Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.1.1 Inwoners hebben bij gebiedsopgaven positie aan de voorkant, weten zich partner bij de uitvoering ervan en krijgen mogelijkheden voor vernieuwende maatschappelijke initiatieven

Er schuilt veel kracht in de stad en zijn inwoners. Die kracht willen we verder aanboren door gebiedsgericht te werken in een initiatiefrijk Zwolle. Gebiedsgericht werken staat voor het slim verbinden van de leefwereld en de  ‘energie’ in gebieden met de opgaven voor de stad , wijk of buurt om zo waarde toe te voegen aan het gebied. Het uitgangspunt daarbij is: wat heeft een gebied nodig. Inwoners van Zwolle moeten er van overtuigd zijn dat hun inzet voor de publieke zaak er toe doet en het verschil kan maken.
Voorwaarde voor een effectieve samenwerking is dat bewoners   vertrouwen hebben  in de samenwerking. De principes van gebiedsgericht werken spelen hierbij een grote rol zoals  het meer gemeenschappelijk maken van opgaven in de wijk, door beter van buiten naar binnen te redeneren en als gemeente ons meer rekenschap te geven van de vraagstukken die in de wijken leven.
Daarbij maken we zichtbaar dat we differentiëren en maatwerk inzetten. Het faciliteren van de positieve dynamiek in wijken staat voorop. Hierbij zetten we instrumenten in als Start voor de Start en gericht datagebruik via onder meer Buurt voor Buurt . Bij het organiseren van participatieprocessen maken we gebruik van leefstijlgegevens.

Verder zien we dat er sprake is van fundamentele verschuivingen in de driehoek 'overheid-markt-samenleving'. Hoe geven we het nieuwe samenspel vorm, hoe dragen we samen zorg voor wat er te doen is in de stad en hoe zorgen we voor gelijkwaardige samenwerkingsrelaties? Op onderdelen is veel bereikt. We hebben de afgelopen jaren gewerkt  aan effectieve samenwerkingsstructuren in gebieden. Dat is ook weer duidelijk geworden in de coronatijd. Vanuit de Omgevingsvisie, met als realisatiestrategie  “we doen het samen”, willen we hier een verdere impuls aan geven. Participatie is, in lijn met de Omgevingswet die in 2022 van kracht wordt, een belangrijk onderdeel van het proces om opgaven aan te pakken. Dit betekent dat het gesprek voor een ontwikkeling in een gebied vroegtijdig wordt gestart en  dat belangen, ideeën, wensen en behoeften in beeld zijn gebracht voordat besluiten worden genomen. Het eerder genoemde Start voor de Start en gebiedslegenda’s helpen ons daarbij. De komende tijd werken we dit verder uit.
De bestaande wijkstructuren bieden ook  handvatten voor opgaven binnen de hervormingsagenda (oa. collectivisering, wonen en zorg)  om het gebiedsgericht werken verder te versterken. Het streven is te komen tot gezonde stadsdelen waarbij inwoners niet alleen fysiek, maar ook mentaal en sociaal maatschappelijk welzijn ervaren. Inwoners zijn dan in staat zoveel mogelijk regie over hun eigen leven te voeren en sociale veerkracht te ontwikkelen.

Criteria

Inwoners hebben bij gebiedsopgaven positie aan de voorkant, weten zich partner bij de uitvoering ervan en krijgen mogelijkheden voor vernieuwende maatschappelijke initiatieven, zodanig dat:

 • Inwoners bij de start van een maatschappelijke of ruimtelijke ontwikkeling zeggenschap ervaren.
 • Inwoners en in het gebied actieve organisaties zich herkennen in de geformuleerde opgaven, vastgelegd in gebiedsagenda’s.
 • Het maatschappelijk ondernemerschap van inwoners wordt gestimuleerd tot het ontwikkelen van innovatieve werkwijzen voor de opgaven waar onze stad voor staat.
 • Er samenwerking ontstaat tussen inwoners en in het gebied actieve organisaties om gezamenlijk met kansen en problemen in de wijk aan de slag te gaan.
 • Inwoners tevreden zijn over de aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsopgaven in de wijk door de gemeente.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Activiteiten

