Begroting 2021
portal

Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 1.1.1 We versterken de inzet van competenties en sociale kapitaal van veerkrachtige inwoners

De motivatie van Zwollenaren om zich vrijwillig in te zetten voor de stad en haar inwoners is enorm. Ruim 60 % is hiertoe bereid. Veel Zwollenaren zetten zich bijvoorbeeld in als vrijwilliger bij één van de vele verenigingen, activiteiten en evenementen in de buurt en de stad. De meeste Zwollenaren zijn dan ook in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken en verbanden mee te doen in de samenleving en zijn maatschappelijk zelfredzaam. Toch lukt dit helaas niet iedereen op eigen kracht. Voor hen is het belangrijk dat anderen oog hebben voor hun situatie en samen met hen deze situatie willen verbeteren. Veel Zwollenaren zetten zich dan ook vrijwillig in  om anderen (kwetsbaren in de samenleving zoals ouderen, mensen met een beperking, mensen in de maatschappelijke opvang etc.) te helpen. Goede, professionele stedelijke ondersteuning, waarbij gezorgd wordt voor veilige, duurzame matches is hierbij essentieel.  

Het investeren in vrijwilligerswerk door trainingen, samen kijken naar wat wel kan, Samen Zwolle, aandacht voor de eigen competenties en kracht van de potentiële vrijwilliger etcetera draagt hier aan bij. Om de vele preventieve initiatieven met een verhoogde inzet van vrijwilligers te laten slagen, is er een toenemende vraag naar begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers met kennis van de doelgroep.

Criteria

We versterken de inzet van competenties en de kracht van veerkrachtige inwoners, zodanig dat:

  • De sociale samenhang, leefbaarheid en de veiligheid in de wijken groter wordt.
  • Een ieder die zich vrijwillig of als mantelzorger inzet voor een ander, de buurt of wijk zich gezien en gesteund voelt.
  • Meer verbinding en samenwerking ontstaat tussen vrijwilligers(organisaties), sociale wijkteams en zorginstellingen.

Kaderstellende nota('s)

Transformatieagenda Sociaal Domein (Thema Samenkracht) (2016)

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Activiteiten

  • We organiseren vanuit spoor 1 gesprekken met onze (subsidie)partners in de stad over het versterken van de sociale basis door het aanscherpen van de inzet en activiteiten op basis van collegeprioriteiten en opgaves die in een stadsdeel of voor een specifieke groep inwoners spelen. Dit doen we vanuit een gezamenlijk gevoeld eigenaarschap met sociaal wijkteam, het wijkmanagement, partners en inwoners.
  • We versterken professionele vrijwilligersondersteuning op het gebied van coördinatie, werving, bemiddeling, begeleiding en scholing van alle (potentiële) vrijwilligers (onder andere Zwolle Doet, Stichting Present, Hart voor Zwolle).
  • We subsidiëren Samen Zwolle, het digitale platform van ruim 30 samenwerkende organisaties waar de Zwollenaar en ook de professional alles kunnen vinden wat in de stad en wijk te doen is. Van vrijwilligerswerk tot interessante activiteiten in de buurt of wijk. Maar ook hulpvragen van andere Zwollenaren, organisaties en verenigingen.
  • Wij subsidiëren WIJZ voor activiteiten die het welzijn van ouderen verbetert en vrijwilligers ondersteunt die een aanbod aan activiteiten voor ouderen organiseren. Daarnaast worden op basis van de vraag van ouderen nieuwe initiatieven gestimuleerd.
  • Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 1, de Hervormingsagenda Sociaal Domein. Het programma loopt t/m 2023 om samen met de stad invulling te geven aan de beoogde inhoudelijke bewegingen. Naast de gebruikelijke kosten zoals programmamanagement en -ondersteuning, is ook budget gereserveerd voor de verdere ontwikkeling van de benodigde monitoring. Hierbij borgen we het bestaande als fundament (ouderen-, kinder- en jongerenindex) en zoeken we naar nieuwe manieren om specifiek de effecten van de Hervormingsagenda te toetsen. De kosten zullen vanaf 2022 afbouwen omdat de hervormingen uiteindelijk weer regulier beleid worden en het programma daarmee steeds verder afbouwt richting 2023. Als onderdeel van de Begroting 2021 doen wij dit voor het jaar 2021; benodigde financiering voor de jaren 2021 agenderen wij als onderdeel van het Voorjaarsmoment 2021. Daarnaast is een aantal investeringen nodig in de sociale basis om de beoogde bewegingen mogelijk te maken. Zie voor een uitgebreide toelichting de halfjaarrapportage Sociaal Domein. Voor dit doel betreft het de investering in uitbreiding vrijwilligerssteunpunten.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 1.1.1

570.924

0

570.924

0

0

570.924

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35