Begroting 2021
portal

Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving programma 1. Samenleving

We willen dat onze inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Inwoners die daar ondersteuning of zorg bij nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk in hun dagelijkse leven. Dichtbij huis, in hun eigen vertrouwde omgeving. Voor wie dat nodig heeft, is er zwaardere en meer gespecialiseerde zorg. Om ervoor te zorgen dat de sociale basis beter aansluit bij de behoefte van de inwoner, zijn veranderingen nodig. Daarover gaat de hervormingsagenda sociaal domein. De agenda heeft zes sporen: (1) Het voorveld – een sterke sociale basis, (2) Wmo – Van beschermd wonen naar (beschermd) thuis, (3) Jeugd – Herstel van het gewone leven in het gewone leven, (4) Participatie, (5) Wonen, (6) Eén gezin, één plan.

In dit programma staat hoe we die sociale basis versterken (spoor 1). Die basis begint in de eigen omgeving van de inwoner. Daar ontmoet hij familie, vrienden en buurtgenoten. Elkaar ontmoeten verrijkt het dagelijks leven. Maar een sterk sociaal netwerk maakt het ook makkelijker om elkaar te helpen of om hulp te vragen aan mensen die je kent, zoals bij mantelzorg. We zetten in op zelfredzaamheid en stimuleren dat inwoners elkaar ontmoeten. Zo is er ruimte voor bewonersinitiatieven en geven we subsidie aan wijkcentra en wijkverenigingen. Er zijn diverse algemene voorzieningen, waarvan alle inwoners gebruik kunnen maken. Onze stad telt ook veel initiatieven. En als dat nodig is, zijn er individuele voorzieningen. Bijvoorbeeld voor de mantelzorger die het niet meer aan kan. Alle voorzieningen en initiatieven willen we beter op elkaar afstemmen. Zodat de sociale basis van onze stad nog sterker wordt.

Naast het sociale netwerk zijn ook een gezonde leefstijl en vitaliteit belangrijk. We stimuleren dat inwoners sporten en bewegen. Dat leidt tot een betere gezondheid, meer sociale contacten en meer zelfvertrouwen. Bij jongeren vergroot het de kans op betere schoolprestaties en helpt het bij de vermindering van probleemgedrag. Ook voor senioren is vitaliteit belangrijk. We bieden ze verschillende mogelijkheden om vitaal en waardig ouder te kunnen worden.

We willen dat iedereen kans heeft op goede scholing en betaald werk. We zorgen voor onderwijsvoorzieningen en ondersteuning bij het vinden van een baan. Voor sommige inwoners is de afstand tot de arbeidsmarkt te groot. We vinden het belangrijk dat zij evengoed op een andere manier kunnen meedoen. Samen met partners in de stad zorgen we dat er voor deze inwoners meer mogelijkheden komen.

Klik hier voor alle programma's en doelen

Financiën programma

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 1.1.1

570.924

0

570.924

0

0

570.924

Doel 1.1.2

5.218.579

0

5.218.579

446.402

124.402

5.540.579

Doel 1.1.3

3.182.860

0

3.182.860

0

0

3.182.860

Doel 1.2.1

5.147.361

0

5.147.361

0

0

5.147.361

Doel 1.2.2

2.005.038

0

2.005.038

0

36.500

1.968.538

Doel 1.2.3

7.784.046

2.069.670

5.714.376

170.884

543.623

5.341.637

Doel 1.3.1

2.378.994

212.122

2.166.872

0

0

2.166.872

Doel 1.3.2

7.003.881

3.388.660

3.615.221

0

0

3.615.221

Doel 1.3.3

13.479.230

599.711

12.879.519

0

31.824

12.847.695

Doel 1.3.4

1.449.324

1.259.852

189.472

0

0

189.472

Totaal

48.220.237

7.530.015

40.690.222

617.286

736.349

40.571.159

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Doel 1.1.2

836.341

204.000

632.341

210.341

347.000

75.000

Doel 1.2.2

70.200

55.400

14.800

14.800

0

0

Doel 1.2.3

21.094.329

3.249.290

17.845.039

10.417.995

7.427.044

0

Doel 1.3.3

41.811.677

9.788.523

32.023.154

8.163.344

15.347.886

8.511.924

Totaal

63.812.547

13.297.213

50.515.334

18.806.480

23.121.930

8.586.924

Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Meerjarenoverzicht Programma 1. Samenleving

Overzicht bestedingsvoorstellen

Als onderdeel van de Begroting 2021 zijn bestedingsvoorstellen met een structureel of incidenteel effect opgenomen. De structurele bestedingsvoorstellen zijn te herkennen aan een letter, de incidentele bestedingsvoorstellen aan een cijfer.

Het financiële effect van en de toelichting op deze bestedingsvoorstellen vindt u bij de betreffende doelen of op de webpagina bestedingsvoorstellen.

Overzicht programma  1
1. Hervormingsagenda Sociaal Domein (doel 1.1.1)
1. Hervormingsagenda Sociaal Domein (doel 1.1.2)
2. Anti-discriminatie en racisme (doel 1.1.2)
3. Nazorgcentrum Intermezzo (doel 1.1.3)
1. Hervormingsagenda Sociaal Domein (doel 1.2.2)
4. Zwemvangnet 12+ (doel 1.2.2)
A. Meerkosten renovatie toplagen kunstgrasvelden (doel 1.2.3)
5. Formatie team leerplicht-RMC (doel 1.3.2)
6. Leerlingenvervoer (doel 1.3.2)
7. Overheveling budget gymvervoer (doel 1.3.2)
8. Onderwijshuisvestingbeleid (2021) (doel 1.3.3)
B. Aanvullend huurbudget De Twijn (doel 1.3.3)

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35