Begroting 2021
portal

Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving doel 8.2.1 We zijn gastvrij en leveren dienstverlening op maat

Als bestuur bieden wij vele vormen van dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen. Deze dienstverlening is veelal integraal onderdeel van de opgaven en is daarom opgenomen in de overige programma’s, ambities en doelen. In doel 8.2.1 is de dienstverlening opgenomen voor de diensten die de inwoner direct als individuele klant van de gemeente afneemt.
Onze visie op dienstverlening “Gastvrij en op maat” (2015) geeft aan op welke manier wij diensten willen verlenen. Dit sluit goed aan bij Op Koers, bij pijler “gastvrij en we maken het mogelijk”. Het afgelopen jaar hebben we onze kijk op dienstverlening herijkt. Resultaat hiervan is dat we vasthouden aan de 2 ambities uit de visie van 2015 (we zijn gastvrij en we digitaliseren onze dienstverlening) maar dat we tegelijkertijd het uitvoeringsprogramma actualiseren en meer focus geven. In 2021 leggen we de focus op het intensiever benutten van de feedback van de klant. In deze speciale tijd willen we als overheid dat onze dienstverlening extra goed toegankelijk is voor alle groepen in de samenleving, speciaal die groepen voor wie contact met de overheid ingewikkeld is. Een belangrijk aspect van onze dienstverlening is de begrijpelijkheid van onze communicatie en procedures. Daar blijven we ook in 2021 veel aandacht aan besteden door de inzet van het Versimpelteam.

Vanuit het perspectief van de bezoeker gaat gastvrijheid om zaken als duidelijke bewegwijzering, vriendelijk worden ontvangen, je welkom voelen, geïnformeerd worden over de voortgang en op tijd en efficiënt worden geholpen. Vanuit het perspectief van de gemeente staat gastvrijheid voor het vriendelijk en servicegericht omgaan met onze klanten. Dat gaat verder dan de ontvangst: het gaat om het veraangenamen van de gehele ervaring, of dit nu online is of een fysiek contact of een combinatie van contacten. Het realiseren van gastvrije dienstverlening vraagt om bewustwording van eigen houding en gedrag. Waarden als samenwerken en creativiteit zijn belangrijk, en ook het oplossingsgericht denken en inleven in de wensen en vragen van onze inwoners en ondernemers.

De digitalisering van de samenleving zet stevig door, ook onder senioren, en dat heeft in 2020 nog een extra impuls gekregen vanwege de Corona-crisis. Het aantal bezoekers op onze website was in 2019 zo’n 1,3 miljoen en groeit in 2020 verder door richting 1,4 miljoen. Ongeveer 60% van die bezoekers vind ons via een zoekmachine. De klanttevredenheid op onze website scoorde over 2019 een 7,4 (2018: 6,8 en 2017: 7,4).
Vanwege corona is het aantal bezoekers van de balie op het Stadskantoor in de eerste helft van 2020 zo’n 35% lager dan in 2019. Dat komt omdat we enkele maanden alleen spoedaanvragen hebben behandeld. Verder speelt hier met name nog de invloed van het besluit uit maart 2014 om reisdocumenten voor volwassenen 10 jaar geldig te maken. We verwachten dat over geheel 2020 het aantal zo’n 16% lager zal zijn. Door het digitaal beschikbaar stellen van een aantal producten zien we dat een deel van de bezoekers die anders aan de balie zouden komen hun aanvraag of wijziging nu digitaal doorgeven. In de eerste helft van 2020 ging het om 10880 aanvragen.
Het aantal telefonische contacten daalt sinds een paar jaar, van 157.000 in  2015 naar 108.000 in 2019. Dit komt vanwege de digitalisering. Inwoners raadplegen steeds vaker eerst de website, voordat ze gaan bellen. En contacten verschuiven hierdoor ook naar WhatsApp en Twitter. In 2020 zien we (we denken vanwege de Corona-crisis) dat het aantal telefoontjes gelijk blijft of zelfs iets stijgt.
Het aantal klanten voor de balie van het Stadskantoor lag jarenlang rond de 100.000 maar is in 2019 duidelijk gedaald naar 77.000. Het aantal binnengekomen poststukken is gedaald van 129.000 in 2015 naar 99.000 in 2019 en lijkt in 2020 verder te dalen (43.500 in 1e helft 2020).
Aan de andere kant zien we een sterke stijging van het aantal digitale aanvragen dat we binnenkrijgen. Zo kregen we in de 1e helft van 2020 zo’n 28.000 digitale aanvragen voor een produkt binnen. Het contactformulier op de website, voor het indienen van vragen, werd in 2019 zo’n 6800 keer benut (1e helft 2020: 4800). Via social media (Twitter plus WhatsApp) zijn in 2019 zo’n 20.500 vragen binnen gekomen. Opgeteld zien we dat van alle geregistreerde klantcontacten in 2019 zo’n 85,7% digitaal verliep. Dat was 83,1% in 2018 en in 2015 was dit nog maar 70,1%.

