Begroting 2021
portal

Home

Algemeen

Bestedingsvoorstellen Begroting 2021

Als onderdeel van de Begroting 2021 zijn bestedingsvoorstellen met een structureel of incidenteel effect opgenomen. Het financiële effect van deze bestedingsvoorstellen is in onderstaande tabel opgenomen. Onder de tabel wordt ook de toelichting op het bestedingsvoorstel getoond.

Structurele bestedingsvoorstellen

2021

2022

2023

2024

A. Meerkosten renovatie toplagen kunstgrasvelden

11.250

22.500

33.750

B. Aanvullend huurbudget De Twijn

-

-

-

-

C. Vrijval budget programma 4. Inkomen

-577.500

-577.500

-577.500

-577.500

D. Individuele inkomenstoeslag

250.000

250.000

250.000

250.000

E. Formatie sociale raadslieden

229.000

229.000

229.000

229.000

F. Golfcourse

62.000

62.000

62.000

62.000

G. Fietsparkeren binnenstad

250.000

250.000

H. Herinrichting Stinspark: van Voorst naar Verder!

15.000

15.000

15.000

I. De Basis (Luttekestraat 35) en Statenzaalcomplex (Diezerstraat 80)

85.000

85.000

85.000

J. Ondermijning criminaliteit

180.000

180.000

180.000

180.000

K. Veiligheid en camera's

13.000

23.000

43.000

68.000

L. Visie toezicht openbare ruimte

200.000

200.000

200.000

200.000

M. Grondstromen

56.000

56.000

56.000

56.000

N. Programma Dienstverlening 2021 – 2024

50.000

50.000

50.000

50.000

Totaal structurele bestedingsvoorstellen

462.500

583.750

865.000

901.250

A. Meerkosten renovatie toplagen kunstgrasvelden (doel 1.2.3)

Jaarlijks is er een investeringskrediet beschikbaar van € 400.000 exclusief btw voor de vervanging van de toplagen van twee kunstgrasvelden. Door marktwerking zijn de vervangingskosten de afgelopen jaren toegenomen. Voor vervanging van een veld ligt de prijs nu € 50.000 hoger. Omdat de investeringsbudgetten benodigd zijn vanaf 2021, worden de bijbehorende aanvullende kapitaallasten geraamd vanaf 2022.
(Link naar doel 1.2.3)

B. Aanvullend huurbudget De Twijn (doel 1.3.3)

De gemeente heeft een wettelijke huisvestingsplicht voor het basis-, speciaal- en voorgezet onderwijs. Vanuit wettelijke regelgeving en door het beleid van het samenwerkingsverband regio 2305 PO worden er weer meer kinderen vanuit het regulier onderwijs doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Hiermee neemt ook de ruimtevraag naar onderwijshuisvesting van scholen in het speciaal onderwijs toe. Een van de scholen is De Twijn. De locatie van De Twijn in het Hengeveldcollege heeft ook te maken met groei. Door verschuivingen van andere huurders in dit gebouw ontstaat er ruimte om De Twijn de m2 toe te wijzen waarop zij wettelijk recht hebben. Hiervoor is een aanvullend huurbudget nodig van € 48.150 structureel. Aangezien het gebouw eigendom is van de gemeente komen de huurinkomsten ook bij de gemeente terecht zodat deze aanvraag per saldo budgettair neutraal is. Het effect op 2020 is verwerkt in de Berap 2020-2 (budgettair neutraal).
(Link naar doel 1.3.3)

C. Vrijval budget programma 4. Inkomen (doel 4.1.1 en doel 4.1.2)

Er zit structurele ruimte binnen de budgetten van programma 4. Inkomen. De vrijval komt voor het grootste deel omdat sprake is van minder uitgaven bijzondere bijstand en specifiek de verhuis- en inrichtingskosten. De reden is minder instroom van statushouders. Ook speelt mogelijk de krapte op de woningmarkt een rol waardoor er minder verhuizingen zijn. De vrijval betreft een aantal openeindregelingen. De verwachting is dat toekomstige uitgaven binnen het bijgestelde budget blijven.
Het effect op 2020 is verwerkt in de Berap 2020-2 (vrijval € 577.500).
(Link naar doel 4.1.1. en link naar doel 4.1.2)

D. Individuele inkomenstoeslag (doel 4.1.3)

We zien dat de groei van de doelgroep voor de individuele inkomenstoeslag slechts licht afvlakt in 2019. Ook het gebruik van de regeling vlakt slechts licht af. Aangezien het hier een regeling betreft voor een groep mensen die langdurig van een laag inkomen afhankelijk zijn, is het verloop in de groep niet hoog en zal het gebruik naar verwachting op hetzelfde niveau blijven. We verwachten daarom vanaf 2020 structureel € 250.000 meer nodig te hebben voor deze open einderegeling. Het effect op 2020 is verwerkt in de Berap 2020-2 (€ 250.000).
(Link naar doel 4.1.3)

E. Formatie sociale raadslieden (doel 4.3.1)

De raad heeft eerder budget toegekend voor laagdrempelige toegang tot schulddienstverlening. Om dit te realiseren is de toegang tot schulddienstverlening vanaf 2017 georganiseerd bij het Sociaal Wijkteam en heeft Sociaal Raadslieden een spreekuur bij het Sociaal Wijkteam gekregen. Dit bestedingsvoorstel betreft de structurele uitbreiding van de spreekuren van Sociaal Raadslieden naar 5, dus voor elk Sociaal Wijkteam (kosten per jaar € 229.000).

(Link naar doel 4.3.1)

F. Golfcourse (doel 6.1.5)

Sinds 1993 is de Golfclub Zwolle actief en is er een relatie met Gemeente Zwolle. Destijds is eveneens een erfpachtovereenkomst gesloten met de golfclub waarin afspraken zijn gemaakt over o.a.de erfpachtcanon en het onderhoud van het groen op de golfbaan. De laatste jaren heeft de Golfclub  het financieel moeilijk en is sprake geweest van veel achterstallig onderhoud. De Golfclub heeft een plan gemaakt om de inkomsten te verhogen en middelen te verkrijgen om de club een betere bijdrage te kunnen laten leveren aan de stad. Wij zien  dat er hard wordt gewerkt aan het beter zichtbaar worden voor een breder publiek (o.a. koppelen aan fietsarrangementen en de functie van de natuur) en aan het op orde krijgen van de financiën. Het is in relatief korte tijd echter nog onvoldoende gelukt om de benodigde extra inkomsten te genereren. Als tegemoetkoming wordt er voorgesteld om de huidige erfpachtovereenkomst open te breken. De uitgebreide toelichting hierop vindt u in de beslisnotitie ‘Verlaging erfpachtcanon Golfcourse’, die is geagendeerd als onderdeel van het Najaarsmoment 2020. Voor de uitvoering hiervan stellen wij structureel € 62.000 per jaar beschikbaar vanaf 2021.
(Link naar doel 6.1.5)

G. Fietsparkeren binnenstad (doel 6.3.3)

Het toenemende aantal geparkeerde fietsen in de binnenstad wordt steeds vaker genoemd als aandachtspunt in relatie tot de aantrekkelijke en levendige binnenstad. Om richting de toekomst daarop te kunnen acteren, wordt voorgesteld om structurele ruimte te reserveren voor de beheerskosten van een tweede fietsenstalling in de Binnenstad (€ 250.000 vanaf 2023). Definitieve inzet van de middelen vindt plaats op basis van een raadsvoorstel.  
(Link naar doel 6.3.3)

H. Herinrichting Stinspark: van Voorst naar Verder! (doel 7.1.1)

De wijkvereniging WVF (Westenholte, Voorst, Frankhuis) heeft in 2016 het initiatief genomen tot de revitalisering van het Stinspark in Westenholte en heeft hiervoor breed draagvlak. Inmiddels is hiervoor Stichting Stinspark opgericht. 'Van flauwe heuvel tot coolste park van Overijssel' is het motto. Vanuit de wijkparticipatie is tot doel gesteld om de huidige situatie te verbeteren, de belevingswaarde van het park te verhogen en ontmoeting tussen wijkbewoners te bevorderen. Het project knippen we op in twee fasen. De eerste fase betreft de inzet van capaciteit om de stichting te ondersteunen en zo te komen tot een definitief ontwerp met kostenraming en inzicht in de structurele beheerlast, in lijn met de aangenomen raadsmotie M-12. Tegelijkertijd gebruiken we deze eerste fase om duidelijkheid te krijgen op welke fondsen en subsidies we aanspraak kunnen maken. De kosten voor deze eerste fase bedragen € 32.000 en maken onderdeel uit van de Berap 2020-2.

Voor eventuele uitvoering van fase 2 is als onderdeel van de Begroting 2021 €185.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen komen beschikbaar na besluitvorming via afzonderlijk raadsvoorstel over besluitvorming realisatie Stinspark (voorzien voor eerste helft 2021).

(Link naar doel 7.1.1 )

I. De Basis (Luttekestraat 35) en Statenzaalcomplex (doel 7.1.4)

Het voormalige politiebureau staat sinds het vertrek van de politie grotendeels leeg en wordt tijdelijk beheerd. Voor het gemeentelijke monument is gezocht naar een duurzame invulling die positief bijdraagt aan de beleving van de binnenstad en de entree tot de stad. Dit heeft geleid tot een openbare marktselectie. Begin 2020 is besloten om in te stemmen met het voorstel om met de partij ‘De Basis’ te komen tot een uitgewerkt voorstel en een huurovereenkomst. De afgelopen periode zijn in samenspraak met de initiatiefnemers de plannen verder uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Op basis van dit voorlopig ontwerp is een eerste kostenraming gemaakt voor de benodigde aanpassingen. Naast de functionele aanpassingen die nodig zijn om het gebouw geschikt te maken voor de nieuwe functie, een restaurant gecombineerd met een hostel is ook gekeken naar het verduurzamen van het gebouw. Benodigd aanvullend budget €15.000 structureel vanaf 2022.

Datzelfde geldt voor het Statenzaalcomplex. Tot 2016 was het rijksmonumentale voormalige provinciehuis in gebruik door de Bibliotheek Zwolle. Na de verhuizing is het pand gedeeltelijk leeg (tijdelijk beheer). Zoektocht naar nieuwe invulling heeft geresulteerd in een openbare marktselectie. Eind 2019 is besloten het initiatief van de combinatie “Pelsertoren en de Horecamannen” voor de invulling van het Statenzaalcomplex verder uit te werken. Naast de functionele aanpassingen die nodig zijn om het gebouw geschikt te maken voor de nieuwe functie, is ook gekeken naar het verduurzamen van het gebouw. Benodigd aanvullend budget € 70.000 structureel vanaf 2022.

