Begroting 2021
portal

Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving doel 8.1.1 De raad geeft als vertegenwoordiging van de inwoners richting aan het gemeentelijk beleid middels een transparant democratisch besluitvormingsproces en controleert de uitvoering van dat beleid

Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de raad het gemeentebestuur. De raad vormt de vertegenwoordiging van de inwoners van Zwolle. De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan.

De raad vergadert op maandagavond tijdens de zogenaamde 'raadspleinen'. Tijdens de vergaderingen van de raad worden voorstellen besproken en worden besluiten genomen. Het raadsplein kent het zogenaamde BOB-model: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming; in Zwolle de informatieronde, de debatronde en de besluitvormingsronde.
Naast de raadspleinen vinden er voor de raadsleden themabijeenkomsten plaats, waarbij de raad door het college of door andere organisaties worden bijgepraat over bepaalde thema's. Ook leggen de raadsfracties geregeld (al dan niet gezamenlijk) bezoeken aan bedrijven en organisaties af en vinden er zo nu en dan excursies binnen de gemeente plaats.

Criteria

Niet van toepassing.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Presidium

Activiteiten

 • 2021 is het laatste volledige jaar uit deze raadsperiode. Dat betekent dat we in 2021 starten met de voorbereidingen op de verkiezingen die in maart 2022 zullen plaatsvinden.
 • Integriteit is van groot belang bij volksvertegenwoordigers. Dit zal extra aandacht krijgen bij de samenstelling van de kieslijsten van de verschillende fracties.
 • Ter voorbereiding op de verkiezingen wordt in 2021 een cursus Politiek Actief georganiseerd. Daarbij wordt onder andere ingezet op diversiteitsbevordering in de raad.
 • In mei 2021 gaat de zittende raadsgriffier met pensioen. Er zal daarom een nieuwe raadsgriffier worden geworven.
 • De raad heeft in 2020 de quick scan lokale democratie laten uitvoeren. Dit is begeleid door de raadswerkgroep Inwonerbetrokkenheid en heeft een beeld opgeleverd van hoe het staat met de lokale democratie in onze gemeente. De uitkomsten worden in 2021 ter hand genomen in de vorm van enkele verbeteracties.
 • De raadswerkgroep Inwonerbetrokkenheid houdt zich ook bezig met de organisatie van een buitenraad en de installatie van een kinderraad. Aanvankelijk zou dit in 2020 opgepakt worden. Vanwege de coronacrisis wordt dit doorgeschoven naar 2021.
 • De coronacrisis heeft ook invloed op de wijze waarop de raad in contact staat met de stad. Van de raad en in bijzonder de raadswerkgroep Inwonerbetrokkenheid, vraagt dit in 2021 extra aandacht om zo goed invulling te kunnen geven aan de volksvertegenwoordigende rol. Dit geldt ook voor de organisatie van raadspleinvergaderingen, als die deels in digitale vorm blijven plaatsvinden.
 • In oktober 2019 is de Raadswerkgroep Omgevingswet ingesteld. Deze raadswerkgroep heeft geen inhoudelijke rol, maar houdt zich bezig met regie en proces. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat betekent dat de raadswerkgroep zich ook in 2021 blijft bezig houden met de voorbereiding hiervan.
 • Eind 2020 worden er een nieuwe externe voorzitter en een nieuw lid van de Rekenkamercommissie benoemd. In de nieuwe samenstelling (twee externe leden, vier raadsleden) zal de Rkc zich buigen over één of twee nieuwe onderzoeksonderwerpen. Ook de wet ‘versterking decentrale rekenkamers’, die naar verwachting in 2022 in werking treedt, zal in 2021 zijn aandacht vragen. Deze wet verplicht gemeenten ertoe om een zelfstandige rekenkamer in te stellen, waarmee de mogelijkheid vervalt om hierin raadsleden te benoemen.
 • De auditcommissie heeft in 2020 de aanbestedingsprocedure accountantsdiensten begeleid. Dit heeft geleid tot de benoeming van een nieuwe accountant met ingang van 1 januari 2021. Het komend jaar staat dus in het teken van de kennismaking en het maken van werkafspraken met de accountant, om zo de raad optimaal te kunnen bijstaan in het kunnen vervullen van haar toezichthoudende en controlerende bevoegdheid.
 • Om bij regionale samenwerking betere betrokkenheid te creëren, zijn in 2018 raadsleden benoemd tot rapporteur regionale samenwerking. Ook in 2021 zullen de rapporteurs als vooruitgeschoven posten op het gebied van regionale samenwerking fungeren en zal o.a. ingezet worden op meer inzicht in een aantal (grote) gemeenschappelijke regelingen/samenwerkingsverbanden. Daarbij kunnen de rapporteurs een agenderende rol nemen en kan waar nodig en mogelijk contact gezocht worden met andere gemeenteraden. Verder vervult de griffie een stimulerende en faciliterende rol op het thema regionale samenwerking, waaronder binnen het netwerk van griffie(r)s in de regio. Sinds medio 2020 wordt bij de debatrondes van het raadsplein gewerkt met spreektijden. Deze spreektijden worden nu nog handmatig bijgehouden. Mogelijk wordt hier in 2021 structureel invulling aan gegeven, waarop de techniek dan ook aangepast dient te worden.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 8.1.1

2.184.416

0

2.184.416

0

0

2.184.416

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35