Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.4.1 We bevorderen dat Zwolle op termijn energieneutraal is

In november 2019 is het klimaatakkoord ondertekend door de VNG. In dit akkoord staat de ambitie centraal om in 2030 in Nederland 49% van de CO2 uitstoot te hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. Wij nemen dit streven over. Dat is een stevige opdracht die we in Nederland met zijn allen moeten waarmaken. Het behalen van deze doelstelling vindt plaats via een transitie waarin we afhankelijk zijn van de inzet van veel partijen, de ontwikkeling van innovatie en wetgeving en de beschikbaarheid van kennis, draagvlak en investeringsbereidheid. Waar we staan is weergegeven in de energiemonitor.

Wij volgen het tijdspad en ritme van het Klimaatakkoord. Hierdoor kunnen we goed aansluiten bij regelgeving en subsidietrajecten en in communicatie naar inwoners toe dragen we onze boodschap uit in lijn met het Klimaatakkoord. Met onze regiefunctie wakkeren wij deze energiebeweging aan in de stad. We denken mee en faciliteren, initiëren, sturen en beïnvloeden daar waar al iets gebeurt op stadsniveau, in wijken en buurten. Wij kunnen niet verplichten en daarmee hebben wij geen zekerheid over het halen van onze doelen. Elk initiatief – klein of groot – draagt bij aan de afspraak om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het ontwikkelen van goed partnerschap en slimme coalities met inwoners en organisaties staat daarbij centraal.
Om deze rol te vervullen moeten ook randvoorwaarden worden ingevuld op bijvoorbeeld wetgeving en financiering vanuit het rijk. Ook de ontwikkelingen in Europa (klimaatwet en green deal) en de ontwikkeling in de provincie en in de stad bepalen het tempo waarin de energietransitie in Zwolle kan plaatsvinden. In deze continu veranderende omgeving bepalen wij steeds onze koers.

In deze begroting zijn de activiteiten voor 2021 opgenomen en onderverdeeld in 2 pijlers: de pijler gebouwde omgeving inclusief warmtetransitie en de pijler grootschalige elektrische opwek.

In onze pijler Gebouwde omgeving zetten we ons de komende tien jaar in om drie Zwolse wijken (Holtenbroek, Aalanden, Berkum) van het aardgas af te krijgen. We hebben een transitievisie warmte en werken die in 2021 uit met onder andere een ontwikkelstrategie warmtenetten en het concreet maken van de organisatie van de warmteketen. De voorgenomen aanpak richt zich stadsbreed op de reductie van energiegebruik door isoleren en energiezuinig wonen en werken. Hieronder valt ook de voorbeeldrol van de gemeente met haar eigen vastgoed en energieverbruik in de openbare ruimte. We zien de energietransitie als katalysator voor een brede (regionale) ontwikkeling met nieuwe perspectieven voor de lokale economie. Voor het aanjagen van de energietransitie op bedrijventerreinen trekken we op met het provinciale programma NEO.

Vanuit de pijler grootschalige opwek richten wij ons vooral op grootschalige zon- en windenergie. De ontwikkelingen van groen gas staat in de kinderschoenen. We volgen deze ontwikkelingen nauwgezet maar zetten hier nu niet actief op in. Zodra een kansrijke ontwikkeling zich in Zwolle aandient zal hier een afzonderlijke voorstel voor worden opgesteld We streven ernaar dat een substantieel deel van de in Zwolle gebruikte energie in Zwolle wordt opgewekt. Wij realiseren ons dat de ontwikkeling van het elektriciteitsnet limiterend zal zijn in het behalen van onze doelstellingen en proberen de impact vanuit onze rol te beperken.

Samen met gemeenten in West-Overijssel is toegewerkt naar een concept bod aan het nationale programma RES in 2020. In 2021 werken we toe naar het RES 1.0.

De beschikbare middelen bepalen mede hoeveel activiteiten we kunnen uitvoeren in 2021. We zetten actief in op het binnenhalen van subsidies vanuit het Rijk en Europa. Onze inspanningen zijn deels gericht om met goede proposities te komen voor het kansrijk aanvragen van deze subsidies. Ook hier is er geen zekerheid dat we deze middelen ook daadwerkelijk krijgen en dat is bepalend voor welke activiteiten we kunnen uitvoeren en welke doelen we halen.

