Begroting 2021
portal

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Het algemene beleidskader voor het beheer van de buitenruimte is vastgelegd in de door uw Raad vastgestelde visie op het beheer van de openbare ruimte.
We zijn in de volle breedte bezig met de opzetten en implementeren van asset management en het opstellen van meerjarige asset plannen (vanuit onderzoek Grip op Kapitaal). Hierdoor verkrijgen we meer inzicht in (middel)lange termijnopgaven inclusief de (financiële) opgaven, risico’s en daarbij benodigde beheersmaatregelen. En wordt er tevens voor gezorgd dat vanaf 2020 gedateerde (of niet aanwezige) beheerplannen worden geactualiseerd / opgesteld.

De beschrijving uit de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft veel raakvlakken met de ambities en doelen uit programma 7. Vitale Wijken.

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35