Begroting 2021
portal

Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving doel 8.1.2 Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen

We zitten middenin een wereldwijde pandemie, die we ook in Zwolle dagelijks voelen. Wat daarvan de economische en financiële consequenties zijn voor Zwolle en voor de Zwolse inwoners, bedrijven en instellingen, is nog niet duidelijk. De wereld staat echter niet stil en de beweging van Zwolle en de regio gaan door. Zwolle groeit, is volop in ontwikkeling en heeft hoge ambities. De coronacrisis heeft dit niet veranderd. Het lange termijn perspectief van duurzame en kwalitatieve groei blijft. Er spelen verschillende grote dossiers, zoals de economische ontwikkeling en omgevingsvisie, de energietransitie, klimaatadapatie, de woonopgave, verstedelijking (MIRT), behoud en ontwikkeling van menselijk kapitaal, ontwikkelingen rond de Spoorzone en het centrumgebied en de hervormingsagenda van het sociaal domein. Het college wil in 2021 aan de slag met de verdere uitwerking hiervan, samen met de gemeenteraad, de inwoners en partners in de stad en de regio. De huidige tijd dwingt ons na te denken over andere manieren van participatie bij belangrijke onderwerpen in de stad. Ook blijven we ons inzetten om te voorkomen dat inwoners en bedrijven verdwalen in onze bureaucratie. Dit doen we met behulp van het versimpelteam.

Regio Zwolle wil blijven groeien als onderdeel van de economische hoofdstructuur en het stedelijk netwerk van Nederland en kansen in Den Haag en Brussel effectiever benutten om haar ambities te realiseren. Dit vraagt goede contacten met de regiogemeenten, elkaar blijven ontmoeten en samen kijken wat het beste voor deze regio is.  En dit betekent het voortzetten en uitbreiden van de samenwerking met Regio, Provincies en Ministeries. Rijk en Regio hebben in de zomer van 2020 overeenstemming bereikt over de Regio Deal Regio Zwolle 2020 – 2023. Met deze deal gaan Rijk en regio een uniek, meerjarig partnerschap aan. Het jaar 2021 staat in het teken van het gezamenlijk oppakken van de opgaven door onder anderen gemeenten, provincies, kennis- en onderwijsinstellingen, het regionaal bedrijfsleven en waterschappen.  Deze goede regionale samenwerking zorgt soms voor massa die noodzakelijk is voor lobby en het verkrijgen van middelen van Rijk en Europa. De ontwikkeling van onze stad en onze eigen organisatie hebben een directe relatie met het “lobby en netwerken”. Dit vraagt om een versterking van de Public Affairs aanpak. In 2021 zullen we komen met een plan van aanpak hoe we onze lobby gaan versterken richting Rijk en ook Europa. Ook blijven we inzetten op de twee essentiële netwerken op landelijk niveau: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het G40 Stedennetwerk (G40).

Criteria

Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen, zodanig dat:

 • De economische en sociale innovatiekracht van stad en regio zich verder ontwikkelt.
 • Samenwerking in de Regio Zwolle vanzelfsprekend is.
 • De landelijke positie van Zwolle voordelen oplevert.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Peter Snijders

Activiteiten

 • We voorkomen dat inwoners en bedrijven verdwalen in de bureaucratie van de overheid. Dat doen we onder andere door de inzet van het Versimpelteam en de uitvoering van het project Klinkende Taal.
 • We zetten in op de verdere uitwerking van de Human Capital en maken hierover afspraken met het Rijk.
 • We onderzoeken hoe we onze Zwolse lobby- en netwerkactiviteiten kunnen professionaliseren. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 46.
 • We verkennen samen met de provincie Overijssel hoe samenwerking –provinciaal, regionaal- kan bijdragen aan lobbytrajecten.
 • We doen voorstellen over deelname aan en investeringen in coalitions of the willing op voor Zwolle belangrijke onderwerpen als mobiliteit, energie en woonopgaven.
 • We intensiveren onze deelname aan G40 en VNG activiteiten.
 • We onderzoeken aan welke Platform 31 projecten we actief kunnen deelnemen.
 • We zetten blijvend in en nemen initiatief om ook bovenregionaal kansen te benutten die een positief effect hebben voor de hele regio.
 • We werken aan praktische kansen op landsdeel Oost niveau en zetten in op bovenregionale samenwerking onder andere met Deventer en Apeldoorn.
 • We kennen steeds meer een alzijdige oriëntatie en werken samen op verschillende schalen. We blijven inzetten op westelijke oriëntatie richting Flevoland en Metropoolregio Amsterdam.
 • We gaan in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties in de stad om te horen wat zij belangrijk vinden waardoor we zichtbaar en aanwezig zijn in de stad Zwolle.
 • We werken, samen met onze regiopartners, actief aan een regio met een krachtig, positief imago, professionele marketing en lobby in Den Haag (voor Nederland) en Brussel (voor Europa)
 • Wij dragen bij aan een sociale infrastructuur die ondersteunend is aan regionale ontwikkelingen en flexibel kan inspelen op kansen (o.a. cofinanciering).
 • Gemeente Zwolle verzorgt het gastheerschap voor de regio Zwolle en daarom is vanaf 2019 de begroting van Regio Zwolle onderdeel van dit doel binnen de begroting van de gemeente Zwolle. Binnen deze begroting is op dit moment alleen de bijdrage van de gemeente Zwolle aan de regio opgenomen. In november/decemeber zal de regio-begroting 2021 worden vastgesteld door de stuurgroep. Op basis daarvan zal bij Berap 2021-1 het budget en de bijdragen van de andere regiogemeenten worden geraamd.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 8.1.2

3.725.817

0

3.725.817

0

0

3.725.817

Kredieten

Voorbereidingskosten regiodeal
Bij het voorjaarsmoment 2020 is een krediet beschikbaar gesteld van € 100.000 ten behoeve van de voorbereiding van de regiodeal. In het najaar 2020 zullen de afspraken over de regiodeal verder worden vormgegeven en de subsidiebeschikking worden geformaliseerd. De voorbereidingskosten zullen worden ingebracht in de regiodeal.   

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Regiodeal kosten

100.000

0

100.000

100.000

0

0

Totaal doel 8.1.2

100.000

0

100.000

100.000

0

0

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35