totaal Bedrijveninvesteringszones-BIZ

464.620

450.000

450.000

Festivals

Algemeen

Structurele subsidies

0

204.199

0

Totaal Festivals

204.199

Toeristisch beleid en evenemen

Subsidie Hanzesteden

Overige subsidies

30.500

32.018

32.626

Zwolle Marketing

Structurele subsidies

217.000

241.274

248.995

Totaal Toeristisch beleid en evenemen

247.500

273.292

281.621

Toeristisch beleid evenementen

Algemeen

Incidentele subsidies

0

0

312.634

Overige subsidies

509.750

0

10.000

Totaal Toeristisch beleid evenementen

509.750

322.634

Topsport

Algemeen

Incidentele subsidies

0

61.453

62.621

Totaal Topsport

61.453

62.621

Eigen kracht, samenkracht en opvoedklimaat

Jongerenbeleid

Algemeen

Subsidies volgens regeling

77.084

87.056

86.713

Totaal Jongerenbeleid

77.084

87.056

86.713

Opvoedingsonderst/ontwikkeling

BDU/CJG

Incidentele subsidies

568.874

257.302

262.191

Overige subsidies

710.206

982.299

1.209.854

Structurele subsidies

359.473

362.219

373.810

Ondersteuning 0-4 jaar

Structurele subsidies

85.407

0

0

Totaal Opvoedingsonderst/ontwikkeling

1.723.959

1.601.820

1.845.855

Erfgoed inspirerend thema

Monumentensubsidies

Algemene kosten

Overige subsidies

0

42.284

43.087

Totaal Monumentensubsidies

42.284

43.087

Monumentenzorg

Algemene kosten

Overige subsidies

30.142

0

0

Theadorakapel

Overige subsidies

45.000

0

0

Totaal Monumentenzorg

75.142

Gemeentelijk vangnet armoedegrens

Armoedebestrijding

Algemene kosten Armoedebestrij

Overige subsidies

10.000

0

0

Minimabeleid

Overige subsidies

0

42.114

67.914

Noodfonds

Overige subsidies

17.000

10.633

10.835

Totaal Armoedebestrijding

27.000

52.747

78.749

Gezamenlijk eigenaarschap

Wijkmanagement

Doe Het Zelf garage Ind.buurt

Structurele subsidies

54.206

54.206

55.941

Voortzett. initiatiefrijk Zwol

Incidentele subsidies

31.500

0

0

Totaal Wijkmanagement

85.706

54.206

55.941

Wijkmanagement - Oost

Basisbudget

Incidentele subsidies

-1.805

0

0

Totaal Wijkmanagement - Oost

-1.805

Gezondheid

Jeugdgez.zorg uniform 122

Algemeen

Incidentele subsidies

11.000

12.201

0

Totaal Jeugdgez.zorg uniform 122

11.000

12.201

Jeugdgezondheidszorg uniform

Algemeen

Structurele subsidies

4.109.022

107.867

175.730

Gezond in de stad

Incidentele subsidies

15.540

0

0

Totaal Jeugdgezondheidszorg uniform

4.124.562

107.867

175.730

Kosten AED

Algemeen

Structurele subsidies

11.000

11.613

11.985

Totaal Kosten AED

11.000

11.613

11.985

Groen- en recreatiestructuur

algemene kosten cluster Paars

OGON en ntgo

Incidentele subsidies

8.000

0

0

Totaal algemene kosten cluster Paars

8.000

Overige recreatie

subsidies inc./structureel

Incidentele subsidies

1.300

7.268

0

Overige subsidies

16.748

17.652

0

Totaal Overige recreatie

18.048

24.920

Kinderen huishouden laag inkomen

Kinderparticipatie

Algemeen

Overige subsidies

261.015

913.236

908.587

Totaal Kinderparticipatie

261.015

913.236

908.587

Maatschappelijke participatie

Mee doen SWT

Algemeen

Incidentele subsidies

271.879

0

110.000

Transfor maatschap participati

Incidentele subsidies

31.250

0

110.000

Totaal Mee doen SWT

303.129

220.000

Onderdak en begeleiding daklozen

Begeleiding MO

Algemeen

Incidentele subsidies

-9.563

0

0

Totaal Begeleiding MO

-9.563

Maatschappelijke opvang

Algemeen

Incidentele subsidies

-13.838

0

0

Overige subsidies

85.689

0

0

Structurele subsidies

5.238.356

6.034.377

6.195.653

Beleid OGGz

