Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.2.1 We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag

Wonen is een van de belangrijkste basisbehoeften. Zwolle is een mooie woonstad en dat willen we graag verder versterken. Onze woonvisie (2017) heeft hiervoor 4 ambities geformuleerd; Zwolle is een:

 • Sterke groeistad (aantrekkelijke woon, werk, en leefstad).
 • Vernieuwende woonstad (ruimte voor vernieuwing).
 • Solidaire leefstad (prettig zelfstandig wonen).
 • Duurzame Deltastad (waterbewust en toekomstbestendig).

Deze vier ambities tezamen maken dat Zwolle voor de komende jaren staat voor de volgende stap in stedelijkheid. Wij willen de stad verder versterken als centrum van deze regio en Noord Oost Nederland en willen de economische toppositie in Nederland behouden. Zwolle wordt steeds meer een alternatief voor wonen in de Randstad. We zien dat terug in de migratiecijfers over 2018 en 2019 . Zwolle groeit harder dan de geprognosticeerde groei. We houden daarom rekening met het scenario van versterkte groei, waarbij de opgave blijft om ‘elke woning raak te laten zijn’. De toenemende verstedelijking en daarbij horende mobiliteit hebben geleid tot een aantal afspraken in de omgevingsagenda Oost en MIRT. Voor de uitbreiding van het aantal woningen is de afspraak om gezamenlijk met het Rijk en de Regio te komen tot een verstedelijkingsstrategie. In 2021 zal de verstedelijkingsstrategie verder worden uitgewerkt.   

Sterke groeistad:

 • Zwolle blijft groeien. De meest recente Primos prognose van 2020 geeft aan dat het aantal inwoners in totaal stijgt tot ruim 150.000 inwoners in 2040.  Dit is een forse toename met eerdere voorspellingen. De verwachting is dat door toenemende druk er wellicht nog meer vraag naar woningen in Zwolle zal zijn dan nu wordt voorspeld.
 • Sinds 2017 groeit Zwolle echter veel sneller, met gemiddeld 1.000 woningen per jaar in plaats van de voorspelde 600 woningen. Deels is sprake van een inhaalvraag, maar we constateren ook een groeiende behoefte naar stedelijk wonen en daarnaast is er een trek uit de Randstad naar andere grote steden met goede verbindingen over weg en spoor zoals Zwolle.
 • De landelijke trend naar stedelijk wonen en de overloop van de Randstad betekenen dat Zwolle serieus rekening moet houden met een hogere groei. Daarom schalen wij voor de komende jaren het woningbouwprogramma op naar gemiddeld 1.000 woningen per jaar.
 • De woningmarkt in Zwolle staat onder druk. Wij voelen de urgentie om veel woningen toe te voegen, maar blijven sturen op kwaliteit en vernieuwende woonconcepten. In 2020 hebben we hiervoor het Zwols Pakket 1.0 en 2.0 ingevoerd.    
 • Om goed in te kunnen spelen op  de veranderingen in de woningmarkt is het van belang dat er voldoende data beschikbaar is en aan elkaar gekoppeld kan worden. Hiervoor is een eerste aanzet gedaan met WoonInzicht, maar moet nog verder doorontwikkeld worden.

Vernieuwende woonstad
Naast groeien wil Zwolle de woningbouw ook vernieuwen. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen vragen om nieuwe woonconcepten. Wonen en zorg, wonen en werken, wonen en delen van voorzieningen, collectief wonen, beschermd wonen.  De gemeente wil inwoners meer ruimte en locaties bieden voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Solidaire leefstad
De samenleving verandert. We leven langer en blijven langer zelfstandig wonen. Daarbij is door decentralisaties in het sociaal domein een beweging op gang gekomen naar extramuralisering van de zorg. Passend woonaanbod en passende zorg die aansluit op de klantvraag is een actueel vraagstuk. Zeker in een sterk groeiende stad is het van belang dat voor iedere doelgroep een passende woning is te vinden en dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Dat leidt tot de ontwikkeling van een gedifferentieerde woningvoorraad waarin voor iedereen die in Zwolle wil wonen plek is.