Criteria

We bevorderen dat Zwolle op termijn energieneutraal is, zodanig dat:  

 • Er een verschuiving plaatsvindt van een energiehuishouding die gebruik maakt van fossiele brandstoffen naar een energiehuishouding die gebruik maakt van hernieuwbare bronnen waarbij het energieverbruik van gas en elektra afneemt en het % duurzaam opgewekte energie stijgt.
  • in 2030 49% van de CO2 uitstoot is gereduceerd ten opzichte van 1990 (klimaatakkoord)
  • In 2025 de hoeveelheid CO2-uitstoot in vergelijking met 1990 25% lager ligt en dat we 25% van de totale energievraag op duurzame wijze opwekken (plan van aanpak)
  • Voor de gebouwde omgeving:
   • In de periode 2015 - 2025 minimaal 25% energiebesparing wordt gerealiseerd, ofwel een verlaging van het energiegebruik (achter de meter) van 1,6 PJoule per jaar.
   • waarvan 0,33 PJoule te realiseren door particulieren, resulterend in een CO2- uitstootreductie in 2025 van 135 kiloton.
   • waarvan 1,27 PJoule te realiseren door bedrijven en instellingen resulterend in CO2- uitstootreductie in 2025 van 300 kiloton.
  • de gemeentelijke organisatie per 2030 energieneutraal is.
 • Voor grootschalige duurzame opwek:
  • Bij het beoogde doel van 25 % reductie de uitstoot in 2025 maximaal 375 kton bedraagt (exclusief vervoer en vervoer) ten opzichte van de 500 kton in 1990.
  • In 2025 van het resterende energieverbruik van 4,8 PJ per jaar, minimaal 25% (1,2 PJ per jaar) grootschalig duurzaam wordt opgewekt, hetgeen leidt tot een vermindering van CO2 uitstoot ter waarde van circa 125 kiloton.
 • Energie wordt ingezet als motor voor een toekomstbestendige ontwikkeling, waarbij wordt gewerkt aan én de verlaging van de CO2-uitstoot én gebieden waardevol worden en blijven en waarbij de (regionale en lokale) economie én de sociale infrastructuur van Zwolle en regio wordt versterkt (realiseren van sociaaleconomische meerwaarde).
 • Energie wordt ingezet als motor voor toekomstbestendige ontwikkelingen. Daarbij wordt gewerkt aan de verlaging van de CO2-uitstoot en tegelijkertijd van het versterken van de economische infrastructuur van Zwolle en de regio. Energiemaatregelen gaan samen met het realiseren van sociaal-economische meerwaard.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Activiteiten

Programmaplan energietransitie
Voor de uitvoering van het programmaplan energietransitie is vanaf 2020 een groot deel van het budget structureel opgenomen in de begroting. Daarnaast is bij de perspectiefnota 2020 een jaarlijks budget aan incidentele projectmiddelen beschikbaar gesteld van € 800.000 voor 2020 en €500.000 voor de jaren 2021- 2023.

Met het structurele budget is een groot deel van de capaciteit die wordt ingezet op de energietransitie, nu structureel ingebed in de begroting. Het gaat daarbij om inzet van programmamanagement, secretaris, ondersteuning, coördinatie gebouwde omgeving/warmte en grootschalig, etc. Daarnaast is er een structureel uitvoeringsbudget beschikbaar voor lokale initiatieven en het verbeter en bespaarloket.Het structurele budget voor energietransitie 2021 van €668.000 wordt in combinatie met de incidentele middelen voor 2021 van €500.000 ingezet voor de uitvoering van het programmaplan. Deze uitvoering wordt programmatisch opgepakt en staat beschreven onder de toelichting bij kredieten.   