(Link naar doel 7.1.4 )

J. Ondermijning criminaliteit (doel 7.2.1)

In de veiligheidsvisie 2019-2022 is het tegengaan van ondermijnende criminaliteit geprioriteerd. Daarvoor is het programma Ondermijning vastgesteld. Met het programma streven we naar een bewuste en weerbare organisatie, een weerbare maatschappij en naar een effectieve en integrale aanpak van ondermijning casuïstiek en fenomenen. In Zwolle hebben de afgelopen tijd meerdere incidenten plaatsgevonden – we kregen o.a. te maken met meerdere schietpartijen, een criminele afrekening, autobranden en (al dan niet geëxplodeerde) granaten, midden in woonwijken en in de binnenstad, De gebeurtenissen zijn grotendeels in verband te brengen met ondermijnende criminaliteit. Deze recente ontwikkelingen bevestigen de noodzaak om de lokale en regionale aanpak van georganiseerde criminaliteit te intensiveren. Ook is dit van belang voor de andere prioriteiten van de veiligheidsvisie 2019-2022, zoals het verminderen van de betrokkenheid van jongeren bij criminaliteit of overlast (aanpak criminele jeugdgroep) en het verminderen van drugs- en drank gerelateerde overlast.

Het is van groot belang dat signalen van ondermijnende criminaliteit kordaat, kundig en in samenwerking met meerdere organisaties worden opgepakt en aangepakt. Daarom is een belangrijk onderdeel van de aanpak het Lokaal Coördinatiepunt Ondermijning (LCP). De taken zijn: ontvangst van ondermijningssignalen, verrijken van de signalen, coördinatie in de samenwerking en het regisseren van een integrale aanpak. Door middel van het coördinatiepunt wordt een effectieve en integrale aanpak beoogd. Het coördinatiepunt vormt de spil van deze aanpak. Een meldpunt voor signalen wordt een onderdeel van dit LCP.

Verder is van het groot belang om onze intelligence te versterken – een effectieve aanpak van ondermijning vraagt om het benutten en inzetten van data van meerdere organisaties, om vanuit een gedegen informatiepositie te komen tot een gerichte aanpak. Dit is complex, mede gezien de kenmerken van ondermijnende criminaliteit (weinig zichtbaar, ingewikkelde constructies). Daarom zijn we, naast de werkzaamheden in ons eigen programma ondermijning, deelnemer geworden van de landelijke City Deal Ondermijning en is er een integraal meerjarig projectmatige aanpak gestart met een aantal externe partners. Deze aanpak beoogt een effectieve, efficiënte, duurzame en integrale samenwerking tussen partners in het veiligheidsdomein, met name voor Ondermijning te ontwikkelen.

Als onderdeel van de Berap 2020-2 is € 50.000 opgenomen. Dit is benodigd voor de aanschaf en implementatie van het systeem voor het Lokaal Coördinatiepunt Ondermijning. Daarnaast wordt als onderdeel van de Begroting 2021 een bestedingsvoorstel gedaan voor formatieve uitbreiding, €180.000 structureel.

(Link naar doel 7.2.1 )

K. Veiligheid en camera's (doel 7.2.1)

Voor toezicht in de binnenstad wordt gebruik gemaakt van camera’s. Deze camera’s en de bijbehorende infrastructuur zijn incidenteel gefinancierd.
Binnenkort dient de infrastructuur in fases vervangen te worden en op iets langere termijn moeten 18 camera's die tijdens het bezoek van de koning zijn aangeschaft worden vervangen. Deze investering kan worden afgeschreven en heeft daarom een structureel effect.

(Link naar doel 7.2.1 )

L. Visie toezicht openbare ruimte (doel 7.2.3)

Zwolle groeit, de bedrijvigheid neemt toe, het aantal inwoners stijgt en er wordt innovatiever en intensiever gebruik gemaakt van de openbare ruimte. De huidige werkwijze en capaciteit van het toezicht in de openbare ruimte passen niet meer bij deze ontwikkelingen. Daarom is een visie ontwikkeld waarin staat beschreven waar we met toezicht in de openbare ruimte in 2025 willen staan. De doelstelling is daarbij tweeledig: Enerzijds door meer, anders en beter toegerust toezicht bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van de stad en de ontwikkelingen in de stad en anderzijds een professionele doorontwikkeling van het toezicht in de openbare ruimte. Voor het realiseren van de visie wordt de formatie uitgebreid met 4 fte.

(Link naar doel 7.2.3 )

M. Grondstromen (doel 7.3.4)

Wij zijn opdrachtgever voor werken en projecten. Bij deze werken en projecten komen partijen grond vrij. Opslag en hergebruik van deze partijen grond is mogelijk en wordt vanuit het oogpunt van duurzaam hergebruik gestimuleerd. Hiervoor gelden wel strikte regels en voorwaarden. Om hieraan te voldoen en de kans op bodemverontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen, moet het grondstromenproces binnen de gemeente geborgd zijn. Als onderdeel van de uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond heeft u ingestemd met de aanstelling van een grondstromencoördinator voor 2020. Als onderdeel van de Begroting 2021 stellen wij u voor om deze functie structureel aan te stellen.

(Link naar doel 7.3.4 )

N. Programma Dienstverlening 2021 – 2024 (doel 8.2.1)

Het programma Dienstverlening gaat uit van de ambities ‘we zijn gastvrij en maken het mogelijk’ en ‘we digitaliseren onze diensten aan inwoners en ondernemers’. Wij werken aan inclusieve digitale dienstverlening; passende dienstverlening die voor iedereen vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk is. Voor een stad met de omvang en ambities van Zwolle is het op orde hebben van de eigen dienstverlening cruciaal. Inwoners en bedrijven moeten informatie makkelijke kunnen vinden en kunnen begrijpen. Beleid moet voor het grote publiek te begrijpen zijn. Omdat dit niet iets is wat we eenmalig doen maar juist vanuit een structurele basis op moeten inzetten, stellen wij daar € 50.000 structureel beschikbaar voor. Hiermee kunnen wij blijvend inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van onze gemeentelijke dienstverlening over de volle breedte van de gemeentelijke organisatie.

(Link naar doel 8.2.1)

Incidentele bestedingsvoorstellen

2021

2022

2023

2024

1

Hervormingsagenda Sociaal Domein

1.022.000

2

Anti-discriminatie en racisme

38.000

3

Nazorgcentrum Intermezzo

15.000

4

Zwemvangnet 12+

35.000

5

Formatie team leerplicht-RMC

295.000

6

Leerlingenvervoer

232.000

7

Overheveling budget gymvervoer

-

8

Onderwijshuisvestingbeleid (2021)

569.900

- Dekking vanuit stelpost onderwijshuisvesting

-569.900

9

Actieagenda toezicht en handhaving Sociaal Domein

-

-

10

Right to challenge

300.000

11

Vervolg op meerjarige raamovereenkomst 'naar werk'

250.000

12

Resultaat inkoopmodel Tiem

300.000

13

Uitkering inzetten als loon

210.000

210.000

14

Formatie handhaving Participatiewet

89.000

15

Training Grip op Verwardheid

36.480

- Dekking ten laste van bijdrage ZonMW

-36.480

16

Lidmaatschap Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen

20.000

10.000

17

Digitale recherche

70.000

18

Vrijval budget programma 4. Inkomen

-35.000

19

Schuldenlab en collectief regelen

32.000

20

Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups

215.000

21

Economisch Perspectief

200.000

22

Circulaire economie 

345.000

23

BIZ Binnenstad

40.000

24

Evenementen: Proto

10.000

24

Cultuur

160.000

25

Capaciteit programma Binnenstad

110.000

25

BO Mirt

1.000.000

25

Stedelijk programmeren

250.000

25

Groeifonds

50.000

25

Stikstofteam

100.000

26

Woonimpuls

75.000

26

Programma omgevingswet

300.000

27

Transformatie Oosterenk

215.000

28

Integrale gebiedsaanpak Holtenbroek en Aa-landen

60.000

29

Mobiliteit binnenstad

200.000

30

Integrale uitvoeringsagenda zuidelijke binnenring

87.500

- Ten laste van reserve NUTW fysiek

-40.000

- Ten laste van herprioritering

-47.500

31

Aanpassing rotonde Eli Heimanslaan

100.000

32

Versnelling plaatsing laadpalen

50.000

33

Warmtetransitie Holtenbroek - Aa-landen en Geothermie

510.000

34

Energietransitie: Ondersteuning inwoners bij verduurzamen gebouwde omgeving

70.000

35

Herinrichting Stinspark: van Voorst naar Verder!

185.000

36

Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle

50.000

37

Beveiliging systemen gemeentelijke kapitaalgoederen en vastgoed

75.000

38

Regie op de ondergrondse infrastructuur

60.000

39

Boomonderhoud in balans

408.000

40

Nooterhof

50.000

41

Toezicht en handhaving a.g.v. corona

200.000

- Ten late van coronabudget

-200.000

42

Visie toezicht openbare ruimte

200.000

43

Doorontwikkeling Gemeentelijke Grondstoffenplan

750.000

750.000

750.000

750.000

44

Natuur- en milieueducatie

55.000

45

Luchtvaart (onder andere Lelystad Airport)

40.000

- Ten laste van reserve NUTW fysiek

-40.000

46

Verbeteren lobby

50.000

47

BRP-specialist

86.000

86.000

48

Aanbesteding Arbo-arts

40.000

49

Opleidingsbudget

662.000

- Ten laste van opleidingsbudget 2020

-662.000

50

Informatiesamenleving

250.000

51

Windows 10

100.000

52

Concerncontrol

116.000

53

Formatie Maatschappelijke Ontwikkeling

202.500

54

Fonds Bovenwijks

50.000

55

Gemeentefondsuitkering

214.000

250.000

250.000

56

Vervangingsinvesteringen

-

Totaal incidentele bestedingsvoorstellen

9.874.500

1.306.000

1.000.000

750.000

1. Hervormingsagenda Sociaal Domein (doel 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 2.1.3 en 2.2.2)

De Hervormingsagenda Sociaal Domein is begin 2020 vastgesteld. Het programma loopt t/m 2023 om samen met de stad invulling te geven aan de beoogde inhoudelijke bewegingen. Zoals gebruikelijk bij een programma worden extra kosten gemaakt, omdat niet alle benodigde werkzaamheden en sturing voor de hervormingen binnen de reguliere bezetting passen. Naast de gebruikelijke kosten zoals programmamanagement en -ondersteuning, is ook budget gereserveerd voor de verdere ontwikkeling van de benodigde monitoring. Hierbij borgen we het bestaande als fundament (ouderen-, kinder- en jongerenindex) en zoeken we naar nieuwe manieren om specifiek de effecten van de Hervormingsagenda te toetsen.
De kosten zullen vanaf 2022 afbouwen omdat de hervormingen uiteindelijk weer regulier beleid worden en het programma daarmee steeds verder afbouwt richting 2023. De kosten voor dit programma zijn in 2020 grotendeels gedekt vanuit de middelen die waren gereserveerd voor Collectivisering. Voor 2021 houdt deze dekking op en daarom is een nieuwe investering nodig om het programma te kunnen uitvoeren. Als onderdeel van de Begroting 2021 doen wij dit voor het jaar 2021; benodigde financiering voor de jaren 2021 agenderen wij als onderdeel van het Voorjaarsmoment 2021. Daarnaast is een aantal investeringen nodig in de sociale basis om de beoogde bewegingen mogelijk te maken, te weten:

Zie voor een uitgebreide toelichting de halfjaarrapportage Sociaal Domein.