Duurzame deltastad:
·   Nieuwbouw is inmiddels gasloos. Daarmee is de woningbouw een aanjager voor de energietransitie in Zwolle. In de Warmtegids laat de gemeente zien in welke richting de energietransitie in de Zwolse wijken gaat plaatsvinden. Daarbij is het wel van belang dat de energietransitie betaalbaar is, met name ook voor de lagere inkomensgroepen.
·   In het scenario van versterkte groei is het des te meer een uitdaging dat Zwolle zich klimaatadaptief en circulair ontwikkelt. De uitdaging ligt hierbij vooral in de bestaande stad en in het bijzonder in de particuliere voorraad.  

Criteria

We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag, zodanig dat:

 • Zwolle blijft bouwen; het aantal extra woningen sluit aan op de ontwikkeling van de jaarlijkse bevolkings-/huishoudensgroei. Het bouw- en ontwikkeltempo wordt komende jaren gericht op een gemiddelde van 1.000 woningen per jaar.
 • Het woningbouwprogramma ( type, kwaliteit, segmentering en prijs/kwaliteitsverhouding) wordt afgestemd op de behoefte en gaat uit van de volgende kaders:
 • Circa 60% van het Zwolse woningbouwprogramma wordt gerealiseerd in de bestaande stad.
 • De gemiddelde verdeling uitgaat van de prijsdifferentiatie van 30-40-30 (goedkoop, middelduur en duur).  We sturen op een programma waarbij elke woning raak is.
 • De nieuwe woningen voldoen aan de KEC-ambities en zijn daarmee toekomstbestendig.
 • Er is ruimte voor innovatieve woonvormen en we experimenten met een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Activiteiten

·   We werken samen met onze partners, regiogemeenten en provincie aan een evenwichtig woningbouwprogramma. Op stedelijk niveau sturen we op een ongedeelde stad met woningen voor iedereen. In ons programma vormen de ambities uit de Woonvisie het uitgangspunt. We blijven daarbij goed inspelen op de (toekomstige) woonbehoeften en gewenste woonmilieus.
·   Vanuit de Ontwikkelstrategie en het woningbouwprogramma hebben we steeds meer sturing en regie op de voortgang van de projecten om zo voldoende woningen toe te voegen aan de woningvoorraad.  
·   Vanuit de MIRT afspraken nemen we deel aan het kernteam voor de Verstedelijkingsstrategie voor de Regio Zwolle.
·   We nemen deel aan de pilot Energietransitie in Berkum om ervaring op te doen voor het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.
·   Samen met het energietransitieteam en partners werken we aan de duurzaamheidsagenda.
·   We werken verder aan WoonInzicht, een digitaal platform waarin actuele marktinformatie beschikbaar is vanuit de verschillende partijen op de woningmarkt. Hierdoor krijgen we inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op de Zwolse woningmarkt en kunnen we daar snel op inspelen door middel van datagedreven beleidskeuzes. Inmiddels is het interne dashboard van het Woonprogramma doorontwikkeld als track & trace systeem, om meer grip te krijgen op de regisseursfunctie. In 2021 werken we volop verder aan de doorontwikkeling van WoonInzicht, met onder anderen een externe versie van het dashboard Woonprogramma en een dashboard voor sociale huur.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 6.2.1

