Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.1.3 We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium

Vanuit de nieuwe Omgevingswet is een omgevingsvisie en een omgevingsplan, als opvolger van het bestemmingsplan, verplicht. Beide instrumenten geven samen de actuele kaders voor de fysieke leefomgeving, waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn en waaraan wordt getoetst. De komende periode gaan we actief aan de slag met het implementeren van de Omgevingswet door het uitwerken van diverse sporen, waaronder het spoor omgevingsvisie (zie doel 6.1.1) en het spoor omgevingsplan. Dat gebeurt op een integrale wijze voor de gehele fysieke leefomgeving en bovendien organisatie breed. Het gaat niet alleen om de inhoud van de regels waaraan getoetst moet worden in het kader van aanvragen voor bijvoorbeeld bouwen, maar ook om het herzien van de procedures, om afspraken die nodig zijn om integraal te kunnen werken en om aanpassing van ICT om digitaal te kunnen werken.

Criteria

We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium, zodanig dat:

 • Concreet invulling gegeven wordt aan de Omgevingswet met bijbehorende transities.
 • Samenhang tot stand gebracht wordt tussen beleid, regels, vergunningen en beheer.
 • Samengewerkt wordt met inwoners, bedrijven en instellingen in gemeente en regio, op basis van gedeelde informatie.
 • Zorggedragen wordt voor evenwicht tussen rechtszekerheid en flexibiliteit.
 • Begeleiding van initiatieven en afhandeling van aanvragen op een vlotte wijze en binnen de wettelijke termijnen plaatsvindt.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Activiteiten

Actualiseren bestemmingsplannen en procedure kosten
Ondanks het feit dat de verplichting voor het actualiseren van bestemmingsplannen per 1 juli 2018 is komen te vervallen, worden, vooruitlopend op het omgevingsplan, nog enkele bestemmingsplannen geactualiseerd, die nu slechts als PDF inzichtelijk zijn en gebaseerd zijn op oude standaarden. Er wordt al gewerkt aan die actualisatie. Sinds 2003 zijn geld en inspanningen gericht op het actueel houden van de bestemmingsplannen in Zwolle.  Het opstellen van een omgevingplan, zonder deze geactualiseerde bestemmingsplannen, leidt tot hogere kosten en vertraging omdat die digitalisering alsnog moet gebeuren (zie projecten). Het werk zal doorlopen in 2021, nu de Omgevingswet met een jaar is uitgesteld.

Begeleiding en behandeling van WABO-aanvragen
Verlenen vergunningen bouwaanvragen (en reclame) en juridische advisering, bezwaar en beroep vergunning verlenen WABO-aanvragen. Voor 2021 is uitgegaan van de volumes van begroting 2020.  Er zal extra capaciteit nodig zijn voor beoordeling plannen.

Opstellen VTH-beleid voor de thuistaken, VTH-programma en VTH-jaarverslag
Op basis van een beoordeling van het uitvoeringsprogramma 2020 en het jaarverslag 2018 heeft het interbestuurlijk toezicht Wabo van de provincie Overijsel voor 2020 een groen toezichtregime vastgesteld. In 2019 is gestart met het opstellen van VTH-beleid voor de Wabo thuistaken (zoals bouwen en ruimtelijke ordening). Ook is, in aansluiting hierop het VTH-programma voor het jaar 2020 anders opgebouwd dan voorgaande jaren. Dit in aanloop naar een gecombineerd VTH-verslag 2020 en programma 2021.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
De BAG is onderdeel van de landelijke basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG en verantwoordelijk voor het correct opnemen van de gegevens en de kwaliteit ervan. De Basisregistratie Adressen en Gebouwen is via de Landelijke Voorziening beschikbaar voor diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken. Zij moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de gegevens in de BAG.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 6.1.3

3.720.036

4.398.302

-678.266

480.000

0

-198.266

Kredieten

Programma Omgevingswet
Wij werken aan de implementatie van de Omgevingswet op basis van het programma Omgevingswet. De Omgevingswet is een ingrijpende stelselherziening met landelijk eisen voor een digitaal stelsel. Het gaat om nieuwe producten (in ieder geval omgevingsvisie, omgevingsplan), nieuwe processen, nieuwe werkwijzen, nieuwe pf aangepaste ICT systemen, opleidingen en niet in de laatste plaats een doorontwikkeling van houding en gedrag (DNA). Om dit goed te doen en op tijd klaar te zijn wordt de implementatie programmatisch aangepakt. Eén van de projecten die hieruit voortvloeien is het opstellen van een omgevingsplan, waarin ambities en doelen uit de omgevingsvisie verder worden uitgewerkt (buitengebied en stedelijk gebied; Zwolle op maat). Met het opstellen van het omgevingsplan is een start gemaakt. Tevens wordt, als onderdeel daarvan, gewerkt aan een verordening fysieke leefomgeving. Deze instrumenten worden t.z.t. aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bestemmingsplannen
In 2020 met een doorloop naar 2021 wordt gewerkt aan de volgende bestemmingsplannen:

 • Bestemmingplan Holtenbroek.
 • Bestemmingplan Marslanden.
 • Bestemmingplan Zwolle Zuidoost.
 • Bestemmingplan Evenementen Stedelijk gebied (Binnenstad e.o.).
 • Bestemmingsplan herziening Wijthmenerplas.
 • Bestemmingsplan Woonboten en walgebruik
 • Bestemmingplan  Recreatieboten (Harm Smeengekade).
 • Parapluherziening om ongewenste woningsplitsing te reguleren en te kunnen sturen op kwaliteit voor "kleine woonvormen".
 • Beheersverordening Herfte Wijthmen.
 • Bestemmingsplan Zwarte Waterzone.
 • Bestemmingsplan Voorsterpoort infrastructuur
 • Aanpassing Bestemmingplan Zwolle Zuidwest in het kader van Schellerweg 110.

Bestemmingsplannen die nog opgepakt zullen worden in 2020, voor zover bekend:

 • Bestemmingsplan Esdoornstraat 3, actualisatie perceel Creatieve coöperatie.
 • Bestemmingsplan uitbreiding woonboulevard Voorsterpoort.
 • Herziening Bergkloosterweg.

De werkzaamheden voor ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen zijn onderdeel van de ontwikkelprojecten.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Actualisering bestemmingsplannen

5.412.000

5.046.726

365.274

365.274

0

0

Regulering walgebruik woonboten

213.000

174.208

38.792

38.792

0

0

Bouw - Omgevingswet

3.408.845

1.266.453

2.142.392

2.142.392

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

9.033.845

6.487.387

2.546.458

2.546.458

0

0

voorgestelde mutaties:

Programma omgevingswet

300.000

0

300.000

0

300.000

0

Subtotaal voorgestelde mutaties

300.000

0

300.000

0

300.000

0

Totaal doel 6.1.3

9.333.845

6.487.387

2.846.458

2.546.458

300.000

0

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35