Begroting 2021
portal

Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving doel 9.1.1 Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad

Het college is ambitieus. Dat vraagt een organisatie die de politiek bestuurlijke ambities op een professionele manier ondersteunt en uitvoert, en medewerkers die het beste uit zichzelf en uit elkaar halen. De stad is gebaat bij intensieve samenwerking tussen de vele partners. Door het bundelen van krachten en kwaliteiten bereiken we meer. Het doel is dat elke professional van de gemeente Zwolle hiernaar kan en wil handelen.

De omstandigheden en het gewenste resultaat zijn leidend, niet de procedures. Een deel van ons werk wordt minder voorspelbaar en ook met wie we dit doen. Dit vraagt van medewerkers om anders te kijken, anders te denken en anders te doen. De vier pijlers van onze organisatieontwikkeling 'Op Koers' zijn hier ook ondersteunend aan, namelijk Opgavegericht Werken, Gastvrij zijn en Mogelijk Maken, Professioneel Partnerschap en Vernieuwend zijn.

We hebben een inclusieve samenleving, een inclusieve regionale arbeidsmarkt en zijn daarbinnen een inclusief werkgever. Dit betekent dat we van elkaar accepteren dat we anders zijn. Dat we daar de meerwaarde van inzien. (Zwolse) burgers en organisaties ervaren en (h)erkennen ons als organisatie met een divers samengesteld personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de Zwolse samenleving.

Criteria

Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad, zodanig dat:

 • Medewerkers ruimte krijgen voor initiatief, uitnodigend zijn en zich faciliterend opstellen.
 • Medewerkers duurzaam inzetbaar zijn.
 • Leidinggevenden in staat zijn om hun medewerkers te ontwikkelen en te stimuleren om de (strategische) ambities van de gemeente Zwolle te realiseren.
 • We een aantrekkelijke werkgever zijn door een goede balans tussen werk en privé mogelijk te maken.
 • Burgers en organisaties de gemeente Zwolle ervaren en (h)erkennen als een organisatie met een divers samengesteld personeelsbestand.
 • Het aantal medewerkers met een garantiebaan minimaal het door het Rijk vastgestelde streefgetal is.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Activiteiten

 • We bieden een passende leer- en ontwikkelomgeving gericht op vakkennis, houding, gedrag en fitheid van medewerkers.
 • We hebben een leiderschapsprogramma wat onze leidinggevenden versterkt en ontwikkelt.
 • We hebben een op inclusiviteit gerichte arbeidsmarktcommunicatie en recruitmentbeleid.
 • We voeren een nieuw functiehuis HR21 in dat bijdraagt aan mobiliteit tussen gemeenten.
 • We voeren een nieuwe aanbesteding uit voor de dienstverlening van bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk. Als gevolg van schaarste in de markt, voorzien we een stijging van de kosten, zie hiertoe ook bestedingsvoorstel 48.
 • Tot slot wordt als onderdeel van de Begroting 2021 ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 49 (opleidingsbudget). Het concern opleidingsbudget is onderdeel van het totale bedrijfsvoeringbudget. Jaarlijkse voor- en nadelen op de bedrijfsvoering worden verrekend met de bedrijfsvoeringreserve. In 2020 resteert er vanwege het vertragen van projecten en de uitbraak van corona een fors gedeelte van het opleidingsbudget. Wij reserveren het restant van het opleidingsbudget bij de jaarrekening via een storting in de reserve voor uitvoering in 2021 van onderstaande opleidingskosten (zie ook Berap 2020-2).

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 9.1.1

12.627.173

894.188

11.732.985

647.043

618.812

11.761.216

Kredieten

 • De herinrichting Stadhuis, inclusief Toegankelijkheid en Verduurzaming (deel Stadhuis) zijn in 2020 voltooid
 • De inrichting van de werkplekken voor de Omgevingsdienst is in 2019 afgerond, voor 2020 is er een nieuw krediet beschikbaar voor de volgende uitbreiding.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Herinrichting Stadhuis

6.710.024

6.462.941

247.083

247.083

0

0

Werkplekken Omgevingsdienst

62.535

39.553

22.982

22.982

0

0

Totaal doel 9.1.1

6.772.559

6.502.494

270.065

270.065

0

0

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35