Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.1.2 We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven

De ontwikkeling van de fysieke leefomgeving wordt meer en meer ter hand genomen door ontwikkelaars, organisaties, particuliere initiatiefnemers, etc. Deze partijen vragen om ruimte om hun plannen te verwezenlijken. Vanuit het streven naar ruimtelijke kwaliteit en een toekomstbestendige leefomgeving gaan we met de partijen in gesprek om aan de voorkant een gezamenlijk beeld te vormen van de kaders en bijdrage aan het versterken van de ruimtelijke structuur. We denken mee met de initiatiefnemers en bieden maatwerk volgens heldere processen. We houden daarbij nadrukkelijk rekening met de belangen van de omgeving. Daarmee dragen de initiatieven bij aan de verdere ontwikkeling van de gemeente Zwolle.

Criteria

We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven, zodanig dat:

 • Altijd bewust geschakeld wordt tussen de schalen (ingrepen op gebouwniveau hebben effect op stad en ommeland).
 • Projecten en initiatieven bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke structuur en de ruimtelijke kwaliteit.
 • Partijen uitgedaagd worden om waarde en kwaliteit toe te voegen aan de fysieke leefomgeving.
 • We bijzondere aandacht hebben voor plekken waar nieuwe dynamiek kan ontstaan.
 • Er kansen benut kunnen worden door opgaven met elkaar te verbinden, o.a. op het gebied van klimaatadaptatie, energie, circulariteit, cultuurhistorie, gezondheid en sociale opgaven.
 • Er voldoende aandacht is voor participatie en communicatie met de omgeving.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Activiteiten

 • Het doen van ruimtelijke verkenningen & stedenbouwkundige studies, het opstellen uitgangspunten en kaders voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Eventueel ook het opstellen van visies en beeldkwaliteitsplannen.
 • Het ontwerpen van openbare ruimte, verkavelingen, landschaps- en inrichtingsplannen.
 • Het strategisch en integraal afwegen van nieuwe ruimtelijke initiatieven (NRI).
 • Nadere identificatie van deze NRI door het opstellen van Startnotities met een Intentieovereenkomst (IOK) voor het bepalen van de ruimtelijke opgave. In de startnotitie worden uitgangspunten meegegeven voor een verkennend stedenbouwkundig ontwikkelingsplan.
 • Het begeleiden van (bouw)plannen.
 • De begeleiding van complexe NRI's of andere nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt projectmatig opgepakt (zie projecten). Er wordt een bijdrage gedaan aan deze projecten voor de kosten in fase 0 en 1, ten behoeve van het doen van ruimtelijke verkenningen en stedenbouwkundige studies, het opstellen van uitgangspunten en kaders, en eventueel ook het opstellen van visies en beeldkwaliteitsplannen. De kosten voor vervolgfasen komen voor rekening van de initiatiefnemer of andere aanvullende middelen en worden op basis van een projectopdracht beschikbaar gesteld.
 • Regulier overleg met provincie, waterschap, GGD, veiligheidsregio, omgevingsdienst en Rijkswaterstaat in de Omgevingstafel IJsselland om nieuwe plannen al op voorhand te bespreken, zodat aandachtspunten bij verder ontwerp en uitwerking kunnen worden meegegeven aan de initiatiefnemer.
 • Uitwerking geven aan het Architectuurmanifest Zwolle, via bijeenkomsten, faciliteren van het ZAP, en bijdrage leveren aan de Zwolse Architectuur Biënnale.
 • De ambities en maatregelen vanuit klimaatadaptatie (de Zwolse Adaptatie Strategie), toegankelijkheid, energietransitie en gezondheid worden verwerkt in ruimtelijke plannen.
 • De invoering van de Omgevingswet heeft invloed op de rol van de medewerkers die betrokken zijn bij de begeleiding van ruimtelijke initiatieven. Onderdeel van de implementatie van deze wet is een opleidingsprogramma, waar het onderwerp “omgevingsbewustzijn” deel van uitmaakt. De vertraagde inwerkingtreding maakt daarnaast dat ook in 2021 formatieve inzet nodig is. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 26.
 • Bij zienswijzen tegen Wabo-aanvragen voor bouwen en/of ander gebruik wordt bekeken of een gesprek tussen bezwaarmakers en aanvrager mogelijk is.
 • Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 28 (integrale gebiedsaanpak Holtenbroek en Aa-landen). In Holtenbroek staan vele projecten op stapel en zijn veel thema’s actueel, zoals onderwijshuisvesting, woningbouwontwikkeling en renovaties, leefbaarheidsvraagstukken en energietransitie (geothermie). In het kader van de samenwerkingsovereenkomst ‘Kleurrijk Holtenbroek’ hebben woningcorporaties en gemeente afgesproken tot een praktische afstemming van activiteiten. De aanpak is nog met name fysiek. Met de inzet van een programmamanager kan gedoseerd de eerste stap worden gezet naar een meer integrale programmering en aanpak.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 6.1.2