De inwoner vraagt steeds meer om digitale dienstverlening en verwacht daarbij kwaliteit zoals bijvoorbeeld Bol.com die levert. Onze processen zijn complexer en onze middelen voor innovatie zijn beperkt, dus we zullen dit niveau van digitale dienstverlening niet snel kunnen benaderen. Dat neemt niet weg dat wij blijven investeren in het digitale kanaal. Het is onder andere noodzakelijk om te blijven investeren in de vernieuwing van onze website, om ook na 2021 online veiligheid van bezoekers aan www.Zwolle.nl te kunnen garanderen. Deze inspanningen dragen bij aan de digitale transitie, zoals genoemd in het coalitieakkoord 2018-2022. Verder zetten we in op digitale toegankelijkheid; iedereen moet ook onze digitale uitingen kunnen gebruiken en begrijpen. We willen de inwoner het gevoel geven dat er achter die digitale processen gewoon mensen zitten die willen helpen en meedenken.

Identiteitsfraude is in dit digitale tijdperk makkelijker dan ooit en de gevolgen voor burgers en overheden zijn - als het gebeurt - enorm. Het voorkomen en bestrijden van identiteitsfraude en woonfraude is een wettelijke taak. Wij hebben als ‘poortwachter’ van de identiteitsketen een extra verantwoordelijkheid. De gemeente is immer ‘houder’ van de Basisregistratie personen (BRP) en geeft officiële identiteitsdocumenten af. De betrouwbaarheid van de Zwolse BRP is hoog. Het percentage correcte persoonslijsten lag in 2018 en 2019 op 99,8% (norm: 99,7%). Om dit zo te houden wordt als onderdeel van de Begroting 2021 ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 47 (BRP-specialiast).

De Nationale Ombudsman signaleert medio 2019 na onderzoek dat de overheid voor veel inwoners ingewikkeld en ver weg is. Radicale versimpeling van onze communicatie en processen is volgens hem hard nodig. Het Versimpelteam is medio 2017 gestart, op basis van een motie van de raad. Binnen het sociaal domein zijn inmiddels veel standaardbrieven, formulieren en webteksten versimpeld tot B1/B2 taalniveau. Inmiddels is het Versimpelteam ook actief binnen het fysiek domein en het domein dienstverlening en de inzet hierop breiden we in 2021 verder uit. Als onderdeel van de Perspectiefnota 2020 - 2023 is  € 65.000 voor 2021 beschikbaar gesteld.

Een vlotte, liefst informele afhandeling van bezwaren en klachten past bij onze ambitie van toegankelijke overheid. De afhandeling van bezwaren en klachten scoorde in 2019 als volgt:

 • 90% van de bezwaren werd afgehandeld binnen de wettelijke termijn (2018: 90%)
  • 43% van de bezwaren werd in 2019 informeel afgehandeld (2018: 46%; ambitie 2021: 40%)
  • In 95% van de hoorzittingen is ambtelijk horen toegepast (ambitie 2021: 90%)
 • 97% van de klachten werd afgehandeld binnen de wettelijke termijn (2018: 99%)
  • 85% werd binnen 6 weken behandeld en 42% werd binnen 2 weken behandeld (ambitie 2021 is respectievelijk 90% en 40%)
  • 84% van de klachten werd in 2019 informeel afgehandeld (2018: 80%; ambitie 2021: 65%)

De aantallen,  zowel klachten als bezwaarschriften, wijken in 2020 niet opvallend af van voorgaande jaren. Een invloed van de corona-crisis is (nog) niet merkbaar.