2. Anti-discriminatie en racisme (doel 1.1.2)

In de hal van het Stadskantoor is het duidelijk te lezen: Artikel 1 van de Grondwet. Kort gezegd zegt artikel 1 dat éénieder in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Ongelijke behandeling, discriminatie, komt helaas  in Nederland nog veelvuldig voor. Discriminatie (en racisme, dat is discriminatie op grond van huidskleur, afkomst, cultuur) heeft grote impact op het leven van die mensen die er mee worden geconfronteerd. Het bestrijden van discriminatie is sinds dit voorjaar weer een actueel onderwerp. De Black Lives Matter betogingen waaiden over naar Nederland. Tot in Zwolle. Op 7 juni 2020 protesteerden 2.500 Zwollenaren in het Weezenlandenpark tegen discriminatie en voor gelijke behandeling. Daarna zijn wij in gesprek gegaan met de stad over dit thema. Deze stadsbrede dialoog krijgt een vervolg. Naast de organisatie daarvan , is aanvullend capaciteit nodig voor het accounthouderschap van antidiscriminatievoorziening Vizier (wettelijke taak) en het ondersteunen van een op te richten netwerkgroep. De netwerkgroep bestaat uit geëngageerde inwoners en organisaties. Zij  weten waar en wanneer zij te maken krijgen met discriminatie / racisme. En hebben ideeën wat er aan te doen is. Zij krijgen dus een duidelijke stem in het bestrijden daarvan. Voor formatieve uitbreiding en medewerking aan de netwerpgroep stellen wij in 2021 € 38.000 beschikbaar.

(Link naar doel 1.1.2)

3. Nazorgcentrum Intermezzo (doel 1.1.3)

Intermezzo is een nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun naasten. Men ondersteunt patiënten in het hervinden van de regie op het leven met kanker en verder wordt informatie en voorlichting gegeven over de gevolgen van kanker. Daarnaast biedt Intermezzo ook ruimte voor activiteiten ter ontspanning, individueel of samen met anderen. Intermezzo is tien jaar geleden opgericht en helpt inmiddels 5.000 mensen. De hulp wordt aangeboden door een professioneel team van 2,5 fte en ruim 100 vrijwilligers. Isala en het Zwolse bedrijfsleven ondersteunen Intermezzo al financieel. Ook dragen verschillende fondsen bij. Daarnaast vraagt Intermezzo een bijdrage van de gemeente à € 15.000.

(Link naar doel 1.1.3 )

4. Zwemvangnet 12+ (doel 1.2.2)

In het najaar van 2018 is gestart met een pilot zwemvangnet 12+. Het belangrijkste effect dat met het zwemvangnet beoogd wordt, is dat het vangnet kinderen uit huishoudens met een laag inkomen (conform de Zwolse armoedegrens maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm) de mogelijkheid biedt om gratis zwemlessen te volgen om zodoende het A- en B-zwemdiploma te behalen nu het schoolzwemmen is afgeschaft. Van de 20 beschikbare plekken waren er in 2018 achttien bezet. Ook in 2019 zijn bijna alle plekken benut. De pilot vervult daarmee een behoefte, waarbij geen zekerheid geboden kan worden over de benodigde omvang. Vooralsnog lijkt 20 instroomplekken per jaar voldoende. Om deze voorziening te kunnen voortzetten is  € 35.000 per jaar nodig.

(Link naar doel 1.2.2 )

5. Formatie team leerplicht-RMC (doel 1.3.2)

Als gemeente hebben wij recent het Meerjaren beleidsplan voortijdig schoolverlaten 2021-2024 en Vervolgaanpak VSV 2020-2024 ondertekend. Hiermee spreken wij als centrumgemeente samen met de gemeenten uit de regio IJssel-Vecht de ambitie uit om voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen en de ontwikkeling van leerplicht naar leerrecht verder door te zetten. Deze extra investering (in projecten) staat los van de lokale uitvoering van leerplicht.

De Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp en de Hervormingsagenda Sociaal Domein vraagt van team leerplicht-RMC om als partner binnen domeinen Onderwijs Zorg en Arbeid de samenwerking en afstemming met betrekking tot schoolverzuim, thuiszitters en voortijdig schoolverlaten vorm te geven of in praktijk te brengen.

Om uitvoering te kunnen geven aan de bovenstaande ontwikkelingen, is het nodig dat als eerste de basis op orde is, het kunnen uitvoeren van de wettelijke taken. Met het in lijn brengen van de formatie met de daadwerkelijke werklast kan het team voldoen we aan de uitvoering van de wettelijke taken en kunnen we (verder) inzetten op de ontwikkelingen. Daarom breiden wij de formatie in 2020 incidenteel uit met € 50.000 (zie Berap 2020-2). Daarnaast laten wij een extern onderzoek uitvoeren naar de benodigde structurele formatie. In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek, breiden wij als onderdeel van de Begroting 2021 de formatie incidenteel uit met 3,7 fte (€ 295.000).

(Link naar doel 1.3.2)

6. Leerlingenvervoer (doel 1.3.2)

Het structurele budget voor leerlingenvervoer bedraagt jaarlijks € 1,1 miljoen. Dit is inclusief tegemoetkoming voor leerlingenvervoer in andere vormen dan aangepast vervoer zoals bijvoorbeeld kilometervergoeding. Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van aangepast vervoer bedroeg op 1 januari 2020 275 (320 leerlingen per 1.1.2019).
Het aangepaste taxivervoer was begroot op € 850.000 per jaar. Voor 2019 was er sprake van een tekort op leerlingenvervoer. Het tekort vond zijn oorzaak in de meer bijzondere aanmeldingen waar maatwerk geleverd moet worden in de vorm van individuele of afwijkende ritten. Daarnaast zien we dat er beter wordt gekeken wat qua onderwijs mogelijk is voor het kind. Het recht op ontwikkeling en onderwijs voor de leerling staat voorop. Het volgen van onderwijs op afwijkende tijden wordt door de inzet van leerlingenvervoer ondersteund. Meer afzonderlijke ritten tegen een hoger tarief zijn hiervan het resultaat. In afwijking van het vorige contract, leidt dit binnen het huidige contract tot meerwerk; voor 2020 gaat het om € 152.000 (zie Berap 2020-2) en voor 2021 wordt het ingeschat op € 232.000.

(Link naar doel 1.3.2 )

7. Overheveling budget gymvervoer (doel 1.3.2)

In 2018 zijn wij gestart met doelgroepenvervoer op basis van de uitgevoerde Europese aanbesteding. Gymvervoer maakte geen onderdeel uit van deze aanbesteding. Doelgroepenvervoer en gymvervoer hebben echter een grote verwevenheid, maar zijn in de administratie niet gebundeld. Voor gymvervoer gaat het om een bedrag van € 21.000. Met deze wijziging worden budgettair neutraal alle budgetten samengebracht op één doel, te weten doel 1.3.2 (was doel 1.3.3).

(Link naar doel 1.3.2 )

8. Onderwijshuisvestingbeleid (2021) (doel 1.3.3)

In juni 2020 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld. Realisatie. Voor de daadwerkelijke uitvoering van het IHP is in sommige gevallen tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Deze is bedoeld om leerlingen onderdak te bieden als er een school wordt gerenoveerd of vervangen. Voor 2021 is een bedrag geraamd van € 569.900 voor het bekostigen van de ambtelijke inzet in de vier fasen en tijdelijke huisvesting. De dekking wordt gevonden op de stelpost beschikbare middelen voor onderwijshuisvesting. Het inzetten van de op de stelpost beschikbare middelen vereist een raadsbesluit.

(Link naar doel 1.3.3)

9. Actieagenda toezicht en handhaving Sociaal Domein (doel 2.1.3)

In de Begroting 2020 hebben we aangegeven stapsgewijs te werken aan efficiënter en effectiever toezicht. Dit doen we door uitvoering te geven aan een projectmatige aanpak die moet leiden tot integraal toezicht en handhaving binnen het sociaal domein. Om de gewenste omslag naar natuurlijk naleven (integraal werken, maatwerk bieden en samenwerking zoeken ten behoeve van de inwoner met de focus op preventieve handhaving) te kunnen maken is scholingsbudget nodig. Het scholingsbudget is bedoeld voor de uitrol en borging van de succesvolle pilot training ‘Nieuwe Poortwachter’ gericht op integrale samenwerking van medewerkers van SWT, Inkomensondersteuning en Tiem, alsmede voor de training ‘de omgekeerde toets’ welke medewerkers leert mogelijk te maken wat nodig is binnen de grenzen van bestaande regelgeving. Deze opleidingskosten (€ 60.000 voor 2021 en € 60.000 voor 2022) kan ten laste worden gebracht van de onderuitputting van het concernopleidingsbudget (zie bestedingsvoorstel 49).

(Link naar doel 2.1.3 )

10. Right to challenge (doel 2.1.3)

De essentie van Right to Challenge is de substitutie. De substitutie geldt voor het goedkoper en / of beter uitvoeren van diensten die de gemeente nu inkoopt of subsidieert.
In 2020 is een start gemaakt met het ontwerp van een pilotproces. Naar verwachting beslaat dit 2 à 3 jaar, waarin we gaandeweg de manier van werken verbeteren. Hiervoor is formatieve inzet vereist en eventueel inzet van extern deskundigen. Hiervoor stellen wij in 2021 € 100.000 beschikbaar. Daarna stellen wij een eenmalig startbudget beschikbaar, waarmee wij partijen die ons 'uitdagen' in het kader van Right to Challenge financieren, mits zij uiteraard beter en / of goedkoper aanbod bieden dan de diensten die gemeente inkoopt of subsidieert. Dit is een budget dat zichzelf gaat terugverdienen, omdat de uitgaven hiervan ergens anders een besparing opleveren (goedkoper en / of beter). Hiervoor stellen wij € 200.000 beschikbaar.  

(Link naar doel 2.1.3 )

11. Vervolg op meerjarige raamovereenkomst 'naar werk' (doel 2.2.1)

In de jaren 2018, 2019 en 2020 maakte Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) en Tiem gebruik van de inzet van private partners in de ontwikkeling van mensen uit de Zwolse bijstandspopulatie. Hiervoor heeft u € 750.000 vrijgemaakt. Deze werkzaamheden gebeurden onder de paraplu van een raamovereenkomst en deze loopt in 2020 af. Voor het vervolg hierop stellen wij voor om in 2021 € 250.000 beschikbaar te stellen. Over de precieze invulling van den nieuwe overeenkomst voeren wij het gesprek met Tiem, onder andere over hoe zij invulling denken te geven aan uitvoering rondom:
De nieuwe instroom in de bijstand die we als gevolg van Corona verwachten.
De bestaande doelgroep van bijstandsgerechtigden voor wie ons willen blijven inzetten en verantwoordelijk zijn. Dit sluit aan bij onze ambities zoals geformuleerd in spoor 4 van de Hervormingsagenda.

(Link naar doel 2.2.1)

12. Resultaat inkoopmodel Tiem (doel 2.2.1)

De gemeente Zwolle heeft een uitvoeringsovereenkomst met Tiem voor de uitvoering van de Wsw-dienstverlening. Hieraan gekoppeld zit het inkoopcontract waarin de tarieven en percentages zijn vastgelegd. In dit model kennen we  drie met elkaar ‘communicerende‘ tarieven: beschut binnen, gedetacheerde en begeleid werken. SW-medewerkers zijn of gedetacheerd, of werken binnen. Beschut binnen kent een hogere inkoopprijs dan detacheren. De totale inkoopprijs voor de SW (beschut binnen en detacheringen samen) komt voor 2021 € 300.000 hoger uit dan begroot. Naar verwachting zal er jaarlijks een financieel knelpunt ontstaan voor deze doelgroep. In 2021 loopt de overeenkomst met Tiem af en zal een evaluatie naar de werkwijze met Tiem worden uitgevoerd. In afwachting van de uitkomsten ramen we nu alleen 2021. Het effect op 2020 is verwerkt in de Berap 2020-2 (vrijval € 284.000).