Incidentele subsidies

0

72.163

73.534

Totaal Maatschappelijke opvang

5.310.208

6.106.540

6.269.187

Ondersteunen bij schulden

Preventie

Algemeen Preventie

Overige subsidies

1.028.343

1.002.253

1.059.014

Totaal Preventie

1.028.343

1.002.253

1.059.014

Onderwijsvoorzieningen

obao Onderwijshuisvesting

Algemeen

Overige subsidies

16.500

16.731

17.049

Totaal obao Onderwijshuisvesting

16.500

16.731

17.049

Sociale netwerken kwetsbare inwoners

Gehandicaptenbeleid

Algemeen

Overige subsidies

19.119

21.203

21.606

Structurele subsidies

391.524

372.505

384.425

Totaal Gehandicaptenbeleid

410.643

393.708

406.031

Ouderenwelzijn

Algemeen

Incidentele subsidies

231

31.946

32.553

Structurele subsidies

1.076.389

1.031.665

1.064.679

Totaal Ouderenwelzijn

1.076.620

1.063.611

1.097.232

Participatieraad

Uitvoeringskosten

Incidentele subsidies

23.587

2.106

2.146

Totaal Participatieraad

23.587

2.106

2.146

WMO Mantelzorg/ informele zorg

Subsidies Mantelzorg

Overige subsidies

0

18.583

18.936

Structurele subsidies

584.599

578.017

1.140.528

Totaal WMO Mantelzorg/ informele zorg

584.599

596.600

1.159.464

Toegang tot jeugdhulp

Toegang jeugdhulp

GZ Expertise

Overige subsidies

-39.469

154.007

0

Ondersteuningsteams scholen

Incidentele subsidies

0

136.279

138.868

Subsidie BJZO

Overige subsidies

342.899

413.869

363.345

Totaal Toegang jeugdhulp

303.430

704.155

502.213

Veerkracht

Begeleiding statushouders

Algemeen

Incidentele subsidies

18.000

17.899

18.239

Overige subsidies

-2.242

0

0

Structurele subsidies

179.808

283.989

293.077

Subsidie Integratie

Incidentele subsidies

9.815

18.386

18.735

Totaal Begeleiding statushouders

205.380

320.274

330.051

Beleid accommodaties

Algemeen

Incidentele subsidies

0

48.285

28.202

Structurele subsidies

461.620

461.620

476.392

Subsidies volgens regeling

299.381

266.814

418.021

Totaal Beleid accommodaties

761.001

776.719

922.615

Sociaal cultureel werk

Adviesraden&coordinatie

Structurele subsidies

14.734

14.734

15.205

Algemeen

Structurele subsidies

2.022.669

2.262.669

2.087.394

Jongerenwerk&-centra

Incidentele subsidies

0

0

240.000

Structurele subsidies

862.095

862.095

889.682

Totaal Sociaal cultureel werk

2.899.498

3.139.498

3.232.281

Welzijnsbeleid

Algemeen

Incidentele subsidies

7.800

8.139

8.294

Overige subsidies

8.750

9.621

9.804

Totaal Welzijnsbeleid

16.550

17.760

18.098

Wijkorganisaties

Algemeen

Subsidies volgens regeling

122.026

137.686

136.301

Totaal Wijkorganisaties

122.026

137.686

136.301

Veilig Thuis preventie huiselijk geweld

Adviespunt kindermish.huis.gew

Algemeen

Structurele subsidies

4.619.455

4.281.818

4.122.830

Totaal Adviespunt kindermish.huis.gew

4.619.455

4.281.818

4.122.830

Begeleiding VO

Algemeen

Incidentele subsidies

220.416

220.416

224.604

Totaal Begeleiding VO

220.416

220.416

224.604

Huiselijk geweld

Doeluitk. VO/huis. geweld

Incidentele subsidies

17.441

0

0

Structurele subsidies

2.254.754

2.280.830

2.475.577

Lokaal huiselijk geweld

Structurele subsidies

72.311

178.260

183.963

Loverboys

Structurele subsidies

23.607

42.342

43.697

Subsidies volgens regeling

21.210

0

0

Overige uitvoeringskosten

Structurele subsidies

0

27.353

28.228

Totaal Huiselijk geweld

2.389.323

2.528.785

2.731.465

Verbinding onderwijs / arbeidsmarkt

Studentenbeleid

Algemeen

Overige subsidies

2.000

4.212

4.292

Structurele subsidies

58.139

