Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 5.2.1 We versterken de economische positie van Zwolle als koop- en recreatiecentrum van de regio

De historische binnenstad is een belangrijke troef voor de economie van de gemeente en Regio Zwolle. Het aantal mensen van buiten Zwolle dat een bezoek brengt aan de binnenstad is relatief hoog vergeleken met andere steden in Noordoost-Nederland. Bezoekers geven daarbij aan dat het niet alleen om winkelen gaat, ook het erfgoed, de ambiance van de historische gebouwen, cultuur, evenementen en horeca worden steeds belangrijker voor bezoekers. De betekenis van de binnenstad verandert; ontmoeten en vermaken wordt steeds belangrijker.

Voor Zwollenaren is niet alleen de binnenstad van belang. Goede wijkwinkelcentra met een aantrekkelijke mix van winkels en andere voorzieningen zijn eveneens van groot belang voor de Zwollenaren (en soms ook voor regiobewoners). De Zwollenaren willen hun dagelijkse boodschappen kunnen doen in aantrekkelijke wijkwinkelcentra die veel te bieden hebben. Ook vanuit sociaal oogpunt hebben de winkelcentra een belangrijke rol

Door het versterken van Zwolle als koop- en recreatiecentrum zorgen we ervoor dat meer bezoekers naar Zwolle komen, zowel dagjesmensen als mensen voor een meerdaags verblijf. Meer bezoekers, die als het even kan ook nog langer blijven, betekent meer bestedingen bij bedrijven en instellingen. Door een aantrekkelijk en levendig aanbod binden we ook onze eigen inwoners met hun bestedingen aan onze stad. Het gaat hierbij om de (wijk)winkels, de horecagelegenheden, de vrijetijdsvoorzieningen, maar ook om de evenementen. Meer bestedingen betekent op termijn meer werkgelegenheid. Daarbij beschouwen we de stad als geheel met de binnenstad als speerpunt.

De grootste uitdaging voor 2021 ligt in zo goed mogelijk anticiperen op en aanpassen aan de,  hopelijk,  post coronatijd. Want met name de evenementensector heeft een enorme klap gehad. Maar ook de gevolgen van de coronacrisis  en hiermee de toekomst van de voor Zwolle belangrijke horecasector zijn nog niet helemaal duidelijk.  En ook is de verwachting dat de fysieke winkelsector flink wordt opgeschud, zeker in de binnensteden van Nederland. Al met al uitdagingen genoeg voor 2021. De gemeentelijke overheid is waarschijnlijk uiteindelijk niet de bepalende factor, wel hebben we een belangrijke rol om deze uitdagingen tezamen met de betrokken sectoren en daarmee ondernemers op te pakken.

Criteria

We versterken de economische positie van Zwolle als koop- en recreatiecentrum van de regio, zodanig dat:

 • Er focus ligt op de binnenstad, zonder de rest te vergeten.
 • De sector recreatie en toerisme wordt gestimuleerd, en meer bezoekers, langer blijven, vaker terugkomen en meer besteden.
 • De markt wordt gestimuleerd om zelf te zorgen voor een aantrekkelijk en levendig aanbod waarmee ze bestedingen van inwoners en bezoekers binden aan de stad.
 • De tevredenheid van de bewoners over de dagelijkse boodschappenvoorzieningen in stand blijft.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

René de Heer
Monique Schuttenbeld

Activiteiten

Ruimte voor experiment
Zwolle wil zich graag meer profileren in Nederland. Om aantrekkelijk te blijven voor bestaande inwoners en ondernemers en om nieuwe doelgroepen te trekken, bijvoorbeeld kenniswerkers, wil Zwolle graag wat meer creatief aanbod toevoegen aan de stad.  Richtsnoer voor dat nieuwe aanbod:  Experiment, Creativiteit en Ondernemend. De corona crisis wordt veel gezien als een kantelpunt. In de aanpak na corona zal dit richtsnoer leidend zijn, zoals bijvoorbeeld bij de aanpak Wintergastvrij Zwolle.