Voor levensgebeurtenissen zoals de geboorte van een kind en de aanvraag rijbewijs is de Zwolse inwoner verplicht om met ons zaken te doen. Dat verplicht ons om het voor hen gemakkelijk, begrijpelijk en aangenaam te maken. Onze dienstverlening is gebaseerd op een omnichannel benadering, dat wil zeggen dat inwoners en bedrijven zelf kiezen hoe ze ons willen benaderen. Soms gebruiken ze hiervoor één kanaal, op andere momenten meerdere, verschillende kanalen. Wij sturen daarbij toe naar digitaal contact waar dat mogelijk is en sturen naar persoonlijk contact waar dat nodig is. Dit doen we met zorg voor hen die zich (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevinden. Maatwerk is daarbij ons uitgangspunt. Het niveau van dienstverlening op de kanalen balie en telefonie houden we in stand.

Criteria

We zijn gastvrij en leveren dienstverlening op maat, zodanig dat:

 • Onze communicatie en procedures voor iedereen te begrijpen zijn.
 • We speciale aandacht geven aan kwetsbare groepen die afhankelijk zijn van de overheid.
 • We naast het digitaal kanaal, het niveau van dienstverlening op de kanalen balie en telefonie in stand houden.
 • We werken vanuit het perspectief van de klant, zoveel mogelijk op basis van data.
 • De kwaliteit van de basisregistratie personen en de begraafplaatsenadministratie op orde is en blijft.
 • We meedoen in pilots en samenwerkingen voor zover dit toegevoegde waarde heeft voor onze dienstverlening rondom levensgebeurtenissen.
 • We klachten en bezwaren tijdig en zoveel mogelijk informeel behandelen.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Peter Snijders

Activiteiten

Programma dienstverlening 2021-2024
We hebben een nieuw organisatie-breed uitvoeringsprogramma opgesteld. In 2021 gaan we de feedback van de inwoner intensiever opzoeken en benutten. Dat doen we met behulp van methoden als klantreizen en klantonderzoek. Bij de afdelingen is grote belangstelling om hieraan mee te doen. We stellen voor om hiervoor 65.000 incidenteel budget ter beschikking te stellen.
Daarnaast gaan we in 2021 aan de slag met:

 • Loket Zwolle, waarmee we de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van onze dienstverlening voor alle groepen inwoners willen verbeteren. Dit doen we in samenwerking met Stadkamer.
 • We gaan door met Digihulp, het telefonie-portaal op 14038 waarmee we inwoners ondersteunen met het digitaal zaken doen met gemeente en overheid. Ongeveer 200 mensen per maand maken hier gebruik van.
 • Het vernieuwen van onze visie op digitale dienstverlening. Het aantal digitale communicatie-kanalen neemt enkel toe. Het is nodig om na te denken waar we hiermee als Zwolle in zeg 2024 willen staan. Omni-channel (de klant kiest het kanaal) blijft hierbij ons uitgangspunt.

Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel N (programma Dienstverlening 2021 - 2024). Omdat het werken aan een inclusieve digitale dienstverlening niet iets is wat we eenmalig doen maar juist vanuit een structurele basis op moeten inzetten, stellen wij daar € 50.000 structureel beschikbaar voor. Hiermee kunnen wij blijvend inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van onze gemeentelijke dienstverlening over de volle breedte van de gemeentelijke organisatie.

Versimpelteam
Het Versimpelteam is onderdeel van programma dienstverlening. De meeste afdelingen willen de komende twee jaar doorgaan of aan de slag met versimpelen van teksten en communicatie. Het Versimpelteam ondersteunt bij het vereenvoudigen van standaardbrieven, webpagina’s en het verzorgen van schrijftrainingen. Voor 2021 breiden we de capaciteit van het team uit.

 • De taaltool ‘Klinkende Taal’ stellen we beschikbaar aan alle medewerkers van onze ambtelijke organisatie.
 • Onze teksten laten we vaker beoordelen op begrijpelijkheid. We vragen inwoners om moeilijke teksten aan ons door te geven. Verbeterde teksten leggen we voor aan een lezerspanel.  

Digitale dienstverlening Zwolle.nl
We zien dat de digitalisering nog stevig doorzet. Om deze bezoekers online gastvrij te ontvangen, ronden we in 2021 de ontwikkeling van onze nieuwe website af. Deze bouwen we in Dimpact-verband, samen met 26 andere gemeenten. Gebruikersfeedback, data-analyses en uitkomsten van ons klanttevredenheidsonderzoek krijgen in die ontwikkeling een belangrijke plek. Het schaalvoordeel van Dimpact zorgt ervoor dat we toekomstbestendig en voordeling bouwen.

