Begroting 2021
portal

Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 1.1.2 We vergroten de veerkracht van inwoners en buurten

De meeste inwoners zijn zelf in staat om sociale contacten op te bouwen, een zinvolle dagbesteding te hebben, zoals betaald werk of het doen van vrijwilligerswerk. Niet alle Zwolse inwoners zijn in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken en verbanden mee te doen in de samenleving en maatschappelijk zelfredzaam te zijn. Door inzet van onder andere wijkgericht welzijnswerk (bijvoorbeeld opbouwwerk) willen we het menselijke kapitaal in buurten en wijken versterken, vergroten, mobiliseren en ondersteunen zodat er een leefomgeving ontstaat die sociale samenhang kent.

We streven naar sociale inclusie en samenhang tussen inwoners, ongeacht geslacht, afkomst, religie en seksuele geaardheid. We zijn een toegankelijke stad, waarin geen plek is voor discriminatie Als regenbooggemeente maken we ons sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en gelijkheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI personen). Hoewel de sociale acceptatie naar LHBTI-personen enorm is toegenomen, blijft specifieke aandacht relevant.

Criteria

We vergroten van de veerkracht van inwoners en buurten, zodanig dat:

 • De veerkracht in de buurten / wijken stijgt, specifiek daar waar deze (ver) onder het Zwolse gemiddelde ligt.
 • Deze de buurt en de individuele inwoner ten goede komt, de leefomgeving verbetert, eenzaamheid verminderd, de zelfredzaamheid toeneemt en nieuwe initiatieven in buurten en wijken ontstaan.
 • Mensen zich prettig voelen in de wijk waarin zij willen wonen (sociale inclusie), er meer wederzijdse bewustwording is en er minder uitsluiting plaatsvindt.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Klaas Sloots
William Dogger

Activiteiten

 • We subsidiëren partners in de uitvoering van wijkgericht welzijnswerk, waaronder:
  • Sociaal cultureel werk.
  • Jongerenwerk.
  • Kinderwerk.
  • Ouderen welzijnswerk.
  • Buurt- en opbouwwerk; specifiek in de kwetsbare buurten waar de veerkracht onder het Zwols gemiddelde ligt.
  • Buurt- en wijkaccommodaties, jongerencentra, wijkboerderijen en buurtweides; activiteiten zijn gericht op het versterken van sociale netwerken, door ontmoeting.
  • Partners op overige terreinen al dan niet in samenhang met andere doelen:  COC Zwolle, Vizier Overijssel (Antidiscriminatievoorziening), de Jongerenraad (zie doel 1.3.1), Platform Toegankelijkheid (zie doel 1.1.3), vrijwilligersondersteuning (zie doel 1.1.1), mantelzorgondersteuning (zie doel 1.1.3) en vluchtelingenwerk (zie doel 2.1.1).)
 • Door gebruik te maken van Rijksmiddelen tot en met 2021 zetten we extra in op bewustwording van diversiteit én de zichtbaarheid van verschillende groepen in de samenleving. We focussen ons samen met partners op het creëren van een veilig sportklimaat, het vergroten van de handelingsbekwaamheid van professionals binnen de zorg, het onderwijs en de gemeente teneinde de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI-inwoners te bevorderen.
 • In afstemming met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt toegewerkt naar een regionale aanpak LHBTI.
 • We subsidiëren wijkorganisaties voor het organiseren en  ondersteunen van activiteiten op sociaal cultureel gebied ter ondersteuning van de sociale cohesie en het woon- en leefklimaat voor de bewoners in de wijk.
 • Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 2 (anti-discriminatie en racisme). Voor formatieve uitbreiding en medewerking aan een op te richten netwerpgroep stellen wij in 2021 € 38.000 beschikbaar.
 • Ook wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 1, de Hervormingsagenda Sociaal Domein. Het programma loopt t/m 2023 om samen met de stad invulling te geven aan de beoogde inhoudelijke bewegingen. Naast de gebruikelijke kosten zoals programmamanagement en -ondersteuning, is ook budget gereserveerd voor de verdere ontwikkeling van de benodigde monitoring. Hierbij borgen we het bestaande als fundament (ouderen-, kinder- en jongerenindex) en zoeken we naar nieuwe manieren om specifiek de effecten van de Hervormingsagenda te toetsen. De kosten zullen vanaf 2022 afbouwen omdat de hervormingen uiteindelijk weer regulier beleid worden en het programma daarmee steeds verder afbouwt richting 2023. Als onderdeel van de Begroting 2021 doen wij dit voor het jaar 2021; benodigde financiering voor de jaren 2021 agenderen wij als onderdeel van het Voorjaarsmoment 2021. Daarnaast is een aantal investeringen nodig in de sociale basis om de beoogde bewegingen mogelijk te maken. Zie voor een uitgebreide toelichting de halfjaarrapportage Sociaal Domein. Voor dit doel betreft het de investering in opbouwwerk en welzijn (€ 215.000), programmakosten hervormingsagenda (€247.000) en bureau toegankelijk Zwolle (€ 25.000).

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 1.1.2

5.218.579

0

5.218.579

446.402

124.402

5.540.579

Kredieten

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Regionale aanpak LHBTI

375.000

0

375.000

200.000

100.000

75.000

Netwerkondersteuning buurt-wijk

214.341

204.000

10.341

10.341

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

589.341

204.000

385.341

210.341

100.000

75.000

voorgestelde mutaties:

Hervormingsagenda Soc Dom

247.000

0

247.000

0

247.000

0

Subtotaal voorgestelde mutaties

247.000

0

247.000

0

247.000

0

Totaal doel 1.1.2

836.341

204.000

632.341

210.341

347.000

75.000

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35