735.579

61.367

674.212

335.000

0

1.009.212

Kredieten

Begeleiden van Nieuwe Ruimtelijke Initiatieven (NRI) en ruimtelijke ontwikkelingen voor onder andere:

Herontwikkelen locatie Weezenlanden
De ontwikkeling van de locatie Weezenlanden is bijna gereed.  De laatste woningen worden  begin 2021 opgeleverd. De buitenruimte wordt daarbij ook aangelegd. De kruising aan de Luttenbergstraat wordt in 2020 heringericht.
De overdracht van toekomstig openbaar gebied naar de gemeente is gepland in 2021.

Herontwikkelen Weezenlanden Noord
Openbaar Belang is eigenaar van de grond en ontwikkelt samen met Nijhuis/Explorius het gebied. In april is het stedenbouwkundigplan vastgesteld door de raad. Dit is de basis voor het bestemmingsplan. Verwacht wordt dat in het 3e kwartaal 2021 het bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de raad. De sloop van het eerste blok is gepland eind 2021

Transformatie Oosterenk/Midwest
Diverse kantoren op de Oosterenk staan leeg. Dit was aanleiding in 2018 om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor transformatie naar wonen in dit gebied. Inmiddels is er een concept gebiedsvisie opgesteld samen met  diverse stakeholders van het gebied. De concept gebiedsvisie is gedeeld met ondernemers van de Oosterenk en omwonenden van het gebied. De visie moet nog vastgesteld worden. Gelijktijdig wordt er met diverse partners in het gebied (bijv. Isala) gekeken naar de kansen voor een gezamenlijke gebiedsontwikkeling. Vooruitlopend op de visie worden er kantoorpanden getransformeerd naar woningen die in lijn zijn met de visie. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 27.

Spooraanpassing Zwolle Herfte
Ook in 2021 is de uitvoering van Zwolle Spoort in volle gang. De planning is dat het werk eind 2021 is afgerond.

Roelenweg Oost
In 2012 heeft de gemeente ingestemd met het project Roelenweg Oost om studentenwoningen in vier woontorens te realiseren inclusief een zorgcluster voor de opvang voor drugsverslaafden en dak- en thuislozen. Besloten is de vier woontorens gefaseerd uit te voeren. Met de drie gebouwde woontorens zijn 357 studentenwoningen en het zorgcluster van Tactus gerealiseerd. De bouw van de vierde en laatste woontoren is in juli 2020 opgeleverd en in gebruik genomen. In het 4e kwartaal van 2020 worden de contractuele afspraken / verplichtingen die zijn gemaakt met de contractpartner VolkerWessels gecheckt. Het gaat hierbij met name om de definitieve vaststelling van de door de gemeente verstrekte subsidie. Naar verwachting zal de definitieve vaststelling lager zijn dan de voorlopige en zal de contractpartner dus een deel van de ontvangen subsidie moeten terugbetalen.

Gebiedsvisie Zwartewaterallee
Meerdere initiatiefnemers stellen gezamenlijk en in overleg met de gemeente een visie op om zo individuele woningbouwinitiatieven in onderlinge samenhang te ontwikkelen. Gebiedsvisie zal in het najaar van 2020 opgeleverd worden.

Zwartewaterzone
Meerdere initiatiefnemers stellen gezamenlijk en in overleg met de gemeente een stedenbouwkundig ontwikkelplan op. Die verwachting is dat dit plan in het 4e kwartaal van 2020 zal worden opgeleverd waarna een bestemmingsplanprocedure kan worden opgestart.

IJsselhallen
Per 1 januari 2024 komt met de beëindiging van de lopende huurovereenkomst tussen Libema en gemeente het IJsselhallengebied beschikbaar voor herontwikkeling. Op 2 juni 2020 heeft het college het Plan van aanpak voor de gebiedsontwikkeling vastgesteld. Na het zomerreces vergadert de gemeenteraad over de voorgenomen gebiedsontwikkeling en het voorstel om een voorbereidingskrediet van € 400.000,- beschikbaar te stellen. In het 3e/4e kwartaal 2020 wordt een daadwerkelijke start gemaakt met de uitvoering van het Plan van aanpak door een strategische verkenning uit te voeren voor de beantwoording van de Wat-vraag en de opstelling van een ontwikkel- en realisatiestrategie voor de beantwoording van de Hoe-vraag.

