Begroting 2021
portal

Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving programma 9. Bedrijfsvoering

Programma 9 gaat over de gemeente Zwolle als organisatie. In dit hoofdstuk staan de plannen voor onze bedrijfsvoering. Natuurlijk werken we volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Maar we zijn vooral een flexibele en omgevingsbewuste netwerkorganisatie die werkt vanuit de volgende 4 principes:
1.   We werken opgavegericht
2.   We zijn gastvrij en maken het mogelijk
3.   We zijn professional partner en
4.   We zijn vernieuwend.

Deze principes zijn uitgewerkt in onze organisatievisie ‘Op Koers’. Ze geven Zwolse ambtenaren houvast de ontwikkeling van Zwolle en de Regio Zwolle optimaal te ondersteunen. We voegen waarde toe aan de kracht van de stad en regio. We dragen bij aan de ontwikkelingen in onze samenleving en aan de Zwolse ambitie. We dragen bij aan Zwolle als bloeiende stad.

Vanuit een continue focus op verbetering en innovatie streven we naar kwalitatief hoogwaardige ondersteunende processen op het gebied van onder andere inkoop, juridische zaken, financiën, HR, facilitaire zaken en informatievoorziening. Handelen volgens wet- en regelgeving en vanuit de principes van goed werkgeverschap zijn hierbij vanzelfsprekend. Privacybescherming en informatiebeveiliging zijn gewaarborgd. Inclusiviteit en samenwerken is de norm.

In onze bedrijfsvoering en dienstverlening is de samenwerking steeds meer digitaal. De digitalisering blijft ook in 2021 belangrijk en is daarom een speerpunt in dit programma. Innovatie, betrouwbaarheid, flexibiliteit en een schaalbare infrastructuur zijn hierbij van groot belang.

Klik hier voor alle programma's en doelen

Financiën programma

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 9.1.1

12.627.173

894.188

11.732.985

647.043

618.812

11.761.216

Doel 9.1.2

0

0

0

0

0

0

Doel 9.1.3

18.184.983

100.000

18.084.983

0

1.902.848

16.182.135

Doel 9.1.4

17.828.729

2.213.581

15.615.148

0

548.000

15.067.148

Totaal

48.640.885

3.207.769

45.433.116

647.043

3.069.660

43.010.499

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Doel 9.1.1

6.772.559

6.502.494

270.065

270.065

0

0

Doel 9.1.3

6.342.928

1.752.654

4.590.274

4.590.274

0

0

Totaal

13.115.487

8.255.148

4.860.339

4.860.339

0

0

Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Meerjarenoverzicht Programma 9. Bedrijfsvoering

Overzicht bestedingsvoorstellen

Als onderdeel van de Begroting 2021 zijn bestedingsvoorstellen met een structureel of incidenteel effect opgenomen. De structurele bestedingsvoorstellen zijn te herkennen aan een letter, de incidentele bestedingsvoorstellen aan een cijfer.

Het financiële effect van en de toelichting op deze bestedingsvoorstellen vindt u bij de betreffende doelen of op de webpagina bestedingsvoorstellen.

Overzicht programma 9
48. Aanbesteding Arbo-arts (doel 9.1.1)
49. Opleidingsbudget (doel 9.1.1)
50. Informatiesamenleving (doel 9.1.3)
51. Windows 10 (doel 9.1.3)
52. Concerncontrol (doel 9.1.4)
53. Formatie Maatschappelijke Ontwikkeling (doel 9.1.4)

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35