Begroting 2021
portal

Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving programma 8. Bestuur en dienstverlening

Dit programma gaat over hoe Zwolle wordt bestuurd. Daarvoor zijn de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk. Samen vormen zijn het gemeentebestuur. De burgemeester is daarnaast ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Een stad is op verschillende manieren te besturen. In dit programma staat wat onze bestuursstijl is. De inhoudelijke kant is terug te vinden in de overige programma's. Het bestuur wordt ook ondersteund. Daarover gaat programma 9, de bedrijfsvoering.

Dit programma gaat ook over hoe onze dienstverlening aan inwoners is. Het gaat dan vooral om de producten en diensten die een inwoner als individuele klant van de gemeente afneemt, zoals een paspoort of rijbewijs. Uiteraard is onze dienstverlening breder. Dat komt terug in de overige programma’s.

Klik hier voor alle programma's en doelen

Financiën programma

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 8.1.1

2.184.416

0

2.184.416

0

0

2.184.416

Doel 8.1.2

3.725.817

0

3.725.817

0

0

3.725.817

Doel 8.2.1

4.720.101

2.866.514

1.853.587

181.950

348.098

1.687.439

Totaal

10.630.334

2.866.514

7.763.820

181.950

348.098

7.597.672

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Doel 8.1.2

100.000

0

100.000

100.000

0

0

Doel 8.2.1

5.024.785

3.641.237

1.383.548

1.250.048

133.500

0

Totaal

5.124.785

3.641.237

1.483.548

1.350.048

133.500

0

Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Meerjarenoverzicht Programma 8. Bestuur en dienstverlening

Overzicht bestedingsvoorstellen

Als onderdeel van de Begroting 2021 zijn bestedingsvoorstellen met een structureel of incidenteel effect opgenomen. De structurele bestedingsvoorstellen zijn te herkennen aan een letter, de incidentele bestedingsvoorstellen aan een cijfer.

Het financiële effect van en de toelichting op deze bestedingsvoorstellen vindt u bij de betreffende doelen of op de webpagina bestedingsvoorstellen.

Overzicht programma 8
N. Programma Dienstverlening 2021 – 2024 (doel 8.2.1)
46. Verbeteren lobby (doel 8.1.2)
47. BRP-specialist (doel 8.2.1)

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35