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 6.4.1

737.984

0

737.984

973.902

0

1.711.886

Kredieten

Programmaplan energietransitie
De gemeente heeft de regierol over de energietransitie van de stad. Per activiteit en fase van eenactiviteit zal de rol van de gemeente verschillen. Afhankelijk van de situatie is de gemeente regisseur, facilitator, uitvoerder, beleidsmaker en/of toezichthouder. Bij veel van de activiteiten is de gemeente tevens initiator en/of aanjager. Het komt zelden voor dat de gemeente geen rol heeft. Het programma Energietransitie zorgt ervoor, dat de gemeente op de het juiste moment de juiste rol kan pakken. De rolkeuze bepaalt hoeveel tijd en geld de gemeente aan een activiteit moet besteden.  

Voor 2021 is € 500.000 incidenteel beschikbaar en inclusief de structurele middelen van €668.000 is het totale programmabudget voor 2021 dus circa 1,2 miljoen. Daarnaast is een apart projectbudget beschikbaar voor Geothermie.
Bij de Perspectiefnota 2020 is reeds aangekondigd dat bij de begroting 2021 op basis van de ontwikkelingen opnieuw zal worden gekeken naar de benodigde incidentele middelen. Om de uitvoering op hetzelfde niveau te houden als in 2020 is bij deze begroting een aanvraag gedaan voor aanvullende incidentele middelen. Deze zijn in onderstaande activiteiten verwerkt.

Het programma bestaat twee uit pijlers

 • Pijler gebouwde omgeving: warmtetransitie en stadsbrede aanpak.
 • Pijler grootschalige opwek (zon en wind).

De activiteiten voor 2021 zijn geprioriteerd op basis van beschikbaarheid van middelen, namelijk:

PIJLER GEBOUWDE OMGEVING-WARMTETRANSITIE

Transitievisie warmte
In 2020 is toegewerkt naar een transitievisie warmte. In 2021 werken we de vertrekpunten uit. Dit betreft onder meer het bepalen van de voorkeursinfrastructuur per wijk of buurt, de wijkselectie en uitwerking van de transitie in wijkuitvoeringsplannen. Voor de warmtetransitie beginnen we met de wijken Holtenbroek, Aalanden en Berkum. Stadsbreed gaan we de communicatie over de warmtetransitie intensiveren. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 33.

Ontwikkelstrategie warmtenetten
De Verkenning Warmtegids laat zien dat een warmtenet voor de helft van de stad het meest gunstige alternatief (de minste maatschappelijke kosten) voor verwarming met aardgas is. De ontwikkeling van warmtenetten (zoals de eerste fase van een warmtenet in Holtenbroek en Aa-landen, Spoorzone, Berkum of Oosterenk) kan niet los worden gezien van de ontwikkeling van een warmtenet voor de hele wijk of stad en de ontwikkeling van duurzame lokale warmtebronnen om deze warmtenetten te voeden. Het doel is uiteindelijk een robuust stedelijk netwerk, gevoed door meerdere lokale duurzame bronnen. Om regie te kunnen voeren op het gewenste eindbeeld is een ontwikkelstrategie voor warmtenetten en warmtebronnen nodig. De ontwikkelstrategie zorgt ervoor dat er ruimtereserveringen of voorinvesteringen kunnen worden gedaan voor de hoofdinfrastructuur om netten onderling te kunnen koppelen en biedt ontwikkelaars en investeerders houvast om hun investeringen af te stemmen op toekomstige ontwikkelingen. Voor het opstellen van een ontwikkelstrategie in 2021 wordt een aanvullend budget gevraagd van € 50.000.

Wijkuitvoeringsplannen (WUP)
Tot 2030 hebben we een opgave om 10.000 tot 12.000 woningen van het gas af te krijgen. Voor 2021 zetten we in op de wijken Holtenbroek, Aalanden en Berkum.