Digitale toegankelijkheid websites
In het najaar van 2020 publiceerden we de verplichte toegankelijkheidsverklaring voor onze websites. Op basis van externe audits laten we hierin zien dat we op dit onderwerp “in control” zijn. Tegelijk ontdekten we verbeterpunten om al onze doelgroepen (inwoners, ondernemers, bezoekers en potentiële nieuwe collega’s)  gemakkelijk gebruik te laten maken van onze online dienstverlening en communicatie. Komend jaar voeren we deze verbeteringen door.

Sociale media en chatbot
In 2021 verwachten we een verdere toename van het aantal contacten met inwoners en ondernemers via sociale media. Dat geldt zowel voor dienstverlening via bijvoorbeeld WhatsApp als voor communicatie over projecten via Facebook en Instagram. Daarnaast evalueren we of de livechat die het Sociale Wijkteam in 2020 gebruikte, een vervolg krijgt. Op basis van de ervaringen van andere gemeenten (Tilburg, Dongen) zetten we mogelijk een chatbot in om inwoners te helpen bij enkele producten.

De digitale dienstverlening breiden we verder uit
In 2021 breiden we onze digitale dienstverlening verder uit met:

 • Ouders kunnen hun kind digitaal via een tablet of laptop aangeven (i-Geboorte)
 • Stellen kunnen hun huwelijk of partnerschap digitaal regelen (i-Huwelijk)
 • Mogelijke benutting van digitale dienstverlening bij onderdelen van het Verkiezingen-proces

Fraudebestrijding
Identiteitsfraude
We zijn ‘poortwachter’ van de identiteitsketen én houder van de basisregistratie personen. Voor elke klant aan de publieksbalie wordt het ID-bewijs op echtheid gecontroleerd. Voor de aanvraag van een reisdocument of rijbewijs wordt ook een gezichtsvergelijking uitgevoerd (geen gezichtsherkenning!). De acceptatie van deze manier van aanmelden is hoog. In 2021 gaan we de functionaliteit hiervan optimaliseren, o.a. met het automatisch laten verwijderen van dossiers na de maximale bewaartijd.

Woon- en adresfraude
Bij het ‘multi-disciplinair’ adresonderzoek werken we samen met de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, Politie, Sociaal rechercheur en woningbouwcorporaties. Daarbij wordt onder meer onderhuur, mensenhandel en schuldenproblematiek opgespoord. In 2021 sluiten we aan op de acties tegen ondermijning.

Verkiezingen Tweede Kamer
Op woensdag 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Omdat we weer met veel partijen te maken krijgen – en dus grote stembiljetten – wordt centraal stemmen tellen op de dag ná de verkiezing overwogen. Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad (in 2022) kunnen gemeenten vermoedelijk experimenteren met stembiljetten met A4 formaat. Zwolle heeft zich hiervoor aangemeld bij het Ministerie van BZK.

In verband met de huidige corona-crisis onderzoekt het Ministerie van BZK drie mogelijke scenario’s:

 • Stemmen inclusief uitgebreide coronamaatregelen in de stemlokalen en bij het stemmen tellen
 • Stemmen per brief
 • Uitstel van de verkiezingen (met maximaal 1 jaar)

Vooral het 1e scenario zal een enorme (logistieke) impact hebben. Daarnaast kan een coronaopleving of griepgolf rond de verkiezingen gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van stemlokalen (verzorgingshuizen of scholen) en oude(re) stembureauleden en stemmentellers. Voor te maken extra kosten wordt een extra bijdrage van het rijk verwacht.

Dienstverlening op begraafplaats Kranenburg

 • Wij  willen in 2021 eerste verkenningen uitvoeren naar uitbreidingsbehoefte en –mogelijkheden op verschillende delen van Kranenburg, zoals de galerijgraven en Parnassusberg.
 • Wij onderzoeken of we het versoberde (groen) onderhoud op Kranenburg  weer wat kunnen opschalen. Hierbij wordt een relatie gelegd met de onderhoudskosten zoals ze nu in rekening worden gebracht bij de klant.
 • Herstructurering herdenkingsplek uitvaartcentrum (achterzijde).
 • In 2021 wordt er in samenspraak met het uitvaartcentrum een verkenning gedaan naar natuurbegraven.
 • De informatiezuil van het ‘gravenzoeksysteem’ is verouderd. Er wordt gekeken naar vervanging van het systeem dat dan ook direct bruikbaar is op de begraafplaatsen Voorst, Meppelerstraatweg en Windesheim.

