Begroting 2021
portal

Financiën

Structurele reservetoevoegingen en reserveonttrekkingen

Structurele reservetoevoegingen en reserveonttrekkingen

Onderdeel van het op grond van het besluit begroting en verantwoording (BBV) verplichte overzicht van baten en lasten is het overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV van 30 augustus 2018 staat vermeld dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. De bestemmingsreserve dekking kapitaallasten is hierop de enige uitzondering, omdat de looptijd van de ingestelde reserve gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de geactiveerde investering.

Nummer reserve

Naam reserve

2021 -
lasten

2021 -
baten

2022 -
lasten

2022 -
baten

2023 -
lasten

2023 -
baten

2024 -
lasten

2024 -
baten

D07

Onderhoudsreserve sport

171.000

24.000

171.000

24.000

171.000

24.000

171.000

24.000

D06

Onderhoudsreserve buurt- en wijkcentra

124.000

124.000

124.000

124.000

C04

Reserve dekking kapitaallasten

42.000

22.000

22.000

22.000

Subtotaal programma 1. Samenleving

295.000

66.000

295.000

46.000

295.000

46.000

295.000

46.000

C04

Reserve dekking kapitaallasten

210.000

260.000

260.000

260.000

Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad

0

210.000

0

260.000

0

260.000

0

260.000

H06

Reserve parkeren

4.193.000

3.988.000

3.692.000

4.023.000

3.721.000

4.048.000

3.886.000

4.074.000

H12

Reserve Spoorzone

1.961.000

1.961.000

1.961.000

1.961.000

H08

Reserve bestemmingsplannen

180.000

180.000

180.000

180.000

C04

Reserve dekking kapitaallasten

367.000

397.000

465.000

465.000

Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad

6.334.000

4.355.000

5.833.000

4.420.000

5.862.000

4.513.000

6.027.000

4.539.000

D03

Onderhoudsreserve recreatieplassen

67.000

68.000

68.000

69.000

D04

Onderhoudsreserve Kleine Veer

3.000

3.000

3.000

3.000

D08

Onderhoudsreserve verhuurde panden

3.188.000

3.188.000

3.188.000

3.188.000

H11

Reserve Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal

420.000

420.000

420.000

420.000

C04

Reserve dekking kapitaallasten

145.000

166.000

171.000

176.000

Subtotaal programma 7. Vitale wijken

3.258.000

565.000

3.259.000

586.000

3.259.000

591.000

3.260.000

596.000

H14

Reserve verkiezingen

161.000

300.000

161.000

325.000

241.000

300.000

161.000

225.000

B02

Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen

48.000

30.000

30.000

22.000

Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening

161.000

348.000

161.000

355.000

241.000

330.000

161.000

247.000

D01

Onderhoud panden gem. organisatie AF

159.000

159.000

159.000

159.000

D08

Onderhoudsreserve verhuurde panden

441.000

441.000

441.000

441.000

C04

Reserve dekking kapitaallasten

85.000

85.000

85.000

85.000

H11

Reserve Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal overhead

80.000

80.000

80.000

80.000

Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering

600.000

165.000

600.000

165.000

600.000

165.000

600.000

165.000

C04+H11

Rentevergoeding aan reserve Gebiedsbeheerplan Zwolle C.

105.000

102.000

98.000

94.000

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

105.000

0

102.000

0

98.000

0

94.000

0

Totale omvang reserves

10.753.000

5.709.000

10.250.000

5.832.000

10.355.000

5.905.000

10.437.000

5.853.000

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35