 • Aalanden-Holtenbroek:

Voor het ontwikkelen van wijkuitvoeringsplannen voor Holtenbroek en Aa-landen is bij het voorjaarsmoment 2 x € 100.000 beschikbaar, gedekt door provinciale subsidie (toegekend voor 2020 en 2021).  Met deze subsidie kan een goede start (wijkanalyse. Technische voorbereiding) worden gemaakt met de voorbereiding van de eerste fase van een warmtenet (ca. 3.000 woningaansluitingen gevoed door een geothermiebron). We richten ons voor de ontwikkeling van de geothermiebron op het maken van afspraken met grotere warmteafnemers in deze twee wijken (scholen, woningbouwcorporaties, gemeentelijk vastgoed) en herontwikkelingen (Zwarte Waterzone, Zwartewaterallee). Om de transitie naar aardgasloze wijken in zijn geheel te kunnen maken is het ook nodig om particuliere woningen in de transitie mee te nemen. Hoe we particuliere woningen op een haalbare en betaalbare manier mee kunnen nemen in de transitie willen we samen met de bewoners gaan onderzoeken, zodat draagvlak en draagkracht ontstaat voor de overgang van aardgas naar een andere manier van verwarmen. Uit een wijkanalyse wordt bepaald welke delen (clusters) kansrijk zijn om te onderzoeken. Voor de start van de aanpak met enkele kansrijke clusters van particuliere woningen wordt aanvullend € 15.000 gevraagd voor 2021. Het inventariseren van de kansrijke clusters particuliere woningen vormt de basis/fundament voor een subsidieaanvraag in 2021 (derde ronde Proeftuin Aardgasloze wiken). Het verkrijgen van deze subsidie versnelt het proces om ook particuliere woningen in deze fase van de transitie, betaalbaar van het aardgas te krijgen. De hoogte van de subsidie kan oplopen tot € 4 á 5 miljoen.

 • Berkum:

Voor Berkum Energieneutraal 2025 is vanaf 2018 een wijktransitieplan opgesteld en de voorbereiding voor de uitvoeringsfase wordt vanaf 2021 is opgestart. De aanvliegroute in Berkum is eerst inzetten op maximale energiebesparing. De eerste pilot van het verduurzamen van woningen is in 2021 afgerond, waardoor veel inzicht is verkregen in zaken als beweegredenen om te verduurzamen, hoe we collectief vraag en aanbod van maatregelen kunnen matchen en de verschillende vormen van financiering die er zijn. Dit is waardevol en is een bouwsteen voor de volgende fases. Ook zetten we in 2021 samen met bewoners de volgende stap richting een wijkenergiesysteem dat aardgas vervangt. En blijven we de energie coöperatie Berkum verbinden met mogelijke kansrijke ontwikkelingen op het gebied van duurzame opwek van energie.
Het tempo waarmee we in Berkum huizen kunnen verduurzamen is sterk afhankelijk van het binnenhalen van de subsidie (programma aardgasvrije wijken). Dit weten we in oktober 2020.

Project Geothermie
In januari 2020 heeft ons college haar intentie uitgesproken om deel te willen nemen aan het onderzoeksproject RESULT binnen het Europese subsidieprogramma Geothermica. Deelname aan RESULT is een kans om versneld tot een proefboring te komen. Er zijn verschillende Go / No Go momenten waarop met de samenwerkende partijen wordt besloten om al of niet een volgende fase in te gaan. De subsidie is begin juli toegekend aan RESULT. De voorwaarden voor de samenwerking tussen het consortium en de gemeente worden in de tweede helft van 2020 verder uitgewerkt en in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. 2021 staat in het teken van nadere geologische onderzoeken, technische uitwerking, de definitieve locatiekeuze, vergunningaanvragen en een SDE-aanvraag.
Bij positieve tussentijdse besluiten volgt begin 2022 een investeringsbeslissing door het consortium voor het uitvoeren van een proefboring. De totale externe investeringen in geothermie Zwolle kunnen oplopen tot ca. € 15 -18 miljoen, waarvan ca. € 5,6 miljoen wordt gedekt door de subsidie en het overige deel door een financiële deelname van partijen in het consortium. De gemeente Zwolle kan, indien daar goede redenen voor zijn, een deelname aan het consortium overwegen. Eventuele financiële deelname is niet in dit financiële perspectief meegenomen. Hiervoor is een separaat raadsbesluit nodig.