Uitvoeren evenementenbeleid
Hoe dit er in 2021 uit gaat zien is nog niet duidelijk.  Alle sectoren hebben een klap gehad van de coronacrisis maar de klap voor de evenementensector is  dieper en langer. De situatie is onverminderd slecht. De 1,5 meter eis staat een echte herstart van de evenementensector in de weg. Er zijn zorgen over de financiële positie van een aantal Zwolse organisaties als ook in 2021 grote evenementen nog niet georganiseerd kunnen worden. Dat heeft invloed op de levendigheid en sociale cohesie in de stad. Immers, veel vrijwilligers leveren hun bijdrage aan een evenement, zijn daar trots op en dragen dat ook uit. Wel wordt als onderdeel van de Begroting 2021 voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 24 (Proto). Dit evenement is niet opgenomen in het basisaanbod, maar wij vinden dat Proto ook ondersteuning verdient. Dit evenement draagt door hun uitstraling bij aan de bruisende binnenstad van Zwolle.

Stimuleren ontwikkeling nieuwe eventvoorziening
In 2021 voeren we de tender uit voor een nieuwe ontwikkeling van een eventvoorziening voor Zwolle na het sluiten van de IJsselhallen per 2024. Voor het mogelijk maken van de nieuwe eventvoorziening (na de tender) zijn middelen nodig.

Opstellen strategische agenda Centrumgebied
De huidige Strategische Agenda Binnenstad loopt eind 2021 af. Veel projecten zijn af of worden momenteel gerealiseerd. Ondertussen willen ondernemers, eigenaren, bewoners en politiek vooruit met nieuwe ideeën, projecten en concepten. Zwolle staat hierbij aan de vooravond van een verdere verstedelijking, waarbij de ambities groot zijn. Zo wil Zwolle de komende jaren haar stedelijkheid versterken, nationaal en internationaal aantrekkelijker worden en haar (economische) toppositie als regio verder bestendigen (bron: Omgevingsvisie). Deze verdere verstedelijking gaat gepaard met een schaalvergroting van binnenstad en spoorzone naar een groter centrumgebied. Er liggen kansen om duizenden woningen en innovatieve concepten op gebied van werken, recreatie, mobiliteit en klimaatadaptatie toe te voegen aan de bestaande stad. Om ervoor te zorgen dat al deze ambities (o.a. uit de Omgevingsvisie) in het grotere centrumgebied in samenhang worden gerealiseerd is een nieuwe Strategische Agenda met bijpassende programmaorganisatie noodzakelijk. Hiervoor is incidenteel voor 2021 een grotere capaciteit nodig, zie hiervoor bestedingsvoorstel 25 (programma Binnenstad).

Voorbereidingen 2e periode BIZ Binnenstad
In 2021 loopt de eerste vijf jaar periode van de BedrijvenInvesteringsZone Binnenstad af. Dit betekent dat in 2021 duidelijk moet worden of een tweede periode mogelijk is. Als gemeente hebben we een (door de landelijke wetgeving bepaalde) faciliterende rol om dit mogelijk te maken. De jaarlijks afgesproken bijdrage van €285.000 wordt jaarlijks voor circa €40.000 niet geind. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt daarom ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 23.

Vaststellen bestemmingsplan uitbreiding winkelcentrum Stadshagen 2e fase

Uitvoeren leisure visie
In 2018 is de leisure visie geactualiseerd. Kernbegrippen zijn 'gastvrij door locaties aan te bieden' en 'maatwerk'. We willen graag ruimte bieden aan vernieuwende en onderscheidende concepten. Bij de uitvoering van deze visie is het goed te beseffen dat Zwolle een inhaalslag heeft gemaakt in het leisureaanbod en dat er het komende jaar naar verwachting niet veel nieuw aanbod bij zal komen..

