Begroting 2021
portal

Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving programma 10. Algemene Dekkingsmiddelen

In het programma Algemene dekkingsmiddelen begroten we de inkomsten die geen specifieke bestemming hebben. Deze inkomsten kunnen we op verschillende manieren gebruiken om de activiteiten in de overige programma’s te financieren. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de gemeentefondsuitkering die we ontvangen van het rijk, en de opbrengst uit de onroerende zaakbelasting (OZB). Ook ontvangen we andere belastinginkomsten en winstuitkeringen.

In dit programma zijn ook het renteresultaat, de algemene reservemutaties, de post onvoorzien, de vennootschapsbelasting en de concernstelposten geraamd.

Klik hier voor alle programma's en doelen

Financiën programma

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 10.1.1

3.981.077

351.891.504

-347.910.427

105.478

17.639.500

-365.444.449

Totaal

3.981.077

351.891.504

-347.910.427

105.478

17.639.500

-365.444.449

Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Meerjarenoverzicht Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht bestedingsvoorstellen

Als onderdeel van de Begroting 2021 zijn bestedingsvoorstellen met een structureel of incidenteel effect opgenomen. De structurele bestedingsvoorstellen zijn te herkennen aan een letter, de incidentele bestedingsvoorstellen aan een cijfer.

Het financiële effect van en de toelichting op deze bestedingsvoorstellen vindt u bij de betreffende doelen of op de webpagina bestedingsvoorstellen.

Overzicht programma 10
54. Fonds Bovenwijks (doel 10.1.1)
55. Gemeentefondsuitkering (doel 10.1.1)

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35