Begroting 2021
portal

Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.2.3 We zorgen voor een veilig gebruik van de openbare ruimte en openbare orde

Zwolle beschikt over een groot areaal openbare ruimte: Vele strekkende kilometers wegen, fietspaden, busbanen en trottoirs. Vele vierkante kilometers groen, met bomen en struiken. En ook veel straat – en parkmeubilair, bruggen en viaducten. Van deze openbare ruimte wordt dagelijks gebruik gemaakt door bewoners en bezoekers van de stad. Voor deze gebruikers zorgen wij ervoor dat de basis op orde is en zij ervan kunnen uitgaan dat de openbare ruimte veilig begaanbaar is.

Door vergunningverlening, toezicht en handhaving bevorderen we dat mensen de openbare ruimte veilig gebruiken en de regels naleven. Bij alle keuzes die wij maken om onze capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten richten we ons op die taken die voor veiligheid en leefbaarheid het meest van belang zijn.

Criteria

We zorgen voor een veilig gebruik van de openbare ruimte en openbare orde, zodanig dat:

  • Bij het beheer van de openbare ruimte, de veiligheid voor de gebruikers de hoogste prioriteit heeft.
  • We met een risicogerichte inzet van vergunningen, toezicht en handhaven een veilige openbare ruimte realiseren.

Kaderstellende nota('s)

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Activiteiten

Vergunningen, toezicht en handhaving

  • We verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op risicogerichte wijze op basis van het jaarlijkse VTH-programma waarover we de raad jaarlijks informeren. Hierbij hebben we aandacht voor uiteenlopende aandachtsgebieden welke variëren van de APV openbare orde en openbare ruimte, tot aan de kinderopvang en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Op deze manier dragen we o.a. bij aan doel 7.2.1.
  • We werken volgens de strategische uitgangspunten in de nieuwe visie op toezicht openbare ruimte en we continueren de doorontwikkeling van de toezichthouders. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel L en 42 (visie toezicht openbare ruimte). Voor het realiseren van de visie wordt de formatie uitgebreid met 4 fte.
  • We versterken onze informatiepositie in de openbare ruimte en werken intensief samen met onze partners zoals wijkmanagers- en beheerders, de wijkagenten en jongerenwerk.

Beheer openbare ruimte

  • Structureel uitvoeren inspecties/schouw buitenruimte en uitkomsten opnemen in jaarplannen onderhoud (denk aan: wegen,  VTA (Visual Tree Assessment) inspectie bomen, inspectie speeltoestellen).
  • Uitvoeren gladheidbestrijding.
  • Toezicht openbare ruimte.
  • Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 41 (toezicht en handhaving a.g.v. corona). Sinds maart zijn er diverse (fysieke) maatregelen genomen om verdere verspreiding van corona zoveel mogelijk te voorkomen. In met name de binnenstad maar ook op andere plekken waar veel mensen bij elkaar komen is met belijning, borden, tekstkarren, cityhosts en BOA's zoveel mogelijk burgervriendelijk opgetreden. Op basis van de kosten voor 2020 is een inschatting gemaakt voor de kosten voor het eerste half jaar van 2021 (€ 200.000); eventuele vervolgkosten worden ingebracht bij het Voorjaarsmoment 2021.

Overzicht baten en lasten

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 7.2.3

1.958.678

85.311

1.873.367

0

0

1.873.367

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35