Begroting 2021
portal

Bijlagen

Indexen

Sinds een aantal jaren maakt de gemeente Zwolle gebruik van indexen. Indexen zijn een eenvoudig middel om een beeld te krijgen hoe de stad of een deel van de stad ervoor staat op een bepaald maatschappelijk vlak. Een index geeft weer hoe een buurt, wijk of stadsdeel het doet op verschillende onderwerpen, in vergelijking met het gemiddelde van Zwolle. Ook wordt een index gebruikt om te laten zien hoe Zwolle of een deelgebied zich heeft ontwikkeld over een langere periode.

Waarom indexen?
Een goed monitoringssysteem kan een hulpmiddel zijn voor de beleidscyclus. Dat werkt echter alleen als er een goede structuur zit in de data. Dit om te voorkomen dat we heel veel bomen verzamelen en geen zicht meer hebben op het bos. Een manier om die structuur aan te brengen zijn de indexen waarmee we proberen relevante beleidsvelden te omschrijven.

Wat kun je met indexen?

Indexen kunnen gebruikt worden als hulpmiddel bij het beoordelen van de ontwikkeling van doelen die in de begroting zijn geformuleerd. Daarmee vormen ze ook een basis voor kengetallen en indicatoren ten behoeve van de begrotingsstukken. Indexen zijn een hulpmiddel voor het voeren van discussies met alle betrokkenen. Een gedeelde en goed onderbouwde set indexen helpt bij het goed onderbouwd voeren van discussies over (on-)gewenste ontwikkelingen en de bijdrage die iedereen daar bij kan leveren.

Welke indexen zijn er?

Zwolle heeft momenteel vijf indexen. Vier van deze indexen komen terug in de rapportages van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek en worden ook binnen de begroting ontsloten, namelijk:

  • Sociale index: toont aspecten die van invloed zijn op de maatschappelijke weerbaarheid van de Zwolse inwoners.
  • Leefbaarheidsindex: toont aspecten die van invloed zijn op woon- en leefklimaat (dit is een samenspel tussen fysieke, sociale en veiligheidsaspecten).
  • Veiligheidsindex: toont aspecten die van invloed zijn op de veiligheidssituatie.
  • Fysieke index: toont aspecten die van invloed zijn op de fysieke gesteldheid van de stad.

De vijfde is de Jongerenindex: deze toont de bedreigende en beschermende factoren die van invloed zijn op het volwaardig opgroeien van jongeren. Per wijk in Zwolle is te zien hoe deze ervoor staat ten opzichte van het Zwolse gemiddelde.
De uitkomsten van een groot aantal vragen uit het Buurt-voor-Buurt Onderzoek liggen ten grondslag aan het beeld dat deze indexen laten zien. Naast deze onderzoeksuitkomsten (subjectieve indicatoren) hebben we voor de totstandkoming van deze indexen objectieve indicatoren gebruikt. Die indicatoren zijn afkomstig van verschillende bronnen, waarbij onder andere kan worden gedacht aan de gemeentelijke basisadministratie, het CBS, de Kamer van Koophandel en de provincie Overijssel.

Het Dashboard indexen toont de ontwikkeling van Zwolle op vier indexen, voor de periode van 2012 tot en met 2020. Ook is te zien hoe wijken en buurten ervoor staan ten opzichte van Zwolle. De indexen worden tweejaarlijks gepubliceerd. In 2022 vindt de volgende actualisatie van de indexen plaats

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35