Begroting 2021
portal

Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 1.2.2 We versterken de vitaliteit van inwoners door sport en bewegen

Sport en bewegen draagt als onderdeel van een gezonde leefstijl bij aan het (langer) gezond en actief zijn van inwoners. Daarnaast draagt sport en bewegen, in welk organisatieverband dan ook, bij aan maatschappelijke participatie en sociale cohesie. Mensen sporten met elkaar, ontmoeten elkaar en zetten zich, al dan niet als vrijwilliger, in om de sport en alles er omheen invulling te geven. De maatschappelijke rol van sport en sportorganisaties willen we benutten om ondersteunend te zijn aan de hervormingsagenda en daarmee het versterken van de sociale basis.
De buurtsportcoaches hebben hierin een essentiële rol als verbinder, aanjager en ontwikkelaar binnen het speelveld van sport(-organisaties), wijk(-bewoners)  en maatschappelijke partners (onderwijs, welzijn en zorg).

De aanwezige sportinfrastructuur met veel en goede sportaccommodaties en beweegvoorzieningen verspreid over de stad is een belangrijke drager. De vraag naar sportactiviteiten en –voorzieningen voor ouderen zal aanzienlijk stijgen. Daarmee zal, met het stijgen van de leeftijd, een verschuiving plaatsvinden van sporten naar bewegen, terwijl ook voor jongeren het sport- en beweegaanbod op peil moet blijven. Dit, maar ook de beweging uit de hervormingsagenda om zorgvragen zoveel mogelijk in het gewone leven op te lossen, biedt kansen voor sportverenigingen voor het ontwikkelen van nieuw en vernieuwend (sport)aanbod en het aanboren van nieuwe doelgroepen en samenwerkingspartners.

Criteria

We versterken de vitaliteit van inwoners door sport en bewegen, zodanig dat:

 • Inwoners in alle geledingen van de bevolking een zo hoog mogelijke sport- en beweegparticipatie hebben.
 • Integraal en inclusief sporten in vrijwel alle (reguliere) sportdisciplines mogelijk is.
 • De sport- en maatschappelijke participatie van meer kwetsbare doelgroepen (jeugd, senioren, inactieven, mensen met een beperking en minder draagkrachtige personen) toeneemt.

Kaderstellende nota('s)

Zwolle sport onbeperkt (2010 - 2013) Nota aangepast sporten

Actieplan Sport en Bewegen (2016)

Portefeuillehouder(s)

René de Heer

Activiteiten

 • Subsidiëring van SportService Zwolle als uitvoeringsorganisaties van het gemeentelijk sportbeleid met betrekking tot reguliere taken ten behoeve van:
  • Verhuurtaak met een doorontwikkeling om te komen tot een één portaalfunctie en de sportloketfunctie.
  • Verenigingsondersteuning voor reguliere en gehandicaptensportverenigingen (onder andere op het gebied van deskundigheidsbevordering, sport- en beweegstimulering en het verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van het sportaanbod van verenigingen).
 • Subsidiering van de inzet van buurtsportcoaches (vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties), gericht op sport- en maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen (waaronder inactieven, jeugd en senioren) en continuering van de samenwerking daarbinnen tussen SportService Zwolle, WIJZ en Travers Welzijn. In 2021 zal worden bezien hoe en op welke wijze sportmanagement een rol kan hebben in versterking van het maatschappelijk voorveld (Hervormingsagenda, spoor 1).
 • Aangepast sporten:
  • Subsidiering van het sportstimuleringsproject Special Heroes en G-sportverenigingen voor uitvoering van hun activiteiten.
  • Inzet G-sportconsulent van SSZ op samenwerking tussen gehandicaptensportorganisaties en het verder ontwikkelen van een servicepunt aangepast sporten in samenwerking met de regio IJsselland.
 • Stimulering van sportparticipatie van kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen (zie ook doel 4.2.1).
 • Subsidiering van het zwemvangnet voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 4, warmee het instrument zwemvangnet 12+ ook in 2021 beschikbaar is.
 • Ook wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 1, de Hervormingsagenda Sociaal Domein. Het programma loopt t/m 2023 om samen met de stad invulling te geven aan de beoogde inhoudelijke bewegingen. Naast de gebruikelijke kosten zoals programmamanagement en -ondersteuning, is ook budget gereserveerd voor de verdere ontwikkeling van de benodigde monitoring. Hierbij borgen we het bestaande als fundament (ouderen-, kinder- en jongerenindex) en zoeken we naar nieuwe manieren om specifiek de effecten van de Hervormingsagenda te toetsen. De kosten zullen vanaf 2022 afbouwen omdat de hervormingen uiteindelijk weer regulier beleid worden en het programma daarmee steeds verder afbouwt richting 2023. Als onderdeel van de Begroting 2021 doen wij dit voor het jaar 2021; benodigde financiering voor de jaren 2021 agenderen wij als onderdeel van het Voorjaarsmoment 2021. Daarnaast is een aantal investeringen nodig in de sociale basis om de beoogde bewegingen mogelijk te maken. Zie voor een uitgebreide toelichting de halfjaarrapportage Sociaal Domein. Voor dit doel betreft het de investering in sport.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 1.2.2

2.005.038

0

2.005.038

0

36.500

1.968.538

Kredieten

Dit doel bevat in de Begroting 2021 geen kredieten waarover gerapporteerd wordt.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

WMO Tender

70.200

55.400

14.800

14.800

0

0

Totaal doel 1.2.2

70.200

55.400

14.800

14.800

0

0

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35