Begroting 2021
portal

Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 1.3.3 Onze Zwolse onderwijsvoorzieningen zijn wijkgericht, flexibel en duurzaam inzetbaar

In Zwolle zijn 11 schoolbesturen actief die onderwijs verzorgen verspreid over 98 gebouwen, waarvan 59 voor basisonderwijs, 19 voor speciaal basisonderwijs en 21 scholen voor voortgezet onderwijs. De gemeente heeft de wettelijke taak om te voorzien in voldoende en adequate capaciteit (huisvesting). De schoolbesturen hebben de zorgplicht om de schoolgebouwen als een goed huisvader in stand te houden. Gemeente Zwolle en de schoolbesturen zijn hierdoor gezamenlijk verantwoordelijk voor de continuïteit van goede onderwijshuisvesting. Iedere partij heeft hierin zijn eigen taken, maar die taken zijn wel nauw met elkaar verbonden.

De komende periode wordt er gewerkt aan het afronden van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) die de onderwijshuisvesting voor nu en in de toekomst gaat vormgeven. Gemeente Zwolle stelt in het Integraal Huisvestingsplan nauwe samenwerking met de schoolbesturen op. Het IHP maakt een integrale afweging mogelijk voor de huisvesting van het onderwijs in Zwolle. In aanvulling op het Integraal Huisvestingsplan blijven we uitvoering geven aan overige taken die onder onze zorgplicht vallen, namelijk het: vergoeden van OZB, het huren van onderwijsgebouwen ten behoeve van capaciteitsvraagstukken, stimuleren brede inzet van onderwijsgebouwen, stimuleren van duurzame schoolgebouwen, het afsluiten van verzekeringen en het vergoeden van vandalismeschade. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 8 (0nderwijshuisvestingbeleid (2021).

Criteria

Voor de komende jaren zetten we in op het realiseren van een onderwijsvoorzieningenstructuur waarbij:

 • Onderwijs sterk, innovatief en op de juiste plek verankerd is in de samenleving.
 • Gezonde onderwijsvoorzieningen een randvoorwaarde is.
 • We in nauwe samenwerking met schoolbesturen uitvoering geven aan toekomstbestendige huisvestingsvraagstukken.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Activiteiten

 • Samen met de schoolbesturen zetten we in op onderwijs dat sterk, innovatief en op de juiste plek is verankerd in de samenleving. Deze ambitie wordt vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan waaraan we op dit moment samen met de schoolbesturen invulling aan geven.
 • Wij hechten waarde aan gezonde onderwijsgebouwen. Gezond voor de gemeente als het gaat om het stichten van gebouwen en gezond voor de schoolbesturen als het gaat om de exploitatie van schoolgebouwen.
 • Het laatste kwartaal van 2019 is beoogd voor de oplevering van het Integraal Huisvestingsplan. Aandacht wordt gegeven aan de ontwikkelingen in het speciaal (basis)onderwijs en voortgezet onderwijs. We spelen in op deze ontwikkelingen door samen met de schoolbesturen vast te stellen wat dit voor de onderwijshuisvesting betekent. De bestaande plannen voor primair onderwijs worden waar noodzakelijk herijkt.
 • Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel B (aanvullend huurbudget De Twijn).

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 1.3.3

13.479.230

599.711

12.879.519

0

31.824

12.847.695

Kredieten

 • Herontwikkeling van Het Saffier.
 • Vervangende nieuwbouw v.d. Capellen scholengemeenschap.
 • Veiligheidsvoorzieningen: brandpreventie, inbraakpreventie, asbestsanering, legionellabestrijding.
 • Onderwijshuisvestingsplan 2020 + aanvulling op 2019.
 • Vervangende nieuwbouw en/of renovatie Mozaïek, Het Atelier en Aquamarijn.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

OBO veiligheidseisen en overige aanpassingen

2.371.000

1.000.000

1.371.000

1.371.000

0

0

Bouw Paperclip (3e PC Basisschool Stadshagen)

4.367.000

3.942.000

425.000

0

425.000

0

Bouw Boxem (2e Katholieke Basisschool Stadshagen)

3.977.000

3.552.000

425.000

0

425.000

0

Bouw Saffier (2e Gereformeerde Basisschool Stadshagen)

5.268.000

209.468

5.058.532

5.058.532

0

0

OVO uitbreiding huisvesting Capellen scholengemeenschap

23.009.810

0

23.009.810

0

14.497.886

8.511.924

Overige investeringen doel 1.3.3

2.818.867

1.085.055

1.733.812

1.733.812

0

0

Totaal doel 1.3.3

41.811.677

9.788.523

32.023.154

8.163.344

15.347.886

8.511.924

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35