Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.3.2 We benutten de bestaande infrastructuur optimaal door in te spelen op (technologische) innovaties in slimme en duurzame mobiliteit

Onze ambitie is om innovatieve oplossingen in te zetten als bijdrage aan het oplossen van onze mobiliteitsvraagstukken, ter ondersteuning van ons beleid en ons streven om de stad vitaal te houden. Fietsgebruik, lopen en het openbaar vervoer aanmoedigen, is niet genoeg om de groeiende druk van het verkeer op onze wegen op te vangen. Daarvoor is ook een slimmer, duurzamer en optimaal gebruik van het bestaande wegennet nodig met behulp van (technologische) innovaties. Ook blijven we ons het komende jaar inzetten om binnen mobiliteit doelstellingen op andere beleidsterreinen, zoals klimaatadaptatie en energietransitie te realiseren.

Binnen het programma “Slim en Duurzaam regio Zwolle” zijn de afgelopen jaren de eerste stappen gezet om te komen tot innovaties binnen mobiliteit en parkeren. Ook in 2021 willen we actief in blijven zetten op samenwerking tussen marktpartijen, werkgevers en overheden met als doel om de bereikbaarheid en leefbaarheid te waarborgen. In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT) zijn afspraken gemaakt over het opstellen van het project Digitalisering van Mobiliteitsdata en de werkagenda Slim en Duurzaam. De inzet van het project Digitalisering van Mobiliteitsdata is dat overheden eind 2023 veel data met een grote nauwkeurigheid beschikbaar stellen voor reizigers om goede keuzes voor hun reisgedrag te maken. De komende jaren vergt dit nog veel voorbereiding.

De werkagenda Slim en Duurzaam moet voor een periode van 3 jaar de afspraken tussen Rijk en regio vastleggen op het gebied van slim en duurzaam. Aanvullend wordt gekeken of de acties uit het klimaatakkoord dat in juni 2019 door het kabinet is vastgelegd hier ook in kunnen worden geïntegreerd. Gezamenlijk vormt dit dan het regionale mobiliteits plan. Onderdelen van dit plan zijn:

 • Stadslogistiek: uitvoering van het actieplan stadslogistiek en voorbereiding implementatie Zero Emissie Zone in 2025.
 • Fietsstimulering: voortzetting stimuleringsacties, zoals fietsmaatjes en spitsfietsen, en koppeling aan snelfietsroutes.
 • Verkeersmanagement/ITS: afgelopen jaren zijn vrijwel alle verkeerslichten in Zwolle vervangen door zogenaamde intelligente verkeerslichten (i-Vri’s). In het kader van verkeersmanagement willen we in 2020 de verkeerslichten en verwijssystemen die we hebben nog slimmer inzetten en te stimuleren dat automobilisten route- en parkeerinformatie gebruiken om bij hun bestemming te komen. Binnen het project B-ITS (Intelligente Transport Systemen  voor de fiets) willen we innovatie en technologische ontwikkeling gebruiken voor fietsstimulering.

Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit hebben een sterke onderlinge relatie. De opbouw van de stad en de mobiliteitsvoorzieningen zijn bepalend voor de mobiliteitsvraag en de vervoerwijzekeuze. De komende jaren blijft ook de gebiedsgerichte aanpak en ontwikkeling van gebieden rondom OV-knooppunten een belangrijke drager in het optimaal benutten van de bestaande infrastructuur. Het creëren van gemengde woon-werkgebieden leidt tot betere benutting van de beschikbare infrastructuur én optimaal gebruik van de beschikbare parkeerplaatsen: overdag (door werknemers) en ’s nachts (door bewoners). Bouwen binnen het stedelijk gebied en nabij OV-knooppunten verhoogt de kans op het verkorten van de verplaatsingsafstanden en het gebruik van de fiets.

Criteria

We benutten de bestaande infrastructuur  optimaal door  in te spelen op (technologische) innovaties in slimme en duurzame mobiliteit, zodanig dat:

 • Stakeholders, waaronder bedrijven, in de stad zich mede verantwoordelijk voelen voor de bereikbaarheid, waardoor nieuwe initiatieven ontstaan gericht op collectief vervoer  en deelconcepten.
 • Aantrekkelijke overstappunten (hubs) worden gecreëerd van auto of bus naar deel(e)fiets en kleinschalige vervoersvormen als collectieve taxi’s.
 • Schoon vervoer (fiets, voetganger, elektrische (deel)auto’s, goederenvervoer) wordt gestimuleerd.
 • Dit bijdraagt aan het verminderen van het autogebruik en een toename van gebruik van schone (deel)voertuigen.
 • Door betere benutting de aanleg van nieuwe (auto)infrastructuur  wordt voorkomen.
 • Er door middel van mobiliteitssturing, verwijzing en tariefdifferentiatie optimale benutting van de verkeersinfrastructuur en parkeerplaatsen ontstaat.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Activiteiten

Bevorderen innovatie (zie ook 6.3.1 en 6.3.3)