59.651

61.560

Voor en door studenten

Incidentele subsidies

10.500

10.528

10.728

Totaal Studentenbeleid

70.639

74.391

76.580

Volwasseneducatie

Regiomiddelen volw.educatie

Incidentele subsidies

877.413

0

0

Taalpunten

Incidentele subsidies

95.110

0

0

Totaal Volwasseneducatie

972.523

Verslaving, zorgmijding, verward gedrag

Verslavingsbeleid

Algemeen

Structurele subsidies

1.388.399

1.408.722

1.453.801

Totaal Verslavingsbeleid

1.388.399

1.408.722

1.453.801

Verward gedrag

Algemeen

Incidentele subsidies

94.626

0

0

Totaal Verward gedrag

94.626

Voorkomen zorgmijding

Algemeen

Structurele subsidies

742.231

762.307

786.701

Totaal Voorkomen zorgmijding

742.231

762.307

786.701

Vestigingsklimaat bedrijven

Marketing, promotie en acquis

Inc. Subs/bijdr

Incidentele subsidies

10.000

0

0

Totaal Marketing, promotie en acquis

10.000

Aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt

Human Capital Agenda

Incidentele subsidies

0

1.852.050

1.852.050

Totaal Aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt

1.852.050

1.852.050

Vitaliteit door sport en bewegen

Breedtesport

Aangepast sporten

Incidentele subsidies

87.465

70.000

70.000

Overige subsidies

50.477

63.754

64.965

Algemeen

Structurele subsidies

451.859

466.841

481.780

Brede Impuls Buurtsportcoaches

Incidentele subsidies

140.000

0

180.294

Structurele subsidies

895.111

873.920

717.592

Het Sportgala

Incidentele subsidies

2.500

7.897

8.047

Pilot sport en bewegen

Incidentele subsidies

40.000

50.000

50.000

PPN11-14 Special Heroes

Overige subsidies

25.065

26.874

27.385

Zwemvangnet

Incidentele subsidies

163.095

41.533

113.822

Structurele subsidies

0

111.550

115.120

Totaal Breedtesport

1.855.572

1.712.369

1.829.005

Vitaliteit en gezondheid

Dierenasiel

Algemene kosten

Structurele subsidies

311.062

338.006

348.822

Totaal Dierenasiel

311.062

338.006

348.822

Dierenweiden/wijkboerderijen

algemene kosten/inkomsten

Overige subsidies

0

3.031

3.089

buurtweiden

Structurele subsidies

406.270

406.270

419.271

Stadshoeve

Overige subsidies

75.300

0

0

Structurele subsidies

0

79.499

82.043

Stg. Kinderboerderij Zwolle

Structurele subsidies

118.704

121.913

127.949

Totaal Dierenweiden/wijkboerderijen

600.274

610.713

632.352

Dierenwelzijn

subsidies ambulance

Structurele subsidies

29.898

30.675

31.657

subsidies asiel

Structurele subsidies

1.711

16.641

17.174

Totaal Dierenwelzijn

31.609

47.316

48.831

Jeugdtuinen

algemene kosten/opbrengsten

Overige subsidies

2.650

2.737

2.789

Totaal Jeugdtuinen

2.650

2.737

2.789

Natuureducatie

Milieuraad

Overige subsidies

12.800

12.979

13.226

Structurele subsidies

25.097

25.750

26.574

Totaal Natuureducatie

37.897

38.729

39.800

Vitaliteit sportverenigingen en sportaccommodaties

Sporthallen

Algemeen

Structurele subsidies

137.022

141.155

143.687

Exploitatiebijdrage Het Anker

Structurele subsidies

362.467

381.072

393.266

Stelpost subsidie Landstede

Overige subsidies

138.500

143.810

146.542

Totaal Sporthallen

637.989

666.037

683.495

Zwembaden

Algemeen

Structurele subsidies

2.768.815

2.865.259

2.865.259

PPN 2012 Openluchtbad

Overige subsidies

56.000

56.000

56.000

Totaal Zwembaden

2.824.815

2.921.259

2.921.259

Voorliggend veld

Cliëntenondersteuning

Algemeen

Overige subsidies

0

68.000

69.292

Totaal Cliëntenondersteuning

68.000

69.292

Ondersteuning mantelzorgers

Algemeen

Structurele subsidies