(Link naar doel 2.2.1 )

13. Uitkering inzetten als loon (doel 2.2.1)

We willen een kleinschalige aanpak toepassen om een doorbraak te realiseren voor langdurige bijstandsafhankelijken. Bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die meer dan twee jaar afhankelijk zijn van deze uitkering en geen/zeer beperkt inkomsten hebben uit parttime-werk vormen de doelgroep. Wij stellen voor om 30 mensen in maximaal twee jaar tijd, drie arbeidsovereenkomsten tegen het wettelijk minimumloon aan te bieden. In deze periode gaan ze op een arbeidsplek bij werkgevers aan het werk. De kandidaten doen betaald werkervaring op, waardoor zij meer gemotiveerd en gewend raken om te werken (successen ervaren). Bij deze groep willen we het arbeidspotentieel verzilveren door ze een arbeidscontract aan te bieden, i.p.v. ze een uitkering verstrekken. Inkomensondersteuning wordt met een arbeidscontract vormgegeven. Deze aanpak vindt aansluiting op spoor 4 participatie uit de hervormingsagenda sociaal domein.

Per kandidaat wordt een bedrag van € 14.000 per jaar beschikbaar gesteld (gelijk aan de gemiddelde uitkeringslasten). Dit bedrag kan voor 50% worden gedekt uit de loonkostensubsidie. De overige 50% dient uit de algemene middelen gedekt te worden waardoor het per saldo gaat om €210.000 voor 2021 en 2022.  

(Link naar doel 2.2.1 )

14. Formatie handhaving Participatiewet (doel 2.3.1)

En een groeiende stad betekent ook investeren in de uitvoering, zoals bij toezicht en handhaving. De belasting van de teamleider Handhaving is gegroeid door organisatieontwikkelingen en uitbreiding van het vakgebied met toezichthoudende taken rondom Wmo en Jeugd en de regionale samenwerking. Er is veel behoefte aan een senior functionaris die de teamleider kan ontlasten en de continuïteit bij afwezigheid van de teamleider kan waarborgen. Daarnaast is er sprake is van een aanzienlijke overvragen van de consulent Handhaving. Het aantal fraudesignalen en daarmee de werkvoorraad blijft hoog. In 2020 heeft u ingestemd met incidentele extra formatie, deze verlengen wij nu tot en met 2021. Kosten zijn totaal € 89.000

(Link naar doel 2.3.1 )

15. Training Grip op Verwardheid (doel 3.2.1)

In het kader van de aanpak voor personen met verward gedrag, worden trainingen aan professionals en vrijwilligers in Zwolle aangeboden in het herkennen van en omgaan met mensen met verward en onbegrepen gedrag. Hierdoor kunnen mensen met verward gedrag sneller de juiste hulp en ondersteuning krijgen en wordt zo veel mogelijk voorkomen dat zwaardere vormen van ondersteuning of zorg moeten worden ingezet. Voor het kunnen aanbieden van de training Grip op Verwardheid heeft gemeente Zwolle subsidie van ZonMW ontvangen van € 48.980, waarvan € 12.050 in 2020 (zie Berap 2020-2) en € 36.480 in 2021 (zie hiervoor het bestedingsvoorstel uit de Begroting 2021).

(Link naar doel 3.2.1 )

16. Lidmaatschap Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (doel 4.1.1)

De Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI) is een initiatief van twaalf 100.000+ gemeenten. De GBI gaat per 2021 integreren in VNG-Realisatie. Met de VNG zijn afspraken over de integratie van GBI en wat dit betekent voor de inbreng die is afgesproken met de GBI-gemeenten. Uit de met VNG gemaakte afspraken volgt de verplichting tot een financiële bijdrage van € 20.000 in 2021 en € 10.000 in 2022. De financiële bijdrage houdt daarna op.

(Link naar doel 4.1.1 )

17. Digitale recherche (doel 4.1.1)

In het huidige begrotingsjaar 2020 is een pilot gedraaid met digitale recherche. Door het inzetten van digitale rechercheurs kunnen we in fraudezaken digitale bewijzen opsporen. Digitaal bewijsmateriaal levert een belangrijke bijdrage aan dossiervorming en vereist specialistische kennis van systemen en apparatuur. Deze specialistische kennis is nu enigszins ontwikkeld binnen onze organisatie. Wij adviseren daarom om de extra formatie voor het uitvoeren van de pilot voor 2021 toe te kennen (1 fte à € 70.000). Zonder verlengde formatieve inzet lopen wij vertraging op in de aanpak van zorgfraude.
Deze investering is noodzakelijk vanwege de transitie van analoog naar digitaal rechercheren. Kennis en vaardigheden van een digitaal rechercheur zijn nodig voor het in volle omvang onderzoeken van onrechtmatig gebruik van overheidsvoorzieningen.

(Link naar doel 4.1.1)

18. Vrijval budget programma 4. Inkomen (doel 4.1.1 en 4.1.2)

Er zit structurele ruimte binnen de budgetten van programma 4. Inkomen, zoals toegelicht onder structurele bestedingsvoorstellen. Daarnaast kan ook het bestedingsvoorstel 4. Zwemvangnet 12+ worden gefinancierd vanuit programma 4. Inkomen. Hiervoor valt €35.000 vrij in 2021.

(Link naar doel 4.1.1 en link naar doel 4.1.2 )

19. Schuldenlab en collectief regelen (doel 4.3.1)

Veel gemeenten zoeken elk voor zich samenwerking met schuldeisers zoals banken, woningcorporaties en zorgverzekeraars. Deze versnipperde aanpak is tijdrovend en leidt lang niet altijd het gewenste effecten. Het Schuldenlab Nederland wil de versnippering en ineffectiviteit van schulddienstverlening bestrijden. Er zijn steeds meer gemeenten die aansluiten en ondersteund worden bij de opzet van een lokale Schuldenlab.
In een lokaal Schuldenlab werken publieke en private partners samen met als doel: zoveel mogelijk mensen schuldenzorgenvrij. Een lokale projectorganisatie implementeert met behulp van SchuldenlabNL effectief bewezen projecten.

Schuldenlab implementeert projecten door begeleiding, ondersteuning en kennisoverdracht vanuit de gemeente waar het project is ontstaan en in de gemeenten die nog zoekende zijn naar een nieuwe aanpak. We benutten elkaars projecten. De grote toegevoegde waarde is het project collectief schuldregelen. Het doel is effectievere schulddienstverlening en het resultaat is een aanzienlijk kortere doorlooptijd van een schuldregeling. We besparen daarmee op de inzet van personele formatie, dat wil zeggen onze uitvoeringskosten dalen. Voor de inkoop van diensten van het Schuldenlab is € 32.000 nodig in 2021.

(Link naar doel 4.3.1 )

20. Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups (doel 5.1.1)

We hebben de ambitie om de vierde economische Regio van Nederland te worden. Dit vraagt om extra inzet. Cijfers laten ook zien dat er een opgave is voor Zwolle ten aanzien van het aantal snelgroeiende bedrijven en op het gebied van innovatie. Wij dragen nu al bij aan de Top Innovatie Centra en daarmee aan de vernieuwing van onze economie. Per 2020 worden daar de innovatieve werkplaatsen op Spoorzone, waaronder ook Perron038 aan toegevoegd. Beging 2021 wordt een beleidsplan Starters en Start-ups bestuurlijk voorgelegd.

Daarnaast heeft uw raad unaniem ingestemd met de beslisnota Sociaal Ondernemerschap. Deze onderwerpen hebben wij in een beleidsplan Sociaal  Ondernemen (ondernemen met impact) verwerkt, die eind 2020 aan uw Raad wordt aangeboden. Ook voor de uitvoering van dit plan is capaciteit en werkbudget nodig. Aangezien sociaal ondernemerschap, starters en start-ups onderwerpen zijn die nauw verbonden zijn, combineren wij de uitvoering van beide onderwerpen. Kosten hiervoor bedragen € 215.000.
(Link naar doel 5.1.1)

21. Economisch Perspectief (doel 5.1.1)

Op diverse manieren werken wij eraan om nieuwe werkgelegenheid aan te trekken, studenten aan de stad te binden en onze economie wendbaar te houden voor toekomstige economische ontwikkelingen. Daartoe hebben we gewerkt aan een economisch perspectief. Dit wordt separaat aan uw Raad aangeboden. Met dit economisch perspectief willen we onze eigen rol als lokale overheid goed tegen het licht houden en aangeven welke belangrijke kansen en uitdagingen voor ons liggen om toekomstbestendigheid van Zwolle te vergroten en de economische positie van de Regio Zwolle verder te versterken. Dit Economisch Perspectief schetst het perspectief dat we voor ons zien en is bedoeld als fundament voor het maken van verdere beleidskeuzes. In dit perspectief is ook ruimte voor de uitwerking van ondernemen met impact.

De afgelopen maanden hebben het belang laten zien van een robuuste en toekomstbestendige economie. De cijfers laten ook zien dat op het gebied van innovatie, vergroten van netwerkkracht en snelle groeiers Zwolle de nodige stappen te maken heeft. Met het Economisch Perspectief willen we het economisch profiel van de stad laten aansluiten op de schaalsprong die we als stad moeten maken. Groei van het aantal inwoners kan niet zonder groei van werkgelegenheid. We werken aan de hand van een ketenaanpak verder aan het perspectief, samen met bedrijven uit de sector, het onderwijs, start-ups, scale-ups en vastgoedeigenaren. Als gemeente willen we hierin de rol spelen van aanjager en versneller. Om de rol van aanjager goed te kunnen spelen vraagt dit de juiste capaciteit en budget. Het vraagt organisatie- en denkkracht, om samen met de partners in stad en regio een flinke stap te kunnen zetten om tot sterkere clusters te komen. Naast formatieve inzet stellen we werkbudget beschikbaar om samen met partners te werken aan een uitvoeringsagenda en een start te maken met projecten, totaal € 200.000 voor 2021.

(Link naar doel 5.1.1 )

22. Circulaire economie (doel 5.1.2)

Het thema circulaire economie is één van de strategische speerpunten voor Zwolle. In de afgelopen twee jaar is er zowel binnen de gemeentelijke organisatie alsook bij ondernemers en inwoners de nodige progressie gemaakt. Als gemeente hebben we ervoor gekozen om tot op heden niet te werken vanuit een programmalijn met een kader. Hierin zien we dat er een omslagpunt bereikt is. Nu ook de Regiodeal een feit is, is cofinanciering vanuit de gemeente noodzakelijk. Zwolle is met diverse circulaire projecten vertegenwoordigd in de Regiodeal en heeft daarmee ook verwachtingen gewekt naar diverse partijen in de regio.