 • Inspelen op innovaties binnen het mobiliteitsdomein en deze vertalen in concrete toepassingen.
 • Actief participeren in het SURF programma Smart Cycling Futures: het bestaande SURF programma dat samen met de Hogeschool Windesheim, de provincie Overijssel en de steden Eindhoven, Amsterdam en Utrecht wordt uitgevoerd wordt benut om slimme innovaties toe te passen die het gebruik van de fiets bevorderen.
 • Actief participeren in de kopgroep van fietssteden F10 door het uitvoeren van slimme pilots, onder andere: de innovatieve ondergrondse fietsenstalling bij het station en een gezondheids- en participatieproject in Holtenbroek.
 • Actief participeren in de Fiets Innovatie Community (FIC): Ook wordt de bestaande samenwerking met tien organisaties en instellingen in het kader van de Fiets Innovatie Community (FIC) geïntensiveerd om daarmee innovatie op het gebied van de fiets te bevorderen. Het streven is om in 2020 de FIC actief in te zetten bij het vormgeven van Wereldfietsstad Zwolle, onder meer door het lidmaatschap aan de Dutch Cycling Ambassady (DCE).

Verkeers- en mobiliteitsmanagement

 • Op basis van een visie op verkeersmanagement komen we in 2021 met een routekaart hoe we de komende jaren in Zwolle verkeersmanagement gaan vormgeven.
 • Uitvoeren van regionaal verkeersmanagement bij infrastructurele projecten in en rondom de stad: inzet verkeersverwijssysteem (binnen- en buitenring) en waar nodig verkeersregelaars.
 • Inzet en waar mogelijk optimaliseren van de verkeerscentrale en intelligente verkeerslichtensysteem (i-Vri’s), inclusief implementatie en ontwikkeling slimme toepassingen die kunnen communiceren met slimme verkeerslichten.
 • Doorontwikkeling van de Digitalisering mobiliteitsdata tot 2023. Hiermee geven we uitvoering aan besluit in het BO-MIRT van 2018
 • Deelnemen en doorontwikkelen van het Regionaal Tactisch Team (verkeersmanagementorganisatie van de toekomst)
 • De groei van verkeersmanagement naar mobiliteitsmanagement: verbeteren van incidentmanagement, zodat de weg sneller vrij is bij ongevallen
 • Uitvoeren van coördinatie en communicatie bij wegwerkzaamheden, incidenten en evenementen.
 • Actueel houden van informatie over bereikbaarheid en evenementen.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 6.3.2

282.340

0

282.340

150.000

0

432.340

Kredieten

Slim en Duurzaam
In het kader van het programma Slim en Duurzaam willen we ook de komende jaren in blijven zetten op mobiliteits- en verkeersmanagement en het stimuleren van duurzame (stads)logistiek om zo de druk op het wegennet te verminderen en de leefbaarheid in het centrum, de wijken, de buurten en het buitengebied te vergroten. Dit doen we door uitvoering van de werkgeversaanpak middels een gebiedsgewijze aanpak van bedrijventerreinen, uitvoering van het actieplan stadslogistiek, verkeersmanagement en fietsstimulering. In 2020 dit samengekomen in het onderdeel B-ITS (Intelligente Transport Systemen voor de fiets):

 • Binnen het project B-ITS dat Zwolle, samen met de provincie Overijssel uitvoert in het kader van een Europees subsidie-programma gaan we innovatie en technologische ontwikkeling inzetten voor fietsstimulering. Samen met de provincie Overijssel en collega steden en organisaties uit Denemarken, Duitsland, België en Engeland, gaan we actief aan de slag om het thema fiets en voor Zwolle specifiek het thema wereldfietsstad Zwolle op de kaart te zetten door maximaal in te zetten op het uitvoeren van slimme (smart) maatregelen en pilots, zoals de doorstroming bij verkeerslichten, verlichting langs fietsroutes, datagebruik voor slimme app’s, meetfietsen, betere afstemming fiets en OV, inzet deelfietsen, e.d. Gestreefd wordt om dit onderdeel van het programma slim en duurzaam te laten zijn.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Slimme mobiliteit koploperaanpassing

419.000

127.002

291.998

291.998

0

0

Bicycle ITS

982.000

89.710

892.290

742.290

150.000

0

Mobipunten

30.000

8.985

21.015

21.015

0

0

Regionale bereikbaarheid

4.620.500

4.567.161

53.339

53.339

0

0

Beter Benutten (2.0)

7.948.720

7.554.542

394.178

394.178

0

0

Actieplan stadslogistiek

250.000

108.228

141.772

141.772

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

14.250.220

12.455.628

1.794.592

1.644.592

150.000

0

voorgestelde mutaties:

Zero emissie stadslogistiek (berap 20-2)

70.000

0

70.000

70.000

0

0

Subtotaal voorgestelde mutaties

70.000

0

70.000

70.000

0

0

Totaal doel 6.3.2

14.320.220

12.455.628

1.864.592

1.714.592

150.000

0

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35