Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.2.4 We bevorderen de verkeersveiligheid

Voor onze inwoners, bezoekers en overige gebruikers, is een goede, verkeersveilige en toegankelijke infrastructuur noodzakelijk. Daarom blijven we in Zwolle investeren in een verkeersveilige infrastructuur”. Landelijk stagneert het terugdringen van het aantal verkeersdoden en gewonden, met name onder fietsers, mede door de toegenomen mobiliteit. Maar ook de voetgangers vormen een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Doordat dit veelal eenzijdige ongevallen betreffen (waarbij geen tegenpartij is betrokken) worden deze ongevallen nauwelijks geregistreerd. In Zwolle is in tegenstelling tot de landelijke trend een daling te zien in deze ongeval gegevens.

Zwolle sluit zich aan bij de landelijke doelstelling om te streven naar nul verkeersslachtoffers. Deze nulambitite stelt dat elk verkeersslachtoffer er één te veel is. Overheden willen samen met maatschappelijke partners een maximale inspanning leveren om risico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen om die risico’s te verkleinen. Dat is een ambitieuze doelstelling, juist door de groei van het verkeer in het algemeen en het aantal fietsers in het verkeer in het bijzonder, de opkomst van de (snellere) elektrische fiets en de deelname van meer kwetsbare ouderen in het verkeer de komende jaren.

We geven prioriteit aan het aanpassen van wegen met de grootste risico’s, zoals specifieke locaties en routes waar veel klachten over komen of waar kinderen vaak gebruik van maken. Deze knelpunten gaan we het eerst aanpakken. Voor kwetsbare groepen zoeken we naar veilige kruispunten en oversteeklocaties. Zo beperken we de snelheid van gemotoriseerd verkeer in de buurt van deze plekken. Daarnaast zoeken we naar simpele maatregelen om het aantal eenzijdige ongevallen te verminderen.

We steunen initiatieven die deelnemers in het verkeer opleiden en bewustwording over risicovol gedrag, zoals alcoholgebruik en hard rijden, vergroten. Dit is vooral belangrijk in de buurt van plekken met veel kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals bij  basisscholen en bij buurtvoorzieningen. Tegelijk gaat opleiden over belangrijke vaardigheden, zoals ouderen die goed leren fietsen op een e-bike, valtraining voor deze zelfde doelgroep en extra lessen in verkeersinzicht voor jonge bestuurders. We sturen daarnaast ook direct op gedrag, onder meer met het steunen van lokale initiatieven voor verkeersveiligheid .

Daarnaast behandelen we vragen/klachten van bezoekers en inwoners over verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit betreft met name meldingen over verkeersonveiligheid bij scholen en in woonwijken, geluidsoverlast van auto- en spoorverkeer en overlast door logistieke bewegingen in de binnenstad en woonwijken.

Criteria

We bevorderen verkeersveiligheid, zodanig dat:

 • De fietsveiligheid verder wordt verbeterd door de positie van de fiets(er) te versterken.
 • De veiligheid van de meest kwetsbare weggebruikers (scholieren, ouderen) wordt vergroot.
 • De ernst van de afloop van ongevallen zo licht mogelijk is
 • Dit bijdraagt aan het verminderen van het aantal letselongevallen.
 • Het ervaren van verkeersonveiligheid of overlast van verkeer afneemt.
 • Inwoners en organisaties zich gehoord weten bij vragen en knelpunten inzake verkeer en vervoer.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Activiteiten

 • Inventariseren, bespreken en afhandelen klachten in wijkverkeersteams.
 • Monitoring subjectieve en objectieve verkeersveiligheid aan de hand van cijfers (ViaStat, provincie Overijssel, Politie) en beleving weggebruikers (Buurt voor Buurtonderzoek).
 • Voorbereiden aanpak verkeersongevallenconcentraties 2021 (locaties met zes ongevallen met letsel / dodelijke afloop in drie jaar of tien ongevallen in vijf jaar)
 • Voorbereiding aanvragen in het kader van de Decentralisatie Uitkering Verkeer en Vervoer (DUVV) voor 2022 en realiseren en verantwoorden van reeds lopende DUVV-subsidieprojecten van 2019, 2020 en 2021.
 • Uitvoeren programma Verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding in samenwerking met Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost Nederland door verstrekken van subsidie aan projecten zoals op  basisscholen, Voortgezet Onderwijs en doelgroepen zoals ouderen.
 • Coördineren van verkeerseducatie binnen de gemeente Zwolle.
 • Vernieuwen aanpak verkeerseducatie in samenwerking met het ROV-Oost Nederland en de provincie Overijssel.
 • Voorbereiden van uitvoering van projecten gericht op het bevorderen van de verkeersveiligheid en doorstroming op de Regionale Fietsroutes rondom Zwolle in het kader van de DUVV-aanvraag 2021 (binnen nu beschikbare middelen en onder voorbehoud van toezegging cofinanciering van de provincie Overijssel).

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 7.2.4

779.185

357.750

421.435

50.000

31.431

440.004

Kredieten

Uitvoering van projecten die mede gericht zijn op bevordering verkeersveiligheid in het kader van de zogenaamde provinciale DUVV-subsidie gelden van 2019 en 2020:

 • Verdere realisatie Snelfietsroute Zwolle – Dalfsen.
 • Black spot Rotonde Roelenweg-Pannekoekendijk-Schuttevaerkade.
 • Black spot van Karnebeektunnel.
 • Onderzoek fietstunnels Zwartewaterallee.
 • Realiseren projecten in kader van zogenaamde Klein Infrastructurele maatregelen.
 • Schoolroutes
 • Wipstrikkerallee

Eemlaan - Rijnlaan

 • Verkeersveiligheidsonderzoek en mogelijk treffen van maatregelen rondom dit kruispunt.

Kleinschalige verkeersveiligheidsmaatregelen:

 • Exacte locaties en maatregelen worden in 2021 nader bepaald.

Projecten in het kader van gedragsbeïnvloeding:

 • Diverse projecten op scholen en voor specifieke doelgroepen die worden geïnitieerd door bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Rembrandtlaan

1.250.000

1.052.980

197.020

197.020

0

0

Van Karnebeektunnel

460.000

35.490

424.510

424.510

0

0

Fietstunnels Zwartewaterallee

50.000

2.080

47.920

47.920

0

0

Rotonde Roelenweg

250.000

3.082

246.918

246.918

0

0

Snelfietsroute Zwolle-Dalfsen

200.000

39.993

160.007

160.007

0

0

IJsselallee rechtsafvak

280.000

7.592

272.408

272.408

0

0

Thomas à Kempisstraat herinrichten

112.500

0

112.500

112.500

0

0

Eemlaan-Rijnlaan

100.000

0

100.000

50.000

50.000

0

Wipstrikkerallee verkeersveiligheid

287.500

0

287.500

287.500

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

2.990.000

1.141.217

1.848.783

1.798.783

50.000

0

voorgestelde mutaties:

Thomas à Kempisstraat herinrichten

-112.500

0

-112.500

-112.500

0

0

Wipstrikkerallee verkeersveiligheid

112.500

0

112.500

112.500

0

0

Subtotaal voorgestelde mutaties

0

0

0

0

0

0

Totaal doel 7.2.4

2.990.000

1.141.217

1.848.783

1.798.783

50.000

0

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35