Daarnaast zien we dat in de stad meerdere initiatieven ontstaan van zowel bewoners als bedrijven die grondstoffen (voorheen afval) anders en opnieuw willen inzetten. Deze initiatieven kunnen we momenteel amper faciliteren. Ook bij herinrichtingen en verbouw-nieuwbouw  vervallen nog veel grondstoffen aan de aannemer, veelal door gemak en routine ingegeven. Herinzet is mogelijk als we dit actief oppakken samen met onze stedenbouwkundigen en projectbegeleiders. Tot slot  zien we bij zowel bij retail als HORECA nog veel mogelijkheden om binnen de Green Deal projecten op te pakken.  Deze punten gezamenlijk vragen om formatieve inzet en werkbudget, voor 2021 gaat het om € 345.000

(Link naar doel 5.1.2 )

23. BIZ Binnenstad (doel 5.2.1)

Tijdens de voorbereidingen van de BedrijvenInvesteringsZone in de binnenstad in 2016 is (in de wettelijke verplichte) afgesloten samenwerkingsovereenkomst met de uitvoeringsorganisatie besloten om jaarlijks € 285.000 over te maken. Dat bedrag was gebaseerd op de te verwachten inkomsten. Het vastzetten van een bedrag was toendertijd heel logisch, om een zo goed mogelijk vijfjarenplan en jaarlijkse plannen te kunnen maken. De werkelijkheid bleek de afgelopen jaren veel weerbarstiger. Afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de € 285.000 niet gehaald wordt bij de inning, jaarlijks wordt circa € 40.000 minder geïnd

Daarnaast stellen wij als onderdeel van de Berap 2020-2 voor om over 2020 niet over te gaan tot inning van de BIZ-bijdrage. De gevolgen van de coronacrisis maken dat wij de binnenstadondernemers tegemoet willen komen. Samen met het ZwolleFonds zorgen zij voor een beleefbare en veilige binnenstad in deze bijzondere tijd.

(Link naar doel 5.2.1 )

24. Evenementen: Proto (doel 5.2.1) en Cultuur (doel 5.3.1)

Het beleidsveld cultuur is één van de terreinen die hard geraakt wordt door de coronacrisis Wij willen de culturele basisinfrastructuur in stand te willen houden, maar daarvoor in goed inzicht nodig. Daarom laten wij – vooruitlopend op de herijkte cultuurvisie-, het gehele culture speelveld beschouwen. In dit onderzoek worden zowel culturele instellingen meegenomen waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft alsook zelfstandig werkzame partners die van belang zijn voor de vitaliteit van de stad. Het betreft een onderzoek naar zowel de financiële schade alsook de effecten op bedrijfsvoering en het artistieke product. Om beleidsmatig de juiste keuze te kunnen maken en de inzet van eigen middelen, maar ook de aangekondigde extra rijksmiddelen, toekomstbestendig te investeren is onderzoek noodzakelijk. De financiën voor dit onderzoek maken onderdeel uit van de Berap 2020-2.
Als onderdeel van de Begroting 2021 stellen wij voor om in afwachting van de cultuurvisie nu € 160.000 beschikbaar te stellen voor 2021. Deze middelen kunnen ingezet worden voor Zwolse Makers. De Zwolse Makers leveren een belangrijke bijdrage aan de ambities van de stad. Maar geen van deze makers werkzaam binnen het domein van de podiumkunsten heeft een toekenning gekregen van rijksmiddelen (Basis Infrastructuur en Fonds Podiumkunsten). Deze middelen worden eens in de vier jaar toegekend, waarbij de provincie het rijk volgt met matchingsgelden. Zonder Rijkshonorering vervallen ook de provinciale subsidies op structurele basis. Daarmee dreigt de infrastructuur voor Zwolse Makers te verdwijnen. Dit heeft effect op Gnaffel, Kasko (voorheen Kameroperahuis) Ten Productions en Jonge Honden. Wij kunnen niet de bijdragen van het Rijk en de provincie volledig compenseren. Maar voorkomen moet worden dat onze volledige infrastructuur verloren gaat. Ook omdat structurele cofinanciering voor podiumkunsten van Rijk en provincie gaat via de lijn van de makers. Om voor deze cofinanciering in de toekomst in aanmerking te komen is het belangrijk om een deel van onze makers te behouden.
Tot slot stellen wij €10.000 beschikbaar voor het evenement Proto. Dit evenement is niet opgenomen in het basisaanbod, maar wij vinden dat Proto ook ondersteuning verdient. Dit evenement draagt door hun uitstraling bij aan de bruisende binnenstad van Zwolle.
De genoemde keuzes passen in de lijn van de aankomende Cultuurvisie. Deze visie bouwt voort op de keuzes die nu noodzakelijk zijn, maar ook toekomstbestendig en van belang voor de vitaliteit van de stad. De cultuurvisie zal vanuit die basis de verdere lijnen uitzetten die passen bij de ambitie van Zwolle: een stad met een stevige groei-ambitie waarbij cultuur een van de dragers is om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

(Link naar doel 5.2.1 en link naar doel 5.3.1 )

25. Investeren in groei (diverse doelen)

Zwolle groeit en dat groeiperspectief staat de komende tijd centraal. Stad en Regio Zwolle hebben bovendien de ambitie om uit te groeien tot de vierde economische topregio van Nederland. We werken aan een klimaatbestendige groei en we willen samen met het Rijk en de regio als onderdeel van het Stedelijk netwerk Nederland werken aan wonen en bereikbaarheid. Wij merken dat de groei van de stad vereist dat de gemeentelijke organisatie meegroeit. Zowel in het beheer van de stad als om de groei vorm te geven en te faciliteren. Daarom is het nodig om op plekken de organisatie te versterken. Als onderdeel van de Begroting 2021 versterken wij in 2021 onder andere de formatieve inzet op het programma Binnenstad, de BO-MIRT onderzoeken, de ontwikkelingen rondom het NOVI-gebied, de inzet van het stikstofteam en de woonimpuls. De komende periode brengen wij in kaart wat de verwachte groei van de stad de komende jaren van de gemeentelijke organisatie gaat vragen. Mocht blijken dat dit betekent dat verdere investeringen in de organisatie nodig zijn, dan komen wij hiervoor bij de Perspectiefnota 2022-2025 met voorstellen.

  Programma binnenstad (doel 5.2.1)

De huidige Strategische Agenda Binnenstad loopt eind 2021 af. Veel projecten zijn af of worden momenteel gerealiseerd. Ondertussen willen ondernemers, eigenaren, bewoners en politiek vooruit met nieuwe ideeën, projecten en concepten.  Zwolle staat hierbij aan de vooravond van een verregaande verstedelijking, waarbij de ambities groot zijn. Deze verdere verstedelijking gaat gepaard met een schaalvergroting van binnenstad en spoorzone naar een groter centrumgebied. Er liggen kansen om duizenden woningen en innovatieve concepten op gebied van werken, recreatie, mobiliteit en klimaatadaptatie toe te voegen aan de bestaande stad. Om ervoor te zorgen dat al deze ambities (onder andere uit de Omgevingsvisie) in het grotere centrumgebied in samenhang worden gerealiseerd is een nieuwe Strategische Agenda met bijpassende programmaorganisatie noodzakelijk. Hiervoor is voor 2021 capaciteit nodig (kosten € 110.000).

(Link naar doel 5.2.1 )

  BO MIRT (doel 6.1.1)

In het november 2019 is in het bestuurlijk overleg MIRT een aantal afspraken gemaakt die het begin vormen van een langjarige samenwerking tussen het Rijk, de provincie en de Regio Zwolle. Gezamenlijk voeren we de komende jaren vier onderzoeken uit gericht op de groei van de stad en regio in de periode 2025-2030-2040. Het betreft een verstedelijkingstrategie in wisselwerking met een  bereikbaarheidsonderzoek in samenhang met de klimaatbestendigheid van de stad en haar omgeving en de station ontwikkeling binnen de Spoorzone.
Doel van de verstedelijkingsstrategie is om via een aantal ontwikkelperspectieven gezamenlijk inzichtelijk te maken op welke manier de groei van Zwolle en de regio vorm zou kunnen krijgen en welke effecten dit heeft op wonen, werken, bereikbaarheid, klimaatadaptatie, energie, natuur en landschap en leefbaarheid. Een mooi inzicht op de groeimogelijkheden in stad en regio. Op basis daarvan ontstaan een gemeenschappelijk beeld voor de gewenste ontwikkelrichting. Een beeld dat ook door de samenwerkende  partijen gedragen moet worden. Partijen die elkaar nodig hebben om de ambitie voor het behoud van een stad waar het prettig wonen, werken en verblijven ook op de lange termijn te blijven borgen.
Het zijn, met het oog op de groei van Zwolle, belangrijke onderzoeken in verband met mogelijke grote investeringen waar Zwolle voor staat, waarover we graag afspraken willen maken. Inzet hierop in 2021 bedraagt € 1,0 miljoen.

(Link naar doel 6.1.1 )

  Stedelijk programmeren (doel 6.1.1)

De Stadruit is onze belangrijkste ontwikkelzone. Hier komt alles samen en dat vraagt uitwerking op een lager detailniveau dan de Omgevingsvisie. Hoe gaan we in de Stadsruit de hoogbouwvisie, mobiliteit (verbinding met andere stadsdelen), wonen, werken, Klimaatadaptatie, energietransitie, groen met elkaar verbinden? Het gaat over het stedelijk programmeren van de stadsruit. Als we dit niet doen, dan zijn we per project / gebied bezig en ontbreekt de systemische samenhang. De te maken keuzes op het gebied van uitleglocaties en modaliteit zijn onderwerpen waarover gesprekken met de stad gevoerd gaan worden.  Kosten € 250.000.

(Link naar doel 6.1.1 )

  Groeifonds (doel 6.1.1)

Om de toekomst van morgen mogelijk te maken, voorzien we forse investeringen. Hiervoor hebben we partners in stad, Regio en Rijk (zoals het Groeifonds) nodig. Dit doen we al op de kortere termijn (tot 2023) in de Regiodeal Regio Zwolle. Voor de langere termijninvesteringen is het noodzakelijk om het Groeifonds te benutten, omdat wij simpelweg te weinig eigen investeringsruimte hebben. Hiervoor kan een (regionale) propositie worden ontwikkeld met een stevig Zwols aandeel. Om dit Zwolse aandeel te ontwikkelen (en daarmee een propositie (mede) te ontwikkelen voor de Regio) is extra formatieve inzet nodig (€ 50.000). Met deze inzet gaan we met de partners van Regio Zwolle in gesprek over een gezamenlijke regionale aanpak (met mede-investering (plus) in deze ontwikkelfunctie).

(Link naar doel 6.1.1 )

  Stikstofteam (doel 6.1.3)

In 2019 is in reactie op de stikstofcrisis een team in het leven geroepen om de impact van de stikstofproblematiek op de gemeente zo klein mogelijk te krijgen en houden. De inzet van dit Stikstofteam zal ook in 2021 nodig zijn. Kosten hiervan zijn €100.000, waarvan € 50.000 voor capaciteit en € 50.000 voor onderhouden bestaande instrumentarium.

