Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.4.4 We versterken onze positie op het gebied van klimaatadaptatie en dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta

Het veranderend klimaat raakt alles wat we doen: wonen, werken en recreëren. Klimaatadaptatie raakt dus alle beleidssectoren.  Naast klimaatverandering staat  Zwolle voor een groeiopgave en wil de stad samen met de regio de transitie maken naar duurzame energie.  Dat betekent dat er  ruimtelijke uitdagingen zijn op het gebied van  bereikbaarheid en mobiliteit, wonen, energietransitie, water en klimaatadaptatie. Daarnaast zijn er sociaal-maatschappelijke opgaven als radicalisering, werkloosheid, arbeidsmigratie en vluchtelingen.  De coronacrisis maakt een groene, leefbare woonomgeving voor inwoners nog belangrijker.

We zien klimaatverandering  als kans voor een duurzame, inclusieve leefomgeving. Sterker nog, door de stad en de regio nog aantrekkelijker te maken om in te leven, te werken en te recreëren, willen we graag een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Door intensief samen te werken in de regio met overheden, ondernemers en onderwijs, koersen we op een duurzame toekomst. Daarbij we zetten we kwetsbaarheid om in weerbaarheid.

De regio Zwolle is als deltagebied kwetsbaar voor klimaatverandering door botsende systemen. De regio wordt ingeklemd door meer/minder water vanuit het achterland en hogere/lagere waterpeilen op het IJsselmeer in combinatie met hoosbuien en extreem droge perioden in de regio zelf. Weersextremen in het kwadraat.

We bekijken de te nemen maatregelen steeds integraal, en in relatie tot de ons omringende regio, die feitelijk geen grenzen kent. Zo werken we samen met Waterschap, Rijk, Provincie en Regio Zwolle aan een water robuuste regio Zwolle. We nemen deel in diverse verbanden op regionaal,  landelijk en internationaal niveau. We zien grote kansen in kennisuitwisseling en met Climate Campus en stimuleren daarmee nieuwe netwerken en innovatie.  

Om onze ambities (2050 klimaatbestendig ingericht en kansen van klimaatbestendige ontwikkeling verzilveren) en doelstelling waar te kunnen maken is het nodig dat wij:
•   Structureel klimaatadaptief handelen.
•   Samenwerking zoeken intern en met onze partners
•   De kansen benutten die zich nú voordoen om Zwolle klimaatbestendiger te maken.
•   Klimaatadaptatie zoveel mogelijk  integreren in andere opgaven zoals de energietransitie, gezondheid en wonen.
•   De economische kansen die klimaatadaptatie biedt verzilveren.

Criteria

We verweven klimaatadaptatie in alle activiteiten van de gemeente en dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta, zodanig dat:
•   Uitvoering wordt gegeven aan de Zwolse Adaptatiestrategie, waarbij ingezet wordt op een water robuust regionaal systeem, een stedelijk groenblauw netwerk en sponswerking op wijk- en perceelniveau.
•   Klimaatadaptief handelen het 'nieuwe normaal' is, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten .
•   Eind 2020 en begin 2021 onderzoeken we of het mogelijk is om meer inwoners terecht kunnen bij Team Klimaat Actief voor hulp en ondersteuning bij klimaatadaptatie op hun eigen terrein en welke kosten dit met zich meebrengt.
•   Ook gaan we onderzoeken hoe bedrijven zich kunnen laten adviseren en begeleiden door Team Klimaat Actief. Ook hierbij zal gekeken moeten worden welke kosten dit met zich meebrengt en hoe dit gedekt kan worden.  
•   Er een goede infrastructuur voor slim samenwerken is gerealiseerd.
•   Pilotprojecten worden uitgevoerd, openbare ruimte klimaatbestendig wordt beheerd en onderhouden en lopende projecten zo klimaatbestendig mogelijk worden uitgevoerd.
•   Gebiedsgericht gewerkt wordt aan klimaatadaptatie.
•   Investeringen van derden in de stad benut worden voor klimaatadaptatie.
•   De economische potentie van klimaatadaptatie is verkend en uitgewerkt tot een ambitie en strategie
•   We zelfbewust vormgeven aan onze koploperpositie en we fungeren als landelijke proeftuin voor een klimaatbestendige delta

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Activiteiten

Om onze doelen te bereiken zetten we in op de volgende activiteiten (een uitgebreid meerjarig uitvoeringsprogramma wordt in het najaar van 2020 ter besluitvorming voorgelegd ):

We handelen met ingang van 2020 structureel klimaat-adaptief
Uitvoering Zwolse Adaptatie Strategie:
•   Verdere uitwerking Waterrobuust Zwolle in samenwerking met partners zoals provincie Overijssel en waterschap Drents-Overijsselse Delta.
•   Concreet uitvoering geven aan  ruimtelijke adaptieve ingrepen groenblauw netwerk.
•   Team Klimaat Actief krijgt een meer prominente rol in de community building en bij het voeren van risicodialogen om daarmee de impact te vergroten.
•   Verkennen en koppelen Europese, landelijke en provinciale subsidiemogelijkheden.
•   Verwerken klimaatadaptatie binnen gemeentelijke voorwaarden.
•   Klimaatadaptatie borgen in de interne organisatie ('nieuwe normaal').
•   Versterken kennis extern ('nieuwe normaal').
•   Opstellen regelgeving en subsidieregeling  

We benutten de kansen die zich nú voordoen om Zwolle klimaatbestendiger te maken
Zie projecten.

