Begroting 2021
portal

Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving doel 9.1.3 We bouwen aan een moderne informatievoorziening

De informatiemaatschappij kenmerkt zich door snelle verandering op technologisch, economisch, beroeps-, ruimtelijk en cultureel gebied en wordt gezien als de opvolger van de industriële samenleving. Een (visie op) moderne informatievoorziening ondersteunt de stad en het bestuur om deze veranderingen van de digitale transitie te duiden en richting aan te geven. Hiervoor zal in 2021 een bestuurlijke strategie worden opgesteld. Daarnaast benut de informatievoorziening moderne techniek en ICT om onze dienstverlening te verbeteren en te werken aan onze maatschappelijke opgaven. Waarbij zij de randvoorwaarden borgt waarbinnen dat plaatsvindt, zoals informatiebeveiliging en het gebruik van landelijke standaarden.

In Zwolle doen we dat natuurlijk niet alleen. Regionaal en landelijk zijn ONS-ICT, Dimpact en Samen Organiseren (VNG) belangrijke samenwerkingspartners. Met name Samen Organiseren en daarbinnen de Common Ground zijn bepalend voor de ontwikkeling van onze ICT en dienstverlening. Binnen Dimpact innoveren we onze dienstverlening, waarvan I4 sociaal een mooi voorbeeld is. Met onze buursteden Enschede, Deventer en Apeldoorn werken we samen aan specialistische thema’s zoals informatiebeveiliging en ethiek. Binnen Zwolle werken we met diverse partners in de SMART Zwolle Alliantie aan een Slimme Stad.
Onder invloed van de Wet Open Overheid (WOO) zal het beheer van data en informatie drastisch transformeren. Ook technieken als blockchain, kunstmatige intelligentie en robotica zullen de gemeentelijke organisatie de komende jaren ingrijpend veranderen. Op het gebied van bedrijfsvoering, bijvoorbeeld robotisering bij financiën. Maar ook in de andere domeinen, zoals een i-centrale voor diverse toepassingen in het beheer en de dienstverlening in de openbare ruimte.

Het toenemend gebruik en toenemende mogelijkheden van data en data genererende techniek biedt diverse kansen voor onze stad en gemeentelijke organisatie. Via het programma datagedreven werken faciliteren we de organisatie middels kennis, kunde en techniek om het gebruik van data te borgen in de beleidsontwikkeling en de uitvoering.
Met het programma Slimme Samenleving ondersteunen we de stad om techniek en data in te zetten in participatieve samenwerkingen aan maatschappelijke opgaven. Denk aan hierbij aan Senshagen. Daarbij bouwen we ook aan de ruggengraat van een intelligent zenuwstelsel van techniek en data voor en door de stad.

Criteria

We bouwen aan een moderne informatievoorziening, zodanig dat:

 • We onze dienstverlening moderniseren naar landelijke standaarden
 • We privacy en informatieveiligheid waarborgen conform de wettelijke kaders.
 • We de regie van inwoners en ondernemers op eigen gegevens verbeteren
 • We meer datagedreven sturen en werken om een bijdragen te leveren aan de opgaven in de stad
 • We beschikken over een  robuuste technische infrastructuur die nieuwe ontwikkelingen ondersteunt.
 • We zoveel mogelijk samen (met andere gemeenten) organiseren.
 • We de regie op de relatie met ICT-leveranciers versterken.
 • De digitale transitie gestructureerd wordt doorgevoerd middels een breed gedragen (en transparante) strategie.

Kaderstellende nota('s)

Visie en Strategie Informatievoorziening Zwolle Digitaal 2019-2022

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Activiteiten

We geven uitvoering aan het thema:

 • Informatiemaatschappij door de programma's Slimme samenleving en Datagedreven werken.
 • Samen (organiseren) door de programma's Omgevingswet en Common Ground.
 • Digitale bedrijfsvoering door de programma's Basis op orde: de digitale ontsluiting en Generiek Digitale infrastructuur.
 • Digitale veiligheid door de programma's Informatiebeveiliging & AVG en Generieke Gemeenschappelijke infrastructuur.

Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 50 (informatiesamenleving). Onder invloed van digitalisering en slimme technologieën verandert onze maatschappij. Deze transitie naar een informatiesamenleving brengt nieuwe opgaven en nieuwe kansen met zich mee. Niet alle nieuwe ontwikkelingen kunnen tegelijk worden aangepakt en hierom geven we prioriteit aan de thema’s Informatiesamenleving, Samen Organiseren, Digitale Bedrijfsvoering en Digitale Veiligheid. Zoveel mogelijk wordt de invulling van deze thema’s door herverdelingen van budgetten vormgeven. Echter de informatiesamenleving en het daarbij behorende datagedreven werken in organisatie en stad brengen opgaven met zich mee die vragen om aanvullende investeringen. Een eerste stap is €250.000 in 2021, de latere jaren agenderen wij als onderdeel van het Voorjaarsmoment 2021.

Daarnaast wordt via bestedingsvoorstel 51 budget beschikbaar gesteld voor uitvoering windows 10. Samen met de provincie Overijssel hebben we in 2018 het SSC-ONS opdracht gegeven om te starten met de vervanging van Windows 7 door Windows 10. De reden voor vervanging is dat Microsoft het besturingssysteem Windows 7 niet meer onderhoudt, waardoor er beveiligingsrisico’s ontstaan. Implementatie van Windows 10 is complex omdat het invloed heeft op het hele applicatielandschap van gemeente Zwolle. Ondanks een aantal interventies heeft dit project vertraging opgelopen.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 9.1.3

18.184.983

100.000

18.084.983

0

1.902.848

16.182.135

Kredieten

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Meerjaren Prognose ICT t/m 2018

116.435

0

116.435

116.435

0

0

Meerjaren Prognose ICT 2019

4.528.863

1.752.654

2.776.209

2.776.209

0

0

Meerjaren Prognose ICT 2020

1.697.630

0

1.697.630

1.697.630

0

0

Totaal doel 9.1.3

6.342.928

1.752.654

4.590.274

4.590.274

0

0

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35