Begroting 2021
portal

Paragrafen

Grondbeleid

Grondbeleid

Deze paragraaf Grondbeleid gaat in op het te voeren grondbeleid en de te verwachten resultaten. De inhoud van deze paragraaf is in lijn met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)  en bevat:

  • De visie op het grondbeleid;
  • De manier waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd;
  • Een prognose van de resultaten van de totale grondexploitaties;
  • Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  • Risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen.

Synopsis Toekomst Zwolse Grondbeleid

In de raadsinformatienota Synopsis Grondbeleid (maart 2020) staan zes hoofdvragen geformuleerd over de toekomst van het grondbeleid. Conform planning zijn de resultaten dit najaar beschikbaar. Op grond daarvan vindt dialoog met de raad plaats hetgeen kan leiden tot beleidswijzigingen (zie tabblad vooruitblik op ontwikkelingen). Dit betekent dat we tot dat moment handelen zoals gebruikelijk met de vastgestelde uitgangspunten die zijn opgenomen in deze paragraaf grondbeleid.

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35