Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.3.1 We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer

Zwolle is een gastvrije en toegankelijke gemeente. Inwoners, bedrijven, bezoekers, forensen en vervoerders hebben volop keuzevrijheid bij het plannen van hun reis. Zwolle is een belangrijk scharnierpunt voor verkeer, zowel via het water, de weg, het fietspad als het spoor. We zijn het tweede spoorknooppunt van Nederland, we kennen het hoogste fietsgebruik binnen de stad van de wereld én we hebben een uitstekende autobereikbaarheid.

Een goede mobiliteit draagt bij aan onze economisch sterke positie en regionale aantrekkingskracht, met een goede bereikbaarheid voor inwoners, forensen, logistiek verkeer, studenten en scholieren. We behoren tot de steden met het grootste aandeel verkeer dat iedere dag vanuit de regio naar de stad reist, het Daily Urban System van Zwolle.

Om Zwolle in de toekomst gastvrij en bereikbaar te houden, gaan we vaker de fiets pakken, met de deelauto rijden of met het openbaar vervoer reizen. We zetten in op het realiseren van een netwerk van aantrekkelijke en herkenbare loop- en doorfietsroutes en het wijzigen van het mobiliteitsgedrag: meer fietsgebruik in plaats van de auto. Met het oog op de verduurzaming van mobiliteit zetten we, vraaggestuurd ,in op het realiseren van elektrische laadpalen om elektrisch rijden aan te moedigen en gaan we de samen met partners de realisatie van mobiliteitshubs onderzoeken. Aanvullend willen we toe naar minder, kleinschaliger en schoner vrachtvervoer in de stad. Deze aanpak sluit aan bij ons bestaande actieplan Stadslogistiek en de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (kortweg: ZES).

Door te investeren in duurzame en inclusieve mobiliteitsoplossingen en goede alternatieven voor (vracht)autoverkeer kan onze stad een verdere groei ook voor het verkeer faciliteren. We streven naar meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer, in combinatie met de auto zodat onze stad voor alle vervoerwijzen bereikbaar blijft en we voldoende keuzevrijheid in mobiliteit blijven garanderen.

Criteria

We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer, zodanig dat:

 • Mensen keuzevrijheid hebben in vervoersmiddel/route.
 • De belangrijkste bestemmingen kunnen worden bereikt in een betrouwbare reistijd.
 • Bestemmingen gemakkelijk bereikt kunnen worden met de fiets of te voet.
 • De buitenruimte voor een ieder toegankelijk is, passend bij het gebruik van het gebied.
 • De doorstroming van het Openbaar Vervoer naar belangrijke bestemmingen wordt geborgd.
 • Bewoners, scholieren, forensen, bezoekers en bevoorradend verkeer voor hun verplaatsing de juiste (combinatie van) vervoerwijze(n) en moment kiezen, en prioriteit geven aan schoon vervoer.
 • De verkeersinfrastructuur bijdraagt aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de regio, de stad, wijk en de  bedrijventerreinen.
 • Wordt bijgedragen aan de strategische opgaven op het gebied van Centrumgebied (Spoorzone en Binnenstad), klimaatadaptatie, energietransitie, en circulaire economie.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Activiteiten