301.200

0

301.200

125.000

0

426.200

Kredieten

·   We voeren in de periode 2018-2022 de actiepunten uit die genoemd staan in de 5 agenda’s van "Zwolle, Moderne Woonstad, De Zwolse Aanpak voor een vitale woningmarkt" (opgesteld door het Zwolse Concilium): Verstedelijkingsagenda, Doorstroom en versnellingsagenda, Betaalbaarheidsagenda, Transformatieagenda, Samenwerkingsagenda. Voor de uitvoering van deze actiepunten is een Taskforce Woningbouw ingericht waarin de gemeente ook deelnemer is samen met diverse marktpartijen en corporaties.
·   Vanuit de Ontwikkelstrategie en de Omgevingsvisie werken we steeds meer gebiedsgericht. Vanuit de Ontwikkelstrategie brengen we focus aan in de verstedelijkingsopgave. De komende vijf jaar zijn Stadshagen, Centrumgebied en Zwartewaterallee de focusgebieden waarin de middelen en capaciteit worden ingezet om het grootst mogelijke positieve effect te bereiken.
·   We maken vanuit de Ontwikkelstrategie jaarlijks een Woonbrief met daarin een geactualiseerde planning, een overzicht van de woningbouwproductie en de eventuele bijstelling in koers met betrekking tot focusgebieden, beleid en het samenspel met onze woningmarktpartners.
·   We werken aan een inventarisatie van alle complexen binnen Zwolle die gerelateerd zijn aan Wonen en Zorg, in de brede zin van het woord. Zodat we inzichtelijk kunnen maken waar vraag naar is in de stad; nu en in de toekomst.
·   Voor 2021 staat de afronding van de herinrichting Radewijnstraat  gepland. De aanpassing van de Zerboltstraat e.o. volgt na afronding van de renovatie van de wooncomplexen van deltaWonen aan die straat. Afhankelijk van de dan nog beschikbare middelen volgt op termijn nog de Geert Grootestraat.
·   De anterieure overeenkomst en de aanmeldnotitie MER (milieu effectrapportage) voor het realiseren van 19 woningen in Westenholte Stins zijn 23 juni jl. vastgesteld door het college. Ondertekening van de overeenkomst heeft in augustus plaatsgevonden. De initiatiefnemer is bezig met het maken van een definitief ontwerp en een inrichtingsplan. Zodra hier overeenstemming over is wordt het voorontwerp uitwerkingsplan opgesteld. De ontwikkeling  van het project Westenholte Stins is een langdurig proces waardoor meer plankosten gemaakt moeten worden dan voorzien. Door nieuwe wetgeving zijn meer onderzoeken nodig dan in het verleden is begroot, waardoor ook hiervoor meer kosten worden gemaakt.  Deze kosten kunnen we niet op de ontwikkelaar verhalen.  Het dekkingstekort loopt hierdoor op naar ca. 36.000 euro. Alle meerkosten zijn echter nog niet in beeld. Bij de Berap  2021-1 hebben we zicht op alle (extra) kosten en zal hiervan melding worden gemaakt. Er zal dan ook een extra krediet voor de meerkosten worden aangevraagd.

Grondexploitatie-projecten woningbouw:
We zorgen dat er woningen worden gerealiseerd door verkoop van bouwrijpe grond via onze grondexploitaties. Het projectoverzicht geeft inzicht in de totale investeringskosten op basis van de MPV 2020. Binnen doel 6.1.5 wordt het totale resultaat van ons grondbeleid in relatie tot de voorziening en reserve Vastgoed verantwoord.  

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Investeringsagenda wonen

560.000

212.809

347.191

297.191

50.000

0

Wijthmen, anterieure overeenkomst

50.000

181.863

-131.863

-131.863

0

0

Actualisatie + uitvoer woonvisie

223.038

195.174

27.864

27.864

0

0

Westenholte Stins

110.618

17.425

93.193

93.193

0

0

Bouwgronden in exploitatie Wonen:

Geert Grootestraat

1.158.333

100.293

1.058.040

1.058.040

-

-

Langenholterweg

1.072.597

805.076

267.521

200.897

66.624

-

Oude Mars

23.490.481

15.677.033

7.813.448

1.428.599

1.036.055

5.348.794

Kraanbolwerk

19.662.486

16.833.772

2.828.714

1.771.588

1.057.126

-

Stinspoort

12.224.117

12.062.417

161.700

161.700

-

-

Stadshagen

503.923.170

467.421.068

36.502.102

20.455.728

7.914.685

8.131.689

Bos & Buitenplaats

1.064.359

624.263

440.096

191.191

199.037

49.868

Subtotaal vastgestelde investeringen

563.539.199

514.131.193

49.408.006

25.554.128

10.323.527

13.530.351

voorgestelde mutaties:

Woonimpuls (berap 20-2)

75.000

0

75.000

75.000

0

0

Woonimpuls

75.000

0

75.000

0

75.000

0

Anterieure overeenkomst Wythmen

294.069

0

294.069

294.069

0

0

Subtotaal voorgestelde mutaties

444.069

0

444.069

369.069

75.000

0

Totaal doel 6.2.1

563.983.268

514.131.193

49.852.075

25.923.197

10.398.527

13.530.351

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35