Begroting 2021
portal

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risico's

Weerstandsvermogen en BBV kengetallen

De gemeenten zijn verplicht in de paragraaf weerstandsvermogen een zestal financiële kengetallen op te nemen voor het laatste rekeningjaar, het lopende begrotingsjaar en het nieuwe begrotingsjaar.

In onderstaande tabel zijn de betreffende kengetallen opgenomen en vervolgens voorzien van een beoordeling. De definities van de betreffende kengetallen vindt u hier.

Financiële kengetallen

rekening 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting
2023

begroting
2024

1a. Netto schuldquote

62%

63%

74%

75%

72%

72%

1b Netto Schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

58%

59%

70%

71%

69%

69%

2. Solvabiliteitsratio

30%

24%

21%

21%

20%

19%

3. Kengetal grondexploitatie

13%

9%

10%

7%

6%

5%

4. Structurele exploitatieruimte

1%

0%

1%

1%

0%

0%

5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoons huishoudens

94%

92%

90%

90%

90%

90%

De houdbaarheid van de gemeentefinanciën kenmerkt zich door de mate van weerbaarheid en flexibiliteit van de begroting.  Weerbaarheid betreft de mogelijkheden om op korte termijn financiële klappen te kunnen incasseren zonder direct in de begroting en daarmee in de beleidsambities te hoeven ingrijpen. Flexibiliteit van de begroting geeft de snelheid aan waarmee de lasten kunnen worden verlaagd en de baten kunnen worden verhoogd.

Op basis van de uitkomsten van de kengetallen, de aanwezige weerstandscapaciteit en de spreiding in aan te trekken geldleningen (waarmee wij het risico op rentestijgingen beperken) ziet de financiële positie van Zwolle er goed uit, al dient opgemerkt te worden dan zowel de Netto Schuldquote als de gecorrigeerde Netto Schuld behoorlijk oploopt. De weerbaarheid en de flexibiliteit van de begroting kunnen we als voldoende beschouwen.

Netto schuldenquote: De netto schuldquote laat bij de begroting 2021 en 2022 een behoorlijke stijging zien naar circa 75% om in 2023 en 2024 marginaal af te nemen. Dit komt vooral doordat de verwachte baten* in de komende jaren lager uitvallen. Alhoewel de netto schuldquote op een behoorlijk hoger niveau lijkt uit te komen dan bij de vorige begroting was ingeschat en er geen expliciete normen zijn vastgesteld, kunnen we constateren dat een netto schuldquote van beneden de 90% nog steeds een prima financiële situatie weerspiegelt. De Zwolse situatie wijkt marginaal af van het gemiddelde van de Nederlandse gemeenten.

Netto schuldenquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen: De ontwikkeling van de netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen verloopt ongeveer parallel aan de netto schuldquote en neemt dus ook behoorlijk toe, wederom vooral beïnvloedt door de lager begrote baten*. Ook daarvoor is er geen expliciete norm vastgesteld, maar ook hier een waarde van beneden de 90% voor dit kengetal geeft een prima positie weer. Ook bij dit kengetal wijkt de situatie marginaal af van het gemiddelde van de Nederlandse gemeenten.

Solvabiliteitsratio: Voor de solvabiliteit, de verhouding tussen eigen vermogen en schulden, wordt een behoorlijke daling in 2020 voorzien, waarna deze in 2021 nog iets verder daalt, om in de jaren daarna nog marginaal iets af nemen. Wij vinden dat een solvabiliteit van tussen de 15% en 20% een gezonde financiële situatie weerspiegelt. Ook hier zijn geen expliciete normen voorgeschreven. Wij dienen alert te zijn op de korte termijn dalende beweging en vast  te houden aan de daarna stabiliserend beeld. De Zwolse solvabiliteit is circa 5% lager dan het land gemiddelde.

Kengetal grondexploitaties Het kengetal grondexploitaties geeft weer hoe de boekwaarde van de grondexploitaties zich verhoudt tot de totale baten van de gemeenten. Het betreft niet alleen de baten van uit de grondexploitaties, maar alle baten van de gemeente. In het huidige jaar  verwachten wij nog een afname in de boekwaarde van de grondexploitatie. In 2021 voorzien wij een marginale stijging, daarna verwachten wij een verdere daling. De afname in de jaren erna van het kengetal geeft aan dat de boekwaarde van de grondexploitaties afneemt en daarmee ook het risico op de grondexploitaties.

Structurele exploitatieruimte: Een structurele exploitatieruimte geeft weer dat de structurele inkomsten hoger zijn dan de uitgaven. Zwolle zit echter op een evenwichtssituatie. De financiële ruimte is beperkt.

Belastingcapaciteit: De belastingcapaciteit geeft weer hoe de lokale lastendruk in de gemeente Zwolle zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Hieruit blijkt dat de lastendruk in Zwolle iets lager is dan het landelijk gemiddelde.

*Baten maken onderdeel uit van berekeningswijze van deze kengetallen.

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35