Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.1.2 We zorgen voor passende en functionele bovengrondse én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad

We stellen de mens en de menselijke maat centraal en beheren en onderhouden ons aanwezige areaal van o.a. wegen, verkeerslichten, openbare verlichting, kabels & leidingen en bruggen/tunnels vanuit functie en gebruikswaarde. Onze aanwezige infrastructuur en fysieke voorzieningen versterken daarmee waar mogelijk het woon-, leef- en vestigingsklimaat. De focus ligt daarom naast de basistaak ‘in stand houden’ juist op het bijdragen aan de maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen, innovaties en ontwikkelingen; Wat zijn de opgaves vanuit de strategische thema’s, wat leeft er in de wijk en bij haar bewoners en zijn er stedelijk opgaven relevant? We kijken kritisch of bestaande elementen/objecten nog wel een functie hebben en anticiperen op toekomstig (ondergronds) ruimtegebruik. Daarop voeren we nadrukkelijk de regie en we zorgen voor verbinding en integraliteit door werk met werk te maken met andere doelen binnen programma’s 5, 6 en 7. We zorgen ervoor dat de basis veilig en op orde is en aansluit op de (veranderende) behoefte. Tegelijkertijd beheren we met een blik die verder dan een paar jaar vooruit kijkt.

Onze beschikbare infrastructuur en fysieke voorzieningen richten we in vanuit het perspectief van de gebruikers en de omgevingsvisie. Daarmee dragen we bij aan het versterken van de verbindingen tussen gebieden en wijken in de stad. Maatwerk maken we mogelijk en we zorgen ook dat het beheer zoveel mogelijk adaptief meebeweegt met de stad en de behoefte van haar inwoners en gebruikers. De grotere opgaven vanuit o.a. de strategische agenda binnenstad en de Spoorzone hebben daarbij specifiek aandacht, net zoals we proberen om zoveel mogelijk de ambities op het gebied van klimaat, energie en circulariteit mee te nemen in ons uitvoeringsprogramma. Leidend principe is om een stedelijker en levendiger klimaat te realiseren, met ruimte en vrijheid voor onze inwoners en partners om mee te doen en actief initiatieven te ontplooien.

In het kader van beveiliging systemen gemeentelijke kapitaalgoederen en vastgoed zijn in 2020 de processen en systemen van de procesautomatisering (ten behoeve van aansturing verkeersregelinstallaties, gemalen, bruggen) in beeld gebracht. Er is nog geen zicht op de weerbaarheid van de systemen. Hiervoor maken we een plan om in 2021 een ethische hacker onze systemen gecontroleerd te laten toetsen. Zie hiervoor ook bestedingsvoorstel 37.

Criteria

We zorgen voor passende en functionele bovengrondse- én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad, zodanig dat:

 • We zoveel als mogelijk anticiperen op de toekomst (klimaat, energietransitie en circulariteit) in de totstandkoming van het integralel meerjarenopgave programma (MJOP).
 • We het functioneel en veilig gebruik van de openbare ruimte  borgen vanuit een risicogestuurde benadering op basis van landelijke normeringen.
 • Kansrijke initiatieven vanuit onze inwoners en partners ontplooid kunnen worden door als regisseur op te treden en alle opgaven bij elkaar te brengen.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Activiteiten

Activiteiten MJOP

 • Werken volgens het proces van het MeerJarenOpgaveProgramma (MJOP) en het integraal positioneren ervan.
 • Structurele inspecties/schouw, waarbij de uitkomsten worden geprioriteerd in de jaarlijkse onderhoudsprogrammering en eventuele aangepaste regelgeving (bijv. (Europese) machinerichtlijn).
 • De beheer -en mobilteitsopgaven vertalen in een robuust en afgewogen (meerjarig) investeringsprogramma.
 • Uitvoeren jaarplannen onderhoud voor oa. wegen, openbare verlichting, verkeerslichten, civiele kunstwerken inclusief de implementatie van de KEC-toets (bijv. nieuw circulair groot onderhoudscontract wegen) (koppeling met doelen 5.1.2 en 6.4.1) en afstemming met de wijken.

Activiteiten m.b.t. een veilig gebruik van openbare ruimte (koppeling met doel 7.2.3)

 • Het uitvoeren van de clusteroverstijgende ontwikkelagenda (opgesteld in 2020 mede op basis van 'Grip op kapitaal'/ asset management).
 • Actuele informatie in beheersystemen (basis op orde) als input voor een betrouwbaar MJOP en deze via het Geo-informatieportaal beschikbaar stellen.
 • Het jaarlijks actualiseren van de meerjarige beheerplannen (risicogestuurde benadering waarbij we "heel en veilig" als ondergrens bewaken) gebaseerd op landelijke normeringen.
 • Toezicht bij activiteiten en projecten in de openbare ruimte conform richtlijnen voor Veilig Werken langs, aan en op de weg.
 • Doorontwikkelen informatiegestuurd beheer met behulp van data/sensoring i.c.m. markt/onderwijs.