In 2021 zullen de voorbereidingskosten voor de ontwikkeling van de geothermiebron afnemen. Een groot deel van de ontwikkelingskosten zullen door het consortium worden overgenomen. De gemeente blijft echter betrokken als houder van de opsporingsvergunning en als regievoerder voor de warmtetransitie. Door de deelname aan Geothermica neemt het belang van de ontwikkeling van het warmtenet en het organiseren van de afname van warmte uit de geothermiebron toe. De ontwikkeling van deze onderdelen zijn onlosmakelijk met de ontwikkeling van de bron verbonden en worden separaat uitgewerkt. De kosten voor de ontwikkeling van de afzonderlijke delen worden apart bijgehouden. Inzet is dat de voorbereidingskosten die in het ontwikkeltraject worden gemaakt - zowel voor de geothermiebron als voor het warmtenet - worden ingebracht in een businesscase en op termijn minimaal worden terugverdiend.  Voor de voorbereidingskosten 2021 wordt een aanvullend budget gevraagd van €300.000: € 75.000 voor de ontwikkeling van de geothermiebron; € 100.000 voor de ontwikkeling van een warmtenet t.b.v. geothermie; € 50.000 voor het organiseren en contracteren van de afname van geothermiewarmte; € 75.000 voor overall-projectmanagement (samenhang tussen de deelprojecten).

Organisatie van de Warmteketen
In opdracht van de gemeente is een verkenning naar de mogelijkheden voor samenwerking binnen de Zwolse warmteketen uitgevoerd. Met alle in de warmteketen betrokken stakeholders is de hele keten (bron – transport – distributie – levering) beschouwd. Voor de zomer zijn de mogelijkheden voor samenwerking en twee voor Zwolle passende organisatiemodellen met college en raad gedeeld. Besluitvorming hierover – inclusief een voorstel voor het vervolg - vindt na de zomer plaats. Aan de hand van de uitkomsten wordt advies gevraagd voor een concrete invulling van de organisatie van de warmteketen voor de eerste fase Holtenbroek en Aa-landen, inclusief geothermie. De verwachte uitkomst is dat een warmtebedrijf (in welke vorm of samenstelling dan ook) nodig is dat verantwoordelijk wordt voor de integrale aansturing van de warmteketen. Om een dergelijk warmtebedrijf op te kunnen richten is € 50.000 bij het voorjaarsmoment beschikbaar gesteld voor 2021 en wordt aanvullend € 125.000 gevraagd voor 2021.

PIJLER GEBOUWDE OMGEVING-AANJAGEN ENERGIETRANSITIE
Vanuit het programmaonderdeel Gebouwde Omgeving stimuleren we energiebesparing door isoleren en energiezuinige installaties in bestaande woningen, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Dit doen we op verschillende manieren, transparant, en met oog voor individuele situaties. We pakken niet alles op in 2021. We zetten niet in op het aanjagen van energiebesparen en duurzaam opwekken bij bedrijven en de commerciële huursector. Hiervoor volgen wij de aanpak van het Provinciale programma Nieuwe Energie Overijssel.
Om deze activiteiten uit te kunnen voeren wordt voor 2021 een aanvullend budget gevraagd van € 70.000.

Energieloket 3.0 en lokale adviesdiensten
Vanaf januari 2021 heeft Zwolle een nieuw Energieloket, dat samen met 21 andere Overijsselse gemeenten is ontwikkeld. Dit loket wordt de komende jaren gezamenlijk beheerd en doorontwikkeld. Het Energieloket regelt de eerstelijns dienstverlening op het gebied van verduurzaming. Het bestaat uit een zeer toegankelijke website die inwoners en bedrijven verder helpt bij het maken van de juiste keuzes in verduurzaming en het zoeken naar financiering. De website bestaat uit een generiek deel en een lokaal deel, waar de gemeente Zwolle haar eigen lokale acties en informatie op plaatst. De website ondersteunt alle fasen van de klantreis. Via een centraal klantcontactcentrum is ook telefonisch advies en ondersteuning mogelijk. Inwoners die een energieadvies op maat willen, kunnen via dit loket een afspraak maken. Fysieke ondersteuning in de wijken, maatwerkadviezen, ondersteuning bij bewonersavonden of collectieve inkoopacties blijft ook in 2021 een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van de gemeente. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 34.

