Begroting 2021
portal

Paragrafen

Financiering

Risico's

Kasgeldlimiet

Met betrekking tot het beheer van renterisico’s zijn er wettelijke voorschriften. Zo wordt de maximale gemiddelde omvang waarvoor gemeenten kortlopende leningen en schulden in rekening courant mogen aangaan bepaald door de kasgeldlimiet. Kortlopende leningen zijn leningen met een looptijd korter dan 1 jaar. Het maximum wordt volgens de Wet Financiering decentrale overheden (FiDO) berekend op basis van een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal. De totale omvang van het begrotingstotaal voor 2021 bedraagt bijna € 543,7 miljoen. Derhalve bedraagt de kasgeldlimiet € 46,2 miljoen.

Omdat de korte rente doorgaans lager is dan de rente voor langere looptijden streven wij normaliter ernaar de kasgeldlimiet optimaal te benutten. Echter in de huidige situatie van negatieve rente voor langlopende leningen kan het soms verstandig zijn eerder leningen met een korte looptijd om te zetten in leningen met een langere looptijd. In het Treasurycomité zijn spelregels afgesproken voor het moment waarop we korte schuld omzetten in lange schuld (consolideren). Daarbij spelen rentevisie en liquiditeitsprognose een belangrijke rol.   

Renterisico over de vaste schuld

Voor het renterisico over het begrotingstotaal geldt een norm van maximaal 20% per jaar. Dit houdt in dat wij in enig jaar niet meer dan een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal aan herfinanciering dan wel renteherziening mogen hebben. Dat maximum percentage is door het Rijk ingesteld om een enigszins stabiele rentelast over de jaren te bewerkstelligen.

Uit onderstaand meerjarig overzicht blijkt dat voor de komende jaren het bedrag aan renteherziening en herfinanciering beperkt is en er wordt dan ook geen overschrijding voor deze jaren verwacht. Naast deze norm kijken wij naar de meerjarige financieringsbehoefte om de looptijd van nieuwe langlopende leningen te bepalen.  

Omschrijving

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Renterisico

1a Renteherziening op vaste schuld o/g

0

0

0

463.000

1b Renteherziening op vaste schuld u/g

0

0

0

463.000

2 Saldo renteherziening op vaste schuld

0

0

0

0

3 Verplichte aflossingen

11.445.000

21.494.000

28.809.000

16.270.000

4 Renterisico op vaste schuld

11.445.000

21.494.000

28.809.000

16.270.000

Renterisiconorm

5 Begrotingstotaal

543.676.000

543.676.000

543.676.000

543.676.000

6 Toegestane percentage

20%

20%

20%

20%

7 Renterisiconorm

108.735.200

108.735.200

108.735.200

108.735.200

Samenvatting

Ruimte onder renterisiconorm

97.290.200

87.241.200

79.926.200

92.465.200

Renterisico in % van het begrotingstotaal

2,11%

3,95%

5,30%

2,99%

Risico verstrekte leningen

Hieronder vindt u een overzicht per categorie van de verstrekte geldleningen per 1 januari 2021 en 31 december 2021. Dit overzicht is zo opgebouwd dat hoe lager in het overzicht de verstrekte leningen staan, hoe hoger het risico is, waarbij alle verstrekte leningen wel binnen de toegestane kredietrisico’s vallen. De verstrekte leningen voldoen aan de eisen gesteld door de Wet Fido en het Treasurystatuut 2019 of zijn expliciet door uw Raad goedgekeurd. Dit geldt met name voor de verstrekte leningen aan de entiteiten met een publiek karakter en de overige instellingen.

Categorie

Verstrekt bedrag per
1 januari 2021

Verstrekt bedrag per
31 december 2021

Bijstandsleningen

2.316.000

2.197.000

Woningcorporaties

11.211.059

10.196.756

Startersleningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland

1.411.324

1.379.761

Overheid gelieerde bedrijven

2.806.221

2.603.241

Karakter publieke taak

3.937.249

3.807.255

Overige instellingen

971.123

807.516

Totaal verstrekte leningen

22.652.977

20.991.529

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35