Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.1.3 We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water - groen- en recreatiestructuur krijgen en houden

Een goede, bereikbare en bruikbare groenblauwe structuur is één van de randvoorwaarden voor een vitale en levendige stad. De groenblauwe structuur is ook essentieel in de wijken voor een gezond leefklimaat. Een stad die stedelijker wordt, maar waar het groen steeds dichtbij is. Onze bewoners moeten zich kunnen ontspannen en tot rust kunnen komen in het groen en op of langs het water. We vinden het belangrijk dat mensen gestimuleerd worden om te bewegen; groen en water in of dichtbij woon- en werkgebieden zijn daarbij essentieel. Als er één ding duidelijk is geworden uit de Covid-19 (Corona) pandemie, dan is het wel het belang van het beschikken over voldoende goed ingerichte groene buitenruimte dichtbij huis, en dus juist ook ín de stad.  
Daarnaast is de stedelijke groene ruimte steeds belangrijker als leefomgeving voor dieren en planten. Wij koesteren onze groenblauwe structuren met ecologisch beheer en een volwassen bomenbestand, mede omdat die bijdragen aan een klimaat bestendige stad. We vinden een groene stad die toegerust is op een veranderend klimaat en in balans is met een prachtige omgeving van groot belang. Verbetering van bestaande groenblauwe structuren en goed beheer en onderhoud van de bestaande structuren gaan daarbij hand in hand. We geven bewoners de ruimte om hun eigen leefomgeving te vergroenen en werken daarbij samen met de partners in het Zwolse Natuurplatform.

In het coalitieakkoord 2018-2022 staat beschreven dat bij groei en verstedelijking van de stad ook oog is voor groen en biodiversiteit. Daar waar mogelijk versterken we deze. Biodiversiteit maakt onderdeel uit van het Groenbeleidsplan en de Groene agenda. Het versterken van de groen en biodiversiteit doen we door onder andere de inzichten van de miniconferentie groenbeheer/biodiversiteit te betrekken bij onze aanpak op groenbeheer en biodiversiteit. Dit wordt geconcretiseerd in een meerjarenaanpak van biodiversiteitsbevordering in het beheer.

We faciliteren de verbetering van de groenstructuur in de stadsrand en bouwen deze verder uit langs IJssel, Zwarte Water en Vecht. We promoten en gebruiken onze groene kwaliteiten van stad en ommeland voor de toeristische aantrekkelijkheid van Zwolle (o.a. de groene bolwerken, de stadsparken, het Vechtdal en de IJsseldelta). De stenige buurten en wijken worden vergroend of krijgen betere verbindingen met bestaande groengebieden, waardoor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van die buurten voor de bewoners toeneemt en tegelijkertijd meer klimaatbestendig en duurzaam wordt. Waar er ontwikkelingen zijn, nemen we de knelpunten op het vlak van recreatie en groen mee. Dit geldt ook voor het buitengebied. Hiermee vergroten we de leefbaarheid van het buitengebied en de kwaliteit van het landschap.

Criteria

We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water-, groen- en recreatiestructuur krijgen en houden, zodanig dat:

 • We de basis op orde houden en sturen op basis van risico-analyses en tegelijketijd het beheer inzetten anticipererend op de toekomst.Bewoners (meer) tevreden zijn.
 • We bestaande groen- en waterstructuren versterken en uitbouwen waar deze onvoldoende zijn.
 • We hiervoor vooral al lopende projecten of herstructureringen benutten (zoals Hoogwaterbeschermingprogramma, Ruimte voor de Vecht, Zwolle Spoort en stadslandbouw).
 • Het groen en water optimaal gebruikt kan worden (voldoende massa, bereikbaar en toegankelijk) en de recreatieve gebruiksmogelijkheden vergroot worden.
 • Zwolle via het water goed bereikbaar is en blijft.
 • De reeds rijke biodiversiteit in onze stad koesteren en waar mogelijk verder bevorderen.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Activiteiten