(Link naar doel 6.1.3 )

  Woonimpuls (doel 6.2.1)

De Woonimpuls-regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opengesteld voor aanvragen om versneld betaalbare woningen te realiseren. Om te zorgen voor kwalitatief goede aanvragen is afstemming met Rijk en provincie noodzakelijk. Daartoe moet er vanuit diverse disciplines samengewerkt worden aan de aanvraag. De eerste tranche is gereed, maar vanwege de krapte op de woningmarkt is door het ministerie besloten de tweede tranche naar voren te halen. Hierdoor zal in november 2020 een tweede aanvraag ingediend kunnen worden. De kosten voor het opstellen van de aanvraag zijn € 75.000 in 2020 (zie Berap 2020-2) en € 75.000 in 2021.

(Link naar doel 6.2.1 )

26. Programma omgevingswet (doel 6.1.3)

De implementatie van de Omgevingswet is een wettelijke verplichting en een grote transitie in het fysieke domein. Om ons hierop voor te bereiden zijn formatieve inzet en ICT-investeringen nodig. Deze kosten moeten wij maken, los van het moment van inwerkingtreding. Het feit dat de inwerkingtreding is vertraagd naar 1 januari 2022 heeft wel gevolgen voor de kosten van formatieve inzet omdat nu ook inzet in 2021 noodzakelijk is (€300.000). Dit is een ontwikkeling die landelijk speelt, en waar vanuit het VNG gewerkt wordt aan een motie voor dekking vanuit rijksmiddelen. Eventuele benodigde formatie voor na 2021 wordt indien nodig geagendeerd voor het Voorjaarsmoment 2021.
(Link naar doel 6.1.3)

27. Transformatie Oosterenk (doel 6.1.2)

Er wordt gewerkt aan een visie Oosterenk.  De bijbehorende plan- en onderzoekskosten maken onderdeel uit van de Berap 2020-2. Voor het faciliteren van initiatieven waarin kantoren worden getransformeerd naar woningen, is in 2021 een bedrag nodig van €215.000. De overige investeringen, waaronder die in de openbare ruimte, blijven actueel als onderdeel van de toekomstige opgave in het gebied.

(Link naar doel 6.1.2 )

28. Integrale gebiedsaanpak Holtenbroek en Aa-landen (doel 6.1.2)

In Holtenbroek staan vele projecten op stapel en zijn veel thema’s actueel, zoals onderwijshuisvesting, woningbouwontwikkeling en renovaties, leefbaarheidsvraagstukken en energietransitie (geothermie). In het kader van de samenwerkingsovereenkomst ‘Kleurrijk Holtenbroek’ hebben woningcorporaties en gemeente afgesproken tot een praktische afstemming van activiteiten. De aanpak is nog met name fysiek. Met de inzet van een programmamanager kan gedoseerd de eerste stap worden gezet naar een meer integrale programmering en aanpak, kosten € 60.000.
(Link naar doel 6.1.2)

29. Mobiliteit binnenstad (doel 6.3.1)

De afgelopen maanden zijn met name in de binnenstad van Zwolle tijdelijke maatregelen genomen in het kader van de uitbraak van het coronavirus in Zwolle. Doel hiervan was om enerzijds de kans op besmetting te verkleinen en anderzijds de negatieve effecten van corona op het verplaatsen en ontmoeten in de stad (sociaal) en het economisch functioneren van de stad (winkels, horeca, bevoorrading) zoveel mogelijk te beperken. Gelet op de politieke ambities, de positieve reacties vanuit de stad en de kans dat ook in de komende tijd de 1,5 meter maatschappij actueel blijft willen we de kennis die we nu hebben gebruiken om in 2021 hier op voort te bouwen. De eerste stap hiertoe is al genomen. In afstemming met de kerngroep Binnenstad is onlangs een projectleider voor twee dagen per week aangesteld die er voor zorg moet dragen dat tijdelijke maatregelen omgezet worden naar definitieve. Voor het doen van onderzoek, het treffen van maatregelen en monitoring is € 200.000 benodigd in 2021.
(Link naar doel 6.3.1)

30. Integrale uitvoeringsagenda zuidelijke binnenring (doel 6.3.1)

Wij hebben de ambitie om de komende jaren de stedelijkheid te versterken, nationaal en internationaal aantrekkelijker te worden en haar (economische) toppositie als regio verder te bestendigen. Verdichten van de stad gaat echter niet alleen om het bouwen van woningen en aanjagen van de economie. Ook de openbare ruimte zal aan moeten gaan sluiten bij de stedelijke ambities van Zwolle en bij de wensen en eisen van haar gebruikers. Hierin zien we een transitie. Sterk verstedelijkte stadscentra zijn succesvol en gezond wanneer de openbare ruimte naast doorstroming veel ruimte biedt voor ontmoeting, verblijf, groen en klimaatadaptieve maatregelen. De aanstaande herinrichting van de Stationsstraat en de Zuidwestelijke Entree geven hier op een gepaste manier invulling aan. Het zijn de eerste stappen om de verbinding Binnenstad en Spoorzone op te waarderen, te vergroenen en te verduurzamen en draagt bij aan de strategische opgave Centrumgebied en de realisatie van het Engelenpad. De ambitie is een comfortabele, gastvrije route te realiseren, die uitnodigend is, logisch voelt en Zwollenaren en bezoekers veel meer verblijfskwaliteit biedt. Qua sfeer vertalen deze ambities zich in een geleidelijke en gefaseerde realisatie van een ´Singelpark´.
De herinrichting van de kop van de Assendorperstraat kan de eerste stap zijn in het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en de verkeersveiligheid. Ook de openstelling van de Van Karnebeektunnel in twee richtingen past hierbij. Uw raad heeft verzocht te onderzoeken of de openstelling voor langere tijd een optie is, met als doel Assendorp beter te ontsluiten en de verkeersdruk – en het daarmee gepaard gaande verhoogde risico op ongelukken - te minimaliseren. Kosten voor deze activiteiten zijn € 87.500, waarvan € 47.500 gevonden is via herprioritering binnen bestaande middelen en € 40.000 vanuit de reeds gereserveerde middelen voor ‘beter benutten’.
(Link naar doel 6.3.1)

31. Aanpassing rotonde Eli Heimanslaan (doel 6.3.1)

Met de afbouw van Breezicht en Breecamp in de komende jaren gaat de druk op de rotonde Eli Heimanslaan de komende jaren naar verwachting toenemen. De verkeersdoorstroming laat met name in de ochtendspits tussen 8:10 en 8:45 te wensen over. Dit doordat het autoverkeer op de rotonde voorrang moet verlenen aan het kruisende fietsverkeer (met name schoolgaande jeugd). Met de opening van de Belvédèretunnel is de druk op dit kruispunt het afgelopen jaar enigszins verlicht. We verwachten dat deze druk richting toekomst weer verder oploopt als gevolg van de uitbreiding van Stadshagen. We hebben een onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke oplossingsrichtingen. De uitkomsten van dit onderzoek worden uiterlijk december 2020 aan de raad voorgelegd. Voor 2021 reserveren we een budget van € 100.000 om de uiteindelijke voorkeursvariant verder uit te werken op onder andere (civieltechnische) inpassing, verkeersveiligheid, doorstroming en verdere financiële detaillering. Ook de communicatie met de omgeving wordt vanuit dit budget bekostigd.
(Link naar doel 6.3.1)

32. Versnelling plaatsing laadpalen (doel 6.3.1)

Het is onze ambitie om zowel vanuit de energietransitie als mobiliteit de komende jaren het autoverkeer te verduurzamen. Hiertoe is samen met onder andere de provincie Overijssel een concessie gesloten met Allego voor het plaatsen van laadpalen. We liggen op koers met de realisatie van onze ambitie: plaatsing van 200 laadpalen in de periode 2018 - 2022. Tegelijkertijd is geconstateerd dat de huidige gemiddelde doorlooptijd voor plaatsing van een laadpaal lang is en het huidige plaatsingsproces extra inzet vraagt van de gemeentelijke organisatie. We stellen voor in 2021 € 50.000 te investeren. Op de eerste plaats om de extra inzet op het beoordelen van de aanvragen voor plaatsing van laadpalen te continueren. Daarnaast willen we deze middelen gebruiken om het optimaliseren van proces van aanvraag tot plaatsing van een laadpaal extra kracht bij te zetten. Tot slot willen we in de vorm van kleinschalige pilots ervaring opdoen met het aanbodgericht plaatsen van palen op strategische plekken in de stad. In eerdere berichtgeving aan de gemeenteraad is aangegeven dat we werken vanuit een vraaggestuurd principe en met redenen terughoudend zijn met het aanbodgericht plaatsen van laadpalen. Gelet op de geuite behoefte vanuit de raad stellen we voor door middel van een of meerdere kleinschalige pilots te onderzoeken of met het aanbod gericht plaatsen van laadpalen wordt voorzien in een specifieke behoefte.
(Link naar doel 6.3.1 )

33. Warmtetransitie Holtenbroek - Aa-landen en Geothermie (doel 6.4.1)

In Zwolle staan we aan de vooravond van grote investeringen in de warmtetransitie. De warmtetransitie Holtenbroek- Aalanden heeft tot doel de wijk aardgasloos te maken. De samenhangende keten van Productie duurzame energie(geothermie)- transport (warmtenet) – distributie (warmtenet) – Afzet (gebouwen en woningen)-organisatie warmteketen vormen onmisbare schakels om aardgasloos te kunnen zijn. Dit moet gelijktijdig worden opgepakt.
Vanuit het Rijk en Europa komen fondsen en subsidies beschikbaar om de transitie waar te maken. Wij willen deze kansen zo goed mogelijk benutten. Met de mogelijke deelname aan het Europees subsidieproject RESULT is er zicht op financiering van een proefboring voor geothermie. Om deze kans te verzilveren is het nodig tempo te maken met de organisatie van de warmteketen (de ontwikkeling van bron, het warmtenet en de levering van warmte) voor de wijken Holtenbroek en Aa-landen. We zetten tevens in op het binnenhalen van rijkssubsidie voor deze wijken vanuit de subsidieregeling Proeftuinen Aardgasloze Wijken (PAW) die is aangekondigd voor 2021. Totaalbedrag voor 2021 is € 510.000.

34. Energietransitie: Ondersteuning inwoners bij verduurzamen gebouwde omgeving (doel 6.4.1)

Vanuit het klimaatakkoord staan gemeenten aan de lat voor 49% reductie van CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Een belangrijke succesfactor hiervoor is de mate waarin alle gebouwen in de stad worden verduurzaamd; beperking van de warmtevraag is beperking van benodigde opwek. Directe invloed op de maatregelen die gebouweigenaren nemen, heeft de gemeente echter niet. Er is dus indirecte sturing en verleiding nodig om gebouweigenaren te stimuleren. Vanuit het klimaatakkoord zijn gemeenten minimaal verplicht een energieloket op te zetten, kosten hiervan bedragen € 70.000.

