Begroting 2021
portal

Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 1.3.2 We realiseren een krachtige doorgaande leerlijn

Het realiseren van een krachtige doorgaande leerlijn is nodig om alle Zwolse kinderen gelijke kansen te geven. De eerste levensjaren zijn van groot belang voor de ontwikkeling van alle kinderen, daarom zetten we ook in op voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Op basis van de wetswijzigingen en landelijke ontwikkelingen hebben we ons beleid aangepast dat beschreven staat in het vastgestelde Beleidsplan Voorschoolse Voorzieningen 2018 – 2021. Gezamenlijk zetten we in op een soepele overgang tussen voorschool en school om een doorgaande leerlijn te verstevigen. We hebben hierbij ook aandacht voor de samenwerking tussen alle partners op het terrein van VVE. We hebben een brede peuteropvang in Zwolle: voorschoolse voorzieningen kunnen gesubsidieerde peuteropvang bieden.
Komend jaar zetten we in op de verbreding van de aanpak van een krachtige doorgaande leerlijn. We geven een verdere impuls aan de aanpak van onderwijsachterstanden (OAB) waar VVE onderdeel van uitmaakt. Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze partners. Zo zetten wij bijvoorbeeld het programma Alle Zwolse Kinderen Lezen van de Stadkamer volgend jaar voort.

Wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, onderwijs en voorschool is van belang voor de positieve ontwikkeling van kinderen. Zij werken samen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van een kind. Op deze manier kunnen talenten tot bloei komen vanuit het uitgangspunt dat ieder kind een talent heeft dat we willen aanspreken en stimuleren. Samen met scholen willen we blijven voorkomen dat leerlingen uitvallen en/of door schooluitval geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behalen. Op deze manier start men met een achterstand die door het inzetten van een krachtige doorgaande leerlijn te voorkomen is. We willen dat kinderen goed mee kunnen komen in het onderwijs om zo goed voorbereid deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Criteria

We realiseren een krachtige doorgaande leerlijn, zodanig dat:

  • Het voor- en vroegschoolse educatie aanbod breed toegankelijk is.
  • Er een toename is van de tevredenheid over peuteropvang.
  • Uitval in het onderwijs geminimaliseerd wordt.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Activiteiten

  • We hebben een breed toegankelijke (gesubsidieerde) peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie aanbod.
  • We werken samen met onze partners aan de doorontwikkeling van voor- en vroegschoolse educatie aanbod op kwaliteit, overdracht van voorschool naar school en ouderbetrokkenheid.
  • We bieden preventieve activiteiten aan voor kinderen en hun ouders die moeite hebben met taal en sociale vaardigheden door middel van diverse subsidies. Samen met het onderwijs en Stadkamer bekijken we welke activiteiten in de toekomst het best passend zijn.
  • We geven uitvoering aan de maatregelen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, conform het meerjarenbeleidsplan Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 5 (formatie team leerplicht-RMC). Met het in lijn brengen van de formatie met de daadwerkelijke werklast kan het team voldoen we aan de uitvoering van de wettelijke taken en kan (verder) worden ingezet op de ontwikkelingen. Daarom breiden wij de formatie in 2020 incidenteel uit met € 50.000 (zie Berap 2020-2). Daarnaast laten wij een extern onderzoek uitvoeren naar de benodigde structurele formatie. In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek, breiden wij als onderdeel van de Begroting 2021 de formatie incidenteel uit met 3,7 fte.
  • We participeren in initiatieven uit de stad en van de partners die helpen onze ambities en doelen te realiseren, waaronder deelname aan Centra voor Innovatief Vakmanschap en 100 talentenplan.
  • We ondersteunen ouders en leerlingen in geval van vervoersproblemen van en naar school. We streven hierbij naar herstel of vergroting van de zelfstandigheid in het vervoer. We gebruiken het leerlingenvervoer tevens voor jeugdproblematiek. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 6 (leerlingenvervoer) en bestedingsvoorstel 7 (overheveling budget gymvervoer).
  • We zetten een kinderindex op en implementeren deze.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 1.3.2

7.003.881

3.388.660

3.615.221

0

0

3.615.221

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35