Uitvoeren horecavisie
In 2019 is de nieuwe horecavisie vastgesteld. Bedoeld als beleidskader bij het afwegen van nieuwe initiatieven (kwaliteit en vernieuwend voor Zwolle) en mede bedoeld om deze in te kunnen passen in de op te stellen omgevingsvisie. Tot eind 2020 is op basis van de horecavisie een tijdelijke maatregel van kracht om geen nieuwe horeca door nieuwe ondernemers toe te voegen, om zo in de coronaperiode de concurrentiepositie niet verder te verzwaren. In 2021 onderzoeken we in hoeverre de horecavisie als gevolg van de coronacrisis op onderdelen moet worden aangepast of niet.

Uitvoeren stadsmarketing
Eind 2019 is de ambitie en profilering van de citymarketingstrategie aangescherpt. Deze sluit aan bij de ambities en de schaalsprong van de stad. Deze strategie wordt momenteel vertaald in beleid binnen de domeinen “Wonen”, “Werken” en “Vrije tijd” met als richtsnoer Experiment, Creativiteit en Ondernemend. De gewenste profilering wordt ook uitgedragen bij partners in de stad, zodat zij met de ontwikkeling van aanbod kunnen bijdragen aan de gewenste positionering van de stad.

Uitvoeren markt- en reclame verordening en uitvoeren standplaatsenbeleid

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 5.2.1

3.221.568

1.298.144

1.923.424

110.000

63.775

1.969.649

Kredieten

Toerisme en promotie/Centrumgebied toerisme
Inzet op toerisme loopt over drie lijnen te weten

 1. De acquisitie van congressen (de zakelijke bezoeker heeft de hoogste besteding en herhaalbezoek privé en deze actie draagt bij aan de economische profilering).
 2. De toeristische productontwikkeling (bedoeld om het beter bedienen van de huidige groeiende doelgroep die veel te besteden heeft en daarnaast toekomstgericht specifiek het trekken van young potentials).
 3. De regionale samenwerking (bedoeld om meer (inter)nationale bezoekers aan te trekken die langer verblijven en meer besteden). Er wordt gewerkt aan een met data onderbouwde toeristische visie die aan uw Raad zal worden aangeboden.

Versterken centrumgebied onderdeel Binnenstad
Het versterken van het centrumgebied is één van de ambities uit de omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen 2030’. De binnenstad vormt samen met de schilgebieden en een deel van de Spoorzone het grotere centrumgebied. Er vindt een nauwe samenwerking plaats tussen programma Spoorzone en programma Binnenstad om te komen tot een centrumgebied dat past bij de ambities van Zwolle.

De komende tijd wordt vol op geïnvesteerd in de openbare ruimte in de binnenstad. Middelen worden ingezet voorhet realiseren van de doelen uit de strategische agenda waarin de ambitie is uitgesproken om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te zijn en blijven. Speerpunten voor 2021 (in relatie tot de middelen) zijn:

 • Verbeteren aansluiting Broerenkwartier op de binnenstad
 • Aantrekkelijker maken looproutes zuidwestelijke entree binnenstad
 • Herinrichting Stationsweg (afgerond 2021)
 • Lichtplan stationsgebouw en Grote Markt/Grote Kerk

Versterking winkelgebied Diezerbrink
In 2021 zal de herinrichting  van de Vechtstraat en de entree van de Vechtstraat worden gerealiseerd.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Binnenstad

19.156.516

18.685.261

471.255

471.255

0

0

Broerenkwartier

1.210.000

927.870

282.130

282.130

0

0

Versterking Wijkcentra

285.000

32.900

252.100

252.100

0

0

Winkelgebied Dieze

2.017.500

347.477

1.670.023

1.100.843

569.180

0

Toerisme en promotie

470.000

247.679

222.321

152.321

70.000

0

Verlichtingsplan Assendorperstraat

65.000

0

65.000

65.000

0

0

Totaal doel 5.2.1

23.204.016

20.241.187

2.962.829

2.323.649

639.180

0

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35