Zichtbaarheid
In 2021 blijven we werken aan de zichtbaarheid van de verduurzaming van onze stad. Dit is niet iets van het programma Energietransitie alleen, maar gaat ook over bijvoorbeeld klimaatadaptatie en mobiliteit. Daarom zorgen we continu voor een integrale communicatie, en stimuleren we ook klimaatmaatregelen via het Energieloket. Via campagnes en bijvoorbeeld de Duurzame Huizenroute zorgen we dat we in beeld blijven. Ook lopen de acties in het kader van de RRE-subsidies nog door, en kunnen bewoners via het Energieloket nog profiteren van gratis kleine energiebesparende maatregelen. Nieuwe landelijke subsidies houden we scherp in het oog. In 2021 wordt de Transitievisie Warmte definitief vastgesteld. Hierin staat voor iedere wijk welk alternatief wijkenergiesysteem er in plaats van aardgas het meest waarschijnlijk is. We verwachten dat de Transitievisie Warmte veel vragen gaat oproepen bij inwoners, en daarom zorgen we voor goede communicatieve ondersteuning. Hierbij speelt ook het Energieloket een belangrijke rol.

Ondersteuning van bewonersinitiatieven
Zwolle blijft de beweging van onderop stimuleren. In 2021 werken we aan het verstevigen van het netwerk van bestaande Zwolse bewonersinitiatieven, door voor hen een ‘community of practice’ te organiseren. Hiermee willen we deze initiatieven helpen om van elkaar te leren en elkaar te versterken, zodat ze een voorbeeld zijn voor andere, beginnende initiatieven. Blauwvinger Energie, Berkum Energieneutraal, Wijbedrijf Dieze en 50 Tinten Groen Assendorp zijn hierin de voorlopers. Hun kennis en kunde kan worden ingezet om andere initiatieven, zoals in de binnenstad en Wipstrik te laten groeien. Het ondersteunen van deze initiatieven wordt gefinancierd vanuit de RRE-subsidie.

PIJLER GROOTSCHALIGE OPWEK
Vanuit de pijler grootschalige opwek is de ingezette lijn uit 2019 voortgezet en zijn in 2020 de resterende (lang lopende) grote energieprojecten opgeleverd. De zonneparken zoals Bomhofsplas, Sekdoornplas en Herfte zijn operationeel en het zonnepark De Weekhorst wordt in het najaar van 2020 aangesloten. Met Tolhuislanden is in mei de gebiedsovereenkomst ondertekend en wordt het komend jaar naar een concrete planinvulling gewerkt om daarmee het gebiedsbod gestand te doen. Op Hessenpoort worden stappen gezet voor verdere verduurzaming. Hierbij is er een nadrukkelijke samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en de relatie naar Hassenpoort als provinciale topwerklocatie. Voor het zonnepark op de geluidswal bij Scholtensteeg zijn de ruimtelijke belemmeringen opgelost nu het bestemmingsplan kan worden vastgesteld en kan Blauwvinger Energie verder. Wij gaan in 2021 door met het begeleiden van deze initiatieven binnen het beschikbare budget.

Komend jaar richten we ons op de verdere uitwerking van een intergemeentelijke samenwerking met de gemeenten Staphorst, Zwartewaterland en Dalfsen op het thema energie (waaronder ook biogas), energie landschap en netwerk congestie. De ons omliggende gemeenten kijken, voor hun deel van de bijdrage in de RES, nadrukkelijk naar het grensgebied met Zwolle, en dan met name naar gebieden die aansluiten bij Tolhuislanden of het gebied ten westen hiervan. Samen met de provincie wordt verkend of er een gemeenschappelijke visie op een energielandschap kan worden geformuleerd.