Activiteiten m.b.t. het optreden als regisseur en het leveren van maatwerk

 • Opnemen van kansrijke opgaven vanuit wijkgericht werken en de gebiedsagenda’s (al dan niet gekoppeld aan omgevingsvisie) in MJOP en de jaarplannen beheer en onderhoud (koppeling met doelen 7.1.1 en 6.1.1).
 • Visie en beleid opstellen m.b.t. het (toekomstig) ruimtegebruik in de ondiepe ondergrond vanuit energie- en wateropgaven (koppeling met doel 6.4.3). Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 38.
 • Verbinding zoeken en koppeling maken met investeringen vanuit o.a. de strategische agenda binnenstad, het versterken van wijkwinkelcentra (koppeling met doel 5.2.1) en de Spoorzone (koppeling met doel 6.3.1).
 • Het actief invulling geven aan (boven)regionale samenwerking t.b.v. efficiency en kennis.
 • Het regisseren dat behoeften uit de wijk zoveel mogelijk meegenomen worden in het jaarlijks uitvoeringsprogramma.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 7.1.2

13.093.438

733.142

12.360.296

0

11.610

12.348.686

Kredieten

Wegen reconstructies

 • Binnen dit krediet ligt de komende jaren de focus op klimaatbestendige ombouw van (onderhoudsbehoeftige) asfalt woonstraten (i.r.t. doel 6.4.4).

Ombouw openbare verlichting naar LED

 • Afgelopen jaar is een flink deel van de openbare verlichting energiebesparend geworden door de ombouwoperatie. Verdere ombouw uitvoeren conform beslisnota 'Energiebesparende ombouw openbare verlichting' (i.r.t. doel 6.4.1).

Overige kredieten

 • Diverse vervangingsinvesteringen, o.a. vervanging verkeerslichten, (elektro-)mechanische installaties bruggen en vervanging houten bruggen (zie omschrijving kredieten en paragraaf kapitaalgoederen voor algemene toelichting).

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Ombouw openbare verlichting naar LED

7.563.300

3.857.793

3.705.507

1.740.507

655.000

1.310.000

Besturing 4 beweegbare bruggen

1.065.000

1.019.696

45.304

45.304

0

0

Wegen reconstructies 2018

685.000

0

685.000

685.000

0

0

Wegen reconstructies 2019

550.000

0

550.000

275.000

275.000

0

Verkeersregelinstallatie 2020

450.000

0

450.000

450.000

0

0

Verkeersregelinstallatie 2019

450.000

389.014

60.986

60.986

0

0

Spoolderbrug 2020

380.640

0

380.640

380.640

0

0

Twistvlietbrug 2020

295.360

0

295.360

295.360

0

0

Diverse houten bruggen 2020

164.000

0

164.000

164.000

0

0

Diverse houten bruggen 2019

138.500

133.524

4.976

4.976

0

0

Holtenbroekbrug

132.080

0

132.080

132.080

0

0

Holtenbroekbrug staalkabels

122.000

968

121.032

121.032

0

0

Hofvlietbrug 2020

78.208

0

78.208

78.208

0

0

AOW brug

78.000

0

78.000

78.000

0

0

Renovatie betonbrug Brinkhuisweg

57.200

0

57.200

57.200

0

0

Kerkbrug

47.840

0

47.840

47.840

0

0

Hanekampbrug

41.600

0

41.600

41.600

0

0

Diezerpoortbrug 2020

41.600

0

41.600

41.600

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

12.340.328

5.400.995

6.939.333

4.699.333

930.000

1.310.000

vervangingsinvesteringen 2021:

Bestrating Kraanbolwerk, Thorbeckegracht, Friesewal

45.000

0

45.000

0

45.000

0

Verkeersregelinstallaties

396.000

0

396.000

0

396.000

0

Pelserbrug vervangen cilinder

43.680

0

43.680

0

43.680

0

Pelserbrug besturingskast vervangen

20.800

0

20.800

0

20.800

0

Holtenbroekenbrug vervangen camerasysteem brugbediening

70.096

0

70.096

0

70.096

0

Holtenbroekenbrug vervangen intercom brugbediening

10.400

0

10.400

0

10.400

0

Holtenbroekerbrug vervangen slagbomen

208.000

0

208.000

0

208.000

0

Hofvlietbrug vervangen conservering geheel

112.320

0

112.320

0

112.320

0

Mastenbroekerbrug vervangen camerasysteem brugbediening vervangen

73.840

0

73.840

0

73.840

0

Mastenbroekerbrug vervangen intercom brugbediening

10.400

0

10.400

0

10.400

0

Twistvlietbrug vervangen camerasysteem brugbediening

40.560

0

40.560

0

40.560

0

Twistvlietbrug vervangen masten en bekabeling camerasysteem brugbediening

27.040

0

27.040

0

27.040

0

Brugbediening vervangen marifoon

18.720

0

18.720

0

18.720

0

Vaste bruggen vervangen houten bruggen

120.000

0

120.000

0

120.000

0

Vaste bruggen vervangen voegovergangen

236.000

0

236.000

0

236.000

0

Frankhuisbrug vervangen conservering geheel

197.600

0

197.600

0

197.600

0

Subtotaal vervangingsinvesteringen

1.630.456

0

1.630.456

0

1.630.456

0

Totaal doel 7.1.2

13.970.784

5.400.995

8.569.789

4.699.333

2.560.456

1.310.000

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35