592.541

527.145

0

Totaal Ondersteuning mantelzorgers

592.541

527.145

Fysieke veiligheid

Rampenbestrijding/Brandweer PZ

Algemeen

Structurele subsidies

9.092.294

0

0

Totaal Rampenbestrijding/Brandweer PZ

9.092.294

Veilig gebruik openbare ruimte

Kinderopvang PZ

Algemeen

Structurele subsidies

174.450

0

0

Totaal Kinderopvang PZ

174.450

Groen en recreatiestructuur

Overige recreatie

subsidies inc./structureel

Incidentele subsidies

0

0

7.406

Overige subsidies

0

0

17.987

Totaal Overige recreatie

25.393

Eindtotaal

100.820.067

96.805.183

57.995.733

Met het vaststellen van de Begroting 2021, zijn voor alle bovenstaande subsidieregelingen en subsidieposten de opgenomen subsidieplafonds voor het jaar 2021 vastgesteld.  Als het totaal van aanvragen op een subsidieregeling of subsidiepost het subsidieplafond overschrijdt, geldt de volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvraag.

Ten aanzien van de volgende subsidieregelingen en/of subsidieposten geldt de volgende uitzondering en/of toelichting:

1) Voor de subsidie op Beschermd Wonen geldt dat in 2021 een uitname uit het budget beschermd wonen wordt gedaan omdat een deel van de beschermd wonen cliënten overgaat naar de Wet Langdurige zorg (Wlz). Aangezien pas in november 2020 meer zicht is op de door het Zorgkantoor gestelde Wlz-indicaties en daarmee op de cliënten die vanaf 2021 geen BW-zorg meer zullen ontvangen, is hier een PM-post opgenomen in plaats van een bedrag. Als er duidelijkheid is over het aantal gestelde Wlz-indicaties, worden de subsidieplafonds alsnog bekend gemaakt.

Als het totaal van de subsidieaanvragen voor Beschermd Wonen het hiervoor beschikbare subsidieplafond overschrijdt, geldt de volgende prioritering: het bieden van continuïteit en evenredigheid. Daarnaast zal het College nog subsidieplafonds vaststellen voor extra en/of omzetting jaarplekken Beschermd Wonen en/of extra plekken ten behoeve van specifieke doelgroepen. Aanvragen die zijn ingediend worden beoordeeld aan de hand van de criteria zoals opgenomen in het voor dat kalenderjaar geldende beoordelingskader en kunnen gehonoreerd worden tot het maximum van het desbetreffende subsidieplafond (zie ASV, hoofdstuk 28).

2) De toekenning van subsidies in het kader van cultuur & kwaliteit vindt plaats in 3 rondes waarbij de aanvragen in onderlinge samenhang worden gewogen (zie ASV, hoofdstuk 4).

3) Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen voor Evenementen maakt het college een evenwichtige verdeling over de verschillende categorieën evenementen (zie ASV, hoofdstuk 11).

4) Als het totaal van de subsidieaanvragen in het kader van Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) het subsidieplafond overschrijdt, geldt dat aanvragen die het meeste bijdragen aan het OAB prioriteit krijgen (zie ASV, hoofdstuk 15).

5) Als het totaal van de aangevraagde subsidies voor peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) het subsidieplafond overschrijdt, wordt eerst voorrang gegeven aan Zwolse peuters met een VVE-indicatie en daarna aan reeds geplaatste peuters (zie ASV, hoofdstuk 16).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Subsidieloket van de gemeente Zwolle via subsidieloket@zwolle.nl.

NB: Het verschil tussen de hier gepresenteerde cijfers van de realisatie 2019 en de website van de Begroting 2021 wordt met name veroorzaakt doordat we de gezondheids- en veiligheidsregio niet meer meenemen in de subsidiestaat.

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35