Harculo
Er wordt samen met de eigenaren van het terrein van de voormalige IJsselcentrale (Engie) en de eigenaar voormalige bedrijfswoningen aan de Prof Feldmannweg gewerkt aan het opstellen van een gebiedsvisie voor de locatie van de voormalige elektriciteitscentrale en de aanliggende gebieden. De visie zal eind 2020 klaar zijn en wordt begin 2021 aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Noordschil
In 2020 wordt gestart met het opstellen van een integrale gebiedsvisie voor de noordschil rondom de Binnenstad. Het betreft o.a. de Schuttevaarkade, het gebied rondom het belastingkantoor en het Noordereiland.

Voorsterpoort Oost
Voor de gebiedsontwikkeling Voorsterpoort Oost is een verkenning uitgevoerd. Deze verkenning wordt in de tweede helft van 2020 afgerond en wordt (is) in de tweede helft van 2020 in besluitvorming gebracht.

Stilohal
De herontwikkeling van de Stilohal en de versterking van de groenstructuur zal middels een uitvraag aan de markt worden voorgelegd. Nadat gemeenteraad akkoord is gegaan met de ruimtelijke voorwaarden voor dit plan zal de uitvraag begin van 2021 plaatsvinden.

Grondexploitatie-projecten
Onder dit doel zijn de diverse grondexploitatie-projecten opgenomen die bijdragen aan de realisatie van een toekomstbestendige ruimtelijke structuur. Het betreft de exploitaties Noordereiland, Prinsenpoort, Campus, retail Voorsterpoort, locatie BeersStork, en Wrzv.  Het projectoverzicht geeft inzicht in de totale investeringskosten op basis van de MPV 2018. Binnen doel 6.1.5 wordt het totale resultaat van ons grondbeleid in relatie tot de voorziening en reserve Vastgoed verantwoord.  

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Spooraanpassing Zwolle Herfte

490.000

336.579

153.421

153.421

0

0

Herontwikkelen locatie Weezenlanden

834.500

627.934

206.566

206.566

0

0

Herontwikkelen Weezenlanden Noord

1.049.244

491.890

557.354

557.354

0

0

Hof van Thorbecke

130.660

51.613

79.047

79.047

0

0

Bouw - Ruimtelijke initiatieven VRG

0

636.650

-636.650

-636.650

0

0

Transformatie Oosterenk/Midwest

624.000

310.230

313.770

253.770

60.000

0

Roelenweg Oost: opvang/zorgcl.

5.772.211

5.748.881

23.330

23.330

0

0

Harculo herbestemming

55.000

28.268

26.732

26.732

0

0

Ovingterrein

8.000

1.270

6.730

6.730

0

0

Verkenning ontw.IJsselhallenterrein

40.000

19.044

20.956

20.956

0

0

Verkenning Hessenpoort 3

50.000

30.477

19.523

19.523

0

0

Verkenning Hessenpoort 3+4

211.500

54.373

157.127

157.127

0

0

Drijbersingel

30.000

8.276

21.724

21.724

0

0

Verkenning Zwartewaterallee

50.000

23.343

26.657

26.657

0

0

La Diligence woningbouw

23.000

12.048

10.952

10.952

0

0

Herontwikkelen Schuttevaerkade 80-88

42.500

41.708

792

792

0

0

Voorbereidingskredieten bouwgronden in exploitatie Ruimte:

Voorsterpoort retail

7.185.599

5.348.599

1.837.000

639.110

943.255

254.635

Bouwgronden in exploitatie Ruimte:

Beers Stork locatie

10.283.538

8.479.478

1.804.060

886.391

456.006

461.663

Scholtensteeg - Noord

996.834

587.312

409.522

87.896

321.626

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

27.876.586

22.837.973

5.038.613

2.541.428

1.780.887

716.298

voorgestelde mutaties:

Integrale gebiedsaanpak Hbrk. en Aa-l.

60.000

0

60.000

0

60.000

0

Transformatie Oosterenk

215.000

0

215.000

0

215.000

0

Anterieure overeenkomst (berap 20-2)

858.000

0

858.000

858.000

0

0

TransformatieOosterenk/Midwest (berap)

100.000

0

100.000

100.000

0

0

Subtotaal voorgestelde mutaties

1.233.000

0

1.233.000

958.000

275.000

0

Totaal doel 6.1.2

27.876.586

22.837.973

5.038.613

2.541.428

1.780.887

716.298

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35