Risicogestuurd- en ontwikkelend beheer

 • Ecologisch groenbeheer en bijdrage aan biodiversiteit in de stad. Samen met onze uitvoeringspartner ROVA werken wij aan het verder bevorderen van de biodiversiteit in onze stad. Dat ecologisch groenbeheer doen we op verschillende manieren en over meerdere jaren. Onder andere door het aanplanten van bloembollen om vroegtijdig in het jaar voedselbronnen voor insecten aan te bieden, diverse proeflocaties zijn aangewezen om gefaseerd te maaien en de flora en fauna meer en andere kansen te geven, aanpassingen door te voeren in het maairegime om in het najaar langer voedselbronnen voor insecten beschikbaar te hebben, op meer locaties overjarig gras en riet te laten staan, aanpassingen door te voeren in het oever- en hakhoutbeheer, het aanplanten van voedselbomen en andere bomen.
 • Inspectie van bomen conform Boomveiligheidsrichtlijn (BVR) methodiek en inspectie speeltoestellen.
 • Beheer speeltoestellen, recreatieplassen en veerdiensten. In 2021 actualiseren we het speelbeleid.
 • Uitvoeren van het jaarlijks onderhoudsprogramma Waterwerken; onderhoud beschoeiing en waterwerken, fonteinen, sluizen en remmingswerken, onderhoud havens, kaden en bruggen.
 • De Groene Kaart is geactualiseerd en opgenomen als Raamwerkkaart  “Hoofgroenstructuur” in de Ontwerp Omgevingsvisie. De Groene kaart is van betekenis in de nieuwe  Bomenverordening (2020). In de Bomenverordening is het beleid ten aanzien van de bescherming van bomen opgenomen. De verordening vormt de basis voor de vergunningverlening, zowel aan de gemeente als particulieren. De actualisatie van de Bomenverordening is, mede n.a.v. de nieuwe Natuurwet, in 2019 gestart en wordt naar verwachting eind 2020 door de raad vastgesteld.
 • Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 39. Het bomenbestand van Zwolle vertegenwoordigt een belangrijk ‘groen maatschappelijk kapitaal’ en speelt een grote rol in thema’s als klimaatadaptatie, biodiversiteit, leefbaarheid, beleving en uitstraling van de stad. Sinds 2018 valt op dat er meer bomen en beplanting in de stad uitdrogen. Ieder jaar monitoren we de bomen en beplanting in het groeiseizoen of bomen verder uitdrogen of herstellen. Daarnaast hebben we te maken met een ‘vergrijzend’ bomenbestand. Voor de aanpak van de droogteschade en het beheren van het uitgebreide bomenbestand investeren wij in 2021 een extra € 408.000.
 • Exploiteren van havens en de bediening van de bruggen.

Benutten van initiatieven en mogelijke meekoppelkansen bij ruimtelijke planvorming (zie ook doel 6.4.2)

 • Benutten bewonersinitiatieven (zoals de vervolginitiatieven voortvloeiend uit de pilot Vitaal Assendorp en de Groene Loper) en projecten Binnenstadsprogramma voor de vergroening van wijken waaronder de binnenstad;
 • Het benutten van meekoppelkansen met de klimaatthema’s wateroverlast, hitte en droogte.
 • Deelname aan het provinciale programma “Natuur voor Elkaar” door het inbrengen van kansrijke pilots en projecten, zoals pilot Langdurig Landschapsbeheer, show-cases voor “Meer bruikbaar groen in steden en dorpen” en “Natuurinclusief bouwen” Benutten van de woningbouw bij Stilo-hal  in Dieze voor verbetering van de groene vinger Middelweg (Diezerpark).
 • Benutten van de nieuwe ruimtelijk-economische koers voor het gebied Marslanden A (Enexis) en de planontwikkeling voor de Nooterhof ten behoeve van de versterking van de hoofdgroenstructuur langs het Almelose Kanaal en de aanleg van nieuwe recreatieve verbindingen binnen het gebied. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 40 (Nooterhof).
 • Benutten van gebiedsontwikkelingen zoals de Spoorzone/IJsselhallen. Hier liggen opgaven voor de aanleg van nieuwe parken in de groenarme wijk Assendorp, Hanzeland en Kamperpoort. Bovendien zijn er kansen voor natuurinclusief bouwen met  groene gevels en daken, nestkasten voor vogels en  vleermuizen en herstel van waterstructuren voor klimaatadaptatie.
 • Benutten en faciliteren van initiatieven stadslandbouw bij Dijklanden/Langenholte, Spoolde en Berkum.
 • Samenwerking met het Natuurplatform Zwolle en daaraan gelieerde partijen. Met de vrijwilligers van de Zwolse Natuurorganisaties wordt samengewerkt om de natuur in Zwolle te versterken.
 • Toezien op het goed geregeld hebben van het  eindbeheer van de uiterwaarden van de IJssel (Ruimte voor de Rivier) door of vanwege Rijkswaterstaat.
 • Verbeteren van rietlanden langs het Zwarte Water in kader van Natura 2000 projecten en het begeleiden van provinciale Uitvoeringsprogramma Zwarte Water Vecht (UZV).
 • Voortzetten van het programma Ruimte voor de Vecht (2019 - 2022) met de 13 partners in de Netwerkorganisatie, aan de hand van het geactualiseerde  Masterplan en uitvoeringsprogramma (zie projecten). .  
 • Het uitvoeren van de Pilot Langdurig Landschapsbeheer (Hart  voor de IJsseldelta)  samen met de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ).
 • Voorbereidingen treffen voor deelname aan een nieuw Europees LEADER-programma ten behoeve van een vitaal platteland.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 7.1.3