(Link naar doel 6.4.1 )

35. Herinrichting Stinspark: van Voorst naar Verder! (doel 7.1.1)

De wijkvereniging WVF (Westenholte, Voorst, Frankhuis) heeft in 2016 het initiatief genomen tot de revitalisering van het Stinspark in Westenholte en heeft hiervoor breed draagvlak. Inmiddels is hiervoor Stichting Stinspark opgericht. 'Van flauwe heuvel tot coolste park van Overijssel' is het motto. Vanuit de wijkparticipatie is tot doel gesteld om de huidige situatie te verbeteren, de belevingswaarde van het park te verhogen en ontmoeting tussen wijkbewoners te bevorderen. Het project knippen we op in twee fasen. De eerste fase betreft de inzet van capaciteit om de stichting te ondersteunen en zo te komen tot een definitief ontwerp met kostenraming en inzicht in de structurele beheerlast, in lijn met de aangenomen raadsmotie M-12. Tegelijkertijd gebruiken we deze eerste fase om duidelijkheid te krijgen op welke fondsen en subsidies we aanspraak kunnen maken. De kosten voor deze eerste fase bedragen € 32.000 (zie Berap 2020-2).
Voor eventuele uitvoering van fase 2 is als onderdeel van de Begroting 2021 €185.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen komen beschikbaar na besluitvorming via afzonderlijk raadsvoorstel over besluitvorming realisatie Stinspark (voorzien voor eerste helft 2021).

(Link naar doel 7.1.1 )

36. Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle (doel 7.1.1)

Het programma Initiatiefrijk Zwolle in het leven geroepen zodat er richting en ruimte gegeven kan worden aan alle vindingrijkheid en energie onder inwoners van Zwolle. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de Bonenparade (pilot Stadslandbouw bedrijventerrein Hessenpoort), Wijkpark Westenholte en stadscampagne #WATJIJDOET. Na enige tijd van stilte, hoogst waarschijnlijk vanwege corona, worden nu weer initiatieven ingediend. De afgesproken omvang van het Stimuleringsfonds is € 50.000.
(Link naar doel 7.1.1)

37. Beveiliging systemen gemeentelijke kapitaalgoederen en vastgoed (doel 7.1.2)

Op basis van de in het Voorjaarsmoment 2020 toegekende middelen zijn in 2020 de processen en systemen van de procesautomatisering (ten behoeve van aansturing verkeersregelinstallaties, gemalen, bruggen) in beeld gebracht. Echter, er is nog geen zicht op de weerbaarheid van de systemen. Hiervoor maken we een plan om in 2021 een ethische hacker onze systemen gecontroleerd te laten toetsen. Het opstellen van dit projectplan dient zorgvuldig te gebeuren en kost veel tijd, onder andere vanwege de te plegen afstemming met de leveranciers van de systemen. Kosten bedragen €75.000 in 2021. Eventuele benodigde vervolgfinanciering wordt ingebracht als onderdeel van het Voorjaarsmoment 2021.

(Link naar doel 7.1.2 )

38. Regie op de ondergrondse infrastructuur (doel 7.1.2)

De fysieke en digitale ontwikkelingen - zoals de energietransitie, de klimaatopgave, de uitrol van het 5G-netwerk, de woningopgave en de verdere verstedelijking van Zwolle – vragen ruimte in de ondiepe ondergrond. De ondergrondse kabel- en leidingnetten groeien en het aantal vergunningen neem toe in aantal en complexiteit. De druk op de ondergrond is zo groot dat het een cruciale factor is voor de genoemde ontwikkelingen. En niet alleen onder de grond, vanuit de digitale ontwikkelingen heeft ook consequenties voor de ruimtelijke kwaliteit. Hier zijn vele externe partijen bij betrokken. Aangezien deze ontwikkelingen voorlopig de komende jaren zich zullen afspelen, is er noodzaak voor een regisseur kabels en leidingen. De regisseur stelt een visie op voor de (her)ordening van de ondiepe ondergrond en werkt oplossingen uit. In 2020 heeft u ingestemd met de regisseursrol (vanuit incidenteel budget 2020). Wij continueren deze inzet in 2021.
(Link naar doel 7.1.2)

39. Boomonderhoud in balans (doel 7.1.3)

Het bomenbestand van Zwolle vertegenwoordigt een belangrijk ‘groen maatschappelijk kapitaal’ en speelt een grote rol in thema’s als klimaatadaptatie, biodiversiteit, leefbaarheid, beleving en uitstraling van de stad.
De groenstructuur in Zwolle is mede bepalend voor de identiteit en aantrekkelijkheid van de stad als woonlocatie, werkplek en verblijfsruimte. Bomen en het overige groen hebben een grote invloed op de leefbaarheid en gezondheid in de stad. Het voorkomen van hittestress, wateroverlast, afvangen van fijnstof en het vergroten van de biodiversiteit zijn enkele aspecten waarin de groenstructuur, inclusief het bomenbestand, een belangrijke rol speelt. Zeker nu Zwolle gekozen heeft in te zetten op de compacte stad (omgevingsvisie), wordt de kwaliteit van de bomen van belang om de vitale stad te blijven. Sinds 2018 valt op dat er meer bomen en beplanting in de stad uitdrogen. Ieder jaar monitoren we de bomen en beplanting in het groeiseizoen of bomen verder uitdrogen of herstellen. Daarnaast hebben we te maken met een ‘vergrijzend’ bomenbestand. Voor de aanpak van de droogteschade en het beheren van het uitgebreide bomenbestand investeren wij in 2021 een extra € 408.000.
(Link naar doel 7.1.3)

40. Nooterhof (doel 7.1.3)

De Nooterhof is onderdeel van de hoofdgroenstructuur en een groene plek aan de rand van het stedelijke Assendorp. Het levert hierdoor met zijn karakter een bijdrage aan de klimaatopgave. In 2019 is het beheer van de Nooterhof na twaalf jaar teruggekomen bij de gemeente. Er is gekeken naar een alternatieve invulling van het gebied, de mogelijkheden hiervoor zijn beperkt aangezien het vastgoed niet in gemeentelijk eigendom is. Er wordt gestreefd naar een integrale alternatieve invulling rekening houdend met de locatie in de hoofdgroenstructuur. U bent in mei 2020 geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolg. Er zal bij het voorjaarsmoment in 2021 een voorstel voor Nooterhof in combinatie met Natuur- en Milieueducatie worden gedaan. Voor 2021 is er beheer en onderhoud van het gebied nodig om het ecologisch karakter in stand te houden en openstelling voor inwoners op een goede manier te kunnen realiseren. De kosten hiervan bedragen € 50.000.

(Link naar doel 7.1.3 )

41. Toezicht en handhaving a.g.v. corona (doel 7.2.3)

Sinds maart zijn er diverse (fysieke) maatregelen genomen om verdere verspreiding van corona zoveel mogelijk te voorkomen. In met name de binnenstad maar ook op andere plekken waar veel mensen bij elkaar komen is met belijning, borden, tekstkarren, cityhosts en BOA's zoveel mogelijk burgervriendelijk opgetreden. Het grootste deel van de gemaakte kosten worden veroorzaakt door de inhuur van extra BOA's, inzet crowdmanager en huren van borden en tekstkarren. Op basis van de kosten voor 2020 is een inschatting gemaakt voor de kosten voor het eerste half jaar van 2021 (€ 200.000); eventuele vervolgkosten worden ingebracht bij het Voorjaarsmoment 2021.

(Link naar doel 7.2.3 )

42. Visie toezicht openbare ruimte (doel 7.2.3)

Zwolle groeit, de bedrijvigheid neemt toe, het aantal inwoners stijgt en er wordt innovatiever en intensiever gebruik gemaakt van de openbare ruimte. De huidige werkwijze en capaciteit van het toezicht in de openbare ruimte passen niet meer bij deze ontwikkelingen. Daarom is een visie ontwikkeld waarin staat beschreven waar we met toezicht in de openbare ruimte in 2025 willen staan. De doelstelling is daarbij tweeledig: Enerzijds door meer, anders en beter toegerust toezicht bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van de stad en de ontwikkelingen in de stad en anderzijds een professionele doorontwikkeling van het toezicht in de openbare ruimte. Voor het realiseren van de visie wordt vanaf 2021 € 200.000 beschikbaar gesteld, zie ook het structurele bestedingsvoorstel voor uitbreiding met 4 fte.

(Link naar doel 7.2.3 )

43. Doorontwikkeling Gemeentelijke Grondstoffenplan (doel 7.3.1)

Uw raad heeft op 24 oktober 2016 ingestemd met een visiedocument “Zwolle Zonder Afval”. Dit document bevat de hoofdlijnen en ambities ten aanzien van het Grondstoffenbeleid in Zwolle. De maatregelen en activiteiten om deze ambities te realiseren zijn vastgelegd in het Uitwerkingsplan Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP). Sinds vaststelling is werk gemaakt van de verscheidene maatregelen uit het GGP. Deze inspanningen hebben onder andere geleid tot een sterk verbeterde infrastructuur voor afvalinzameling en vergroting van het bewustzijn van in onze stad met betrekking tot afvalscheiding en -reductie. In 2020 en 2021 wordt de uitrol van deze maatregelen afgerond. Het resultaat hiervan is dat de hoeveelheid restafval de afgelopen jaren conform de inschatting in het GGP is afgenomen. Wij zijn content met deze ontwikkeling. Tegelijkertijd zien we dat we nog ver verwijderd zijn van de landelijke VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) van gemiddeld 100 kg restafval per inwoner per jaar. Deze norm is tevens als ambitie vastgelegd in ons vigerende Grondstoffenplan. We willen aanvullende maatregelen treffen om de lokale ambitie en landelijke richtlijn te realiseren. De uitgebreide toelichting hierop vindt u in de beslisnotitie ‘Doorontwikkeling Gemeentelijke Grondstoffenplan (GGP)’, die is geagendeerd als onderdeel van het Najaarsmoment 2020. Voor de uitvoering hiervan stellen wij € 750.000 per jaar beschikbaar voor de jaren 2021 – 2024.
(Link naar doel 7.3.1)

44. Natuur- en milieueducatie (doel 7.3.3)

Natuur- en Milieu Educatie (NME) is van belang om inwoners bewust te laten worden van de noodzaak duurzaam om te omgaan met hun leefomgeving. Kennis (op jonge leeftijd) over natuur, dieren, en duurzaamheid geeft een basis voor duurzame houding en gedrag. In 2018 is hiervoor voor drie jaar tijdelijk een NME-makelaar aangesteld. Momenteel wordt er samen met partners in de stad een lange termijn visie opgesteld. De uitwerking hiervan volgt bij het Voorjaarsmoment 2021. Tot die tijd verlengen wij de inzet van de NME-makelaar incidenteel, a € 55.000.

(Link naar doel 7.3.3 )

45. Luchtvaart (onder andere Lelystad Airport) (doel 7.3.4)

De ontwikkeling van Lelystad Airport en Luchtvaart vraagt inzet van de organisatie bovenop de reguliere werkzaamheden. Het proces is tot op heden zeer onvoorspelbaar, mede door de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de luchtvaartsector. Naar verwachting zal ook in 2021 Lelystad Airport, de Luchtvaartnota en de Luchtruimherziening de nodige aandacht vragen. Onzeker is welke extra inzet dit zal vragen. Dit is onder andere afhankelijk van de besluitvorming over Lelystad Airport. Financiering voor deze aanvullende inzet (à € 40.000) is gevonden via herprioritering binnen bestaande middelen.
(Link naar doel 7.3.4)

46. Verbeteren lobby (doel 8.1.2)

In de Berap 2019-2 is budget beschikbaar om te onderzoeken hoe de lobbystructuur binnen Zwolle verbeterd kan worden. Inmiddels is een rapport opgeleverd met een aantal aanbevelingen. Die gaan over het opzetten van een lobby-agenda, het in kaart brengen voor het bestuurlijk en ambtelijk netwerk, het opbouwen van een intern netwerk, stroomlijnen van overleggen en duidelijk vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden. Om deze aanbevelingen goed te kunnen uitvoeren en de nieuwe structuur op te zetten is tijdelijk ondersteuning nodig, kosten € 50.000.