Op termijn zal het Masterplan Kranenburg moeten worden geactualiseerd.

Er zijn vanwege de Corona-crisis meer aangiften van overlijden geweest, doordat het ziekenhuis een landelijke functie kreeg. Door het maken van duidelijke afspraken met de Rova (beheer van de begraafplaats) en dit goed te communiceren naar de uitvaartondernemers in Zwolle zijn er geen excessen geweest bij uitvaarten. Daarnaast is er overleg geweest met het uitvaartcentrum en crematorium om eenheid te creëren in de uitvoer van de landelijke regelgeving.

Reisdocumenten en rijbewijzen
Door de corona-crisis, hebben veel mensen besloten hun vakantie in Nederland door te brengen. Dat leidde (bij de inwoners 18+) tot een flink lager aantal aanvragen voor een nieuw paspoort of ID-kaart. Omdat het verdere verloop van de corona-crisis zeer ongewis is, houden we voor  2021 rekening met 2 scenario’s:

 • In 2021 kunnen vakanties gewoon doorgaan (mogelijk ‘inhaalvakanties’)
 • Ook in 2021 blijven corona-maatregelen van kracht (gele en oranje landen, mogelijk minder aanvragen)

Voor rijbewijzen doet Zwolle mee met de pilot DAR (digitaal aanvragen van verlenging van het rijbewijs) van RDW. Veel inwoners hebben tijdens de corona-crisis hier gebruik van gemaakt, ook omdat de publieksbalie van het Stadskantoor maar beperkt open was in die maanden. Ook hier valt moeilijk een prognose te geven of de begrote aantallen voor 2021 moeten worden bijgesteld. DAR-aanvragen leiden overigens tot verlies van gemeentelijke inkomsten. Voor een DAR-aanvraag ontvangt de gemeente een vergoeding van € 15,95. Voor een reguliere rijbewijsaanvraag aan de balie bedragen de gemeentelijke leges € 30,95. Dit verlies wordt slechts deels gecompenseerd door minder benodigde formatie. Verder heeft het CBR problemen met het laten afrijden van kandidaten en dat heeft ook invloed op het aantal aanvragen te Zwolle.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 8.2.1

4.720.101

2.866.514

1.853.587

181.950

348.098

1.687.439

Kredieten

Masterplan Kranenburg
Er zijn nog enkele zaken die vanuit het (krediet) Masterplan Kranenburg opgepakt gaan worden in 2021:

 • Onderzoek wordt gedaan naar mogelijkheid tot het plaatsen van Mausoleums.
 • De uitbreiding van de Chinese begraafplaats (Het Paradijs) is inmiddels gestart en zal in 2021 worden afgerond.
 • In de loop van 2021 realiseren van een gedenklaan lopende parallel aan de A28.

Krediet begraven: vervanging bomen en beplanting begraafplaatsen
Een flink aantal bomen en beplanting is aan vervanging toe. Deels is dit regulier (op basis van leeftijd) en deels is dit droogteschade, waardoor in 2021 vervroegd vervangen moet worden. Dat doen we met een vervangingsinvestering.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Masterplan Kranenburg

3.141.285

2.781.086

360.199

360.199

0

0

2018Bomen en beplanting begraafplaatsen

25.000

0

25.000

25.000

0

0

2019Bomen en beplanting begraafplaatsen

25.000

0

25.000

25.000

0

0

Chinese begraafplaats 03-09-2012

900.000

836.149

63.851

63.851

0

0

Chinese begraafplaats 2e fase

800.000

24.002

775.998

775.998

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

4.891.285

3.641.237

1.250.048

1.250.048

0

0

vervangingsinvesteringen 2021:

Vervangen bomen en beplanting

133.500

0

133.500

0

133.500

0

Subtotaal vervangingsinvesteringen

133.500

0

133.500

0

133.500

0

Totaal doel 8.2.1

5.024.785

3.641.237

1.383.548

1.250.048

133.500

0

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35