Begroting 2021
portal

Paragrafen

Financiering

Financiering

Inleiding

De paragraaf Financiering gaat over de manier waarop activiteiten en projecten worden gefinancierd en de manier waarop de gemeente Zwolle liquiditeiten beheert. De Wet Financiering Decentrale Overheden verplicht overheden tot het transparant en inzichtelijk maken van het lokale treasurybeheer. Het actuele beleidskader voor de gemeentelijke financiering is het Treasurystatuut 2019 Daarnaast is er een treasurycomité die jaarlijks ter vaststelling een treasuryplan aan ons als College aanbiedt. Via het treasuryplan wordt het financieringsbeleid van de gemeente bepaald.

In lijn met de wettelijke voorschriften geeft deze paragraaf inzicht in:

  • De beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.
  • De financieringsbehoefte.
  • De rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.
Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35