(Link naar doel 8.1.2 )

47. BRP-specialist (doel 8.2.1)

Tussen 2009 en 2019 steeg het percentage migranten van 15,6% (circa 18.500 personen) naar 17, 4% (circa 22.500 personen) Dat betekent een navenante toename van het aantal buitenlandse documenten dat voor registratie in de basisregistratie personen (BRP) wordt aangeboden. Variërend van akten en ID-bewijzen tot rechterlijke beschikkingen. Die documenten (met elk zijn eigen echtheidskenmerken) moeten niet alleen op echtheid worden gecontroleerd. Hun 'juridische bewijskracht' moet vaak eerst nog getoetst worden aan buitenlandse wetgeving, internationaal privaatrecht, Europese- en multilaterale verdragen en jurisprudentie. Uit de laatste BRP-zelfevaluatie blijkt dat de inhoudelijke kwaliteit van onze persoonsgegevens is afgenomen. De fouten zijn met name zichtbaar in de ingewikkelde mutaties waarbij sprake is van buitenlandse documenten. Extra formatieve inzet hierop is nodig.
Inzet op deze taak is een structurele. Desondanks breiden wij enkel voor 2021 en 2022 uit, na 2022 vindt dit indien nodig via herprioritering binnen bestaande formatie.

(Link naar doel 8.2.1 )

48. Aanbesteding Arbo-arts (doel 9.1.1)

In het najaar van 2020 voeren we een nieuwe aanbesteding uit voor de dienstverlening van bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk. Als gevolg van schaarste in de markt, voorzien we een stijging van de kosten. Kosten worden geraamd op € 40.000.

(Link naar doel 9.1.1 )

49. Opleidingsbudget (doel 9.1.1)

Het concern opleidingsbudget is onderdeel van het totale bedrijfsvoeringbudget. Jaarlijkse voor- en nadelen op de bedrijfsvoering worden verrekend met de bedrijfsvoeringreserve. In 2020 resteert er vanwege het vertragen van projecten en de uitbraak van corona een fors gedeelte van het opleidingsbudget. Wij reserveren het restant van het opleidingsbudget bij de jaarrekening via een storting in de reserve voor uitvoering in 2021 van onderstaande opleidingskosten (zie ook Berap 2020-2):

  • Omgevingswet en implementatie Office 365 (€ 442.000, doorgeschoven vanuit 2020)
  • Actieagenda toezicht en handhaving Sociaal Domein (€ 120.000, zie bestedingsvoorstel in Begroting 2021)
  • Hervormingsagenda (onderdeel trainingsbudget) (€ 100.000, zie bestedingsvoorstel in Begroting 2021)

(Link naar doel 9.1.1 )

50. Informatiesamenleving (doel 9.1.3)

Onder invloed van digitalisering en slimme technologieën verandert onze maatschappij. Deze transitie naar een informatiesamenleving brengt nieuwe opgaven en nieuwe kansen met zich mee. In de stad én in de gemeentelijke organisatie. Niet alle nieuwe ontwikkelingen kunnen tegelijk worden aangepakt en hierom geven we prioriteit aan de thema’s Informatiesamenleving, Samen Organiseren, Digitale Bedrijfsvoering en Digitale Veiligheid. Zoveel mogelijk wordt de invulling van deze thema’s door herverdelingen van budgetten vormgeven.
Echter de informatiesamenleving en het daarbij behorende datagedreven werken in organisatie en stad brengen opgaven met zich mee die vragen om aanvullende investeringen. Een eerste stap is €250.000 in 2021, de latere jaren agenderen wij als onderdeel van het Voorjaarsmoment 2021. De €250.000 zetten wij als volgt in:

  • Voor het onderdeel slimme samenleving gaan wij door met de realisatie van de onderdelen ‘smart Zwolle hub’, ‘alliantie smart Zwolle’ en de doorontwikkeling van Senshagen.
  • Voor het onderwerp datagedreven werken wordt momenteel gewerkt aan een programmaplan. Daaruit volgen investeringen die bijdragen aan het verzamelen van juiste data en het gebruik ervan door de gemeentelijke organisatie. Deze input is te gebruiken voor monitoring, (data)analyse en geautomatiseerde dienstverlening.

Het effect op 2020 is verwerkt in de Berap 2020-2 (budgettair neutraal).

(Link naar doel 9.1.3 )

51. Windows 10 (doel 9.1.3)

Samen met de provincie Overijssel hebben we in 2018 het SSC-ONS opdracht gegeven om te starten met de vervanging van Windows 7 door Windows 10. De reden voor vervanging is dat Microsoft het besturingssysteem Windows 7 niet meer onderhoudt, waardoor er beveiligingsrisico’s ontstaan. Implementatie van Windows 10 is complex omdat het invloed heeft op het hele applicatielandschap van gemeente Zwolle. Windows 10 is onder andere nodig om gebruik te kunnen maken van de mailomgeving en de kantoorautomatisering in de cloud (Office 365) en omdat leveranciers alleen nog maar applicaties aanbieden die gebruikmaken van dit besturingssysteem. Ondanks een aantal interventies heeft dit project vertraging opgelopen als gevolg van een te optimistische planning, meerdere wisselingen van projectleiders en tekort aan projectmedewerkers.   

De extra kosten bedragen € 400.000 voor gemeente Zwolle en vloeien voort uit de inhuur van extern personeel. Een deel van deze kosten, € 250.000 kan in 2020 worden opgevangen door herprioritering binnen bestaande bedrijfsvoeringsmiddelen. De nog resterende kosten bedragen € 150.000, waarvan € 50.000 in 2020 (zie Berap 2020-2) en € 100.000 voor het jaar 2021.

(Link naar doel 9.1.3 )

52. Concerncontrol (doel 9.1.4)

Zwolle staat de komende jaren voor een schaalsprong en voor grote uitdagingen als het gaat om transities die op ons afkomen. Dat vergt forse investeringen. En het vraagt ook het nodige van de gemeentelijke organisatie. Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden en de risico’s goed te kunnen managen voorzien wij een toenemende behoefte aan strategisch advies op het gebied van (concern)control en sturing. Ook betekent het dat we kritisch moeten kijken naar onze bestaande begroting en uitgaven. Daarnaast is er meer aandacht nodig voor systematische borging van leren en evalueren en het onderzoeken van doelmatigheid en doeltreffendheid. Op dit moment is binnen de organisatie onvoldoende capaciteit aanwezig om deze rol optimaal in te vullen. Wij breiden deze functie uit, te beginnen voor het jaar 2021 (€ 116.000)

(Link naar doel 9.1.4 )

53. Formatie Maatschappelijke Ontwikkeling (doel 9.1.4)

De beoogde hervorming in het sociaal domein vraagt niet alleen iets van onze partners, maar ook van onze eigen organisatie. Het vergt veel inzet en focus. Medewerkers moeten tijd en ruimte krijgen om zich een andere manier van werken eigen te maken. Ondertussen gaat het reguliere werk door en bevinden we ons in een complex en dynamisch speelveld met nieuwe vraagstukken. Om de reguliere taken goed uit te blijven voeren, een afdelingsverandering succesvol te maken en ook nog de hervorming in het sociaal domein uit te voeren is versterking nodig. De gevraagde uitbreiding is onder andere beleidscapaciteit, die onder meer ingezet kan worden op het vraagstuk veiligheid (radicalisering, drugsoverlast, preventie jeugd). Omdat de aard en omvang van de capaciteit nog onvoldoende structureel kan worden ingeschat, stellen wij voor  wij om te starten met uitbreiding voor 2021 (€ 202.500).

(Link naar doel 9.1.4 )

54. Fonds Bovenwijks (doel 10.1.1)

Onze stad is in ontwikkeling en wij hebben hoge verstedelijkingsambities. We hebben de ambitie om te groeien en daar werken we samen met investeerders en initiatiefnemers aan. Om tijdens de schaalsprong de stad leefbaar, gezond en aantrekkelijk te houden is het noodzakelijk om te investeren in bovenwijkse voorzieningen zoals infrastructuur en openbare ruimte. Om te voorkomen dat er per geval (en dus per overeenkomst) bekeken moet worden welke kosten verhaald kunnen worden en daarbij een goede onderbouwing beschikbaar te hebben, kan de gemeente een Fonds Bovenwijks vormen. Door het instellen van een Fonds Bovenwijks gaan projecten / ontwikkelingen waarbij nieuw vastgoed wordt gerealiseerd volgens een eenduidige methode naar verhouding bijdragen aan de financiering van bovenwijkse voorzieningen. Het fonds bovenwijks past goed bij de groei van Zwolle. De bedragen zijn voor formatieve inzet op het zo spoedig mogelijk realiseren van het beleidskader fonds bovenwijkse voorzieningen. Het effect op 2020 is verwerkt in de Berap 2020-2 (€75.000).

(Link naar doel 10.1.1 )

55. Gemeentefondsuitkering (doel 10.1.1)

Bij de Perspectiefnota 2020 - 2023 is op basis van landelijke inzet voor klimaat rekening gehouden met een rijksbijdrage van € 1 miljoen als bijdrage in de energietransitie. Echter in de decembercirculaire 2019 van het gemeentefonds bleek dat de rijksbijdrage beduidend lager ligt, namelijk € 286.000. Het meerjarige incidentele nadeel is € 714.000. In de informatienota over de uitkomsten van de decembercirculaire hebben wij de raad begin dit jaar reeds geïnformeerd, verwerking vindt plaats als onderdeel van de Begroting 2021.
(Link naar doel 10.1.1)

56. Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen zijn investeringen die gedaan worden om de effecten van (economische) veroudering zoals bijvoorbeeld slijtage op te vangen. Vervangingsinvesteringen kunnen financieel worden opgevangen via daarvoor ingestelde onderhoudsreserves of via nieuw aangevraagde investeringskredieten die ten laste gaan van beschikbare vervangingsbudgetten. In deze begroting wordt u instemming gevraagd voor netto € 5,4 miljoen aan vervangingsinvesteringen. Dit bedrag is als volgt te specificeren:

Onderwerp

Netto investeringsbedrag in 2021

Voorgestelde dekking

Beheer openbare ruimte

3.014.906

uit jaarlijks vervangingsbudget

Toplagen 2 kunstgrasvelden

500.000

uit structureel bestedingsvoorstel

Parkeren

664.000

uit reserve en gemeentelijke tarieven

Bomen en beplanting begraafplaatsen

133.500

uit reserve en gemeentelijke tarieven

Klimaatadaptie riolering

800.000

uit reserve en gemeentelijke tarieven

Meerjarig Programma ICT

350.000

uit jaarlijks vervangingsbudget

5.462.406

Een verdere detaillering van de voorgestelde vervangingsinvesteringen vindt u hier

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35