Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 5.2.2 We versterken onze positie als historische stad door beleefbaar erfgoed

Zwolle is rijk aan erfgoed. Dat houden we in stand en we versterken het met nieuwe functies. Zo blijft de historische kwaliteit van Zwolle ons visitekaartje. En we laten er zo veel mogelijk Zwollenaren en bezoekers van genieten. Want de schatten uit ons verleden zijn een inspirerende bron voor het heden en voor de toekomst. De vele monumenten en historische gebouwen en de archeologische rijkdommen vertellen hierover. Gewoon zichtbaar in de stad maar ook onzichtbaar achter gevels of onder de grond. We maken ook dit onzichtbare erfgoed beleefbaar, bijvoorbeeld tijdens Open Monumentendag. De Zwolse archeologie, bouwhistorie en monumenten gaan een integraal en onlosmakelijk onderdeel vormen binnen het nieuwe stadsmuseum in de maak: ANNO.

Criteria

We versterken onze positie als historische stad door beleefbaar erfgoed, zodanig dat:

  • Het Zwolse erfgoed stimuleert om een bezoek te brengen aan Zwolle.
  • Het Zwolse erfgoed beter beleefbaar wordt en het verhaal van Zwolle meer inhoud krijgt.
  • Het draagvlak voor ons Zwolse erfgoed wordt vergroot.

Kaderstellende nota('s)

Erfgoedhotspot, concept en inhoud in twee scenario’s (2019)

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Activiteiten

Samen met onze partners laten we Zwollenaren en bezoekers ons erfgoed beleven:

Open Monumentendag
De bekendste activiteit is Open Monumentendag dat jaarlijks op de tweede zaterdag in september plaatsvindt. Op deze landelijke dag zijn ook in Zwolle vele monumenten gratis toegankelijk voor het publiek en zorgt een inspirerend en divers activiteitenprogramma voor een verbreding van de beleving van het Zwolse erfgoed. Het gratis Monumentenmagazine bevat mooie artikelen die dieper ingaan op het thema van de dag.

'Verhalen over Zwolle', 'Archeologie in de stad' en app 'onZichtbaar Zwolle'
Samen met de erfgoedpartners binnen het Erfgoedplatform organiseren we avonden met 'Verhalen over Zwolle'. De verhalen gaan over diverse historische onderwerpen en worden tijdens de avonden in Waanders In de Broeren omlijst door muziek en zang, regelmatig verzorgd door studenten van ArtEZ Conservatorium. Op diverse locaties in de stad laten we de resultaten van ons archeologisch onderzoek zien. Deze vondsten zijn gedaan op/nabij de specifieke locatie en brengen zo de historie van de plek dichtbij. De app (on)Zichtbaar Zwolle bestaat uit een wandelroute met korte en beeldende video’s op verschillende locaties in de binnenstad. De video’s maken verrassende en vaak minder bekende informatie over onze archeologie, bouwhistorie en monumenten beleefbaar, waaronder 3D foto’s en een film over historische interieurs.

Erfgoedprijs Zwolle-Kampen
De Erfgoedprijs Zwolle-Kampen is een waardering voor de inzet van het op een goede wijze beheren, restaureren en in stand houden van cultuurhistorisch erfgoed. De prijs wordt elk jaar afwisselend of in Zwolle of in Kampen uitgereikt. In 2021 vindt de uitreiking in Zwolle plaats en wordt bekend wie de winnaar van 2019 (de transformatie van de watertoren) opvolgt. Naast de erkenning middels een oorkonde wordt een geldbedrag ter grootte van € 1.000 toegekend.

Beiaardier
De Zwolse beiaardier bevordert de belangstelling voor het beiaardspel in het algemeen en voor Zwolle in het bijzonder. Het carillon wordt standaard bespeeld in de Peperbustoren op vrijdag en zaterdag.

Instandhouding
Binnen doel 6.1.4. zetten we er op in dat het Zwolse erfgoed wordt ingezet als één van de leidende en inspirerend thema's bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hiermee willen we de monumentale- en cultuurhistorische waarden in Zwolle in stand houden en blijft de ruimtelijke kwaliteit behouden of wordt deze versterkt.

Erfgoedhotspot
Tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november 2019 is besloten middelen beschikbaar te stellen om de Zwolse archeologie, bouwhistorie en monumenten een belangrijk, integraal en onlosmakelijk onderdeel te laten zijn binnen het nieuwe stadsmuseum ANNO onder de vlag van Allemaal Zwolle. In 2021 wordt de uitwerking van het samenhangend concept, het inrichtingsplan en de uitvoering voor de publieksruimtes in ANNO verder vorm gegeven. Hiertoe wordt sinds 2020 intensief samengewerkt met de partners waaronder Stichting Allemaal Zwolle en Historisch Centrum Overijssel.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 5.2.2

241.876

0

241.876

0

36.331

205.545

Kredieten

Erfgoedhotspot
Tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november 2019 is besloten middelen beschikbaar te stellen om de Zwolse archeologie, bouwhistorie en monumenten een belangrijk, integraal en onlosmakelijk onderdeel te laten zijn binnen het nieuwe stadsmuseum ANNO onder de vlag van Allemaal Zwolle. In 2021 wordt de uitwerking van het samenhangend concept, het inrichtingsplan en de uitvoering voor de publieksruimtes in ANNO verder vorm gegeven. Hiertoe wordt sinds 2020 intensief samengewerkt met de partners Stichting Allemaal Zwolle en Historisch Centrum Overijssel.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Erfgoedhotspot

556.974

0

556.974

556.974

0

0

Totaal doel 5.2.2

556.974

0

556.974

556.974

0

0

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35