 • Het vertalen van ambities naar opgaven op het gebied van een toekomstbestendig lokaal en regionaal mobiliteitsbeleid in concrete investeringsvoorstellen (korte en lange termijn).
 • Het opstellen van uitvoerings- en actieplannen in het verlengde van de nieuwe Mobiliteitsvisie.
 • Actief deelnemen aan projecten die bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit en ontwikkelingen van woon-, winkel- en werkgebieden in stad en regio, zoals:
  • (boven-)regionale infrastructuurprojecten, zoals de MIRT-studie  A28, voorbereiding en realisatie van de N340,
  • projecten voor verbeteren regionale fietsvoorzieningen: verbeteren (regionale) fietsnetwerk, bevorderen van innovatie, toepassing nieuwe technologie en communicatie rond de fiets.
  • projecten voor verbeteren overstapvoorzieningen op stedelijke knooppunten, parkeervoorzieningen en haltes.
 • Gesprekspartner zijn voor het Rijk, de provincie Overijssel en vervoerders ten behoeve van  de doorontwikkeling van het openbaar vervoer van, naar en in Zwolle, zoals de uitwerking van het OV Toekomstbeeld 2040, de ontwikkelingen op het gebied van de OV-concessie IJssel-Vecht en diverse OV-maatregelen als gevolg van de werkzaamheden in het Stationsgebied en de daarmee gepaarde routeaanpassingen.
 • Inbreng leveren als wereldfietsstad voor het actief ophalen van en experimenteren met nationale en internationale kennisontwikkeling op het gebied van fietsbeleid in de vorm van pilots in het kader van de kopgroep van fietssteden (F10).
 • Het waarborgen van de toegankelijkheid in de buitenruimte.
 • Faciliteren buurt- en wijkinitiatieven op het gebied van mobiliteit.
 • Verbinding zoeken en koppeling maken met investeringen vanuit o.a. de strategische agenda binnenstad inclusief aanloopstraten, het versterken van wijkwinkelcentra (koppeling met doel 5.2.1) en het anders prioriteren van onderhoud in de openbare ruimte om bij te dragen aan de strategische doelen: Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulariteit (KEC) (koppeling met doel 7.1.2)
 • Leggen van een juridische basis onder de te nemen verkeersmaatregelen: voorbereiden, publiceren en uitvoeren van verkeersbesluiten inclusief de bezwaren procedures (wettelijke taken).
 • Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstellen 29 (mobiliteit binnenstad), 30 (integrale uitvoeringsagenda zuidelijke binnenring), 31 (aanpassing rotonde Eli Heimanlaan) en 32 (versnelling plaatsing laadpalen).
  • Mobliteit binnenstad: De afgelopen maanden zijn met name in de binnenstad van Zwolle tijdelijke maatregelen genomen in het kader van de uitbraak van het coronavirus in Zwolle. Doel hiervan was om enerzijds de kans op besmetting te verkleinen en anderzijds de negatieve effecten van corona op het verplaatsen en ontmoeten in de stad (sociaal) en het economisch functioneren van de stad (winkels, horeca, bevoorrading) zoveel mogelijk te beperken. Gelet op de politieke ambities, de positieve reacties vanuit de stad en de kans dat ook in de komende tijd de 1,5 meter maatschappij actueel blijft willen we de kennis die we nu hebben gebruiken om in 2021 hier op voort te bouwen. . Voor het doen van onderzoek, het treffen van maatregelen en monitoring is € 200.000 benodigd in 2021.
  • Integrale uitvoeringsagenda zuidelijke binnenring: Wij hebben de ambitie om de komende jaren de stedelijkheid te versterken, nationaal en internationaal aantrekkelijker te worden en de (economische) toppositie als regio verder te bestendigen. Verdichten van de stad gaat echter niet alleen om het bouwen van woningen en aanjagen van de economie. Ook de openbare ruimte zal aan moeten gaan sluiten bij de stedelijke ambities van Zwolle en bij de wensen en eisen van haar gebruikers. De aanstaande herinrichting van de Stationsstraat en de Zuidwestelijke Entree geven hier op een gepaste manier invulling aan. Het zijn de eerste stappen om de verbinding Binnenstad en Spoorzone op te waarderen, te vergroenen en te verduurzamen en draagt bij aan de strategische opgave Centrumgebied en de realisatie van het Engelenpad. De herinrichting van de kop van de Assendorperstraat kan de eerste stap zijn in het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en de verkeersveiligheid. Ook de openstelling van de Van Karnebeektunnel in twee richtingen past hierbij. Uw raad heeft verzocht te onderzoeken of de openstelling voor langere tijd een optie is, met als doel Assendorp beter te ontsluiten en de verkeersdruk – en het daarmee gepaard gaande verhoogde risico op ongelukken - te minimaliseren. Hiermee geven wij hier invulling aan.
  • Aanpassing rotonde Eli Heimanslaan: Met de afbouw van Breezicht en Breecamp in de komende jaren gaat de druk op de rotonde Eli Heimanslaan de komende jaren naar verwachting toenemen. We hebben een onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke oplossingsrichtingen. De uitkomsten van dit onderzoek worden uiterlijk december 2020 aan de raad voorgelegd. Voor 2021 reserveren we een budget van € 100.000 om de uiteindelijke voorkeursvariant verder uit te werken op onder andere (civieltechnische) inpassing, verkeersveiligheid, doorstroming en verdere financiële detaillering. Ook de communicatie met de omgeving wordt vanuit dit budget bekostigd.
  • Versnelling plaatsing laadpalen: Samen met de provincie Overijssel stimuleren we elektrisch rijden door het vraaggestuurd uitbreiden van de openbare oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s in Zwolle met circa 200 oplaadpalen in de periode van 2018 tot en met 2021. Uitvoeren van een verkenning op welke locaties snelladers / laadpleinen of –straten (clustering van laadpalen) voor elektrische voertuigen gerealiseerd kunnen worden. Verkennen en uitbreiden van aantal laadpalen op gemeentelijke parkeeraccommodaties. Gelet op de geuite behoefte vanuit de raad stellen we voor door middel van een of meerdere kleinschalige pilots te onderzoeken of met het aanbod gericht plaatsen van laadpalen wordt voorzien in een specifieke behoefte.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 6.3.1

