Begroting 2021
portal

Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving doel 9.1.4 Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen

Onze beleidscyclus bevat meerjarige strategische opgaven, vertaald naar doelen, criteria en budgetten. Ten behoeve van de kwaliteit, werken wij aan het versterken van het sturend vermogen van de beleidscyclus. Conform de kaders wordt de rechtmatige en betrouwbare besteding van middelen verantwoord. We handelen waar mogelijk innovatief en vernieuwend. We nemen vanuit een bedrijfseconomisch perspectief beheersbare risico’s om doelen te kunnen realiseren of resultaten te kunnen behalen.

Voor het realiseren van de beleidscyclus, is het van belang dat de primaire processen (die de bijdragen aan de stad leveren) en de secundaire processen (de interne ondersteuning daarvan) in samenhang worden uitgevoerd. Wanneer wij in dit doel spreken van secundaire processen, dan bedoelen wij financiën, communicatie, juridische zaken, management, staf en secretariaten. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 52 (Concerncontrol). Zwolle staat de komende jaren voor een schaalsprong en voor grote uitdagingen als het gaat om transities die op ons afkomen. Dat vergt forse investeringen. En het vraagt ook het nodige van de gemeentelijke organisatie. Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden en de risico’s goed te kunnen managen voorzien wij een toenemende behoefte aan strategisch advies op het gebied van (concern)control en sturing. Ook betekent het dat we kritisch moeten kijken naar onze bestaande begroting en uitgaven. Daarnaast is er meer aandacht nodig voor systematische borging van leren en evalueren en het onderzoeken van doelmatigheid en doeltreffendheid. Op dit moment is binnen de organisatie onvoldoende capaciteit aanwezig om deze rol optimaal in te vullen. Wij breiden deze functie uit, te beginnen voor het jaar 2021.

Criteria

Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen, zodanig dat:

 • De bestuurlijke behandeling ordentelijk plaats vindt op basis van kwalitatieve stukken.
 • De sturing op risico’s transparant en beheersbaar geschiedt.
 • Verordeningen en beleidsregels actueel, bruikbaar en rechtmatig zijn.
 • Regeldruk tot een minimum beperkt wordt.
 • Communicatie over beleids- en besluitvorming bijdraagt aan de ambities en doelen uit de beleidscyclus.
 • We handelen binnen het normenkader financiële rechtmatigheid.
 • Inkoop gebeurt conform het beleidskader inkoop- en aanbestedingsregels.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Activiteiten

 • Ontwikkelen nieuwe financieringsvormen en verdienmodellen.
 • Uitvoering onboarding e-facturering.
 • Actualiseren Algemene Subsidie Verordening.
 • Verdere uitvoering AVG.
 • Professionalisering inkoopproces.
 • De managementcyclus wordt geoptimaliseerd.
 • Optimaliseren digitale beleidscyclus.
 • Actualiseren en opstellen fraudebeleid.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 9.1.4

17.828.729

2.213.581

15.615.148

0

548.000

15.067.148

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35