We dragen vanuit klimaatadaptatie zoveel mogelijk bij aan de andere opgaven in Zwolle
•   Verkennen en uitvoeren van meekoppelkansen met andere beleidsterreinen, waaronder energietransitie, gezondheid, wonen en mobiliteit.
•   We zoeken actief naar samenwerking met de programma’s Wonen, Mobiliteit, Energietransitie en Circulaire Economie.

We verzilveren de economische kansen die klimaatadaptatie biedt
•   Mogelijk verdere verdieping onderzoek economische potentie van klimaatadaptatie (afhankelijk van uitkomsten onderzoek dat in 2020 start).
•   Inzet en doorontwikkeling Climate Campus.
•   Versterken externe contacten:
•   Organiseren werkbezoeken.
•   Deelname aan samenwerkingsverbanden (o.a. Netherlands Water Partnership, CityDeal Klimaatadaptatie).
•   Advisering landelijke beleid en programma's (o.a. Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie).

We vergroten onze kennis en expertise, onder andere in samenwerking met Climate Campus:
•   Samenwerking met kennisinstellingen (o.a. Windesheim, Universiteit Twente, TU Delft, KNMI, RIVM).
•   Deelname aan kennisprojecten/programma's (o.a. citydeal Kennismaken, CATCH).
•   Verstrekken onderzoeksopdrachten.
•    Internationale samenwerking (o.a. Wroclaw).

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 6.4.4

369.975

0

369.975

810.000

0

1.179.975

Kredieten

Naast de hiervoor benoemde activiteiten zetten we onder andere in op de volgende projecten (een uitgebreid meerjarig uitvoeringsprogramma wordt in 2020 ter besluitvorming voorgelegd):

We handelen structureel klimaat-adaptief
•   Herinrichting Diezerkade (uitvoering, subsidie IJVD)
•   Herinrichting Stationsplein (met ondergronds fietsenstalling als noodwaterberging, subsidie IJVD) en Stationsweg (realisatie)
•   Herinrichting Oosterlaan en Westerlaan (ontwerp)
•   Herinrichting Azaleapark (ontwerp, subsidie IJVD)
•   Waterverbinding Dieze – Westerveldse Aa (ontwerp)
•   Waterverbinding Assendorp-Hanzeland (ontwerp)
•   Spoorzone: Koggepark (ontwerp)
•   Herinrichting Voorsterpoort (onderzoek/uitvoering, subsidie IJVD)
•   Noodwaterkering Stadshagen met inzet mobile brigade (onderzoek, subsidie IJVD)
•   Verbinding Assendorp-Zwolle zuid en verbinding Voorst (onderzoek).
•   Weezenlanden-Noord (onderzoek/uitvoering, subsidie IJVD voor handleiding aanpak klimaat).
•   Geluidswal Stadshagen (onderzoek/uitvoering, subsidie IJVD).
•   Waterneutraal Zwolle-noord (uitvoering , subsidie IJVD).
•   Participatie en advisering  bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (trekker WDODelta): dijkversterking Zwolle-Olst, Stadsdijken Zwolle en Vecht (onderzoek/uitvoering), waarbij wij aansluiten bij de doelen 6.4.2 en 7.1.3.

We benutten de kansen die zich nú voordoen om Zwolle klimaatbestendiger te maken
•   We ondersteunen en jagen initiatieven / projecten aan van bewoners in de stad met Team KlimaatActief.
•   IJsselvechtdelta projecten (een deel van de projecten vallen onder andere programma's en worden deels gefinancierd vanuit de IJVD-gelden). De subsidies die zijn afgegeven in 2014 en 2015 zijn, met uitzondering van Weezenlanden en geluidswal Stadshagen, afgerond en met de provincie afgerekend. De beschikking van 2018 is doorgelegd naar de bijbehorende projecten (zie toevoeging subsidie IJVD bij de projecten).

Advisering in lopende projecten derden
•   Spoorzone - Hanzebadlocatie
•   Zwartewaterzone
•   Zwartewaterkwartier
•   Oosterenk
•   Stilohallocatie
•   Van de Capellencampus

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Klimaatadaptatie 2018/2020

4.798.773

2.128.819

2.669.954

969.954

700.000

1.000.000

HWBP Plankosten

320.000

121.879

198.121

88.121

110.000

0

Waterneutraal Zwolle-Noord

205.120

116.782

88.338

88.338

0

0

Klimaatbestendige Azaleapark

350.000

7.281

342.719

342.719

0

0

Zwolle Millenniumgemeente

85.000

77.916

7.084

7.084

0

0

Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta

4.873.047

3.654.530

1.218.517

1.218.517

0

0

Interregionaal project Catch

546.790

215.372

331.418

331.418

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

11.178.730

6.322.579

4.856.151

3.046.151

810.000

1.000.000

voorgestelde mutaties:

Interregionaal project Catch

-23.000

0

-23.000

-23.000

0

0

Subtotaal voorgestelde mutaties

-23.000

0

-23.000

-23.000

0

0

Totaal doel 6.4.4

11.155.730

6.322.579

4.833.152

3.023.151

810.000

1.000.000

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35