Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving programma 5. Ondernemende en levendige stad

Steden met een aantrekkelijke monumentale binnenstad doen het goed. Dat geldt ook voor Zwolle. Het is prachtige stad, met een rijke geschiedenis én een perspectiefvolle toekomst. Zwolle is ondernemend, levendig en heeft een gezonde en vitale economische structuur. Onze positie als economische topregio willen we behouden en versterken. We zetten een volgende stap in stedelijke groei. Daar werken we samen met andere gemeenten binnen de Regio Zwolle aan.

We zijn een sociale stad en vinden het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk kunnen meedoen. Werk is daarbij een belangrijke factor. Want wie een baan heeft, is zelfredzamer en gelukkiger. Om banen te creëren en te behouden zorgen we ervoor dat ondernemers de ruimte hebben om te kunnen groeien. We zorgen voor aantrekkelijke bedrijventerreinen en een goede dienstverlening aan ondernemers.

Ook binnen de regio werken we aan het vergroten van de werkgelegenheid. Dat doen we samen met het onderwijs, bedrijfsleven en andere overheden, in de Human Capital Agenda. Eén van de belangrijkste succesfactoren voor economische groei is immers de aanwezigheid van voldoende geschoolde en wendbare werknemers en werkgevers. Topinnovatiecentra spelen daarbij een belangrijke rol.

Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving is een andere belangrijke factor. Zwolle is een bruisende stad. We zijn één van de cultuurregio’s en bieden het podium aan vele kunst- en cultuurinitiatieven.
De stad kent diverse festivals en evenementen. Ook de creatieve economie, starters en startups zorgen voor steeds meer dynamiek in de stad. Net als de beleving van het rijke Zwolse erfgoed. Dit alles maakt Zwolle aantrekkelijk voor (nieuwe) inwoners, ondernemers, studenten en toeristen.

Nieuwe verbindingen zijn kansrijk, bijvoorbeeld tussen de creatieve economie, bestaande bedrijvigheid en vrijetijdseconomie. Maar ook in het zoeken naar economische kansen in de uitdagingen rond klimaatveranderingen, energie en de overgang naar een circulaire economie.

Wel heeft de coronacrisis grote gevolgen. De evenementensector en culturele instellingen worden zeer hard getroffen. Ook voor de horeca en in iets mindere mate de detailhandel zijn de gevolgen groot. Wat het jaar 2021 gaat brengen, is op dit moment nog onbekend. Kan de evenementensector zich herstellen? En hoe ziet het winkel- en horecalandschap er straks uit? Ontwikkelingen die in het begrotingsjaar 2021 spelen en die veel vragen van het aanpassingsvermogen van alle partijen, dus ook van de gemeente.

Klik hier voor alle programma's en doelen

Financiën programma

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 5.1.1

793.357

0

793.357

770.000

110.594

1.452.763

Doel 5.1.2

47.346

0

47.346

445.000

0

492.346

Doel 5.2.1

3.221.568

1.298.144

1.923.424

110.000

63.775

1.969.649

Doel 5.2.2

241.876

0

241.876

0

36.331

205.545

Doel 5.3.1

17.266.179

42.783

17.223.396

210.000

9.000

17.424.396

Doel 5.3.2

522.913

0

522.913

0

0

522.913

Totaal

22.093.239

1.340.927

20.752.312

1.535.000

219.700

22.067.612

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Doel 5.1.1

231.600.206

186.775.749

44.824.457

15.275.645

5.282.552

24.266.260

Doel 5.1.2

1.006.983

183.165

823.818

378.818

445.000

0

Doel 5.2.1

23.204.016

20.241.187

2.962.829

2.323.649

639.180

0

Doel 5.2.2

556.974

0

556.974

556.974

0

0

Doel 5.3.1

1.341.532

516.903

824.629

614.629

210.000

0

Totaal

257.709.711

207.717.004

49.992.707

19.149.715

6.576.732

24.266.260

Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Meerjarenoverzicht Programma 5. Ondernemende en levendige stad

Overzicht bestedingsvoorstellen

Als onderdeel van de Begroting 2021 zijn bestedingsvoorstellen met een structureel of incidenteel effect opgenomen. De structurele bestedingsvoorstellen zijn te herkennen aan een letter, de incidentele bestedingsvoorstellen aan een cijfer.

Het financiële effect van en de toelichting op deze bestedingsvoorstellen vindt u bij de betreffende doelen of op de webpagina bestedingsvoorstellen.

Overzicht programma  5
20. Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups (doel 5.1.1)      
21. Economisch Perspectief  (doel 5.1.1)
22. Circulaire economie  (doel 5.1.2)
23. BIZ Binnenstad (doel 5.2.1)
24. Evenementen: Proto (doel 5.2.1) en Cultuur (doel 5.3.1)
25. Investeren in groei / Programma binnenstad (doel 5.2.1)

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35