Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving programma 7. Vitale wijken

Zwolle streeft naar vitale wijken, waar iedereen meedoet en waar bewoners actief en trots met elkaar leven en oog hebben voor elkaar. Een wijk waar het fijn wonen is en waar iedereen zich thuis en veilig voelt. De wijken zijn goed toegankelijk, met passende woningen en goede voorzieningen. Een vitale wijk is nu én in de toekomst aantrekkelijk om in te leven. Daarvoor zijn ze voorbereid op een veranderend klimaat, leveren ze een bijdrage aan de energietransitie en gaan ze mee met de tijd.

In vitale wijken is het mogelijk elkaar te ontmoeten en om gezond en veilig te leven. Dat gebeurt onder andere buiten. Een groene omgeving nodigt uit om te bewegen, sporten, spelen en recreëren.
Door corona en de 1,5 meter samenleving gebruiken inwoners de buitenruimte nu veel meer dan eerder. Dat is positief, want het zorgt voor meer buitengeluk in de stad. Maar het levert ook
vraagstukken op. We gaan beter bekijken hoe we de buitenruimte verdelen. We kijken daarvoor naar gebruik, gedrag en inrichting. Dat doen we samen met alle betrokken partijen.  

Ontmoeten en gezond en veilig leven doen we ook binnen. We zien dat criminelen steeds vaker digitaal toeslaan. De cybercrime stijgt, juist nu we door corona meer zijn aangewezen op digitale communicatie. We willen dat onze inwoners daartegen weerbaarder zijn. Daarom werken we mee aan de uitvoering van een regionaal plan.     

Scholen, wijkcentra, sportaccommodaties en andere voorzieningen maken het mogelijk dat inwoners elkaar ontmoeten. Als dat kan ondersteunen we met ons gemeentelijk vastgoed ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en activiteiten. Ook dragen we bij aan de energietransitie. Per wijk bekijken we wat daarvoor nodig is. En wat we met elkaar willen bereiken.

Bewoners bepalen met hun betrokkenheid en inzet het gezicht van de wijk. Steeds vaker nemen ze zelf initiatief en verantwoordelijkheid voor dingen die ze in hun wijk belangrijk vinden. Wij zorgen ervoor dat de basis op orde is en moedigen eigen initiatief aan. We luisteren en gaan met buurten en wijken in gesprek, als onderdeel van ‘Start voor de start’. Dit is een methode om ervoor te zorgen dat we eerst denken en dan doen, door aan het begin met alle interne en externe betrokkenen het vraagstuk door te lopen. Samen met bewoners en andere partners en betrokkenen werken we zo aan vitale wijken, waar de mens centraal staat. We willen dat iedereen in Zwolle kan meedoen en prettig kan leven en wonen. Daarbij hebben we ook oog voor het welzijn van (huis)dieren.

Klik hier voor alle programma's en doelen

Financiën programma

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 7.1.1

2.201.663

0

2.201.663

185.000

0

2.386.663

Doel 7.1.2

13.093.438

733.142

12.360.296

0

11.610

12.348.686

Doel 7.1.3

12.417.247

707.503

11.709.744

230.981

130.352

11.810.373

Doel 7.1.4

11.650.171

12.083.241

-433.070

3.188.459

5.456.725

-2.701.336

Doel 7.2.1

1.665.164

35.445

1.629.719

0

25.000

1.604.719

Doel 7.2.2

10.672.171

7.347

10.664.824

0

18.559

10.646.265

Doel 7.2.3

1.958.678

85.311

1.873.367

0

0

1.873.367

Doel 7.2.4

779.185

357.750

421.435

50.000

31.431

440.004

Doel 7.3.1

15.984.361

18.555.768

-2.571.407

0

0

-2.571.407

Doel 7.3.2

5.988.061

7.281.883

-1.293.822

0

0

-1.293.822

Doel 7.3.3

1.938.034

2.777

1.935.257

0

0

1.935.257

Doel 7.3.4

2.523.808

0

2.523.808

145.000

549.140

2.119.668

Totaal

80.871.981

39.850.167

41.021.814

3.799.440

6.222.817

38.598.437

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Doel 7.1.1

1.254.676

878.776

375.900

375.900

0

0

Doel 7.1.2

13.970.784

5.400.995

8.569.789

4.699.333

2.560.456

1.310.000

Doel 7.1.3

16.727.938

12.352.668

4.375.270

2.964.820

1.410.450

0

Doel 7.1.4

10.919.500

2.527.440

8.392.060

8.392.060

0

0

Doel 7.2.4

2.990.000

1.141.217

1.848.783

1.798.783

50.000

0

Doel 7.3.2

2.711.675

596.790

2.114.885

114.885

2.000.000

0

Doel 7.3.3

150.000

25.252

124.748

34.748

90.000

0

Doel 7.3.4

2.955.116

1.043.886

1.911.230

351.000

352.987

1.207.243

Totaal

51.679.689

23.967.024

27.712.665

18.731.529

6.463.893

2.517.243

Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Meerjarenoverzicht Programma 7. Vitale wijken

Overzicht bestedingsvoorstellen

Als onderdeel van de Begroting 2021 zijn bestedingsvoorstellen met een structureel of incidenteel effect opgenomen. De structurele bestedingsvoorstellen zijn te herkennen aan een letter, de incidentele bestedingsvoorstellen aan een cijfer.

Het financiële effect van en de toelichting op deze bestedingsvoorstellen vindt u bij de betreffende doelen of op de webpagina bestedingsvoorstellen .

Overzicht programma 7
H. Herinrichting Stinspark: van Voorst naar Verder! (doel 7.1.1)
35. Herinrichting Stinspark: van Voorst naar Verder! (doel 7.1.1)
36. Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle (doel 7.1.1)
37. Beveiliging systemen gemeentelijke kapitaalgoederen en vastgoed (doel 7.1.2)
38. Regie op de ondergrondse infrastructuur  (doel 7.1.2)
39. Boomonderhoud in balans (doel 7.1.3)
40. Nooterhof (doel 7.1.3)
I. De Basis (Luttekestraat 35) en Statenzaalcomplex (doel 7.1.4)
J. Ondermijning criminaliteit (doel 7.2.1)
K. Veiligheid en camera's (doel 7.2.1)
L. Visie toezicht openbare ruimte (doel 7.2.3)
41. Toezicht en handhaving a.g.v. corona (doel 7.2.3)
42. Visie toezicht openbare ruimte (doel 7.2.3)
43. Doorontwikkeling Gemeentelijke Grondstoffenplan (doel 7.3.1)
44. Natuur- en milieueducatie (doel 7.3.3)
M. Grondstromen (doel 7.3.4)
45. Luchtvaart (onder andere Lelystad Airport) (doel 7.3.4)

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35