Voor Zwolle ligt hier het zwaartepunt de realisatie van de eerste plan-invulling van Tolhuislanden, het afwerken van projecten die op de zgn. DOL lijst staan en de lobby richting de netbeheerders in de uitbreiding netwerk capaciteit door o.a. de realisatie/uitbreiding van het energiecluster aan de Hessenweg (met o.a. biogas/groengasproductie en planologische ruimte voor een nieuw HS/MS station en energie gerelateerde functies, zoals opslag en conversie). Het betreft hier alle afstemming met Enexis, RES-partners, buurgemeenten en initiatiefnemers met betrekking tot (het te kort aan) aansluitcapaciteit en de samenwerking bij het organiseren van de oplossingen hiervoor. Concreet is dit vraagstuk gekoppeld aan de Hoogspanning-Middenspanning-stations (HS/MS) van Enexis/Tennet, die een functie vervullen van regionale stopcontacten voor grootschalige opwekking: HS/MS station Hessenpoort, nieuw te realiseren HS/MS station Zwolle Noord, HS/MS station Weteringkade, HS/MS station Frankhuis. Stadsbreed houden we ook de ontwikkeling van onderstations, trafohuisjes en laadinfrastructuur en de ruimtelijke impact daarvan in de gaten.

Een ander belangrijk thema is de inzet van innovatieve ontwikkelingen op gebied van energie opslag en energie conversie (bijvoorbeeld de productie van groen gas/waterstof), deels om ook bij netcongestieproblemen door te kunnen gaan bij bijvoorbeeld de realisatie van zonnedaken op bedrijfspanden en op parkeerterreinen. We zien bedrijventerrein Hessenpoort hier als centrum voor de ontwikkeling van een Energie-Hub. Samen met bedrijven, kennispartners en provincie wordt vanuit het programma gewerkt naar projecten met hun eigen structuur en financiering. Hierin wordt nauw samengewerkt met het project ‘Top werklocatie” rond Hessenpoort. In samenwerking met bedrijven en stichting WeSustain willen we werken aan een energie experimenteer status voor dit gebied. Die status moet de mogelijkheid creëren om, o.a. samen met de netbeheerder, te experimenteren met innovatieve toepassingen en verdeling van energie op het terrein. Voor de financiering hiervan zijn we sterk afhankelijk van het Rijk en de provincie.
Onderdeel van dit traject is het inrichten van een goed uitvoeringsvehikel met een duidelijk profiel en voorzien van de juiste sturing en inbedding in het gebied. Hierin voorzien we een belangrijke rol van de OVH voor draagvalk en participatie. Daarnaast gaan we voor de projecten op zoek naar cofinanciering en projectfinanciering bij provincie, rijk en Europa.

In 2020 is duidelijk geworden dat netschaarste invloed gaat hebben op het realiseren van onze doelstellingen. Mede hierdoor gaan we in 2021 niet inzetten op het realiseren van 20 hectare zon binnenstedelijk en het extra ondersteunen van bedrijven bij het realiseren van zon-op-dak projecten.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Geothermie

1.126.000

451.690

674.310

674.310

Berkum energieneutraal 2025

435.300

88.980

346.320

346.320

Energietransitie incidenteel

1.096.646

0

1.096.646

1.096.646

Assendorp energieneutraal

200.000

0

200.000

200.000

Programmabudget energie 2021

1.500.000

0

1.500.000

0

500.000

1.000.000

Duurzaam Dieze-Oost

1.868.152

1.386.702

481.450

481.450

Verbeter-/bespaarloket energie

629.607

198.107

431.500

431.500

Subtotaal vastgestelde investeringen

6.855.705

2.125.479

4.730.226

3.230.226

500.000

1.000.000

voorgestelde mutaties:

Warmtetrans.Hbrk-AAanden Geothermie

50.000

0

50.000

0

50.000

0

Warmteketen

175.000

0

175.000

0

175.000

0

Warmtetransitie Hbr/Aalanden

292.400

0

292.400

0

292.400

0

Subtotaal voorgestelde mutaties

517.400

0

517.400

0

517.400

0

Totaal doel 6.4.1

7.373.105

2.125.479

5.247.626

3.230.226

1.017.400

1.000.000

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35