Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.2.2 We behouden en versterken de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en de betaalbaarheid voor de laagste inkomens

De leidraad 30-40-30 betekent dat 30% van de nieuwbouw bestaat uit sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. Daarmee hopen wij voldoende sociale huurwoningen in Zwolle in stand te kunnen houden. In2019 zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de Zwolse corporaties en hun huurdersorganisaties. De afspraken zijn gericht op de omvang en samenstelling van de sociale huurvoorraad, op de verdeling van de sociale huurwoningen, op betaalbaarheid, leefbaarheid en Wonen & Zorg. Tenslotte zijn prestatieafspraken gemaakt over klimaatadaptief bouwen, de energietransitie binnen de sociale woningbouw en over circulair bouwen van nieuwe sociale huurwoningen.   

Criteria

We behouden en versterken de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en de betaalbaarheid voor de laagste inkomens, zodanig dat:

 • Het aanbod wordt vergroot:
  • Het aanbod voor mensen met een inkomen tot €36.000 groeit in de periode 2020-2023 met minimaal 700 sociale huurwoningen. Corporaties streven ernaar op de groei van de voorraad gelijk op te laten lopen met de groei van de stad. Bij de versterkte groei waarin Zwolle nu zit, zal de sociale huur ook meegroeien. Uitgangspunt hierbij is 30% sociale huur of koopwoningen.
  • De te realiseren woningen passen grotendeels (80%) binnen de huurtoeslaggrenzen (van € 607  voor 1/2 persoons huishoudens/ € 651 per maand voor meerpersoons huishoudens, prijspeil 2019).
 • De meest kwetsbare groepen prioriteit hebben. Daarbij gaan we uit van de volgende kaders:
  • De woonruimteverdeling zorgt dat 66% van de woningzoekenden met een urgente woonvraag binnen 6 maanden een woning hebben (indien zij binnen de spoedmodule minimaal 2x per week reageren).
  • Het afwegingskader binnen het woonruimteverdeelsysteem wordt jaarlijks herzien.
  • Er woningen beschikbaar zijn in de flexibele schil die mensen de mogelijkheid bieden om binnen enkele weken een tijdelijke woonplek in Zwolle te hebben.
  • In Zwolle de taakstelling voor de huisvesting van statushouders wordt gehaald.
  • De samenhang tussen wonen en zorg wordt verstrekt. Mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag  zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen door een passend woningaanbod in een geschikte woonomgeving, met een goede aansluiting op intramuraal wonen wanneer dat nodig is.
 • Doorstroming een belangrijk thema is, waarbij wordt nagedacht om de juiste woningen beschikbaar te hebben/krijgen voor de groep vragende huishoudens. Met experimenteerruimte binnen de woonruimteverdeling wordt gestreefd om het scheef wonen verder te verkleinen dan wel een ongewenste concentratie van doelgroepen te voorkomen.
 • De huurverhogingen voor de allerlaagste inkomensgroepen worden gematigd, conform de afspraken tussen Aedes en de Woonbond in het Sociaal Huurakkoord.
 • De woonlasten ook op langere termijn betaalbaar blijven door duurzaamheid en vermindering van energiekosten (woonlastenbenadering). In de bestaande woningvoorraad van corporaties zijn alle woningen in 2020 verbeterd naar een gemiddelde energie-index van 1,25.
 • Het renoveren en verbeteren van bestaand gebied en bestaande voorraad woningen loopt volgens principes van natuurlijke wijkvernieuwing; het vernieuwingsproces verloopt op organische wijze, met nauwe betrokkenheid van bewoners waarbij beheer en ontwikkeling worden samen genomen en waarbij kracht wordt aangeboren en de eigen investeringen van bewoners meer centraal komen te staan.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Activiteiten