2.369.323

0

2.369.323

3.331.015

351.336

5.349.002

Kredieten

Spoorzone uitvoering
Dit krediet heeft betrekking op de uitvoering van het in 2018 geactualiseerde Investeringsbesluit Spoorzone. De projecten busbrug en busstation zijn inmiddels gerealiseerd. In uitvoering is het project bouw ondergrondse fietsenstalling en herinrichting openbare ruimte noordzijde (Stationsplein en Stationsweg). In voorbereiding zijn herinrichting Ooster- en Westerlaan,  bouw passerelle en realisatie noordelijke stations entree (kap en ontvangstdomein), waarbij:

 • De kwaliteit van de vervoersknoop wordt verbeterd.
 • Een multifunctioneel, levendig en kwalitatieve leefomgeving gaat ontstaan.

Spoorzone Centrumgebied
Dit krediet is beschikbaar voor de verdere uitwerking en invulling van de gebiedsontwikkeling Spoorzone/Hanzeland (plan- en proceskosten) in 2020. Voor het onderdeel Gebiedsontwikkeling Spoorzone/Hanzeland is onder doel 6.1.1 een bedrag beschikbaar gesteld van € 700.000. Gebiedsontwikkeling vormt een onderdeel van het krediet Spoorzone Uitvoering en zal administratief verantwoord worden onder doel 6.3.1.

Gebiedsontwikkeling Spoorzone / Hanzeland
De Strategische Agenda gebiedsontwikkeling Spoorzone / Hanzeland is het richtinggevend kader voor de doorontwikkeling van dit gebied en voor de uitwerking in deelgebieden. De ambitie is Spoorzone/Hanzeland te transformeren naar een nieuw gemengd stedelijk woon-werkgebied. Het gebied is aangewezen  als de plek in Zwolle voor nationale en internationale initiatieven gericht op nieuwe economische dynamiek.
Het in 2019 opgestelde Ontwikkelkader vertaalt de ambitie naar een ruimtelijk-programmatisch toekomstbeeld en een daarbij behorende ontwikkelstrategie. De bestuurlijke besluitvorming over het Ontwikkelkader wordt in het vierde kwartaal van 2019 gestart. De uitwerking van de diverse deelgebieden wordt in 2021 verder uitgewerkt.
Het onderdeel Gebiedsontwikkeling vormt een onderdeel van het krediet Spoorzone Uitvoering en zal administratief verantwoord worden onder doel 6.3.1.

Doorstroming openbaar vervoer (lange termijn)
Vanaf 2011 wordt gewerkt aan het realiseren van doorstroomassen voor het busvervoer. De westelijke doorstroomas verbindt de nieuwe busbrug bij het station met het busstation aan de Pannenkoekendijk. Naast de westelijke doorstroomas zijn ook verbeteringen van de doorstroming van het openbaar vervoer aan de oostzijde van de binnenstad in voorbereiding: de oostelijke doorstroomas. In dat kader is een verbetering van de verkeersveiligheid van de Hortensiastraat doorgevoerd.  In overleg met de provincie wordt onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om de busroutes aan de oostzijde van de stad rondom de Assendorperstraat, Groot Weezenland en Luttenbergstraat te verbeteren. De eventuele realisatie is mede afhankelijk van de werkzaamheden rondom de ondergrondse fietsenkelder bij het station.

Kroesenallee planologische voorbereiding
Voorbereiden planologische omlegging N757 Kroesenallee

Fietsroute Zwolle-Zuid - Hessenpoort
In 2020 zijn we gestarten met de voorbereiding van de 1e fase van de fietsroute Zwolle-Zuid - Hessenpoort. Op dit moment voert ProRail hier werkzaamheden uit in het kader van het Project Zwolle-Spoort. Door aan te sluiten bij deze werkzaamheden kan een zogenaamde ontbrekende schakel in het (regionale) fietsnetwerk slim worden gerealiseerd. In het kader van de subsidieaanvraag Decentralisatie Uitkering Verkeer & Vervoer voor 2020 (kortweg: DUVV-aanvraag 2020) is dit project als subsidieproject voor 2020 opgevoerd bij de provincie voor cofinanciering. Concrete uitvoering van het project is binnen beschikbare eigen middelen en onder voorbehoud van toezegging cofinanciering van de provincie Overijssel.

