Begroting 2021
portal

Financiën

Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

Een balans is een overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment. De balans bestaat uit twee kanten die met elkaar in evenwicht zijn: de activa en de passiva. Activa zijn kort gezegd de bezittingen en passiva zijn de middelen waarmee de activa gefinancierd worden (eigen en vreemd vermogen). De term balans doelt op het evenwicht tussen de bezittingen en de manier waarop ze gefinancierd worden.

Meerjarenbalans activa

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Immateriële vaste activa

- bijdrage aan activa van derden

3.831.566

3.740.000

3.335.000

2.945.000

2.599.000

2.262.000

Materiële vaste activa

- investeringen met economisch nut

357.684.672

376.529.000

383.150.000

375.760.000

359.368.000

343.685.000

- investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

27.939.960

28.410.000

26.933.000

25.463.000

24.017.000

22.607.000

- investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

60.062.470

73.790.000

76.741.000

78.500.000

75.803.000

72.584.000

- in erfpacht uitgegeven

3.938.116

3.938.000

3.938.000

3.938.000

3.938.000

3.938.000

Financiële vaste activa

kapitaal verstrekkingen aan:

- deelnemingen

982.196

982.000

982.000

982.000

982.000

982.000

leningen aan:

- woningbouwcorporaties

12.181.626

11.211.000

10.197.000

9.137.000

8.263.000

7.432.000

- deelnemingen

3.009.201

2.806.000

2.603.000

2.603.000

2.603.000

2.603.000

- overige verbonden partijen

3.971.701

3.851.000

3.724.000

3.598.000

3.598.000

3.598.000

- overige langlopende leningen

4.943.173

4.785.000

4.467.000

4.148.000

3.806.000

3.613.000

Totaal vaste activa

478.544.681

510.042.000

516.070.000

507.074.000

484.977.000

463.304.000

Voorraden

- grond en hulpstoffen

22.402

- bouwgronden in exploitatie

71.336.805

51.780.000

52.563.000

36.492.000

32.121.000

25.113.000

- gereed product en handelsgoederen

300.825

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

- vooruitbetalingen

-1.215.022

uitzettingen < 1 jaar

- uitzettingen < 1 jaar

27.686.889

28.000.000

28.000.000

28.000.000

28.000.000

28.000.000

liquide middelen

- liquide middelen

775.755

0

overlopende activa

- overlopende activa

26.528.827

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Totaal vlottende activa

125.436.481

105.080.000

105.863.000

89.792.000

85.421.000

78.413.000

Totaal activa

603.981.162

615.122.000

621.933.000

596.866.000

570.398.000

541.717.000

Meerjarenbalans passiva

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Eigen vermogen

- algemene reserve

78.000.788

55.554.000

55.554.000

55.554.000

55.554.000

55.554.000

- bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

2.057.860

2.019.000

1.991.000

1.981.000

1.951.000

1.930.000

- overige bestemmingsreserves

93.404.115

92.980.000

68.118.000

57.708.000

50.605.000

38.459.000

- gerealiseerd resultaat

10.181.228

0

3.718.000

2.563.000

1.192.000

137.000

Voorzieningen

- voorzieningen

11.292.971

9.629.000

7.239.000

5.309.000

3.899.000

2.595.000

Vaste schulden

- obligatieleningen

26.000.000

36.000.000

36.000.000

26.000.000

26.000.000

26.000.000

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

204.402.979

211.354.000

219.909.000

238.415.000

237.106.000

240.836.000

- openbare lichamen

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

27.500.000

27.500.000

- overige binnenlandse sectoren

1.729.962

1.602.000

1.502.000

1.401.000

1.301.000

1.200.000

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Totaal vaste passiva

482.069.903

464.138.000

449.031.000

443.931.000

425.108.000

414.211.000

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

- vlottende schulden < 1 jaar

74.590.890

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

- overlopende passiva

47.320.369

44.000.000

44.000.000

44.000.000

44.000.000

44.000.000

Financieringstekort

- financieringstekort

31.984.000

53.902.000

33.935.000

26.290.000

8.506.000

Totaal vlottende passiva

121.911.259

150.984.000

172.902.000

152.935.000

145.290.000

127.506.000

Totaal passiva

603.981.162

615.122.000

621.933.000

596.866.000

570.398.000

541.717.000

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35