Begroting 2021
portal

Paragrafen

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Wanneer de gemeente bestuurlijke zeggenschap heeft en een financieel belang bij een bepaalde privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon, dan is er sprake van een zogeheten verbonden partij. Gemeentelijke deelname aan verbonden partijen is een manier om het publiek belang te dienen of een bepaalde publieke taak uit te voeren. Van bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente zeggenschap heeft door een zetel in het bestuur of door stemrecht. Van een financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt raakt in geval van faillissement van de verbonden partij of wanneer de gemeente voor een bedrag aansprakelijk kan worden gesteld wanneer de verbonden partij zijn verplichtingen niet nakomt. Verbonden partijen zijn deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen of verenigingen.
Het beleidskader voor de verbonden partijen is de Handreiking verbonden partijen. Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel om de samenwerking tussen de gemeente Zwolle en haar verbonden partijen te ondersteunen en waar nodig te versterken.
De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in:

 • Het beleidskader
 • De lijst verbonden partijen, onderverdeeld naar categorieën, waarbij minimaal de volgende onderdelen worden vermeld:
  • De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt.
  • Het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar.
  • De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar.
  • De verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar.
  • De eventuele risico’s.
Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35