Begroting 2021
portal

Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 2.1.2 We versterken de samenhang tussen het voorliggende veld, aanpalende terreinen en de inzet van maatwerkvoorzieningen Wmo

Om mogelijk te maken dat inwoners kunnen participeren in de samenleving en langer zelfstandig kunnen blijven wonen, versterken wij de sociale basis (spoor 1 hervormingsagenda). Onderdeel hiervan is het verbinden van de informele ondersteuning met de formele ondersteuning. Daarnaast zien wij in de samenleving steeds meer (particuliere) initiatieven ontstaan die een bijdrage leveren aan de participatie van inwoners. Wij willen deze initiatieven ondersteunen, versterken en waar mogelijk verbinden met de gecontracteerde ondersteuning. Deze beweging maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling van de  dagbesteding en de in 2020 gestarte nieuwe contractering voor de dagbesteding. Om de verbinding met het maatschappelijk voorveld; het geheel van welzijnspartijen, (gesubsidieerde) instellingen met een vrijetijds aanbod, kerken, etc beter tot stand te brengen faciliteren wij SamenZwolle om de inwoner te ondersteunen bij het formuleren van zijn vraag en toe te leiden naar passend aanbod in het maatschappelijk voorveld of indien dit niet passend is in dagbesteding. Hiermee brengen wij de beweging tot stand waarbij meer inwoners gebruik kunnen maken van het collectief vormgegeven aanbod en waardoor er minder een beroep hoeft te worden gedaan op de duurdere individuele vormen van ondersteuning. Dit doen we door het efficiënter gebruik maken van het al bestaande aanbod in het maatschappelijk voorveld. Initiatieven op het terrein van welzijn, maatschappelijke participatie en dagbesteding houden zich bezig met het participeren van onze inwoners. Wij zijn voornemens om deze initiatieven zowel inhoudelijk als financieel met elkaar te verbinden rondom deze gezamenlijke participatie opgave en daarmee het voorveld te versterken (spoor 1 van de hervormingsagenda).

Daarnaast is samenwerking van belang met (zorg)aanbieders en woningcorporaties ten behoeve van een betere aansluiting tussen wonen en zorg zodat daar waar mogelijk inwoners kunnen uitstromen uit beschermde woonvormen naar zelfstandig wonen (met ondersteuning) en de transformatie van zwaardere naar lichtere vormen van ondersteuning gerealiseerd kan worden. Daarnaast is het van belang dat inwoners met een zorgvraag kunnen beschikken over een passende toegankelijke woning. Deze opgave vraagt van de betrokken ketenpartners in het sociale en fysieke domein om een integrale aanpak en samenwerken  om  de kansen te benutten die deze samenwerking biedt (spoor 5 van de hervormingsagenda). Dit betekent  concreet dat met wonen mogelijkheden worden geboden die aansluiten bij de zorgvraag.  Het gaat dan  om wonen van 'jong tot oud', met onderscheid naar jongeren, volwassenen en ouderen en betreft zowel een kwantitatieve als kwalitatieve opgave. In 2021 wordt verder uitvoering gegeven aan de prestatie afspraken met de woningcorporatie en de uitvoering van het programma wonen en zorg.

Tevens zetten wij in op samenwerking met regiogemeenten. Regionaal werken wij samen met de zorgverzekeraar en in 2021 geven wij uitvoering aan de in 2020 vastgestelde samenwerkingsagenda Regio IJssel-Vecht en Zilveren Kruis 2021-2023. Hierin wordt de samenwerking gezocht op de thema's van de zorg en ondersteuning voor ouderen, zorg en ondersteuning voor mensen met psychische problematiek (GGZ),  jeugd en op gezondheid en preventie.

Criteria

We versterken de samenhang tussen het voorliggende veld, aanpalende terreinen en de inzet van maatwerkvoorzieningen Wmo, zodanig dat:

  • De beschikbaarheid en inzet van algemene en voorliggende voorzieningen bekend zijn bij inwoners, Sociaal Wijkteam en zorgaanbieders.
  • De formele ondersteuning meer aansluit bij de informele ondersteuning en initiatieven in de stad.
  • De dagbesteding in aansluiting op het voorliggende veld plaatsvindt.
  • De verschillende vormen van ondersteuning elkaar aanvullen tot een integraal pakket.
  • Er een collectivisering van voorzieningen plaatsvindt waardoor het beroep op maatwerkvoorzieningen afneemt.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Klaas Sloots

Activiteiten

Bevorderen samenwerking tussen gecontracteerde aanbieders thuisondersteuning en dagbesteding met organisaties in het voorliggende veld (sociale basis).

  • Wij geven uitvoering aan de overlegtafel Thuisondersteuning waar we met gecontracteerde partijen uitvoering geven aan de beweging om te komen van zwaardere naar lichtere vormen van ondersteuning (aansluiting van de ondersteuning van de gecontracteerde partijen op de sociale basis).
  • We geven uitvoering aan de bestaande contractering "Goede dagen en perspectief" en wij faciliteren hierbij de opzet van een regietafel waar vragen van inwoners en beschikbaar aanbod op elkaar wordt afgestemd.
  • Wij faciliteren SamenZwolle om de inwoner te ondersteunen bij het formuleren van zijn vraag en toe leiden naar passend aanbod in maatschappelijk voorveld
  • "Goede dagen en perspectief" wordt doorontwikkeld en eind 2020 start het aanbestedingsproces om invulling te geven aan de doorontwikkeling. In 2021 geven wij uitvoering aan en implementeren wij de nieuwe werkwijze.

Wij werken samen met de regiogemeenten:
In 2020 hebben wij samen met de regiogemeenten een nieuwe samenwerkingsagenda opgesteld met Zilveren Kruis tbv van het versterken van de samenwerking. In 2021 geven wij uitvoering aan de  samenwerkingsagenda Regio IJssel-Vecht en Zilveren Kruis 2021-2023.

Verdere uitwerking van de verbinding tussen wonen en zorg:
In brede zin zien we dat de zorg en ondersteuning vaak nauw samengaat met de woonsituatie. In dit verband wordt gewerkt aan de verbinding tussen “wonen en zorg” (spoor 5 van de hervormingsagenda).
In 2021 willen wij de regiekracht versterken onder andere door met de woningcorporaties de gemeenschappelijke strategie op Wonen en Zorg te herijken, willen wij investeren in de samenwerking met WWZ038 en het Concilium en geven wij uitvoering aan het Wmo convenant met de woningcorporaties tbv het verbeteren van de doorstroom van beschermd wonen naar zelfstandig wonen en de beschikbaarheid van toegankelijke woningen.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 2.1.2

69.292

0

69.292

0

0

69.292

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35