Snelfietsroute Zwolle - Hattem inclusief Koggelaan (Koggepark)
In 2021 willen we de laatste fase van de snelfietsroute Zwolle - Hattem realiseren. Op dit moment wordt rondom het spooremplacement nabij de Koggetunnel extra sporen en een treinwasinstallatie gerealiseerd. Aansluitend op deze werkzaamheden willen we in 2021 de snelfietsroute vanuit Hattem beter aansluiten op de Koggetunnel en de Koggelaan herinrichten tot een Koggepark met een prominente plaats voor de fiets. Vanuit zowel het Rijk als de provincie Overijssel is voor 2021 cofinanciering toegezegd voor dit project.

VCN-N340
Uit het krediet VCN-N340 worden alle uitvoeringskosten betaald waarvoor met de provincie is afgesproken dat de gemeente die uit voert zoals de aanplant van de bomen langs de over te nemen wegen en de kwaliteitsverbetering van de verharding van de nieuwe fietspaden (beton). Maar ook bijvoorbeeld de kosten voor de levering en plaatsing van de VRI (verkeersregelinstallatie)-automaten. Voor een deel van de kosten ontvangt de gemeente een vergoeding van de provincie

Mobihub
In 2021 worden de nieuwe kruispunten van de N340 met de Kranenburgweg gerealiseerd. Door het verleggen van de N340 in oostelijke richting komt het huidige tracé van de N340 te vervallen. Deze vrijgekomen ruimte lijkt kansrijk voor een toekomstige locatie van een Mobihub. Hiertoe moet het kruispunt nu al toekomstvast worden vormgegeven. Deze kosten waren niet voorzien, of beoogd in het VCN-N340 project.  

Bushaltes nieuwe concessie
Als gevolg van de nieuwe busconcessie IJssel-Vecht, waarbij de bussen in delen van Zwolle nieuwe routes gaan rijden moet in 2021 een groot aantal nieuwe bushaltes gerealiseerd worden, met name in Stadshagen, de Aalanden en op Hessenpoort. De gemeente is hier, als wegbeheerder, verantwoordelijk voor. Vanuit de provincie Overijssel is  cofinanciering toegezegd voor dit project.

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2019

Resterend krediet

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022 en verder

MUP Zwolle Duurzaam

250.000

238.042

11.958

11.958

0

0

Kroesenallee inpassingsstudie

100.000

82.783

17.217

17.217

0

0

Tijdelijk P+R-terrein station Stadshagen

215.000

124.777

90.223

90.223

0

0

Aanpak Lubeckplein-Stadsarrang.

100.000

3.911

96.089

96.089

0

0

Koggepark en fietsstraat

400.000

8.486

391.514

100.000

291.514

0

Bushaltes Stadshagen

363.000

112.963

250.037

250.037

0

0

Fietsroute Zuid-Hessenpoort

350.000

0

350.000

175.000

175.000

0

VCN-N340

620.000

0

620.000

620.000

0

0

Bushaltes SH Nieuwe consensus

1.000.000

0

1.000.000

200.000

400.000

400.000

Hoofdinfrastructuur Stadshagen

86.192.959

85.384.922

808.037

808.037

0

0

Doorstroming Openbaar Vervoer (korte termijn)

1.062.927

1.022.062

40.865

40.865

0

0

Doorstroming Openbaar Vervoer (lange termijn)

18.466.441

16.963.188

1.503.253

1.503.253

0

0

Toekomst Kamper Lijn

17.450.373

16.726.116

724.257

724.257

0

0

Route campus Windesheim

147.000

93.549

53.451

53.451

0

0

Voorsterpoort

3.075.000

0

3.075.000

3.075.000

0

0

Spoorzone uitvoering

129.190.968

77.041.576

52.149.392

12.662.250

15.694.700

23.792.442

Subtotaal vastgestelde investeringen

258.983.668

197.802.375

61.181.293

20.427.637

16.561.214

24.192.442

voorgestelde mutaties:

Spoorzone 2 (berap 20-2)

100.000

0

100.000

100.000

0

0

Mobiliteit Binnenstad

200.000

0

200.000

0

200.000

0

Versnellen plaatsing laadpalen

50.000

0

50.000

0

50.000

0

VCN-N340 (berap 20-2)

170.500

0

170.500

170.500

0

0

Subtotaal voorgestelde mutaties

520.500

0

520.500

270.500

250.000

0

Totaal doel 6.3.1

259.504.168

197.802.375

61.701.793

20.698.137

16.811.214

24.192.442

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35