 • In de uitwerking van de prestatieafspraken in Jaarschijven en de jaarlijkse monitoring willen wij er op sturen dat de sociale voorraad evenredig meegroeit met de groei van Zwolle
 • Wij hanteren de zogenoemde basisregels voor een Inclusieve Stad van het Concilium en borgen daarmee dat in nieuwe projecten voldoende sociale huur wordt toegevoegd.
 • In de stuurgroep Woonruimteverdeling sturen wij mee op een eerlijke verdeling van de sociale voorraad en op de afgesproken slagingskans voor spoedzoekers.
 • Wij stimuleren experimenteren van corporaties binnen het woonruimteverdeelsysteem met het doel de doorstroom binnen de sociale huur te bevorderen.
 • Wij stimuleren corporaties hun wettelijke ruimte te verkennen om huurwoningen voor middeninkomens te ontwikkelen, mits dit niet ten koste gaat van de sociale huur.
 • Bij renovatie van de bestaande woningvoorraad maken we prestatieafspraken over energetische (E)renovatie, mogelijkheden van klimaatadaptatie en circulariteit en stimuleren dit bij particuliere woningverbetering.
 • We gaan de samenwerking binnen platform WWZ038 evalueren en mogelijk versterken, door gezamenlijk oplossingen voor de bestaande knelpunten te verkennen en gezamenlijke interventies voor de korte en (middel) lange termijn te bespreken. Naast WWZ038 doen we dit ook binnen de werkgroep Wonen en zorg van het Concilium.
 • We stimuleren de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en woonvormen. Enerzijds om de instroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang te beperken en de uitstroom te versnellen. Anderzijds zijn er nieuwe woonvormen voor senioren nodig om het gat tussen regulier wonen en het verpleeghuis te dichten. We werken samen met de corporaties om hiermee te experimenteren.
 • We zetten qua nieuwbouw in op levensloopbestendige woningen. Dit is opgenomen in de prestatieafspraken en hier wordt nadere invulling aan gegeven.
 • We benutten de kansen voor (maatschappelijk/zorg) vastgoed en zoeken naar experimenteerruimte voor pilots (provincie: wonen / zorg, vergunninghouders, etcetera).

We werken samen aan een integrale aanpak wonen, welzijn en zorg. Hiervoor is een overkoepelend programma Wonen en Zorg opgesteld dat nader wordt uitgewerkt in samenwerking met externe partners.  Het programma is in een drietal hoofdlijnen uiteen gezet, te weten: Voldoende geschikte woningen, Passende zorg & ondersteuning, Vitale, solidaire en gezonde stadsdelen. We vormen we een visie op Wonen en Zorg Deze visie zal de gezamenlijke ambities weergeven van gemeente, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties. Het overkoepelende programma Wonen en Zorg vormt de basis voor deze visie.

 • We werken aan interventiemogelijkheden voor de aandachtsgroepen en de benoemde knelpunten. Het gaat hierbij om uitstroom vanuit beschermd wonen, (betaalbare) woningen voor niet studerende jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg  of dakloos dreigen te raken, aangepaste woningen voor ouderen en voor gezinnen met een ouder of kind met een beperking.
 • We zetten in op meer differentiatie van de maatschappelijke opvang en op de transformatie van de Herberg.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 6.2.2

147.683

0

147.683

400.000

20.003

527.680

Kredieten

 • Zowel de versnellingsactie sociale huur als het realiseren van semi- permanente woningbouw bevindt zich in een afrondende fase. De werkzaamheden die in 2021 ten behoeve van de Versnellingsactie zullen plaatsvinden, betreffen het afronden van de laatste deelprojecten , afronding van het subsidiebudget en de financiële afronding van het project te samen met deltaWonen.
 • De lopende herstructureringsprojecten zoals Dieze en Weezelanden-Noord zijn ontwikkelingen die vorm gegeven worden door de corporaties en daarbij werken we verder aan kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en verduurzaming.
 • De haalbaarheid en realisatie van een nieuwe woonwagenlocatie om zo te voldoen aan de ontstane behoefte wordt onderzocht en hierover worden afspraken gemaakt met de corporaties.  
 • We maken een eind evaluatie voor de pilot uitstroom beschermd wonen die 1 juli 2019 is gestart.
 • We evalueren nieuwe woonvormen in samenwerking met de corporaties. Dit betreft de projecten Oosterenk ‘De Steiger’ (deltaWonen), De Vlindertuin (SWZ) en het wooncomplex van Openbaar Belang in Breecamp Oost evalueren.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Wonen met zorg

800.000

0

800.000

400.000

400.000

0

Herontwikkelen Bachlaan-West

52.290

49.731

2.559

2.559

0

0

Diezerpoort, Fysiek

2.502.885

1.259.924

1.242.961

337.049

325.170

580.742

Versnellingsactie sociale huur

5.025.500

2.440.754

2.584.746

2.584.746

0

0

Onderzoek semi-permanent wonen

650.000

330.531

319.469

319.469

0

0

Bouwgronden in exploitatie Wonen:

Kamperpoort

26.109.641

23.902.257

2.207.384

1.313.490

782.189

111.705

Totaal doel 6.2.2

35.140.316

27.983.197

7.157.119

4.957.313

1.507.359

692.447

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35