 • Gebiedsregie: organiseren en bewaken van de uitvoering van de gebiedsopgaven  en organiseren van interventies bij probleemsituaties en kansen.
 • Het twee jaarlijks opstellen van gebiedslegenda's en -agenda’s, mede op basis van de uitkomsten van het Buurt voor Buurt onderzoek.
 • Stimuleren van (kleinschalige) leefbaarheidsinitiatieven van bewoners o.a.  via het budget “Premie op Actie”. MijnWijk is hierbij een belangrijk digitaal platform
 • Wijkservicepunten: Door middel van wijkservicepunten (op stadsdeelniveau) zijn we makkelijk toegankelijk voor bewoners en in de wijk actieve organisaties.
 • Loketfunctie maatschappelijke (vernieuwende) initiatieven.
 • Inzetten van Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 36, waardoor er voor 2021 weer € 50.000 beschikbaar is.
 • Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel H (structureel) en bestedingsvoorstel 35 (incidenteel) (Herinrichting Stinspark: van Voorst naar Verder!). De wijkvereniging WVF (Westenholte, Voorst, Frankhuis) heeft in 2016 het initiatief genomen tot de revitalisering van het Stinspark in Westenholte en heeft hiervoor breed draagvlak. 'Van flauwe heuvel tot coolste park van Overijssel' is het motto. Vanuit de wijkparticipatie is tot doel gesteld om de huidige situatie te verbeteren, de belevingswaarde van het park te verhogen en ontmoeting tussen wijkbewoners te bevorderen. Het project knippen we op in twee fasen. De eerste fase betreft de inzet van capaciteit om de stichting te ondersteunen en zo te komen tot een definitief ontwerp met kostenraming en inzicht in de structurele beheerlast, in lijn met de aangenomen raadsmotie M-12. Tegelijkertijd gebruiken we deze eerste fase om duidelijkheid te krijgen op welke fondsen en subsidies we aanspraak kunnen maken. De kosten voor deze eerste fase bedragen € 32.000 en maken onderdeel uit van de Berap 2020-2. Voor eventuele uitvoering van fase 2 is als onderdeel van de Begroting 2021 €185.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen komen beschikbaar na besluitvorming via afzonderlijk raadsvoorstel over besluitvorming realisatie Stinspark (voorzien voor eerste helft 2021).

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 7.1.1

2.201.663

0

2.201.663

185.000

0

2.386.663

Kredieten

Diezerpoort Sociaal
Met het wegvallen van de oorspronkelijke wijkaccommodaties werken we, onder andere samen met bewonersorganisaties en andere aanwezige partijen, aan effectieve ontmoetings- en activiteiten voorzieningen voor de bewoners van Diezerpoort. De bewonerscoöperatie ‘Wijbedrijf Dieze’ heeft tijdelijk de beschikking gekregen over het voormalig pand van muziekvereniging Voorwaarts in Dieze Oost. In dit pand onderzoeken we de haalbaarheid van een bewonerswerkplaats met name gericht op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt e.e.a. in afstemming met spoor 4, programma Sociaal Domein.
De Springplank onderzoekt in samenwerking met o.a. Travers, SWT-oost en andere partners de mogelijkheden om de functie te verbreden tot kind- en oudercentrum, passend bij de ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Jeugdhulp. Naast aandacht voor de ontwikkeling van kinderen richt men zich ook op de participatie van ouders en wil men de buurtfunctie versterken.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

Diezerpoort, Sociaal

1.134.394

878.776

255.618

255.618

0

0

Werkplan kleurrijk Holtenbroek

120.282

120.282

120.282

0

0

Totaal doel 7.1.1

1.254.676

878.776

375.900

375.900

0

0

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35