Begroting 2021
portal

Paragrafen

Grondbeleid

Voorzieningen

Conform wettelijke voorschriften moeten we voorzieningen treffen bij negatieve grondexploitaties of wanneer de boekwaarde van de voorraad gronden (MVA) hoger is dan de marktwaarde.
Op basis van de MPV 2020 is het niveau van de te treffen voorziening als volgt:

Omschrijving

Bedrag

In exploitatie genomen gronden

6,6 miljoen

Voorziening MVA

10,4 miljoen

Voorziening Vastgoed

17,0 miljoen

Reserve Vastgoed
Per 31 december 2019 is vanuit de Reserve vastgoed € 17,3 miljoen afgedragen aan de Algemene Concernreserve. In de MPV 2020, conform Raadsbesluit van 29 juni 2020, is een uitgebreide toelichting opgenomen.

De stand van de Reserve Vastgoed per 1 januari 2020 is € 1,0 miljoen positief. De Reserve Vastgoed is niet vrij besteedbaar maar is ten behoeve van diverse claims. Vanaf de MPV 2020 is op basis van de vastgestelde Perspectiefnota het resultaat uit erfpacht, recht van opstal en verhuurde gronden verwerkt in de staat van baten en lasten en dus niet meer in de MPV.

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35