12.417.247

707.503

11.709.744

230.981

130.352

11.810.373

Kredieten

 • Ruimte voor de Vecht (2016-2018): dit project is vrijwel afgerond. De eindverantwoording voor subsidie is goedgekeurd door de provincie Overijssel; de gronden zijn afgewaardeerd, er wordt nog een bedrag overgemaakt aan de SPLIJ voor de afkoop van het regelen van langjarig beheer.
 • Ruimte voor de Vecht 2 (2019-2022): bij de perspectiefnota 2020-2023 is een aantal projecten gehonoreerd De wandelonderdoorgang spoor bij Herfte is in voorbereiding en de uitvoering wordt een jaar naar voren getrokken 2021. De wandelpaden langs de Vechtoevers Zwarte Water  worden integraal meegenomen in een gezamenlijke opdracht van Landschap Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta voor ontstening van de Vechtoevers, aanleg slenken Kranenkolk en de eerder genoemde rietlanden Zwarte Water (Holtenbroekerdijk).De aanleg van het fietspad langs het spoor bij Herfte, gecombineerd met de calamiteitenroute ProRail wordt voorbereid.  Afhankelijk van de mate van subsidie (o.a. Regio Deal, provincie en EU) is een meer complete uitvoering van projecten in het (Zwolse) Vechtdal mogelijk,
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): Betreft koppelkansen zoals: Wandelpad Zwartewaterboulevard en planvorming Zwolle Olst.
 • Park de Wezenlanden: de reconstructie is afgerond.
 • Nationaal Landschap IJsseldelta (NLIJ):  ondersteuning Gebiedscoöperatie IJsseldelta.
 • Recreatieplassen: Uitvoering van het exploitatieplan recreatieplassen. Uitvoering van de groene- en recreatieonderdlen van de toekomstvisie op de  Milligerplas.
 • Diverse vervangingsinvesteringen o.a. voor bomen en beplanting, havenkasten, grondkerende constructies zoals beschoeiing en fundering kademuren etc. Voor vervangingsinvesteringen bomen en beplanting betreft dit bijvoorbeeld vervanging van acacia's, populieren, iepen, essen en beheermaatregelen in woonstraten  (zoals Klokkengieterlaan). Op basis van inspecties wordt er geïnvesteerd in het snoeien en vervangen van deze bomen. Vanwege diverse redenen, zoals landschappelijke waarde en klimaatadaptatie. Deze bomen worden gemonitoord en ingegrepen wordt zodra er potentiele gevaarzetting door (zieke) bomen dreigt. Ten aanzien van acacia bomen worden deze gefaseerd door andere soorten bomen vervangen. Het vervangingskrediet t.b.v. Essentaksterfte (2018) is volledig uitgegeven.
 • In 2021 wordt de vernieuwing van de speelplekken grassenbuurt Stadshagen afgerond en wordt onder meer de vervanging van de speelplekken en omgeving in het Gerenpark en bij de Ramshorst uitgevoerd.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Structuurvisie VCN Fase1

6.635.714

5.952.715

682.999

682.999

0

0

Herinrichting park Weezenlanden

4.058.700

4.030.110

28.590

28.590

0

0

NLY '12-'15

1.485.000

1.412.598

72.402

72.402

0

0

Ruimte voor de Vecht

552.590

337.787

214.803

214.803

0

0

Investeringsplan recreatieplassen

226.900

222.030

4.870

4.870

0

0

2018-Spelen

200.000

161.139

38.861

38.861

0

0

2017-Vervangen bomen en beplanting

120.000

50.606

69.394

69.394

0

0

2019-Beschoeiingen & waterwerken

190.000

94.431

95.569

95.569

0

0

2019-Fonteinen

92.034

48.329

43.705

43.705

0

0

2019-Vijver Lubeckplein

25.300

0

25.300

25.300

0

0

2019-Bomen en beplanting

250.000

7.132

242.868

242.868

0

0

2019-Spelen

225.000

2.075

222.925

222.925

0

0

HWBP-meekoppelkansen

209.000

26.807

182.193

132.193

50.000

0

2018-Speelplaats Nooterhof

35.000

6.909

28.091

28.091

0

0

2020-Beschoeiing, kademuren & waterwerken

267.000

0

267.000

267.000

0

0

2020-Bomen en beplanting

350.000

0

350.000

350.000

0

0

2020-Spelen

250.000

0

250.000

250.000

0

0

Ruimte voor de Vecht-2

166.000

0

166.000

100.000

66.000

0

Walstroomvoorzieninig 2019

95.250

0

95.250

95.250

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

15.433.488

12.352.668

3.080.820

2.964.820

116.000

0

vervangingsinvesteringen 2021:

Vervangen beschoeiingen

133.000

0

133.000

0

133.000

0

Renovatie houten fundatie kademuren binnenstad

160.000

0

160.000

0

160.000

0

Bomen en beplanting

670.000

0

670.000

0

670.000

0

Spelen

331.450

0

331.450

0

331.450

0

Subtotaal vervangingsinvesteringen

1.294.450

0

1.294.450

0

1.294.450

0

Totaal doel 7.1.3

16.727.938

12.352.668

4.375.270

2.964.820

1.410.450

0

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35